Proč už nemáme levnější volání z mobilu? (Analýza)

Mobile Virtual Network Operator (MVNO) neboli virtuální operátor v oblasti mobilních sítí jsou ve světě poměrně běžné a poměrně úspěšné. Proč ale nemá Česká republika také svého MVNO. Virtuální operátoři ve fixních sítích jsou běžní. Bude mít ČR svého virtuálního operátora?

Možná vás napadlo, že v ČR neexistuje MVNO prostě proto, že po tom neexistuje poptávka. Penetrace překročila 100 %, takže se dá bez nadsázky hovořit o saturaci trhu a kdo by přeci měl zájem o vstup na takový trh?

Odpověď je jednoduchá – alternativní fixní operátoři - a kupodivu jich není málo. A proč mají alternativní operátoři zájem o to, stát se i operátory mobilními (byť ve virtuální podobě)? Láká je možnost poskytovat konvergované služby.

To lze učinit v zásadě dvěma způsoby – vzájemnou úzkou spoluprácí s tím, že mobilní operátor bude nabízet také služby svého fixního partnera a obráceně. O něco podobného se nepříliš úspěšně pokouší Český Telecom a Eurotel, který je ovšem značně limitován ze strany hospodářské soutěže. Přeci jen užší spojení dvou operátorů s významným podílem na trhu by mohlo znamenat definitivní konec konkurence nebo aspoň její velice vážné ohrožení.

Druhá varianta je MVNO – fixní operátor pak poskytuje své mobilní služby pod stejnou značkou, se společnou zákaznickou podporou, společným vyúčtováním, vzájemně propojenými balíčky a podobně. Něco takového by patrně významně posílilo pozici alternativních operátorů na trhu fixních sítí a zároveň by to znamenalo vznik virtuálních mobilních operátorů, kteří by při nejoptimističtějších odhadech mohli získat až 1,5 milionu zákazníků (přirozeně, že částečně na úkor stávajících mobilních operátorů).

Jak vznikají MVNO v zahraničí

MVNO vznikají v zahraničí v zásadě dvěma způsoby. Buď ryze tržním způsobem. Tak je tomu u nás

 v oblasti fixních sítích, kdy se dvě společnosti mezi sebou dohodnou bez jakéhokoliv regulačního či legislativního zásahu. A nebo  regulačním způsobem, kdy je buď přijímat MVNO zakotvena již v licenci na poskytování veřejných telekomunikačních služeb (např. u 3G sítí v Irsku a Hong Kongu) a nebo je vydaná ex post jako regulační opatření (např. v Dánsku). Častější je ale ta tržní cesta, a to zejména v oblasti UMTS sítí v Evropě.

Jak vznikají MVNO u nás

Odpověď nijak, by v tomto případě nebyla zcela přesná. Již několik let totiž u nás probíhají intenzivní jednání několika fixních operátorů s operátory mobilními, zatím ale bez výsledku. Pojďme se tedy podívat na ty, kteří chtějí být MVNO a na ty, kteří jim to nechtějí umožnit a proč tomu tak je.

Mezi uchazeče o MVNO patří:

Czech On Line - alternativní fixní operátor, člen skupiny Telekom Austria Group
EMEA Telecom  - virtuální operátor ve fixních sítích
Tiscali - alternativní fixní operátor, člen skupiny Tiscali International

Lze vcelku předpokládat, že zájem by mohli projevit další operátoři. Namátkou by se mohlo jednat o Tele2, které již je v řadě zemí také MVNO. Zájem se dá však očekávat i od některých dalších alternativních operátorů

Mezi MVNE (Mobile Virtual Network Enabler) patří:

Eurotel - společnost ve 100% dominantního fixního operátora
T-Mobile - člen mezinárodní skupiny T-Mobile International, která v řadě zemí MVNO podporuje
Oskar - člen skupiny TIW, z velké části vlastněný společností ClearWave, která vlastní ještě jednu mobilní síť, a to v Rumunsku

Čeští mobilní operátoři a jejich postoj k MVNO

Podporujete myšlenku vzniku MVNO v ČR, pokud ano či ne, pak proč?

Eurotel:
Myšlenka virtuálních operátorů, tedy operátorů, kteří neprovozují vlastní síť, pochází z oblasti fixní telefonie.  Z historického hlediska byly  společnosti provozující fixní sítě většinou vlastněné státem a měly monopolní postavení. 

