Premium

Získejte všechny články mimořádně
jen za 49 Kč/3 měsíce

DOKUMENT: Text koaliční smlouvy

  10:06
ČSSD, KDU-ČSL a ANO představily text koaliční smlouvy. Redakce iDNES.cz vám ho přináší v plném znění.

Představitelé vznikající koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL Bohuslav Sobotka, Jaroslav Faltýnek (na snímku vlevo) a Marian Jurečka oznámili dohodu o programu příští vlády. | foto:  Dan Materna, MAFRA

Česká strana sociálně demokratická, zastoupená předsedou Mgr. Bohuslavem Sobotkou

Hnutí ANO 2011, zastoupené předsedou Ing. Andrejem Babišem

a

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová, zastoupená předsedou MVDr. Pavlem Bělobrádkem, Ph.D., MPA

uzavírají na základě výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskutečnily 25. – 26. října 2013, tuto koaliční smlouvu:

I. Preambule

Na základě mandátu od občanů České republiky, vyjádřeného ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 25. a 26. října 2013, se Česká strana sociálně demokratická, Hnutí ANO 2011 a Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová rozhodly vytvořit koaliční vládu.

Smluvní strany povedou Českou republiku na základě sociálně a ekologicky orientovaného tržního hospodářství k prosperitě a budou usilovat o udržení sociální soudržnosti v zemi.

Smluvní strany budou prosazovat ekonomický program pro Českou republiku, který je založen na podpoře podnikání, fungující a transparentní státní správě, efektivním trhu práce, dlouhodobě udržitelném penzijním systému, sociálním smíru ve společnosti a investicích do vzdělání, vědy a výzkumu.

Občan a jeho rodina by se měli v zemi cítit svobodně, spokojeně a být na ni hrdí. Živnostníci, podnikatelé a firmy by v ní měli bezpečně a svobodně podnikat, platit daně a nabízet zaměstnání. Stát pak prioritně zlepší vlastní fungování a spolu s uvedením zákona o státní službě do praxe i služby pro občany, bude si vážit daňových poplatníků a zabrání plýtvání při rozdělování peněz z jejich daní.

II. Priority vlády

Smluvní strany se zavazují promítnout do práce svých klubů v obou komorách parlamentu i do programového prohlášení Vlády České republiky následující priority rozvoje České republiky:

Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání, vymahatelnost práva, nastartování udržitelného hospodářského růstu, zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky země, tvorbu pracovních míst s důrazem na problémové regiony, účinnou pomoc lidem žijícím v hmotné nouzi a rovnoměrný rozvoj krajů a obcí. Efektivní využívání evropských fondů pro realizaci těchto cílů a zintenzivnění výstavby infrastruktury.

Inventura a rekonstrukce státu. Racionalizace hospodaření státu. Audit každého rezortu. Audit majetku státu. Zákaz pro stát obchodovat s firmami s nejasným vlastníkem. Odstranění všech forem plýtvání veřejnými prostředky. Transparentní nákupy. Elektronizace faktur ve státní sféře a transparentní zveřejňování výdajů placených z peněz daňových poplatníků, včetně zakázek malého rozsahu. Posílení řídícího a kontrolního systému veřejné správy a rozšíření pravomocí NKÚ.

Nesmlouvavý boj proti všem formám korupce, závažné hospodářské kriminality, lichvě, neférovým exekucím a insolvencím.

Rozvoj kvalitních a všeobecně dostupných veřejných služeb v oblasti školství, zdravotnictví, sociálního systému, dopravy a bezpečnosti. Všestranná podpora vzdělání, vědy, kultury a sportu.

Rozvoj demokratického právního státu a samosprávných prvků s cílem posílit účast občanů na rozhodování.

Aktivní členství v Evropské unii a NATO v souladu se zájmy ČR, působení v OSN při odstraňování rizik ohrožujících mezinárodní mír, podporování rovnoprávné spolupráce mezi národy a zapojení do úsilí čelit mezinárodnímu terorismu.

Smluvní strany se zavazují, že budou svou činností usilovat o věcné a časové naplnění těchto priorit ve smyslu ujednání této smlouvy.

III. Program vlády

1.1 Hospodářský rozvoj země

Smluvní strany potvrzují, že dlouhodobým cílem jejich hospodářské politiky je využít znalosti a dovednosti našich občanů, aby se Česká republika vrátila mezi technologicky nejvyspělejší země světa, které opírají svůj blahobyt o zapojení vědy a výzkumu do ekonomiky, vyspělé školství a fungující právní, regulační i ekonomické instituce.

1.1.1 Udržitelný hospodářský růst a konkurenceschopný průmysl

Určíme definici moderní, ucelené a prorůstové průmyslové politiky ČR a dlouhodobou vizi jejího rozvoje. Stanovíme priority s jasným harmonogramem a personální odpovědnost za úkoly, které z této vize vyplývají, chceme se touto cestou zasadit o obnovu udržitelného hospodářského růstu. Chceme obnovit systém pobídek pro zahraniční i domácí firmy i klíčovou roli CzechInvestu při jejich organizaci a nově zformulovat pobídky tak, aby stimulovaly projekty s vysokou přidanou hodnotu, s vysokým podílem vědy a výzkumu, případně strategické služby.

Investice veřejného sektoru budeme směřovat především do zateplování budov, retence vody v krajině, dopravní a jiné veřejné infrastruktury a do sociálních a zdravotních služeb reagujících na stárnutí populace. Zdroje na tyto investice budou získány restrukturalizací výdajů veřejných rozpočtů, a to především na úkor provozních výdajů při dodržení nejvýše tříprocentního deficitu veřejných financí. Zároveň stát aktivně použije ke stimulaci ekonomiky státní podniky a akciové společnosti.

Za důležitý faktor hospodářského růstu v otevřené ekonomice České republiky považujeme vývoz zboží. Pro podporu exportu maximálně využijeme ekonomickou diplomacii a instituce jako CzechInvest, CzechTrade, ČEB, EGAP nebo CzechTourism. Vedle zemí EU chceme, aby firmy expandovaly do dalších zemí na ostatních kontinentech, kde mají naději na vysokou přidanou hodnotu, např. do zemí BRICS.

Budeme podporovat rozvoj malého a středního podnikání, které stále představuje nevyužitou rezervu růstu a zaměstnanosti. Prostředkem bude rozvoj a kapitálové posílení Českomoravské záruční a rozvojové banky, která má jako 100% státem vlastněná banka předpoklady pro financování především malého a středního podnikání a jeho rozvoje. Podpoříme rovněž vzdělávání začínajících podnikatelů a zjednodušením zákona o zadávání veřejných zakázek i jejich přístup k veřejným zakázkám. Za důležité považujeme také maximální snižování administrativní zátěže pro podnikatele.

Za důležitou prioritu pro podporu průmyslu považujeme efektivní využití fondů EU. Budeme preferovat zejména projekty, které znamenají udržení, nebo vznik pracovních míst.

Budeme iniciovat změnu stavební legislativy tak, aby byla stanovena jasná a transparentní pravidla, která zjednoduší povolování staveb a zároveň výrazně sníží korupční potenciál v této oblasti.

Odbouráme bariéry pro co nejrychlejší přenos a uplatnění vědeckých poznatků, výsledků výzkumu a inovací do praxe. Vytvoříme pravidla, která budou soukromé firmy motivovat k financování konkrétních projektů výzkumných institucí a podpoře výzkumu, vývoje a inovací včetně vytvoření podmínek pro práci a pobyt vysoce kvalifikovaných cizinců jako předpokladu zvyšování konkurenceschopnosti našeho průmyslu.

Podpoříme výuku především technických oborů na všech typech škol s důrazem na větší propojení praktické výuky s potřebami podnikové sféry (např. podporou tzv. duálního systému učňovské přípravy).

Budeme podporovat rozvoj kvalitního datového spojení jako jednoho z předpokladů dalšího rozvoje ekonomiky.

1.1.2 Moderní doprava

Zpracujeme ucelenou a dlouhodobě udržitelnou koncepci dopravy s jasnou vizí rozvoje jednotlivých dopravních modů včetně zajištění ekonomicky efektivní a kvalitní dopravní obslužnosti jako základní veřejné služby pro občany s provázaností na rozvoj regionů.

Průřezový charakter dopravy předurčuje její význam a potřebu efektivního fungování. Chceme také vytvářet předpoklady pro řádné čerpání finančních prostředků v programovém období 2014-2020. Nejen proto podnikneme kroky k tomu, aby Ministerstvo dopravy a organizace v tomto resortu byly řízeny odborně zdatnými managementy poskytujícími záruku jejich efektivního řízení a konkurenceschopnosti.

Zajistíme stabilizaci zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Chceme zvýšit jeho podíl z výnosu spotřební daně z minerálních olejů minimálně na 25 %. Výše celkových zdrojů pro dopravní infrastrukturu by se v průběhu volebního období měla přiblížit cca 2 % HDP.

Zavedeme expertízu nákladů u stavebních investic do dopravní infrastruktury nad 50 mil. Kč s cílem hospodárného vynakládání veřejných prostředků a posuzování nákladů těchto staveb v celém cyklu životnosti.

Předložíme legislativní návrhy pro urychlení a zjednodušení přípravy a realizace liniových staveb ve veřejném zájmu.

Budeme pokračovat ve výstavbě klíčové silniční, železniční i vodní dopravní infrastruktury. Sledujeme tím nejenom výstavbu páteřní dálniční sítě a rychlostních silnic (včetně prioritní R35 jako alternativy k D1 a dálničního spojení s našimi sousedy) nebo dostavbu 3. a 4. železničního koridoru a modernizaci důležitých železničních uzlů, ale také urychlení přípravy a realizaci potřebných obchvatů měst a obcí, odstraňování nehodových míst a revitalizaci rozhodujících celostátních i regionálních železničních tratí. Podpoříme rozvoj vnitrozemských vodních cest, především pak projekty na zlepšení plavebních podmínek na Labi (plavební stupeň Děčín, Přelouč), ale i rozvoj páteřních mezinárodních letišť na území ČR. Kvalitní dopravní infrastruktura je předpokladem nejen pro rozvoj regionů a hospodářský růst státu, ale i pro mobilitu občanů a jejich zaměstnanost.

Zvýšíme objem prostředků na opravy a údržbu dopravní infrastruktury s cílem zastavit dlouhodobé podfinancování, které vede k degradaci stavu těchto sítí. Současně ale podpoříme opatření zabraňující degradaci silničních těles přetíženou nákladní dopravou např. zvýšenými kontrolami váhových limitů.

Budeme klást důraz na přípravu velkých dopravních projektů přesahujících horizont volebního období (např. rychlá železnice) včetně optimalizace záboru pozemků z důvodu územní ochrany. U projektu víceúčelového vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe podpoříme přednostně vznik environmentálních a ekonomických podkladů jako předpokladu pro projednání realizovatelnosti tohoto projektu s dotčenými okolními státy a s administrativou EU. Na počátku přípravy tohoto projektu musí stát mezinárodní shoda.

Ve veřejné dopravě budeme podporovat rozvoj integrovaných dopravních systémů, zajistíme jejich vzájemnou propojenost a koordinaci na území státu. Současně budeme vytvářet další nutné podmínky pro efektivní a nediskriminační liberalizaci trhu (např. jednotné jízdní doklady, clearing tržeb, informační systémy nebo přístup k zařízení služeb). Pro zajištění rovných podmínek mezi dopravci na liberalizovaném železničním trhu zřídíme regulační úřad železniční dopravy.

