Test:

Test - Český jazyk - 7. třída

Každá správná odpověď je za 1 bod. VYHODNOCENÍ: 25 bodů – 30 bodů: Jsi mistrem svého jazyka; 18 bodů – 24 bodů: Český jazyk umíš znamenité; 11 bodů – 17 bodů: Test dopadl slušně, ale máš ještě co zlepšovat; 5 bodů – 10 bodů: Chce to jednoznačně přidat, svůj rodný jazyk musíš ovládat lépe; 0 bodů – 4 bodů: Tento test tě zaskočil, nevadí, zaměř se na zlepšení znalostí svého rodného jazyka.

děti, studium, škola
1.Vyberte souvětí, v němž jsou správně doplněny čárky:

2.Ve které variantě se nachází sloveso v trpném rodě:

3.Vyberte případ, kde jsou správně zvoleny koncovky:

4.Z kolika vět se skládá následující souvětí:

Chci neobyčejný příběh, v němž budou vystupovat nadpřirozené bytosti nebo obyčejní lidé, příběh, který vyvolá snění, příběh s postavami a zápletkami, které dítě nadchnou.

5.V souvětí z předchozího úkolu se nachází přívlastek neshodný. V které variantě ho najdete:

6.Správné tvary rozkazovacího způsobu od slova vystupovat jsou:

7.Ve které variantě je správně změněná první vedlejší věta na větný člen:

Když odjížděl z města, všiml si, že listí už pomalu opadává.

8.Vyber variantu, kde jsou slovesa pouze vidu dokonavého:

9.Správné tvary 7. p. mn. čísla jsou:

10.Vyberte správně určené druhy zájmen někdo, onen, nás:

11.Správně utvořený 2. stupeň příd. jmen bílý, tenký, úzký, dobrý je:

12.Určité druhy číslovek od číslovky tři jsou:

13.Která z těchto slov nejsou mnohoznačná fejeton, oko, text, list:

14.Slovo během může být:

15.Nechal někoho na holičkách znamená, že:

16.1. os., množ. číslo, rozkaz. způsob, činný rod od slova nakreslit je:

17.V kterém bodě je uvedena věta dvojčlenná:

18.V kterém případě je slovo les předmětem:

19.Vyber variantu, kde je stylistická chyba opravena tak, aby byl zachován smysl věty:

Do před stavením stojícího stromu uhodil blesk.

20.Jak říkáme slovům jako kule, tasit, bižule, ájina:

21.Kořenem slova světluška je:

22.Vyberte vlastnost, kterou vystihuje rčení Pro pětník by si nechal vrtat koleno:

23.Vyberte správnou definici:

24.Do odborného stylu nepatří:

25.Přiřaď k uvedeným spisovatelům - K.May, A. Lindgrenová, R. Kipling - jejich národnosti:

26.Rytmus verše vzniká:

27.Personifikaci jinak vyjadřujeme slovem:

28.Retrospektiva je jedna z možností:

29.Mezi díla Jiřího Žáčka nepatří:

30.Kdo je autorem sbírky poezie pro děti Skřivánčí písně:

Vyprodaná hala sledovala zlaté finále českého týmu