S příchodem liberalizace trhu (v USA v osmdesátých a v Evropě v devadesátých letech) bylo nutno zajistit odbourání monopolu tzv. incumbent operátorů.  Vzhledem k tomu, že fixní telefonní sít, která byla budována po mnoho desetiletí,  vyžaduje poměrně velké investice, byl zaveden model alternativních operátorů, kteří prodávají služby, jež provozují na síti  jiného operátora vlastněného státem (používaný je model CS/CPS a LLU). 

Ve světě mobilní komunikace, která vznikala již v době liberalizovaných trhů, tato nutnost odpadá.  MVNO dnes nevznikají z důvodu nutnosti liberalizovat trh (stejně tak evropská regulace nezavadí v oblasti mobilních komunikací ekvivalent CS/CPS a LLU z fixních sítí), naopak vznikají zejména z komerčních důvodů, např.  použití jiné značky pro prodej vlastních služeb. 

Oskar:
Odmítá otázku komentovat. 

T-Mobile:
Obecně lze říci, že T-Mobile CZ se k myšlence MVNO staví v zásadě neutrálně. T-Mobile CZ je podnikatelem, který se pochopitelně nebrání žádné formě spolupráce, která je z obchodního hlediska zajímavá. T-Mobile CZ byl v minulosti osloven jedním z alternativních operátorů v souvislosti s možnou spoluprací tohoto typu, jednání však měla spíše neformální charakter.  

Proč došlo k odmítnutí všech fixních operátorů, kteří Vás o MVNO zatím žádali?

Eurotel:
Jelikož Eurotel tuto komerční potřebu nemá, nevyhledává možnost spolupráce s MVNO. 

Oskar:
Odmítá otázku komentovat. 

T-Mobile:
Jak jsme již výše uvedli, jednalo se o jeden konkrétní případ, který nevyústil v návrh konkrétní obchodní spolupráce. 

Myslíte si, že MVNO by měl v ČR šanci na úspěch (podobně jako tomu je u virtuálních operátorů ve fixních sítích), pokud ano či ne, pak proč?

Eurotel:

Jak jsme již uvedli, model virtuálních operátorů je opodstatněn ve světě fixních komunikací, kde je většina firem a domácností propojena jednou sítí.  Ve světě mobilních komunikací je situace odlišná, služby mobilní komunikace jsou naopak zákazníkům již poskytovány několika mobilními operátory (v současné době je licencovano v ČR 7 poskytovatelů veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné mobilní sítě mobilních operátorů). 

Fakt, že mobilní trh v ČR funguje velice dobře, deklaruje i penetrace mobilních telefonů/SIM karet, která se blíží 100% (pro srovnání, v sousedních zemích se tato pohybuje mezi 55% až 90%), téměř plné územní pokrytí a dynamické rozšiřováni nabídky služeb.

Oskar:
Odmítá otázku komentovat.

T-Mobile:
S ohledem na saturaci trhu (penetrace skoro 100 %) a vlivem vysoké konkurence (nízké zákaznické ceny mobilních služeb) si lze těžko představit konkurenceschopnou nabídku MVNO. Je navíc otázkou, zda koncept virtuálního operátora ve fixní síti je úspěšný z dlohodobého pohledu.

Čeští zájemci o MVNO a jejich pohled na věc

Měli jste někdy nebo máte zájem o to stát se v ČR MVNO? Pokud ano, proč?

Czech On Line:
Ano, máme zájem se stát MVNO. Vidíme zde nový potenciál pro uživatele služeb pod značkou VOLNÝ.

EMEA Telecom:
Ano, máme výrazný zájem stát se MVNO v ČR. Vidíme zde potenciál přinést lepší a komplexnější služby za stejné ceny nebo stejné služby za ceny nižší, a to zdaleka nejen v oblasti hlasových služeb, ale i v oblasti dat a jejich vzájemných "balíčků."

Tiscali:
Tiscali chce, aby jeho zákazníci věděli, že poskytujeme jednotné prostředí pro všechny služby, které chtějí nebo potřebují pro svůj každodenní soukromý i obchodní život. Je proto přirozené, že Tiscali jakožto společnost poskytující data, internet a hlas pro rezidenční i business klientelu, chce poskytovat také mobilní verze těchto služeb, aby tím svým klientům usnadnila využívání telekomunikačních služeb.

Možnost stát se MVNO je pro Tiscali zajímavá, neboť věříme, že úspěch MVNO se řídí několika klíčovými faktory, z nichž jedním je značka a věříme, že máme značku jejíž síla je dostatečná pro to, abychom se stali MVNO.