Posílíme roli a atraktivitu železnice v našem dopravním systému a funkci Českých drah, a.s. (jako národního dopravce v oblasti dostupnosti veřejné osobní dopravy) a ČD Cargo, a.s. (jako rozhodujícího nákladní dopravce poskytujícího komplexní služby na celém území ČR). Podpoříme přesun přepravy nákladů ze silnice na železnici. Budeme pokračovat v harmonizaci podmínek mezi železniční a silniční dopravou včetně ceny za použití železniční dopravní cesty v nákladní a osobní dopravě.

Další rozvoj mýtného systému a zpoplatnění silnic podpoříme tam, kde to bude z hlediska regulatorní a ekonomické funkce účelné.

Chceme podporovat udržitelný dopravní rozvoj, podpoříme proto postupný přechod na ekologicky šetrný park vozidel – zejména v oblastech s největším znečištěním životního prostředí. Budeme vytvářet podmínky pro snižování individuálního automobilismu ve městech, ale i pro rozvoj pěší a cyklistické dopravy.

Přijmeme opatření ke snížení počtu usmrcených v silničním provozu s cílem dosáhnout do roku 2020 na úroveň průměru evropských zemí a současně budeme sledovat cíl snížení počtu zraněných až o 40 %. Podpoříme dopravní výchovu dětí.

1.1.3 Energetika

Podpoříme modernizaci průmyslu tak, aby docházelo ke snižování jeho energetické náročnosti (zejména směrem k výrobám s nízkou energetickou náročností a s vysokou přidanou hodnotou). Vedle toho je důležité zajištění energetické bezpečnosti státu a udržitelné energetiky. Budeme proto usilovat o environmentální udržitelnost energetiky a zvýšení bezpečnosti dodávek energie při zachování přiměřených cen tak, aby česká ekonomika, a především pak zpracovatelský průmysl, byly konkurenceschopné. Současně nám jde o zachování energetických surovin i pro budoucí generace a hájení zájmu státu při stanovení podmínek těžby.

Budeme hledat možnosti diverzifikace zdrojů energetických surovin, především ropy a zemního plynu. Energetický mix je nutnou podmínkou stabilní situace v energetice.

Chceme podporovat snižování energetické náročnosti veřejných i soukromých budov s pozitivním vlivem na energetickou bilanci ČR. Podpoříme proto jejich masivní zateplování. Použijeme přitom prostředky získané obchodem s emisemi, prostředky Evropské unie i prostředky národní.

Chceme revidovat systém podpory obnovitelných zdrojů energie, abychom snížili jeho dopady na konkurenceschopnost českého průmyslu, a zároveň podpoříme všechny snahy směřující k důslednému prošetření vyplácení podpor stávajícím instalacím fotovoltaických elektráren.

Podpoříme výzkum a vývoj v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie a skladování energie.

Pokud to bude hospodářsky výhodné pro ČR, podpoříme dostavbu Jaderné elektrárny Temelín.

Za důležité rovněž považujeme zajištění provozu JE Dukovany i po roce 2025 (i s alternativou eventuální dostavby nového bloku).

Podpoříme ekologizaci teplárenství a kombinovanou výrovu tepla a elektřiny.

Budeme prosazovat důslednou postupnou revitalizaci území po těžbě černého i hnědého uhlí s důrazem na obnovu plnohodnotné krajiny v místech poškozených těžbou. Co se týká prolomení těžebních limitů v severních Čechách, je třeba vést další diskusi, a to jako součást definování naší energetické a surovinové politiky s definitivním řešením v horizontu příštích dvou let.

Budeme podporovat rozvoj inteligentních rozvodných sítí a modernizovat elektrorozvodné sítě a sítě dálkového vytápění především s cílem snižování ztrát.

Budeme usilovat o schválení Státní energetické koncepce napříč politickým spektrem, aby nedocházelo k zásadním změnám koncepce při změně vládní garnitury.

1.1.4 Efektivní čerpání Evropských fondů

Maximálně možné vyčerpání prostředků programového období EU 2007-2013 považujeme za jeden ze zásadních faktorů nastartování rozvoje ČR a stabilizace státního rozpočtu, proto této problematice budeme věnovat velkou pozornost. Za tímto účelem ustavíme expertní krizové ad hoc týmy. Zajistíme též, aby se problematika případných navržených korekcí s Evropskou komisí projednávala koordinovaně a ne dílčím způsobem.

Urychleně stanovíme strategické rozvojové priority ČR, k jejichž naplňování využijeme fondy EU pro programové období 2014-2020.

Dokončíme vyjednávání podmínek pro čerpání prostředků v programovém období EU 2014-2020 a to tak, abychom dosáhli maximálního možného efektu pro rozvoj ČR a v co nejvyšší míře využili možné synergické efekty. Čerpání v novém programovém období bude strategicky řízeno a bude zaměřeno na naplňování strategie rozvoje ČR. Přitom musíme vycházet z již předjednaných podmínek, aby nedošlo k značnému zpoždění zahájení čerpání.

Za účelem řádného a efektivního využití prostředků fondů EU vytvoříme co nejjednodušší organizační strukturu s jasně definovanou zodpovědností jednotlivých orgánů, efektivním auditním systémem a stanovenými odvolacími postupy a místy.

Podpoříme využití evropských fondů pro viditelné zlepšení veřejné infrastruktury, pro realizaci obecních a krajských projektů, rozvoj a celkové podmínky života. Zajistíme uplatnění územní dimenze v programovém období 2014-2020 a definujeme roli krajů.

1.2 Racionální státní rozpočet a efektivní výběr daní

Základním principem pro sestavování státního rozpočtu bude podpora hospodářského růstu, zaměstnanosti, rodin s dětmi a fungujícího státu při udržení schodku veřejných financí pod 3 % (podle metodiky ESA 95), a to po celé volební období.

1.2.1 Změny od roku 2014

Nebudeme provádět žádné změny v daňových předpisech, které by měnily výši zdanění v roce 2014.

1.2.2 Dopady nového občanského práva

Neprodleně navrhneme a budeme usilovat o schválení změn v daňových předpisech, které budou odstraňovat daňové nejasnosti vyplývající z nové kodifikace občanského práva k 1. lednu 2014.

1.2.3 Postupy při schvalování daňových předpisů

Zavazujeme se, že při navrhování jakýchkoli změn v daňových zákonech budeme v maximální možné míře vyžadovat, aby všechny navržené změny – včetně koaličních poslaneckých návrhů – prošly veřejným připomínkováním a to se lhůtou, která bude činit nejméně 30 dní.

1.2.4 Změny v daňovém zatížení od roku 2015 do konce volebního období

Budeme usilovat o schválení změn následujících daňových zákonů, a to s účinností od 1. ledna 2015:

- Omezení výše paušálních nákladů pro OSVČ absolutní částkou a/nebo snížením procentní sazby paušálních nákladů, aby bylo dosaženo smyslu tohoto institutu (zjednodušení výpočtu daně, ne neodůvodněné snížení daňového základu). Vláda provede analýzu odvodů zaměstnanců a OSVČ do veřejných rozpočtů s cílem navrhnout opatření na spravedlivější rozložení nákladů na financování veřejných služeb.

- Vyšší zdanění hazardu.

- Snížení sazby DPH na léky, knihy, dětské pleny a nenahraditelnou dětskou výživu od roku 2015. Pro financování této změny koalice zváží zavedení sektorové daně pro regulovaná odvětví od roku 2015 s cílem dosáhnout rozpočtového výnosu 4 mld. Kč. Od roku 2015 postupné zvyšování slevy na dani na druhé a další dítě s cílem podstatně zvýšit slevu na dani na druhé a další dítě do konce volebního období.

- Obnovení slevy na dani pro pracující důchodce.

Koalice zruší koncept superhrubé mzdy a solidární přirážky zavedením druhé sazby daně z příjmů fyzických osob. Tato sazba daně bude stanovena tak, aby byl rozpočtový dopad zrušení superhrubé mzdy a solidární přirážky neutrální (tj. nedojde ke zvýšení daňového zatížení fyzických osob).

Zrušíme zákon č. 458/2011 Sb. (JIM), který je vzhledem k zákonnému opatření Senátu legislativně nepoužitelný. Základní myšlenky JIM (zjednodušení daňového systému a správy daní a pojistného) však koalice podporuje. Proto zároveň sjednotíme základy pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění s výpočty odpovídajících daňových základů. Tato změna bude konstruována jako rozpočtově neutrální. Budeme usilovat o zjednodušení výběru a správy daní a pojistného, které bude založeno na spojení správců daní a pojistného způsobem, jenž omezí rizika výpadku při výběru daní a pojistného.

Navrhneme dočasné osvobození sociálně potřebných zaměstnanců od plateb na sociální pojištění po dobu 12 měsíců (za tyto zaměstnance bude pojistné hradit stát) v kombinaci s nástroji aktivní politiky zaměstnanosti. Sociálně potřebný zaměstnanec bude definován způsobem, který v maximální možné míře omezí možnosti zneužití tohoto opatření a bude zahrnovat absolventy vysokých škol, osoby starší 50 let a rodiče po návratu z mateřské dovolené, kteří budou před uzavřením pracovního poměru evidováni jako nezaměstnaní. Podpora bude omezena na zaměstnavatele, u kterých nedojde v rozhodném období ke snížení počtu zaměstnanců. Zároveň bude omezena výše této podpory u jednoho zaměstnavatele. Tato podpora bude konstruována tak, aby byla v zásadě rozpočtově neutrální.

Zajistíme, aby schválené změny platily po celé volební období, a aby byla zachována stabilita českého daňového systému.

1.2.5 Zlepšení výběru daní

Navrhneme novely daňových předpisů, které povedou ke zlepšení výběru daní. Navržené předpisy budou vycházet z odůvodněných požadavků daňové správy, projdou řádným připomínkovým řízením a budou konstruovány tak, aby neměly významnější negativní dopad na poctivé daňové poplatníky a neohrožovaly hospodářský růst.

Po konzultaci s EU budeme usilovat o rozšíření pravidel o přenesení daňové povinnosti u vybraných zdanitelných plnění za účelem minimalizace daňových úniků na dani z přidané hodnoty, a to způsobem, který minimalizuje negativní dopady (administrativní zátěž) na plátce daně.

Navrhneme legislativní opatření vedoucí k maximální digitalizaci správy daní. Specificky navrhneme legislativní a technická opatření směřující k efektivní kontrole vykazovaných tržeb z maloobchodního prodeje zboží a služeb. Tato opatření zahrnou u vybraných subjektů online hlášení tržeb, povinnost vystavovat doklady s unikátním číslem a "účtenkovou loterii". Všechna opatření budou založena na principu, že náklady na jejich implementaci ponese prostřednictvím daňových odpočtů stát a ne podnikatelský sektor. Na toto opatření bude navázán pokles snížené sazby DPH.

Prosadíme snížení limitu pro hotovostní platby z 15 000 Euro na 10 000 Euro. Porušení povinnosti bude mít kromě jiného za následek automatickou ztrátu daňové uznatelnosti hrazeného nákladu.

