Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Ruští Skopci se v touze po spáse kastrovali, rozprášil je až Stalin

Seriál   17:21
V Rusku v 19. století žily desetitisíce lidí, kteří se dobrovolně nechali vykastrovat. Věřili, že se tak zbaví tělesného chtíče a odčiní prvotní hřích. Takzvaní Skopci postupem času získali značnou moc, kterou ukončil až nástup bolševiků. Jejich příběh vám přináší další díl seriálu Sekty, kulty, mesiáši.

Kastráti z ruské sekty Skopců na nedatované fotografii | foto:  CC-BY-ND, Creative Commons

Přestože oficiálním náboženstvím ruské říše bylo pravoslaví, náboženská různorodost impéria byla obrovská. Sibiřští kočovníci uctívali šamany, obyvatelé jihu říše se hlásili k islámu, v polských provinciích žili katolíci a židé a obyvatelé Pobaltí se hlásili k protestanství.

Sekty, kulty, mesiáši

Ani pravoslavná církev nebyla jednotná. V polovině 17. století někteří věřící odmítli liturgické reformy a odebrali se do odlehlých koutů říše, kde zakládali své vesnice a města. Mezi takzvanými starověrci se postupem času uchytily apokalyptické vize a asketické praktiky. Carská moc pravoslavné heretiky krutě pronásledovala, jejich víru však nikdy nezlomila.

Sto let po Starověrcích se v ruské říši objevila nová sekta. Vydělila se z asketického hnutí Chlystů, která se vyznačovalo extatickými tanci, odporem k duchovenstvu a sklony k flagelantsví. Nová sekta svoji askezi dovedla ještě dál: její stoupenci věřili, že se musí zcela osvobodit od tělesného hříchu, a proto se nechali dobrovolně kastrovat.

I když sami sebe nazývali „Praví křesťané“ nebo „Bílé holubice“, ostatní je označovali jednoduše za „kastrované“ (v ruštině skopci) a sekta toto označení časem přijala.

Kristus je probuzen

Většina informací o Skopcích, které máme dnes k dispozici, pochází z policejních spisů. První takový záznam je z roku 1771, kdy se carští vyšetřovatelé zabývali případem třinácti kastrátů v Orlovské gubernii. Přesvědčit je k tomu měl muž jménem Kondratij Selivanov, který je všeobecně považován za zakladatele sekty.

Rituální kastrace byla pro Skopce jediným způsobem, jak v tomto světě dosáhnout vykoupení, píše v knize Castration and the Heavenly Kingdom: A Russian Folktale historička Laura Engelsteinová.

Od tělesného pokušení se mohli osvobodit muži i ženy. Muži toho dosáhli během rituálu, při kterém jim některý z jejich druhů podvázal šourek, varlata odřízl a ránu vypálil či pomazal hojivou mastí. Když bylo hotovo, kastrující souvěrec vykřikl: „Kristus je probuzen!“ Pokud muži chtěli dosáhnout ještě vyššího stupně čistoty, museli si nechat odstranit celý penis.

V případě žen rituál spočíval v odstranění bradavek, celých prsou či vyčnívajících částí genitálií. Nečisté části těla Skopci pálili v peci. Řezání lidských genitálií nijak neodlišovali od kastrace býků či koní. „Provádějí kastraci stejným způsobem, jako když vezmou do ruky nůž a zaříznou kuře,“ nechal se slyšet jeden z nich.

Kastraci však nemuseli podstoupit všichni členové sekty. Někteří nemohli vystát bolest, jiní se zase obávali přísného trestu, který by následoval, kdyby carská moc odhalila jejich chybějící mužství. Tresty byly přísné. Skopci většinou končili v sibiřském vyhnanství nebo na nucených pracích. V jiných případech si mužští příslušníci sekty museli obléknout ženské šaty a s šaškovskou čepicí na hlavě putovat od vesnice k vesnici. Represe však Skopce od jejich víry neodradily.

Středobodem této víry byla legenda o vyhnání z Ráje. Podle Skopců totiž varlata a ňadra vznikla z půlek zakázaného ovoce, které Adam a Eva požili. Stoupenci sekty proto měli za to, že když se těchto „nečistých“ částí těla zbaví, vrátí se do doby před prvotním hříchem.