Myslíte si, že by dokázal MVNO v ČR přinést něco nového nebo že by dokázal cenově konkurovat současným mobilním operátorům?

Czech On Line:
Ne tolik nového, ale určitě mnoho odlišného. Uživatelé by mohli čerpat z výhod, které jim VOLNÝ poskytuje - ať je to v rámci věrnostního programu nebo z kombinace s dalšími službami.

EMEA Telecom:
MVNO může přinést komplexní balíček (mobilních i pevných) hlasových, Internetových a datových služeb, vše na jedné faktuře, lepší výsledné pokrytí signálem (tzv. "národní roaming", tedy v případě nedostupnosti signálu možnost volání přes jinou síť), dostupnější, kvalitnější a jednodušší připojení k Internetu (jedna platba, jedno přihlašovací jméno a heslo, mnoho způsobů připojení: například ADSL, WiFi, GPRS, EDGE, HSCSD, GSM modem, běžný analogový/ISDN modem), jeden účet za mobil, pevnou linku i Internet (což kromě zjednodušení přináší i úsporu nákladů, kterou lze přemítnout do nižších koncových cen), větší provázanost mezi pevnými a mobilními službami (například VPN mezi pevnými a mobilními sítěmi i pro menší zákazníky), individuálnější a flexibilnější přístup k zákazníkům a lepší péči o zákazníky (díky např. přesnějšímu cílení, lepší regionální dostupnosti).

Dle našeho názoru jsou dosažitelné až o 40% nižší ceny v národním a až o 75% nižší ceny v mezinárodním volání.

Tiscali:
MVNO poskytují několik výhod mobilním operátorům – zaprvé jim umožňují oslovit nové segmenty trhu a tudíž i přinést do sítě nový provoz rychleji než jinými způsoby. Zadruhé umožňují operátorům přenést své marketingové, obchodní, účtovací a další aktivity na specializované společnosti, které mohou tyto funkce zastávat efektivněji než samotní operátoři.

Věřím, že i na českém trhu, který je již saturován, mohou MVNO existovat. Je však nutné jejich strategii pečlivě prodiskutovat a sladit s příslušným mobilním operátorem. Podívejme se na Virgin Mobile ve Velké Británii, jehož úspěch je založen na silném povědomí o značce. V roce 2000 přispěl Virgin k počtu nových zákazníků, které získal T-Mobile UK 13,7%. V roce 2001 to již bylo 33,4%, v průběhu roku 2002 pak 51,2% a za rok 2003 bylo toto číslo ještě vyšší.

Zkoušeli jste se již obrátit na Eurotel/Oskar/T-Mobile? Pokud ano, jaká byla reakce?

Czech On Line:
Ano, oslovili jsme mobilní operátory, avšak jednání s operátory ovládající trh mobilní komunikace je mnohem složitější než s Českým Telecomem. Pochopitelně neměli velký zájem na vytvoření další konkurence. 

EMEA Telecom:
Veškerá jednání s mobilními operátory byla a jsou důvěrná a neradi bychom je jakkoliv komentovali.

Tiscali:
Ano, zkoušeli. Odpověď Eurotelu a Oskara byla ne. T-Mobile souhlasil, ovšem za předpokladu, že Tiscali bude platit přímo za využívání infrastruktury, což činí celou koncepci MVNO poněkud zvláštní.

MVNO asi nebude

Jak jste si mohli dovodit z vyjádření operátorů výše, dá se předpokládat, že dalšího mobilního operátora se asi jen tak nedočkáme. Radikální snížení cen a nové typy služeb, které uchazeči o MVNO slibují tak tímto způsobem patrně na trh tedy nedostanou. Je však vcelku zajímavé podívat se na situaci v oblasti fixních sítí, kde dokonce i Český Telecom svolil ke vzniku virtuálního operátora v jeho síti (konkrétně Tele2).

Další zajímavý paradox se pak týká toho, že Český Telecom svou infrastrukturu musí ze zákona zpřístupnit komukoliv. To však nemusí udělat mnohem větší Eurotel nebo  T-Mobile. Pravda ovšem je, že značná část současné infrastruktury Českého Telecomu původně patřila nám všem. Také byla budována za peníze nás všech, zatímco mobilní operátoři si svoji infrastrukturu budovali ze svého.