Platby od právnických a fyzických osob subjektům v daňových rájích budou předmětem zvláštní informační povinnosti. Daňový ráj (resp. příslušná jurisdikce) bude definován vyhláškou ministerstva financí ("black list"). Porušení povinnosti bude mít kromě jiného za následek automatickou ztrátu daňové uznatelnosti hrazeného nákladu.

Podnikající fyzické osoby (OSVČ), které dlouhodobě nevykazují zisk z podnikání (a po zohlednění všech zdanitelných příjmů nevykazují základ daně), nebudou mít nárok na daňové zvýhodnění. Toto opatření se nebude vztahovat na fyzické osoby v roce zahájení podnikání a v následujících 3 letech.

Daňový řád nebo zvláštní zákon o prokázání původu majetku - v odůvodněných a zákonem přesně stanovených případech - umožní správci daně požadovat, aby fyzická osoba prokázala, že její majetek odpovídá příjmům vykázaným v minulosti touto fyzickou osobou ke zdanění ("přenesení důkazního břemene"). Tato právní úprava nebude nahrazovat samostatnou úpravu aplikovatelnou na politiky a vysoké představitele státní správy v rámci zákona o střetu zájmů.

Dojde k nezbytnému personálnímu a technickému posílení daňové správy s cílem posílení daňové kontroly.

1.2.6 Snížení nákladů na výběr daní

Budeme usilovat o změny v daňových předpisech, které – při zachování daňového výnosu – sníží náklady daňových poplatníků na výběr daní. Například se bude jednat o úplné sjednocení základů pro daně a pojistné, rozšíření institutu závazného posouzení a možnosti omezit rizika poplatníků vyplývající z nejasností při uplatňování daňových předpisů nahlášením jejich daňové pozice správci daně.

1.2.7 Konkurenceschopnost České republiky

Daňové předpisy budou zajišťovat konkurenceschopnost České republiky v mezinárodním srovnání.

1.3 Rozvoj zemědělství a venkova

Smluvní strany se zavazují usilovat o zvýšení konkurenceschopnosti českého zemědělství, rovnoprávnost českých zemědělců v rámci Evropské unie, přísnou kontrolu nezávadnosti potravin a celkové zlepšování kvality života na venkově.

Připravíme dlouhodobou strategickou vizi rozvoje agrárního sektoru. Postupně chceme dosáhnout potravinové soběstačnosti v základních komoditách, které lze u nás produkovat, a tím vytvořit nová pracovní místa ve venkovském prostoru.

V rámci mnoha opatření uvedených v této smlouvě budeme usilovat o zlepšení života na venkově a jeho celkový rozvoj.

Budeme hájit rovnoprávné postavení českých zemědělců a potravinářů v rámci Evropské unie, především nediskriminační přístup k rozpočtovým prostředkům Evropské unie a rozvojovým programům. V oblasti národních a regionálních dotací uděláme maximum pro narovnání podmínek českým zemědělcům a potravinářům v rámci EU.

Podpoříme kvalitní domácí výrobce a producenty a zpracování základních zemědělských komodit využitím dotačních programů SZP a PGRLF. Důraz budeme klást na pěstování ovoce, zeleniny a obnovu sektoru živočišné výroby.

Naším národním zájmem je chránit naše kvalitní producenty potravin a kvalitní kontrolou s účinnými postihy vyslat vzkaz všem výrobcům a obchodníkům, že vyrábět a dovážet nekvalitní výrobky do České republiky se nevyplatí. Zavedeme přísná pravidla pro obchodní řetězce, aby došlo ke zlepšení kvality prodávaných potravin a vytvoření většího prostoru pro kvalitní české potraviny. Budeme usilovat o transparentní značení původu potravin.

Zvýšíme provázanost domácích zemědělských podniků s českým potravinářským průmyslem podporou sdružování více prvovýrobních subjektů do společných výrobních provozoven a prodejních míst.

Zajistíme kvalitní důslednou kontrolu v obchodní síti zvýšením práce inspektorů v terénu. Zavedeme přísné tresty za nedodržování složení výrobku, které je uvedeno na etiketě, a udělování pokut s ohledem na obrat společnosti. Veřejnost musí být jasným a dostupným způsobem informována.

Podpoříme nejen produkci výrobců, ale i přímý prodej produktů přímo ke spotřebiteli.

Dozorové orgány kontrolující kvalitu potravin převedeme do gesce ministerstva zemědělství.

Zachováme tzv. zelenou naftu pro aktivně hospodařící zemědělce.

Zachováme nulovou sazbu spotřební daně na tzv. tichá vína.

Naší prioritou bude podpora živočišné výroby a speciálních plodin (ovoce, zelenina, chmel, škrob atd.), která jednoznačně přináší pozitivní efekt především na zaměstnanost na venkově. K této podpoře využijeme následujících nástrojů: 1) V rámci prvního pilíře společné zemědělské politiky maximálně využijeme přímé platby k podpoře živočišné výroby a speciálních plodin. 2) Platby v rámci agroenvironmentálních programů podmíníme dostatečným zatížením zemědělské půdy chovem hospodářských zvířat. 3) V rámci agroenvironmentálních programů podpoříme integrovanou produkci ovoce, zeleniny a vína a nově implementujeme požadavky na dobré podmínky zvířat. 4) Podpoříme dostatečnou finanční alokaci na podporu investic v živočišné výrobě a ve speciálních plodinách v rámci PRV.

Podpoříme diverzifikaci příjmů zemědělců kvůli ekonomické stabilizaci sektoru. Např. podpoříme bioplynové stanice, které jsou navázány na živočišnou výrobu a slouží také ke zpracování BRKO, pokud to bude pro stát ekonomicky únosné.

Změníme způsob hospodaření s. p. Lesy ČR s ohledem na posílení významu drobného a středního lesnického a dřevozpracujícího průmyslu, kde je možné vytvořit stovky pracovních míst v horských a podhorských oblastech.

Nebudeme privatizovat státní lesy.

Zákonem stanovíme nezcizitelnost státních lesů. Státní lesy musí aktivně přispívat do udržení zaměstnanosti v regionech.

Posílíme zákonnou ochranu zemědělské půdy tak, aby vynětí půdy nejlepších bonit k jiným účelům bylo velmi obtížné, s výjimkou strategických zájmů státu. Podpoříme změny v hospodaření na půdě a zaměříme se na zachování její kvality. Zahájíme program protierozních opatření a program k zachování kvality půd.

Zvýšeným rizikům sucha budeme čelit rozvojem úsporných závlah. Pro zvláště ohrožené oblasti připravíme komplexní programy zlepšení vodního režimu.

1.4 Zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj

Smluvní strany se zavazují přísně dodržovat čl. 35 Listiny základních práv, v němž se uvádí, že každý má právo na příznivé životní prostředí. Dobré životní prostředí je nedělitelné od dobré životní úrovně celého národa v současnosti i budoucnu.

1.4.1 Změna klimatu a udržitelný rozvoj

Budeme se podílet na mezinárodních opatřeních směřujících k omezení klimatických změn. Budeme usilovat, aby vznikla dohoda navazující na Kjótský protokol, zejména se zaměřením na adaptační opatření.

Společně s opozicí navrhneme zákon o snižování závislosti na fosilních palivech za podmínky, že tím neutrpí konkurenceschopnost české ekonomiky.

Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie tak, aby nezatěžoval českou ekonomiku a domácnosti, ale využíval těch efektů z podporovaných zdrojů, které jsou vlastní České republice (např. podpora solárních panelů na střechách domácností a firem).

Budeme se podílet na propojení oblastí s koncentrací výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů se středisky spotřeby.

Podpoříme ekologicky šetrné výrobky a služby u státních zakázek jako výraz inovačního potenciálu.

Prosadíme postupné zvyšování energetické efektivnosti elektrospotřebičů (např. zpřísňování standardů pro štítkování).

V návaznosti na platnou evropskou legislativu podpoříme masivní zateplování soukromých i veřejných budov pomocí programů, jako je Nová zelená úsporám, včetně využití nových materiálů. Použijeme přitom prostředky získané obchodem s emisemi, prostředky Evropské unie i prostředky národní.

1.4.2 Ochrana přírody a krajiny (voda, půda, lesy)

Zrealizujeme strategii zkvalitnění pohybu a zadržování vody v krajině, a to především prostřednictvím přírodě blízkých opatření, výstavbou a obnovou malých vodních nádrží, rekonstrukcí vodních toků a důslednou ochranou oblastí akumulace spodních vod a změnami v lesním hospodářství a zemědělství.

Potřebě zadržovat vodu v kraji přizpůsobíme i území měst a obcí vytvářením vhodných ploch pro zadržování a vsakování vody.

Zvýšíme ochranu povrchových vod přehodnocením ochranných pásem a zavedením hlediska ochrany vod do zemědělské praxe.

Budeme chránit volnou krajinu, kterou chápeme jako hodnotu samu o sobě a se kterou musí být zacházeno s maximální šetrností, její zábory omezíme na nezbytné minimum.

Zamezíme další fragmentaci krajiny, a to prostřednictvím územního plánování a důsledným vytvořením sítě ekologické stability /biokoridorů a biocenter/.

Pro další rozvoj budeme důsledně využívat lidskou činností opuštěné a zdevastované plochy. Obnovíme sanaci starých ekologických zátěží prostřednictvím cílených, konkrétních a transparentních projektů, na nichž by se měly podílet i regionální subjekty s přímou vazbou k místu odstraňované zátěže.

Omezíme pokles biologické rozmanitosti nutné pro dlouhodobou stabilitu našeho života. Budeme ji stabilizovat především ochranou stanovišť. K tomu využijeme šetrného hospodaření v lesnictví a zemědělství a sítě současných chráněných území. Zvážíme i vyhlášení nových chráněných území či národních parků.

Nedovolíme obnovení průzkumu a těžby zlata ani zahájení průzkumu a pozdější těžbu břidlicového plynu.

1.4.3 Odpady

Naše krajina se nesmí stát super skládkou ani super spalovnou. Podpoříme programy prevence vzniku odpadů, jejich nového využití a recyklace ve smyslu v EU dohodnuté hierarchie nakládání s odpady. Vytvoříme systém pobídek a poplatků, které podpoří vývoj v tomto směru a motivaci občanů třídit odpad.

Předložíme novou strategii zacházení s odpady na období 2015 až 2025 a její principy podpoříme zákonnou úpravou.

Výrazně podpoříme separaci a využití odpadů včetně odpadu biologického.

1.4.4 Ovzduší a kvalita života

Prosadíme zpracování tzv. "Zeleného programu" v regionech s dlouhodobě špatným životním prostředím (Moravskoslezský kraj), na jehož podobě se budou podílet jak vedení měst a obcí, tak významné výrobní a podnikatelské subjekty. Využijeme přitom přeshraniční spolupráci a spolupráci na úrovni EU.

Podpoříme modernizaci individuálních topenišť, tzv. kotlíkové dotace obdobně jako současný program Nová zelená úsporám. Schéma podpory upravíme tak, aby byla dostupná co nejširší skupině obyvatel. Pomocí kombinace dotačních programů snížíme spotřebu uhlí v domovních kotlích a topeništích s důrazem na smogově ohrožené lokality.