Radenie

Život plný odříkání ozvláštňovaly pouze extatické tance, takzvané radenie, jejichž podobu podle Skopců určil už sám Bůh. Doprovázely je modlitby, zpěv a prorocké výkřiky.

„Na tom místě byla kmotra, stará, ale pořád zdravá žena, a prorokyně. Čtyři z nich vstoupily do místnosti; byly to bledé, ale silné a pohledné dívky. Poklonily se Spasiteli, přijaly jeho požehnání a postavily se do kruhu držíce se za ruce. Když to Spasitel povolil, začaly se točit - jako vířící kolo. Pokračovaly v točení a nezačaly zpívat, ale výt. Čtyři muži, kteří seděli na lavici a na rukou měli kožené rukavice, jim začali s vervou tleskat,“ popsal jeden ze svědků radenie.

Právě ono víření bylo jednou z nejdůležitějších částí rituálu. Odehrávalo se v bohatě zdobených místnostech s těžkými koberci a obrazy andělů a světců, popisují ruští historici Irina Tulepová a Jevgenij Torčinov. Uprostřed místnosti byla postel s několika pokrývkami, na které ležel muž oděný v tenké košili.

Jeho společníci, kteří na sobě měli pouze dlouhé bílé košile, ho nazývali Bůh. Během víření tancovali kolem něj, klaněli se mu a tleskali do rytmu písní. „Je s námi, náš pán, Duch svatý! Ježíši Kriste, naše Světlo, buď k nám milosrdný! Ty, matko, jež jsi porodila Boha, naše Světlo, buď k nám milosrdná! A zachraň nás, Boží lid, který se modlí na zemi,“ zpívali. Celý rituál trval několik hodin.

Pro toto dogma našli oporu i v Bibli, konkrétně v 19. kapitole Matoušova evangelia: „Jsou eunuchové, kteří se tak narodili z lůna matky, jsou eunuchové, kteří se jimi stali lidským přičiněním, a jsou eunuchové, kteří se jimi stali sami pro nebeské království. Kdo to může přijmout, ať to přijme“.

Jakoukoli formu chtíče Skopci považovali za nástroj ďábla. Vyhýbali se alkoholu, chuťově výrazným pokrmům a samozřejmě čemukoli spojenému s plozením potomstva. Penis označovali za „klíč k propasti“, přičemž onou propastí byla pochva. Manželství bylo pro Skopce zcela zapovězené.

Klub bohatých

K sektě se postupem času přidala řada bohatých kupců a sedláků, kteří toužili po duševním vykoupení. Ruský novinář Kirilll Novikov připomíná proces z roku 1772, při kterém před soudem stanulo několik bohatých farmářů obviněných z kacířství. Jeden z nich, eunuch Jakovlev, podle dobové zprávy vlastnil dvě chalupy, deset koní, sedm krav, patnáct ovcí a pět prasat. Takových sedláků byly tehdy mezi 246 obviněnými desítky.

Kupci a sedláci navíc ke kastraci častou přemluvili i své nevolníky, chudé příbuzenstvo či své dlužníky. Příslušnost k sektě totiž s sebou nesla nezpochybnitelné ekonomické výhody. Kastráti nemuseli živit děti, díky asketickému způsobu života příliš neutráceli a tak se jim často podařilo nastřádat značné bohatství.

A protože neměli žádné potomky, ustavil se v sektě zvyk, že po zemřelém Skopci dědí vždy jiný Skopec. Podle Novikova tak sekta získala pověst jakéhosi klubu boháčů, což do jejích řad na počátku 19. století přivedlo řadu nových zájemců.

Sekta nelákala jen sedláky a mužiky. Její vedoucí představitelé mnohdy pocházeli z řad carských úředníků, kupců, vojáků, i šlechticů. Známý je případ petrohradského kapitána Borise Sozonoviče, který v roce 1818 sám vykastroval třicet vojáků ze své roty. Za trest byl poslán do kláštera.