Jediným způsobem, jak by mohl MVNO v ČR vzniknout tak patrně zůstává buď změna podmínek ze strany T-Mobilu, který je jako jediný ochoten se o MVNO aspoň bavit, a nebo zásah ze strany ČTÚ. To je ale prakticky nereálné, zvlášť když se ve světě tato varianta nepovažuje za příliš šťastnou.

 

  • Nejčtenější

Musíte si zvolit, jak chcete používat Messenger. Nový účet omezí funkčnost

1. března 2024  6:57

Evropští uživatelé vzájemně provázaných služeb společnosti Meta stojí před zásadním rozhodnutím....

Tyto chytré brýle nerozeznáte od běžných. Pokud máte dioptrie, nevadí

28. února 2024  7:02

Barcelona (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Jen málo známá a relativně malá společnost Tooz ukázala na veletrhu MWC v Barceloně své řešení pro...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Novinku přivezli s předstihem potají do Prahy. Potřebovali ji na natáčení

29. února 2024  6:57

Hlavní město České republiky mobilním výrobcům zjevně imponuje. Po Applu, který se do Prahy vrací...

Víme dvě zásadní informace o novém prstenu Samsungu. Už jsme ho viděli

26. února 2024  11:07

Barcelona (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Samsung na svém stánku na veletrhu MWC vystavuje očekávaný chytrý prsten Galaxy Ring. Je to nová...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Bude to mistr fotograf? Mobilová novinka půjde přestavět na profi foťák

26. února 2024

Barcelona (od zpravodaje iDNES.cz) Xiaomi vůbec poprvé oficiálně do světa přiveze vrcholový model s přívlastkem Ultra. Zájemci si sice...

VIDEO: Střílej po mně! Kameraman natočil téměř celý útok v centru Prahy

Premium Ve čtvrtek zemřelo rukou střelce Davida K. 14 obětí, 25 lidí je zraněných, z toho deset lidí těžce. Jedním z prvních na...

Máma ji dala do pasťáku, je na pervitinu a šlape. Elišku čekají Vánoce na ulici

Premium Noční Smíchov. Na zádech růžový batoh, v ruce svítící balónek, vánoční LED svíčky na baterky kolem krku. Vypadá na...

Test světlých lahvových ležáků: I dobré pivo zestárne v obchodě mnohem rychleji

Premium Ležáky z hypermarketů zklamaly. Jestli si chcete pochutnat, běžte do hospody. Sudová piva totiž dopadla před časem...

Menší pokrok než konkurence, ukazuje skóre foťáku Galaxy S24 Ultra

4. března 2024  7:02

Samsung u svého letošního špičkového modelu Galaxy S24 Ultra měnil u foťáku v podstatě jen zoom,...

Na první pohled vypadá jako specialita, ale je to nejvšestrannější mobil

4. března 2024

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Loňská novinka od značky Nubia je snad nejvíce všestranný herní telefon. Na veletrhu MWC nám...

VIDEO: Telefon jako náramek. Koncept Motoroly se přizpůsobí outfitu

3. března 2024  8:01

Motorola na veletrhu MWC představila koncept ohebného telefonu, který se dá nosit jako náramek....

Dlouhodobé zkušenosti: Apple iPhone 15 je nenápadně dobrý

3. března 2024

Apple v uplynulých dvou generacích své iPhony rozdělil na dvě samostatné třídy. Modely Pro a běžné...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Bianca Censori šokovala Paříž odhaleným klínem, pokutě se však vyhnula

Architektka Bianca Censori (29), která je manželkou rapera Kanye Westa (46), opět šokovala veřejnost svými outfity. V...

Zemřela slovenská moderátorka, oblíbený byl její pořad, který pomáhal dětem

Zemřela moderátorka a logopedka slovenské dětské televizní stanice JOJko Lucia Palugyayová. Bylo jí 47 let. Na...

Okouzlil mě v uniformě pilota a sbalil na Bali, říká Vondráčková o manželovi

Helena Vondráčková (76) zavzpomínala na první seznámení se svým manželem Martinem Michalem (64), kdy ji okouzlil v...

Nikdy jsem nebyla stydlivá, vzpomíná Heidi Janků na focení pro Luckyboy

Zpěvačka Heidi Janků (61) zavzpomínala na pobyt v Monaku, kam se přestěhovala kvůli práci svého manžela Iva Pavlíka. V...

Tělo se na ně neumí adaptovat. Studie odmítla vysoce zpracované potraviny

Není prostor na námitky. Pokud jste čekali na konečné postrčení, proč se opravdu vzdát vysoce zpracovaných potravin...