Dáme prioritu výstavbě obchvatů sídel v oblastech se zvláště znečištěným ovzduším.

Podpoříme posílení bezbariérové městské hromadné dopravy s cílem podstatně snížit individuální automobilismus ve městech, včetně úpravy příslušných předpisů.

Podpoříme rozvoj pěší a cyklistické dopravy v obcích a městech koordinovaně na celém území (plánování uliční sítě, průchody, pěší zóny, cyklostezky).

Rozšíříme a zmodernizujeme síť veřejných vodovodů a systému čištění odpadních vod. Posílíme cenovou regulaci vodného a stočného. Vytvoříme předpoklad pro dostatečné investice do vodního hospodářství, zejména z operačního programu Životní prostředí v novém programovacím období. Dobudujeme čistírny odpadních vod v obcích nad 2 000 obyvatel.

Důsledně budeme prosazovat dodržování zákonných limitů pro znečištění u podnikatelských subjektů.

Ve městech podpoříme technická opatření snižující ohrožení hlukem. V nových výstavbách zajistíme striktní dodržení předpisů o hlukové zátěži.

1.4.5 Evropské fondy a životní prostředí

Posílíme krizový management při čerpání současného operačního programu Životní prostředí, který minimalizuje negativní dopady chyb předchozích vlád.

Upravíme návrh nového OPŽP včetně toho, že finanční alokace do nového OPŽP bude přibližně v podobné proporci jako v předchozím programovém období. Rozšíříme nové OPŽP o financování všech složek ochrany životního prostředí dosud roztříštěných v jiných operačních programech.

Prostředky z evropských fondů určené na životní prostředí nasměrujeme u podnikatelských subjektů i u občanů přednostně do podpory opatření zlepšujících kvalitu vzduchu a vody.

1.4.6 Spolupráce s občanskou společností

Zachováme současnou legislativně zaručenou úroveň občanských práv týkajících se životního prostředí včetně zajištění účasti veřejnosti ve správních řízeních.

Podpoříme činnost zájmových svazů a spolků včetně organizací dětí a mládeže v oblasti životního prostředí a vytvoříme systém, který zaručí ekonomickou nezávislost občanského sektoru v oblasti životního prostředí na změnách politické sféry.

Zapojíme občanské iniciativy do přípravy zákonů již v jejich nejranější fázi.

Posílíme ekologickou výchovu, osvětu a vzdělávání a zavedeme ekologickou výchovu ve školách.

Prosadíme racionální novelizaci procesu EIA v návaznosti na evropské standardy při zachování ochrany životního prostředí a neohrožení hospodářství České republiky.

Provedeme revizi standardů vyplývajících z našeho členství v EU s cílem optimalizovat míru regulace.

Podpoříme sdružování obcí do funkčních celků (mikroregiony, místní akční skupiny atd.), které budou schopny řešit efektivněji společné problémy.

1.5 Důstojné důchody, podpora rodin s dětmi, boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Smluvní strany se zavazují usilovat o udržení sociální soudržnosti a prosazovaní principů sociální spravedlnosti zejména aktivní politikou zaměstnanosti, ochranou práv zaměstnanců, bojem proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

1.5.1 Důchodový systém

Budeme usilovat o vytváření důstojných životních podmínek pro seniory. Prosadíme návrat k pravidelnému zvyšování důchodů o inflaci a třetinu růstu reálných mezd, a to od roku 2015.

Sloučíme II. a III. pilíř. Zastavíme vyvádění prostředků z průběžného důchodového pilíře. Dáme podnět k sestavení odborné komise v gesci ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva financí složené z delegovaných zástupců koaličních stran, opozice, zástupců tripartity a odborníků z řad ekonomů, demografů a sociologů, která připraví úpravy zdanění práce a důchodového systému s účinností od roku 2017 tak, abychom zajistili výplaty důstojných penzí, posílení principu zásluhovosti, narovnání transferu mezi rodinou a společností a zastropování věku odchodu do důchodu.

V první fázi podpoříme stávající produkty ve III. pilíři, kde stát poskytuje příspěvky a navrhneme vylepšení jejich parametrů s cílem větší motivace lidí spořit na stáří.

1.5.2 Zaměstnanost

Obnovíme funkčnost úřadů práce mimo jiné přenosem kompetencí na okresní pracoviště, posílením aktivní politiky zaměstnanosti a důrazem na pomoc nejvíce ohroženým skupinám - absolventům škol, zdravotně postiženým a osobám v předdůchodovém věku. Také obnovíme povinnost zaměstnavatelů hlásit na úřady práce volná místa.

Po projednání v tripartitě budeme postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se postupně přiblížila 40 % průměrné mzdy.

Důsledně budeme prosazovat stejnou odměnu za stejnou práci pro ženy i muže a podpoříme zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Budeme podporovat sociální podnikání jakožto specifický typ ekonomické činnosti. Nebudeme tolerovat žádné formy nelegálního zaměstnávání. Pokud na tom bude dosaženo dohody v tripartitě, obnovíme výplatu nemocenské v prvních třech dnech nemoci.

1.5.3 Opatření proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Zajistíme dostupné, kvalitní a efektivní sociální služby především definováním sítě sociálních služeb, posílením role plánování jejich rozvoje a víceletým financováním. Podpoříme variabilitu sociálních služeb dle potřeb uživatelů, včetně podpory osob, které pečují o své blízké v domácím prostředí. Stanovíme jasná pravidla pro výpočet dotace jejich poskytovatelům a pro použití příspěvku na péči.

Upravíme pravidla pro přiznání příspěvku na péči a nároku na invalidní důchod osob se zdravotním postižením tak, aby spravedlivě zohledňovala zdravotní stav.

Posílíme terénní sociální práci na úrovni měst a obcí a v sociálně vyloučených lokalitách rozvineme spolupráci s neziskovým sektorem. Sociální prací s rodinami ohroženými chudobou zamezíme odebírání dětí do ústavní péče pouze z ekonomických důvodů.

Prosadíme zákon o sociálním bydlení, který definuje standard sociálního bytu a vymezí osoby, které na něj mají při plnění stanovených podmínek nárok. Zamezíme obchodu s chudobou, který spočívá v pronajímání předražených ubytoven hrazených ze sociálních dávek na bydlení.

Podpoříme hospicovou péči a narovnání plateb na lůžko v LDN.

1.5.4 Podpora rodin s dětmi

Prosadíme porodné i na druhé dítě. Pro případy, kdy druhý rodič neplatí řádně výživné, prosadíme zákonnou úpravu řešící zálohované výživné, poskytované za jasných podmínek státem.

S využitím evropských prostředků zahájíme ve spolupráci s obcemi výstavbu malometrážních sociálních bytů a startovacích bytů pro mladé rodiny.

1.6 Kvalitní zdravotnictví dostupné všem

Smluvní strany se zavazují prosazovat zdravotnictví jako veřejnou službu založenou na principu solidarity zdravých lidí s nemocnými, na principu neziskovosti, rovnosti a všeobecné dostupnosti kvalitní a vyspělé zdravotní péče.

1.6.1 Systém úhrad zdravotní péče

Vytvoříme předvídatelný, stabilní a průměrným nákladům odpovídající systém úhrad pro všechny typy zdravotní péče. Úhrady budou závazné pro všechny zdravotní pojišťovny: za stejné výkony zdravotnickým zařízením stejná úhrada a způsob plateb.

V horizontu 2-3 let provedeme změnu koncepce úhradové vyhlášky, včetně úpravy seznamu výkonů, které budou lépe reflektovat náklady zdravotních zařízení na obnovu přístrojové techniky i nemovitého majetku.

Pravidelně valorizujeme platby za státní pojištěnce vázané na ekonomické parametry (růst inflace, růst průměrné mzdy ve zdravotnictví). Odvody plateb do zdravotního pojištění budou beze stropu.

Odstraníme administrativní překážky pro kofinancování sociální a zdravotní péče ze zdrojů sociálního a zdravotního pojištění.

1.6.2 Dostupnost lékařské péče

Vytvoříme pravidla pro utváření sítě zdravotnických zařízení (ZZ) financované z veřejného pojištění všemi zdravotními pojišťovnami (ZP) a zajišťující srovnatelnou dostupnost péče. (U akutní nemocniční péče jde v ČR především o srovnatelnou kvalitu s důrazem na nezbytné ambulantní služby včetně lékárenských služeb v odlehlých oblastech a u následné péče navíc i rozšiřování jejích kapacit s ohledem na stárnoucí populaci.)

Zlepšíme přístup pacientů k lázeňské péči (úprava indikačního seznamu posilující RHB péči a zamezující hrazení wellness služeb z veřejných prostředků).

Zajistíme dostupnost lékárenských služeb v menších městech a obcích. Provedeme revizi lékové politiky a cenotvorby s cílem zajistit lepší dostupnost léků plně hrazených ze ZP v každé lékové skupině a přístup k vysoce inovativním lékům a léčebným metodám. Naopak omezíme úhrady léčivých přípravků a zdravotních pomůcek, které nemají jednoznačně klinicky prokázaný terapeutický efekt.

1.6.3 Řešení poplatků ve zdravotnictví

Zrušíme poplatky ve výši 30 Kč v ambulancích praktických lékařů, specialistů a lékárnách.

Poplatek za pohotovost zůstane ve výši 90 Kč, a to bez ohledu na způsob dopravy do zdravotnického zařízení.

Nebudeme znovu zavádět poplatek za pobyt v nemocnici.

Vzniklý výpadek příjmů pro poskytovatele v návaznosti se změnami poplatků bude kompenzován zdravotními pojišťovnami po příslušném navýšení zdrojů ze státního rozpočtu, zejména zvýšením platby za státní pojištěnce.

1.6.4 Zdravotní pojišťovny a zdravotnická zařízení

Vytvoříme nediskriminační a transparentní podmínky při získávání smluv mezi ZP a ZZ. Zajistíme veřejný přístup ke všem smlouvám ZP a veřejný přístup k obchodním smlouvám ZZ a ZP jako prevenci předražených nákupů.

Zřídíme dozorový orgán nad toky zdravotního pojišťění.

Institucionalizujeme Národní referenční centrum (NRC) pod kontrolou a odpovědností státu.

Důsledně oddělíme vlastnictví zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven.

Případné snížení počtu ZP bude realizováno až po projednání a se souhlasem koaličních stran.

1.6.5 Veřejné neziskové zdravotnictví

Přijmeme zákon o veřejných neziskových (veřejnoprávních) ZZ pro páteřní síť nemocnic, u fakultních nemocnic se spoluúčastí univerzit na jejich řízení.

V těchto zařízeních bude zachován jednotný systém odměňování zaměstnanců s tarifními a nadtarifními složkami.

Podpoříme systém zvyšování kvality poskytované péče. Vytvoříme podmínky pro tvorbu standardů odborné lékařské péče (především pro vysoce nákladnou).

Zapojíme Českou republiku do evropské sítě center excelence (dovybavení špičkových specializovaných pracovišť) a zajistíme jejich efektivní dostupnost pro pacienty.

1.6.6 Prevence

Zavedeme systém motivace občanů (včetně výchovy ve školách) ke zdravému životnímu stylu, vyšší odpovědnosti za své zdraví (bonusové programy za preventivní prohlídky) a uplatňování práv pacientů.