Z blázince mezi aristokraty

Zvláštní kapitolou je postava zakladatele sekty Kondratije Selivanova. Tento rolník, který se prohlásil Bohem nad Bohy a králem všech králů, své stoupence přesvědčil, že je Synem Božím. Carské úřady tomu však neuvěřily a Selivanov v roce 1772 putoval do vyhnanství v Irkutsku na Sibiři. Jeho učení však během jeho exilu nezaniklo - právě naopak.

Skopci v umění

O křesťanské sektě kastrátů, která v roce 1919 žije v zapadlém sibiřském městečku, pojednává román Sibiřské drama Jamese Meeka. I když autor v románu Skopce nejmenuje, později přiznal, že se jejich komunitou inspiroval. Za zmínku stojí, že se Skopci v městečku žijí také Češi, kteří se tam probili z evropské fronty.

Ve svém slavném románu Idiot o sektě mluví i Fjodor Michajlovič Dostojevskij. Americká hudební skupina Mr. Bungle ji zmiňuje v písni Vanity Fair.

Mezi jeho věrnými se rozšířila pověst, že Selivanov trpící ve vyhnanství je ve skutečnosti car Petr III., kterého v roce 1762 nechala zavraždit jeho žena, pozdější carevna Kateřina Veliká. Skopci však věřili, že car žije, jednou se vrátí a jeho návrat bude provázet zlatý déšť.

Když se Selivanov po více než dvaceti letech v exilu objevil v Moskvě, této pověsti šikovně využil a předstoupil před cara Pavla I. „Ty jsi můj otec?“ zeptal se vůdce kastrátů vladař. „Nejsem otec hříchu,“ odvětil Selivanov. „Dej se mojí cestou a já tě přijmu za syna,“ vyzval panovníka. Tomu se však do kastrace nijak nechtělo a Selivanova nechal zavřít do blázince.

Pobyl tam jen pár let. Když na trůn nastoupil hluboce věřící Alexandr I., opustil Selivanov zdi léčebny a v Petrohradě navázal kontakty s aristokratickými kruhy, v nichž byl pravoslavný mysticismus právě v módě. V roce 1815 dokonce požehnal carovi v jeho tažení proti Napoleonovi, za což dostal tři bohatě vyšívané kabáty.

Skopcům se dostalo nebývalých privilegií a Selivanovi lidé pronikli do vysokých úřadů. Práh domu, kde se jeho stoupenci zmítali v extatických tancích a kastrovali nové členy sekty, nesměl překročit žádný policista. Guru kleštěnců však nakonec zašel příliš daleko.

Když car dostal na stůl návrh reformy, podle které by se Selivanov stal jeho duchovním pánem a gubernátoři, generálové a ministři by se rekrutovali z řad Skopců, řekl dost. V roce 1820 byl Selivanov zatčen a poslán do kláštera, kde o dvanáct let později zemřel. Dožil se prý více než stovky let.

Lichváři

Jeho smrtí sekta nezanikla, Skopci se však od té doby ocitali před soudem častěji než dřív. Například zpráva deníku The New York Times z roku 1910 zmiňuje proces v Charkově, ve kterém soudce rozhodoval o osudu 141 lidí, včetně 67 žen ve věku od 14 do 85 let.

Více než sto let stará zpráva ukazuje sektu jako spolek lichvářů, k němuž se přidávali i Rusové, kteří kvůli jejich půjčkám zkrachovali. Vláda se podle článku snažila sektu, která tou dobou mohla mít po celém Rusku až sto tisíc členů, zcela zničit.

Soumrak Skopců nastal až s nástupem bolševiků, kteří se rozhodli náboženství neprosto eliminovat. Definitivní konec pak znamenal velký proces se sektáři uspořádaný v roce 1929 v Leningradu v rámci Stalinova tažení proti církvím.

Následovníci Skopců podle některých historiků stále žijí v Rumunsku, kde se připojili k Lipovanům, místní větvi ruských Starověrců. Slavný rumunský dramatik Ion Luca Caragiale jednou napsal, že počátkem 19. století všechny drožky v Bukurešti svého času provozovali Skopci.

Eurovolby 2024

Volby do Evropského parlamentu se v Česku uskuteční v pátek 7. a v sobotu 8. června 2024. Čeští voliči budou vybírat 21 poslanců Evropského parlamentu. Voliči v celé Evropské unii budou rozhodovat o obsazení celkem 720 křesel.