Vytvoříme projekt realizace a financování zdravotních priorit státu se zaměřením na prevenci kardiovaskulárních, nádorových a dalších onemocnění, rozvoj rehabilitace, dlouhodobé péče, hospiců i péče o duševní zdraví, včetně zajištění finanční dostupnosti včasné léčby Alzheimerovy, Parkinsonovy choroby a dalších vážných nemocí zkracujících produktivní věk stárnoucí populace.

1.6.7 Právní ochrana a vzdělávání zdravotnických pracovníků

Zlepšíme právní ochranu zdravotníků včetně obrany před fyzickými útoky při výkonu zdravotnického povolání.

Provedeme revizi systému dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Zajistíme důslednou státní kontrolu procesů specializačního vzdělávání zdravotníků a dohledu nad vzdělávacími programy ve smyslu zjednodušení jeho obsahu a usnadňující uplatnění na trhu práce v ČR i vzájemné uznávání kvalifikace v zemích EU.

Usnadníme převod lékařských praxí mezi lékaři (dědictví, prodej).

Přijmeme novou právní úpravu pro případy výhrady svědomí pro všechny pracovníky ve zdravotnictví.

Posílíme postavení a odpovědnost ošetřovatelského personálu.

Zajistíme růst platového ohodnocení zdravotníků v souladu s finanční stabilizací zdravotnického systému.

1.6.8 Informovanost pacientů

Zavedeme systém srozumitelných informací pro pacienty o lécích, zdravotnických prostředcích, výkonech a preventivních programech hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o kvalitě a bezpečí zdravotních služeb.

Neumožníme žádné opatření v rozporu s ochranou života od početí do přirozeného konce (ne aktivní euthanasii).

Zavedeme elektronický přístup pacientů k vlastním individuálním účtům s možností poskytnout vybraná data lékaři.

1.6.9 Revize dozorových orgánů

Ministerstvo financí iniciuje mezirezortní jednání o revizi dozorových orgánů, které mají vliv na veřejné zdraví s cílem odstranit roztříštěnost dozoru v ČR, zrušit duplicitní, či naopak doplnit chybějící kompetence pro specifické oblasti. Revizi provedeme s ohledem na minimální požadavky EU.

Zlepšíme regulaci cen léků a zdravotnického materiálu s cílem snížit náklady občanů a veřejného sektoru

1.7 Kvalitní a dostupné vzdělání, podpora vědy a výzkumu, kultury a sportu

Smluvní strany se zavazují vytvářet vzdělávací systém, který není jen přípravou na budoucí povolání, ale i předpokladem orientace občana ve společnosti a jeho aktivního života. Stát musí garantovat kvalitu vzdělání a jednotnou a propustnou vzdělávací soustavu, jejímž hlavním pilířem jsou veřejné školy. Vzdělávání nesmějí být do cesty stavěny žádné institucionální, zákonné nebo sociální bariéry.

1.7.1 Jesle, školky

S využitím evropských fondů a dotací ze státního rozpočtu poskytneme obcím prostředky na vytvoření dostatečné kapacity mateřských škol a jeslí.

Podpoříme vznik firemních školek se zajištěním odborného vzdělávacího programu a odbornosti učitele.

Poslední rok předškolního vzdělávání zavedeme v zásadě jako povinný. V otázce povinné přípravy dítěte na základní vzdělávání od 5 let prosazujeme varianty, které jsou v souladu s legislativou pro první stupeň základní školy.

1.7.2 Kvalita vzdělávání

Posílíme kontrolu úrovně vzdělávání včetně kvality základních, středních a vysokých škol tak, aby ji stát mohl svým občanům garantovat.

Zasadíme se o využití prostředků z evropských fondů na modernizaci škol a jejich vybavení.

Celoživotní vzdělávání budeme organizovat především prostřednictvím stávajících škol, školských a učňovských zařízení.

Budeme prosazovat opatření, která umožní větší sepětí středního odborného školství s potřebami trhu práce včetně celoživotního vzdělávání. Více praktické výuky by mělo probíhat u zaměstnavatelů samotných (prvky tzv. duálního systému). Podpoříme motivaci studovat přírodovědné a technické obory.

Podpoříme zájmové vzdělávání a mimoškolské aktivity dětí a mládeže.

Podpoříme jazykové vzdělávání v jazycích důležitých na otevřeném trhu práce.

Posílíme etickou výchovu a formy vzdělávání k aktivnímu občanství na školách (po vzoru osvědčených zkušeností z vyspělých demokratických zemí).

1.7.3 Dostupnost vzdělávání

Školné ani zápisné nepřipustíme. Garantujeme bezplatné vysokoškolské vzdělání na veřejných a státních vysokých školách.

Zasadíme se o udržení cenově dostupného systému školního stravování a péče o děti ve školních družinách.

1.7.4 Vzdělávání a finanční ohodnocování pedagogických pracovníků

Podle ekonomických možností státu se zasadíme o zvyšování mezd zaměstnanců ve školství včetně nepedagogických pracovníků.

Zavedeme efektivní kariérní řád pro učitele, který bude propojen s motivačním ohodnocením učitelů. Ve spolupráci s pedagogickými fakultami se zasadíme o zlepšení přípravy učitelů na jejich profesi.

1.7.5 Věda, výzkum, inovace

Smluvní strany se zavazují zvyšovat konkurenceschopnost České republiky podporou strategických oborů s bezprostředními možnostmi aplikace, jako jsou biotechnologie, nanotechnologie, biochemie, medicína, informatika nebo strojírenství. Neméně jsou však potřebné i společenskovědní disciplíny, které jsou zaměřeny na kulturu a historii České republiky, na pochopení společenských jevů a tendencí uvnitř české společnosti a vztahu k okolí.

Podpoříme posilování kvality v prostředí vysokých škol i Akademie věd ČR a vytváření podmínek umožňujících budování špičkových škol doktorských studií.

Budeme usilovat o změny v systému hodnocení a financování výzkumných institucí v kontextu a s využitím zahraničních zkušeností i pozitivních příkladů z praxe, podpoříme prvky vedoucí ke koncentraci pracovišť a omezíme výhody plynoucí z rozsahu na úkor kvality.

Posílíme odpovědnost za výsledky dosahované ve výzkumu a vývoji za veřejné prostředky, včetně zpřístupňování výsledků v souladu s požadavky EU (Horizon 2020).

Podpoříme mobilitu výzkumných pracovníků i doktorských studentů mezi našimi a zahraničními výzkumně zaměřenými univerzitami a ústavy, a to zejména zpřístupněním výběrových řízení i pro zahraniční vědecké pracovníky.

Podpoříme účast vědců z České republiky v programech Evropské výzkumné rady a zapojení tuzemských pracovišť do evropské infrastruktury výzkumu a vývoje, jednou z cest je specifické kofinancování.

Posílíme podporu aplikovaného výzkumu v přírodovědných a technických oborech studia, včetně rozvoje doktorských studií se zaměřením na aplikovaný výzkum.

Podpoříme fungující podnikatelské inkubátory a akcelerátory a umožníme jim efektivní přístup ke spolupráci se sférou aplikovaného výzkumu.

Rozšíříme praxi regionálních inovačních center a uplatníme zkušenosti z míst, kde se osvědčily, zejména s ohledem na podporu aktivit v oblastech s vyšší mírou nezaměstnanosti.

Podpoříme inovační podnikání na principech venture kapitálu, vytvoříme mechanismy pro návrat vložených investic u úspěšných projektů, stejně jako nástroje pro rychlé zastavení neúspěšných projektů v pilotní fázi.

Transformujeme Radu pro výzkum, vývoj a inovace.

Snížíme závislost základního výzkumu na účelovém financování.

1.8 Rozvoj kultury a podpora sportu

Smluvní strany se zavazují podporovat kulturu a sport jako důležité prvky občanského a společenského života, národní identity a národní prezentace. Kultura nesmí být z pohledu státu popelkou ani zbytkovým resortem.

1.8.1 Kultura

Kulturu definujeme zákonem jako veřejnou službu.

Přijmeme zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře, který odstraní nedostatky dnešních příspěvkových organizací, odpolitizuje je a zajistí jejich stabilní financování.

ČR disponuje unikátním památkovým fondem, který je zdrojem nemalých příjmů z turistického ruchu. Na rozdíl od většiny srovnatelných zemí není tato skutečnost zohledňována při stanovení rozpočtu MK. Zasadíme se o to, aby mezi příjmy z turistiky a výdaji na záchranu a údržbu památkového fondu byla přímá vazba. Přijmeme také nový zákon o státní památkové péči. Využijeme programy EU, Norských fondů atp. na opravu památek.

Prioritou vlády je zodpovědné nakládání s rozpočtovými prostředky. Po vyhodnocení tohoto úsilí po prvním roce volebního období navrhneme konkrétní kroky, které vytvoří podmínky pro vícezdrojové financování kultury s cílem přiblížit se postupně evropskému standardu výší 1 % ze státního rozpočtu na oblast kultury.

Připravíme systém klasifikace vhodnosti pořadů pro jednotlivé věkové kategorie.

Po vzoru vyspělých zemí zpřesníme pravidla týkající se koncentrace mediálního vlastnictví.

Snížíme daň z přidané hodnoty na knihy (viz kapitola "Racionální státní rozpočet a spravedlivé daně")

Přijmeme novelu autorského zákona, která mj. zjednoduší poskytování licencí pro využívání autorských děl.

Usnadníme dostupnost veřejných kulturních institucí, např. zavedením jednoho dne s volným vstupem a rodinných slev.

Propagace a prezentace ČR v zahraničí je roztříštěná, podfinancovaná a zároveň nákladná, protože neefektivní. Ve spolupráci s MMR a MZV vyhodnotíme nedostatky současné praxe, efektivitu CzechTourismu (MMR) a Českých center (MZV) a navrhneme účinný a zároveň hospodárný model podpory turistického ruchu a zahraniční prezentace ČR.

Budeme usilovat o intenzivnější a koncepčnější spolupráci MK s ministerstvem školství ve smyslu podpory uměleckých aktivit dětí, pro něž by měla být kultura významným příspěvkem k utváření jejich mravního, intelektuálního i estetického potenciálu.

Podpoříme neziskové organizace, amatérské umělecké aktivity a regionální kulturu.

1.8.2 Sport

Budeme podporovat zdravý životní styl, který je podstatnou složkou zdravotního stavu i schopnosti občana aktivně působit v moderní společnosti. Navýšíme čerpání z fondu prevence zdravotních pojišťoven na boj s obezitou mládeže.

Ve vzdělávacích programech posílíme výchovu ke sportu a zdravému životnímu stylu.

Budeme motivovat k vytváření finančně dostupných sportovně-rekreačních programů v rámci mimoškolní činnosti.

Chceme stabilní prostředí financování sportovních klubů s důrazem na práci s mládeží, prostředí podporující spolufinancování sportovních činností.

Připravíme nový zákon o podpoře sportu.

Úkolem státu je postupně zajistit pro sport vícezdrojové financování ze státního rozpočtu, rozpočtu krajů, obcí a sponzorských zdrojů.

Stanovíme kritéria pro veřejnou podporu mezinárodních sportovních akcí v České republice.

Vytvoříme podmínky pro trenéry a sportovní instruktory mládeže včetně příležitostí pro druhou kariéru aktivních sportovců.

Podpoříme občanská sdružení, spolky, neprofesionální organizace působící v oblasti sportu a tělovýchovy a jejich transparentní financování ze státního rozpočtu.

1.9 Demokratický právní stát

Smluvní strany se zavazují rozvíjet právní stát a demokracii důsledným dodržováním dělby moci zákonodárné, výkonné a soudní a zvyšováním spoluúčasti občanů na správě věcí veřejných.

1.9.1 Podpora demokracie a základních lidských práv

Předložíme návrh ústavního zákona o obecném referendu na základě lidové iniciativy, který umožní občanům konání referenda o zásadních otázkách fungování státu. Ústavním zákonem bude zároveň stanoven výčet otázek, k nimž nelze referendum vyhlásit. V rámci úspor budeme podporovat společné konání voleb a referend v jedné volební místnosti.

Prosadíme naplnění ústavně garantovaného práva na právní pomoc uzákoněním nového systému poskytování bezplatné právní pomoci lidem, kteří si ji nemohou obstarat sami v důsledku své sociální situace.

Prosadíme novelizaci Ústavy ČR, která v návaznosti na zavedení přímé volby prezidenta zpřesní práva a povinnosti jednotlivých ústavních aktérů v zájmu uchování parlamentního charakteru české demokracie založené na svobodné soutěži politických stran.

1.9.2 Kvalitní legislativa

Smluvní strany se zavazují zajistit dostatečné podmínky pro přípravu kvalitních právních předpisů mimo jiné zvýšením kvality dopadových analýz nově předkládaných norem a řádným převáděním unijního práva.

Podpoříme projekt elektronické sbírky zákonů dostupné každému občanu na internetu.

1.9.3 Samospráva a nezávislost justice

Předložíme návrhy na zřízení samosprávy justice za účelem zajištění co nejvyšší nezávislosti, efektivnosti a odpovědnosti soudního rozhodování.

Prosadíme nový zákon o státním zastupitelství, který zajistí nezávislost státních zástupců při vyšetřování trestných činů, mj. stanovením pevného funkčního období pro vedoucí státní zástupce a omezením možnosti jejich odvolání na přesně stanovené důvody a na rozhodnutí nezávislého kárného senátu. Součástí nové legislativy bude i vytvoření systémových a organizačních předpokladů pro specializaci v boji se závažnou hospodářskou a finanční kriminalitou a všemi podobami organizovaného zločinu včetně korupce.

1.9.4 Trestní právo a trestní politika

Prosadíme právní úpravu trestního řízení směřující k zajištění spravedlivého, účinného a rychlého projednání trestních věcí včetně účinnějších možností zabavovat výnosy trestné činnosti. Veškeré změny trestního procesu by měly důsledně zohledňovat zásadu veřejnosti trestního řízení všude, kde je to z povahy věci možné. Maximálně podpoříme účinnou aplikaci právních předpisů k ochraně a odškodňování obětí trestné činnosti.

Změníme trestní politiku s cílem omezit trestnou činnost i její recidivy. Je třeba posílit preventivní programy, zreformovat vězeňství, zefektivnit programy zacházení s odsouzenými, zajistit práci pro co největší počet vězňů, a tím i řešit jejich zadluženost.

Posílíme roli mediační a probační služby při využívání alternativních forem trestání a přísné kontrole plnění podmínek podmíněného propuštění, pomoc vězňům před propuštěním i při návratu do běžného života v zájmu předcházení recidivy trestné činnosti.

Prosadíme pořízení elektronického monitorovacího systému, který by levně a spolehlivě zajišťoval kontrolu odsouzených k domácímu vězení a ve vhodných případech nahradil vazbu. Jedním z klíčových hledisek při rozhodování o podmíněném propuštění odsouzených musí být jejich snaha odškodnit oběť své trestné činnosti.

Zpřesníme a zpřísníme zákon o trestněprávní odpovědnosti právnických osob, aby obsahoval všechny hospodářské trestné činy.

1.9.5 Exekuce pod kontrolou a boj s lichvou

Prosadíme pravidla, která posílí dozor soudu nad činností exekutorů a znemožní zneužívání exekucí a vymáhání dluhů. Exekutoři nesmějí být vzájemně si konkurujícími podnikateli usilujícími o získání co nejvíce exekucí. Má jít o zástupce státu objektivně vykonávající právo a šetřící práva jak věřitele, tak dlužníka. Proto prosadíme podstatné snížení nákladů vymáhání pohledávek a exekucí, a tím i celkovou výši dluhů, zejména omezením nákladů právního zastoupení u malých (tzv. bagatelních) pohledávek a pohledávek veřejného sektoru. Náklady exekuce a odměna exekutora musí odpovídat skutečnému výkonu exekutora a jeho zaměstnanců. Exekuce podle exekučního řádu bude nepřípustná ve všech případech, kdy je možno splnění povinnosti vymáhat ve správní exekuci.

Smluvní strany se zavazují prosadit limit celkové výše úroků, zákonných sankcí a smluvních sankcí u peněžních závazků, který bude odvozený od výše zákonného úroku z prodlení.

1.9.6 Civilní právo a nový občanský zákoník

Konstatujeme, že nový občanský zákoník (NOZ) je kvůli způsobu svého projednání a nedostatečnému prostoru pro přípravu na jeho aplikaci hrozbou pro právní jistotu obyvatel České republiky. Smluvní strany jsou si vědomy, že žádným z možných ústavně konformních postupů není možné stihnout schválení zákona o odložení účinnosti nového občanského zákoníku a navazujících předpisů do konce roku 2013. Smluvní strany se proto zavazují zajistit průběžnou analýzu aplikace NOZ od prvního dne jeho účinnosti a v návaznosti připravit potřebné právní úpravy odstraňující hlavní problémy aplikace nové kodifikace civilního práva.

Provedeme revizi civilního řízení a v návaznosti předložíme právní úpravu zajišťující zrychlení soudního řízení.

1.9.7 Rekonstrukce státu a opatření proti korupci

Předložíme legislativní návrhy k řešení témat iniciativy Rekonstrukce státu.

Předložíme novelu zákona o střetu zájmů, která zavede elektronické vyplňování a zveřejňování majetkových přiznání politiků. Majetkové přiznání se bude podávat i ke dni nástupu do funkce.

Předložíme návrh zákona, který vedle akcií na majitele zajistí transparentnost vlastnictví i u společností s akciemi na jméno a umožní oprávněným státním orgánům zjistit majitele akcií společnosti po celou dobu její existence.

Předložíme zákon o centrálním registru všech smluv uzavřených veřejnou správou nad určitý minimální finanční limit, zveřejnění se nebude týkat citlivých dat (osobní údaje, obchodní tajemství apod.). Tento registr bude dostupný na internetu.

Vytvoříme závazné standardy pro nominaci zástupců státu do obchodních společností a státních podniků.

Předložíme návrh na rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu tak, aby mohl kontrolovat veškeré výdaje veřejných rozpočtů při současném odstranění duplicit kontrolních systémů.

Podpoříme centrální nákupy a elektronické aukce ve veřejném sektoru. Zamezíme plýtvání v oblasti zadávání služeb veřejnou správou a omezíme reklamní činnost státních a polostátních firem tak, aby to neohrozilo jejich konkurenceschopnost.

Zpřísníme systém financování politických stran zavedením výdajového limitu pro volební kampaně a uzákoněním limitu pro dary od fyzických a právnických osob. Strany musejí být závislé na voličích, ne na komerčních sponzorech. Veškeré příjmy a výdaje volebních kampaní musí jít přes transparentní účty.

Zasadíme se o vytvoření závazných standardů pro nominaci zástupců státu do obchodních společností a státních podniků včetně stanovení zásad pro odměňování jejich managementu.

Smluvní strany se zavazují přijmout legislativní řešení ochrany oznamovatelů korupce (whistleblowerů).

1.10 Kvalitní a transparentní veřejná správa

Smluvní strany považují kvalitní, transparentní a korupci odolávající veřejnou správu za základ dobrého fungování státu, jehož posláním je služba občanům a obhajoba veřejného zájmu.

Prosadíme přijetí funkčního a kvalitního zákona o státní službě. Tento zákon musí zajistit plné odpolitizování státní správy, jasně definovat kritéria pro přijímání a odměňování úředníků, vytýčit podmínky kariérního postupu a zajistit vysokou úroveň vzdělanosti úředníků.

Prosadíme důsledné dodržování principu transparentnosti činnosti veřejné správy, průhlednosti procesů a rozhodování o penězích daňových poplatníků. Zaměříme se na revizi legislativy v oblasti rozpočtových pravidel a vnitřního řídícího a kontrolního systému veřejné správy, který nahradí nefunkční finanční kontrolu a nedostatečnou působnost NKÚ. Využijeme veškeré možnosti k zamezení dalšího nadměrného zadlužování obcí.

Zajistíme efektivitu využívání lidských zdrojů ve veřejné správě - zamezíme nadužívání externích služeb na zajištění základních úkolů veřejné správy.

Využijeme veškerých možností, které nám moderní technologie dávají k zavedení procesních modelů agend veřejné správy - zjistíme, kolik nás provoz státní správy v území stojí a stanovíme standardy financování.

Zavedeme elektronizaci daňových dokladů a elektronizaci fakturace pro instituce státní správy a jejich dodavatele.

Zrevidujeme efektivitu procesu zadávání veřejných zakázek.

Prověříme dosavadní systém e-Governmentu, jeho funkčnost a dopad na ulehčení života běžného občana. Posílíme centralizaci v oblasti ICT. Zpracujeme novou koncepci řízení veřejných investic do ICT, e-Governmentu a podpory informační společnosti s cílem zlepšit efektivitu veřejných výdajů. K tomuto účelu obnovíme činnost rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost.

Prosadíme konec anonymity příjemců dotací a společností obchodujících se subjekty veřejné správy. Právnické osoby s anonymními vlastníky, které nerozkryjí kompletní vlastnickou strukturu, nebudou mít přístup k veřejným zakázkám, drobným nákupům, dotacím, návratné finanční výpomoci, úvěru z veřejného rozpočtu a majetku státu, obce nebo kraje. Stejný požadavek bude uplatňován i na jejich subdodavatele. Informace o vlastnické struktuře budou zpřístupněny veřejnosti s výjimkou zákonem stanovených omezení.

Prověříme, jakým způsobem bylo naloženo se závěry nesčetných auditů, které byly provedeny a draze zaplaceny za účelem zefektivnění činnosti veřejné správy, zrušíme nadbytečné agendy.

1.11 Posílení vnitřní bezpečnosti země

Smluvní strany považují ochranu života, zdraví občanů a jejich majetku za klíčovou prioritu své politiky. Důraz budeme klást na další zvyšování připravenosti a akceschopnosti všech bezpečnostních složek státu.

1.11.1 Policie ČR

Zachováme základní organizační strukturu PČR – policejní prezidium, celorepublikové útvary a 14 krajských policejních ředitelství. V případě neefektivního fungování navrhneme zřízení jedné organizační složky státu (1 OSS) či úpravu současného systému v rámci PČR.