Írán v noci zaútočil na Izrael raketami a drony

  • Nejčtenější

Írán zaútočil na Izrael. Armáda zachytila většinu střel, pomohli spojenci

13. dubna 2024  20:38,  aktualizováno  14.4 8:54

Sledujeme online Írán vyslal na Izrael desítky bezpilotních letounů a také rakety. Je to odveta za útok na íránský...

Ženu soudí za sex se psem i zneužívání syna a vnuka. Byla to terapie, hájí se

15. dubna 2024  12:28,  aktualizováno  13:33

U Krajského soudu v Ústí nad Labem začalo projednávání případu dlouhodobého sexuálního zneužívání,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Rusové zničili Ukrajině elektrárnu, Polsko kvůli útokům vyslalo stíhačky

11. dubna 2024  8:15,  aktualizováno  12:37

Sledujeme online Rusko v noci na čtvrtek podniklo rozsáhlý útok na energetickou infrastrukturu ve čtyřech...

Z léta opět do mrazů. V příštím týdnu bude i sněžit, varují meteorologové

11. dubna 2024  16:11

Léto se ještě zdaleka neblíží. Upozorňují na to meteorologové a dodávají, že podle všech modelů do...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Ozbrojenci vtrhli do domu a svázali podnikatele s rodinou, zřejmě šlo o mstu

12. dubna 2024  9:44,  aktualizováno  15:08

Policisté z Česka i Německa pátrají na Domažlicku po ozbrojencích, kteří v noci na dnešek přepadli...

Navalná mezi stovkou nevlivnějších osob na světě. Časopis Time zveřejnil žebříček

17. dubna 2024  18:04

Časopis Time zveřejnil aktualizovaný seznam 100 nejvlivnějších lidí na světě – tedy tak, jak to...

Vláda jednala o penězích pro policisty a hasiče kvůli hokejovému šampionátu

17. dubna 2024  12:40,  aktualizováno  17:33

Vláda jednala o navýšení finančních prostředků pro policisty a hasiče kvůli zajištění bezpečnosti...

Sedm minut v Oválné pracovně. Návštěva v Bílém domě očima reportérky

17. dubna 2024  17:31

Washington (Od naší zpravodajky) Loni na podzim jsem stála před plotem Bílého domu a fotila si selfie. Český turista se běžně...

Řidič autobusu vezl cestující opilý, předtím v Praze způsobil drobnou nehodu

17. dubna 2024  17:07

Řidič autobusu MHD v Praze ve středu dopoledne způsobil nehodu. Když ho později policie zadržela,...

Kdy dát dětem první kapesné a kolik?
Kdy dát dětem první kapesné a kolik?

Kdy je vhodný čas dávat dětem kapesné a v jaké výši? To jsou otázky, které řeší snad každý rodič. Univerzální odpověď však neexistuje. Je ale...

Náhle zemřel zpěvák Maxim Turbulenc Daniel Vali, bylo mu 53 let

Ve věku 53 let zemřel zpěvák skupiny Maxim Turbulenc Daniel Vali. Letos by se svou kapelou oslavil 30 let na scéně....

Vykrojené trikoty budí emoce. Olympijská kolekce Nike je prý sexistická

Velkou kritiku vyvolala kolekce, kterou pro olympijský tým amerických atletek navrhla značka Nike. Pozornost vzbudily...

Rohlík pro dítě, nákup do kočárku. Co v obchodě projde a kdy už hrozí právník?

V obchodech platí pravidla, která občas zákazník nedodržuje. Někdy se navoní parfémem, aniž by použil tester, nebo...

Ve StarDance zatančí Vondráčková, Paulová, hvězda Kukaček i mistryně světa

Tuzemská verze celosvětově mimořádně úspěšné soutěže StarDance britské veřejnoprávní televizní společnosti BBC se už na...

Největší hřbitov lodí západní polokoule vznikl kvůli kardinálnímu průšvihu

Válka je o ničení a zabíjení. O újmě na životním prostředí. Snad právě proto tolik fascinuje osud Flotily duchů, která...