Nastartujeme nábor policistů s cílem získat kvalitní lidí a překonat generační a odbornou diskontinuitu v policejních sborech. Provedeme analýzu, která by se zabývala tzv. "policejní hustotou", zejména obsazením či typizací základních organizačních článků služby pořádkové policie. Smyslem policejní práce a náboru nových policistů není tlumení důsledků neřešených sociálních či etnických konfliktů v exponovaných regionech, ale boj s kriminalitou a její prevence.

Provedeme komplexní novelu zákona o obecní a městské policii. Obecní a městská policie by fakticky neměla nahrazovat funkci Policie ČR a měla by se více zaměřovat na bezpečnostní specifika měst a obcí.

1.11.2 Stabilizace bezpečnostních sborů

V žádném případě nepřipustíme, aby zajištění bezpečnosti v naší zemi bylo postupně privatizováno. Soukromé bezpečnostní služby nemohou a nesmí nahrazovat činnost policie a policistů. Základem pro kvalitní a profesionální činnost těchto agentur je stanovením legislativních podmínek pro jejich činnost v novém zákoně.

V reakci na nedávný vývoj a události vidíme potřebu změny v mechanismech kontroly zpravodajských služeb, kde se ukázaly nedostatečné možnosti parlamentních kontrolních orgánů. Prozkoumáme zahraniční zkušenosti s působením od parlamentu odvozeného občanského kontrolního orgánu složeného z důvěryhodných, bezpečnostně prověřených a veřejně respektovaných občanů, který by mohl doplnit dosavadní kontrolní mechanismy a provést i kontrolu vnitřní činnosti zpravodajských služeb a poskytnout informaci o tom, zda nedošlo k porušení zákona a zda služby konají podle svého poslání a zákonného určení.

V přípravě zmíněné kvalitativní změny a rozšíření kontroly tajných služeb bude prostor k diskusi a uskutečnění strukturálních změn v kompetencích, zaměření a rozdělení oblasti působností služeb směrem k větší efektivnosti a rozdělení jejich práce a odpovědnosti.

Primárním úkolem bude stabilizace bezpečnostních sborů, výchova nových odborníků a zastavení odchodů zkušených profesionálů. Mzdové prostředky, které škrtla předchozí vláda, nalezneme v úsporách v rezortu vnitra.

Podpoříme další fungování a rozvoj HZS a IZS. Zachováme finanční prostředky získané díky změně zákona o pojišťovnictví pro HZS ČR nad rámec jejich standardního rozpočtu (fond zábrany škod a platby za výjezdy k dopravním nehodám).

Prosadíme systémovou změnu v proplácení přesčasů tak, aby se povinnost sloužit ročně 150 hodin bez nároku na odměnu či náhradní volno vztahovala jen na zákonem vyhlášené krizové stavy a mimořádné události (povodně, teroristické hrozby atd.).

1.11.3 Boj s korupcí a organizovaným zločinem

Chceme razantnější boj proti organizovanému zločinu. Zasadíme se o to, aby měl obviněný povinnost prokázat původ nabytého majetku ve všech případech podezření na závažnou hospodářskou a finanční kriminalitu a organizovaný zločin (zejména daňové, korupční, drogové zločiny, obchod s lidmi apod.). V případě, že by pachatel nebyl původ svého majetku schopen prokázat, byl by mu takový majetek zdaněn.

V rámci stávající organizační struktury policie nebo případně vytvořením nového speciálního útvaru budeme identifikovat výnosy z kriminální činnosti a zabavovat je.

Skoncujeme s byznysem, který vytváří sociálně vyloučené lokality a zhoršuje bezpečnostní situaci v regionech, někteří takzvaní "podnikatelé" si z dávky na bydlení dělají vlastní byznys.

V boji proti extremismu uplatníme koncept tzv. bojovné (streitbare) demokracie (částečně převzatý z Německa, země s hlubokou a bolestnou zkušeností s extremismem), který pouze pasivně nepřihlíží demontáži demokracie a tomu, jak extremisté usilují o omezení svobody druhých, avšak omezování vlastní svobody halasně označují jako "nedemokratické".

V oblasti kriminality považujeme za výhodnější zaměření na prevenci, zejména v oblasti kriminality mladistvých. Při celkovém trendu poklesu kriminality, avšak v podmínkách nerovnoměrné úrovně bezpečnosti v různých regionech ČR, považujeme za významné koncentrovat preventivní aktivity v komplexních programech zejména do těchto regionů.

Legislativně a organizačně dořešíme zapojování dobrovolníků do širšího spektra aktivit v bezpečnostní oblasti (dobrovolní hasiči) tak, aby na tuto aktivitu nedoplácel ani zaměstnanec-dobrovolník, ani jeho zaměstnavatel.

K posílení výkonnosti policie v oblastech finanční kriminality budeme posuzovat podmínky pro obnovení činnosti Finanční policie a zároveň zajištění apolitičnosti, nezávislosti a vyšší výkonnosti Finančně analytického útvaru Ministerstva financí ČR, jehož odpovědnosti a kompetence musí být spojeny s garantovanou apolitičností, vyšší analytickou i exekutivní výkonností.

1.12 Obranyschopnost země, aktivní členství v EU a prohlubování mezinárodní spolupráce

Smluvní strany konstatují, že nezbytným předpokladem zdravého rozvoje společnosti je stabilní a bezpečné vnější prostředí. I na zdánlivě klidnou středoevropskou zemi bez zřetelných nepřátel mohou dopadnout následky nezvládání globálních hrozeb, jako jsou organizovaný zločin, terorismus, šíření zbraní hromadného ničení, zhoršování životního prostředí, nestabilita globálního ekonomického a sociálního systému. Odpovědí na tyto hrozby jsou efektivní obranyschopnost země, naše aktivní členství v EU a vyšší úroveň mezinárodní spolupráce.

1.12.1 Obrana

Základem obrany území ČR je členství v NATO.

Budeme se aktivně podílet na společné bezpečnostní a obranné politice EU.

ČR bude pokračovat v budování obranných kapacit, které budou moci být v případě potřeby využity pro vojenské i civilní operace/mise NATO, EU nebo OSN, které budou vybaveny odpovídajícím mandátem.

Stabilizujeme rozpočtovou a personální situaci Armády ČR. Uvědomujeme si, že udržení našich závazků vůči kolektivní obraně v NATO a zajištění stability a bezpečnosti v přímém sousedství EU v podmínkách poklesu účasti USA bude vyžadovat posilování našich obranných schopností. To se neobejde bez úprav financování resortu obrany.

Proto chceme zavést nový způsob tvorby rozpočtového rámce resortu obrany v podobě víceletých rozpočtových výhledů, schvalovaných vládou a Poslaneckou sněmovnou. To umožní navázat alokaci zdrojů na systém střednědobého obranného plánování, a tím nastavit stabilnější a předvídatelnější prostředí pro rozvoj vojenských schopností a pořizování vojenské techniky, což povede ke zvýšení efektivity.

Zavazujeme se zajistit ochranu i obranu vzdušného prostoru České republiky vlastními prostředky.

S cílem dosáhnout maximální efektivity a dodržování zákonnosti podrobíme revizi systém zadávání veřejných zakázek v rezortu obrany a bude poskytnuta maximální součinnost při vyšetřování podezřelých zakázek z minulosti.

Budeme usilovat o vytváření sdílených kapacit, sil a prostředků hlavních složek bezpečnostního systému (armáda, policie, hasiči) s cílem dosáhnout co největší účinnosti při prevenci a odstraňování následků katastrof a živelných pohrom.

Znovu posoudíme otázku optimalizace vojenských újezdů.

1.12.2 Evropská unie

Smluvní strany konstatují, že výrazem národního zájmu ČR je aktivní členství naší země v EU usilující o úspěšné pokračování procesu evropské integrace. Chceme se podílet na dalším rozvoji EU, v níž budeme respektovat sociálně-tržní a kulturní rozmanitost Evropy. Zásadní změnu postoje České republiky ke členství v EU bude provázet kontinuita zahraniční politiky České republiky a dodržení všech daných slibů a závazků ČR směrem do zahraničí.

Budeme efektivně využívat ekonomických možností členství v EU a budeme připravovat ČR ke vstupu do eurozóny, včetně posouzení připojení k příslušným institucionálním krokům (Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, bankovní unie).

Strukturální fondy EU budeme směřovat tak, aby ve větší míře jejich pomocí docházelo k dlouhodobému zlepšení konkurenceschopnosti a kvality života v regionech České republiky, zvláště v regionech slabých a znevýhodněných.

Budeme podporovat lepší informovanost veřejnosti o záležitostech Evropské unie.

1.12.3 Zahraniční politika

Za zahraniční politiku je primárně odpovědná Vláda České republiky. Budeme ji vytvářet a realizovat na základě co nejširší politické shody. V tomto směru budeme úzce spolupracovat s příslušnými výbory obou komor Parlamentu České republiky.

Za klíčový pokládáme rozvoj dobrých vztahů se sousedními zeměmi. Budeme usilovat o prohloubení strategického dialogu s Německem jako největším ekonomickým partnerem České republiky.

Důraz klademe na multilaterální diplomacii, k tomu budeme využívat zejména vnější působení Evropské unie, OSN a k ní přidružené organizace.

Budeme podporovat dodržování lidských práv ve světě. Zvláštní důraz budeme klást na úctu k jednotlivci, na práva sociální, ekonomická a na ochranu životního prostředí.

Budeme aktivní v oblasti rozvojové pomoci.

V návaznosti na zákon o státní službě počítáme se zákonem o zahraniční službě. Jeho součástí bude i podpora špičkové přípravy potenciálních pracovníků z České republiky v institucích EU a v dalších mezinárodních organizacích.

Zavazujeme se podporovat úsilí mezinárodního společenství předcházet ozbrojeným konfliktům a řešit sporné otázky především mírovou cestou a na základě mezinárodního práva.

Mezi priority české zahraniční politiky řadíme aktivní účast v projektech, jako jsou visegrádská spolupráce a Východní partnerství.

IV. Principy koaliční spolupráce

1. Smluvní strany se dohodly, že ve vládě, která bude mít celkem …. členů, bude uplatněno zastoupení ČSSD, hnutí ANO 2011 a KDU-ČSL v poměru ….. a v rozdělení, jaké je uvedeno v příloze č. 1 této koaliční smlouvy. Návrh uvedený v příloze 1 této koaliční smlouvy předloží pověřený premiér Bohuslav Sobotka prezidentu republiky.

2. Smluvní strany v Poslanecké sněmovně svým hlasováním budou podporovat personální a početní složení orgánů Poslanecké sněmovny tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 této koaliční smlouvy.

3. Smluvní strany zajistí, aby se všichni jejich poslanci zúčastnili schůze Poslanecké sněmovny, na které bude hlasováno o důvěře nově jmenované vládě, a dále zajistí, že tito dají vládě jmenované ve složení uvedeném v odstavci 1., důvěru. Obdobně bude postupováno po celé volební období Poslanecké sněmovny.

4. Smluvní strany respektují ústavní právo předsedy vlády navrhovat prezidentu republiky jmenování a odvolání členů vlády. Pro každý takový krok musí předseda vlády hledat podporu příslušné koaliční strany. Předseda příslušné koaliční strany může předsedovi vlády podat návrh na odvolání a jmenování člena vlády nominovaného za tuto stranu. Další postup o takovém návrhu podléhá dohodě předsedy vlády s předsedou příslušné koaliční strany s tím, že předseda vlády by měl návrh předsedy příslušné koaliční strany respektovat.

5. Za koaličně dohodnutý se má takový vládní návrh resp. takové usnesení vlády, které podpoří alespoň polovina z přítomných ministrů z každé koaliční strany.

6. Smluvní strany se zavazují, že vládní návrhy zákonů, a to:

- o státním rozpočtu,

- o daních a poplatcích, včetně zákonů na podporu jejich správy,

- s výrazným dopadem do veřejných rozpočtů,

- týkající se ochrany vlastnictví, volebních zákonů, referend a ústavních zákonů,

- týkající se zahraniční a obranné politiky státu,

- budou předloženy výlučně jako koaličně dohodnuté ve smyslu bodu 5.

7. Členové vlády budou v personální politice svých ministerstev respektovat zásadu vysoké odbornosti a morální bezúhonnosti.

8. Smluvní strany se zavazují, že po dobu trvání této koaliční smlouvy nevyvolají na půdě Poslanecké sněmovny hlasování o vyslovení nedůvěry vládě nebo hlasování o rozpuštění Poslanecké sněmovny, a ani se k takovým hlasováním nepřipojí.

9. Smluvní strany se zavazují, že budou na půdě obou komor Parlamentu podporovat přijetí koaličních vládních návrhů zákonů. Pozměňovací nebo doplňující návrhy ke koaličním vládním návrhům zákonů podpoří smluvní strany v obou komorách parlamentu jen po vzájemné dohodě. Současně se zavazují, že případné iniciativní návrhy zákonů a pozměňující návrhy zákonů předkládané poslanci a senátory koaličních klubů, anebo připojení se poslanců a senátorů koaličních klubů k iniciativě poslanců z jiných klubů budou předem konzultovány na úrovni předsedů koaličních klubů. Podmínkou pro jejich podporu bude dohoda smluvních stran. Nebude-li dohodnuto jinak, budou koaliční kluby při hlasování respektovat stanovisko vlády.

10. Smluvní strany se zavazují, že budou naplňovat programové prohlášení vlády a tuto koaliční smlouvu a účinně spolupracovat na přípravě všech exekutivních a legislativních opatření zásadní povahy, která budou předem konzultovat. Za tím účelem se dohodly, že:

A. Předsedové koaličních stran se budou pravidelně scházet nejméně jednou za měsíc a vždy na žádost kteréhokoli z nich.

B. Předsedové poslaneckých a senátorských klubů se budou pravidelně scházet nejméně jednou za měsíc a vždy na žádost kteréhokoli z nich.

C. Vláda bude předávat všem koaličním klubům v obou komorách Parlamentu plán legislativních prací na příslušné období.

D. Člen vlády příslušný k předložení legislativního návrhu projedná jeho základní zaměření s každým koaličním klubem, který o to požádá.

E. Koaliční kluby budou připomínkovým místem vládních návrhů zákonů.

F. Předsedové koaličních klubů anebo jejich pověření zástupci budou zváni na zasedání Legislativní rady vlády.

11. Bude-li kterákoli ze smluvních stran považovat některý z připravovaných legislativních nebo exekutivních návrhů za věc zásadní povahy, má právo vyvolat jednání předsedů koaličních stran.

12. Případné rozpory vyplývající z této koaliční smlouvy budou nejdříve řešeny dohadovacím jednáním smluvních stran. Dohadovací jednání bude vždy vedeno ohledně společného postupu smluvních stran ve věcech, které nebudou dostatečně řešeny programovým prohlášením vlády nebo touto koaliční smlouvou. Realizace sporné věci bude přerušena do doby ukončení dohadovacího jednání.

13. Nebude-li dosaženo koaliční dohody ve vládě, nastoupí mechanismy dohadovacího jednání na úrovni předsedů koaličních stran, resp. koaliční rady.

14. Smluvní strany se zavazují, za účelem naplnění této koaliční smlouvy, že budou dodržovat následující koaliční mechanismy:

A. Schůzka předsedů koaličních stran

Předsedové koaličních stran se scházejí na požádání předsedy kterékoliv z koaličních stran. Řeší zásadní otázky koaliční spolupráce. Termín dohodnou předsedové koaličních stran.

B. Koaliční rada

Jednání svolává předseda vlády zpravidla 1x za dva týdny. Delegaci koaliční strany tvoří předseda a maximálně tři další zástupci příslušné koaliční strany. Řeší aktuální i střednědobé úkoly a zásadní personální záležitosti. O svolání jednání může požádat kterýkoliv předseda koaliční strany. Předseda vlády pak musí jednání svolat neprodleně po doručení takové žádosti.

C. Spolupráce na úrovni Parlamentu

Poslanecká sněmovna

Schůzka předsedů poslaneckých klubů

Schází se pravidelně dle plánu. Řeší aktuální úkoly související s programem schůze Poslanecké sněmovny, zabývají se i volbami jednotlivých parlamentních i neparlamentních orgánů. Její účastníci jsou zodpovědní za udržení co největší účasti koaličních poslanců při všech důležitých hlasováních a volbách. V průběhu jednání Poslanecké sněmovny probíhají schůzky předsedů klubů kdykoliv na požádání. Na jednání si může vzít předseda klubu dva další zástupce klubu.

Setkání všech koaličních poslanců

Schází se na požádání kterékoli koaliční strany, zpravidla před důležitým hlasováním v Poslanecké sněmovně.

Senát

Spolupráce v Senátu probíhá obdobně jako v Poslanecké sněmovně.

D. Spolupráce odborných komisí

Odborné komise jednotlivých koaličních stran mezi sebou komunikují především při přípravě legislativních návrhů. Scházejí se na požádání kterékoli koaliční strany. Závěry společných jednání odborných komisí obdrží vedení koaličních stran a koaliční parlamentní kluby.

E. Spolupráce ministrů s výbory

Ministři iniciují zpravidla dvakrát do roka neformální společná setkání s koaličními poslanci a senátory příslušných výborů. Cílem je kromě řešení aktuálních úkolů i posílení koaliční komunikace.

15. Dohadovací jednání

V případě, že vznikne mezi koaličními stranami spor týkající se plnění této koaliční smlouvy nebo zásadní záležitosti koaliční spolupráce, která není upravena touto koaliční smlouvou, má právo každá koaliční strana požadovat zahájení dohadovacího jednání. Jeho smyslem je spor vyřešit v dobré víře.

Po výzvě koaliční strany k zahájení dohadovacího jednání, adresované ostatním koaličním stranám, bude předsedou vlády nejprve svolána koaliční rada, a v případě, že tato spor nevyřeší, bude předsedou vlády svoláno jednání předsedů koaličních stran.

V. Závěrečná ustanovení

1. Porušení závazků uvedených v této koaliční smlouvě bude považováno za důvod k odstoupení od této smlouvy, nejdříve však po neúspěšném dohadovacím jednání předsedů koaličních stran, resp. koaliční rady.

2. Všechny změny, doplňky nebo zrušení této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být odsouhlaseny všemi koaličními stranami a podepsány statutárními zástupci koaličních stran.

3. Tato koaliční smlouva byla vyhotovena ve třech exemplářích včetně ……….. příloh, které byly na důkaz souhlasu s jejím obsahem podepsány v záhlaví této smlouvy uvedenými statutárními zástupci koaličních stran a všemi poslanci koaličních stran.

Autor:

Eurovolby 2024

Volby do Evropského parlamentu se v Česku uskuteční v pátek 7. a v sobotu 8. června 2024. Čeští voliči budou vybírat 21 poslanců Evropského parlamentu. Voliči v celé Evropské unii budou rozhodovat o obsazení celkem 720 křesel

Historik: Metro mělo původně vést středem magistrály a jezdit přes mosty

  • Nejčtenější

Atentát na Fica. Slovenského premiéra postřelili

15. května 2024  14:56,  aktualizováno  17:56

Slovenského premiéra Roberta Fica ve středu postřelili. K incidentu došlo v obci Handlová před...

Fico je po operaci při vědomí. Ministr vnitra mluví o občanské válce

15. května 2024  19:25,  aktualizováno  23:12

Slovenský premiér Robert Fico, který byl terčem atentátu, je po operaci při vědomí. S odkazem na...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Drahé a rezavé, řeší Ukrajinci zbraně z Česka. Ani nezaplatili, brání se firma

18. května 2024  12:02

Premium České zbrojařské firmy patří dlouhou dobu mezi klíčové dodavatele pro ukrajinskou armádu i tamní...

Fica čekají nejtěžší hodiny, od smrti ho dělily centimetry, řekl Pellegrini

16. května 2024  8:42,  aktualizováno  15:38

Zdravotní stav slovenského premiéra Roberta Fica je stabilizovaný, ale nadále vážný, řekl po...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Pozdrav z lůžka. Expert Antoš posílá po srážce s autem palec nahoru

13. května 2024  18:48,  aktualizováno  14.5 22:25

Hokejový expert České televize Milan Antoš, kterého v neděli na cestě z O2 areny srazilo auto, se...

Íránský prezident je po smrti, uvádí média. Záchranáři našli trosky vrtulníku

20. května 2024  6:24,  aktualizováno  7:07

Íránský prezident Ebrahím Raísí a ministr zahraničí Hosejn Amírabdolláhján zemřeli při nedělní...

Bouřky, déšť i slunce. Teploty ke konci týdne vyšplhají až k 25 stupňům

20. května 2024  6:31

Počasí v Česku bude proměnlivé. Podle meteorologů během týdne se vyskytnou bouřky a déšť, vysvitne...

ANALÝZA: Válečný kabinet se sype kvůli zájmům Netanjahua

20. května 2024

Premium Od spolupracovnice MF DNES v Izraeli Po protestu ministra obrany se přidal i člen válečného kabinetu Benjamin Ganc. Chtějí od Netanjahua...

Rušte dětská lůžka, vybízí pojišťovna špitály. Ve hře jsou denní stacionáře

20. května 2024

Premium Pediatrů je málo, dětských oddělení moc a ne všechna využita. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)...

Bohužel nám to nevyšlo, oznámili manželé Pagáčovi rozchod po šesti letech

Herečka Patricie Pagáčová (35) a dramaturg Tibor Pagáč (32) se rozešli po pěti letech manželství. Žádost o rozvod zatím...

Zemřel Vlastimil Harapes. Baletní mistr Národního divadla i českých filmů

Ve věku 77 let zemřel tanečník a herec Vlastimil Harapes. Dlouhá léta byl sólistou baletu Národního divadla. Zahrál si...

Anální sex je výzva. Nejvíc tabu je však v Česku jiná praktika, říká průzkum

Erotické hračky nepředstavují podezřelou exotiku, v ložnicích jsou jako doma. Ostatně jako masturbace. I orální sex....

Svěrák se na mě nedíval jen jako na hezkou buchtu, říká Radka Pavlovčinová

Jan Svěrák ji vidí jako robotku. Radka Pavlovčinová v nové hře filmového a teď už i divadelního režiséra hraje umělou...

Plné divadlo i bazilika. Nad rakví Postlerové mluvila dcera, Töpfer i Šťastný

S herečkou Simonou Postlerovou se v prostorách Divadla na Vinohradech rozloučili kolegové i veřejnost. Nad rakví...