Premium

Získejte všechny články mimořádně
jen za 49 Kč/3 měsíce

Pravidla aukce narozeninových lahví Pilsner urquell (dále jen "Aukce")

I. Úvodní ustanovení

1. Předmětem Aukce je 10 unikátních litrových lahví, vyvolávací cena každé bude 100 Kč.

2. Organizátorem Aukce je obchodní společnost MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1328 (dále jen "Organizátor").

3. Aukce bude probíhat 10. 12. 2013 na internetových stránkách provozovaných organizátorem, které jsou zpřístupňovány veřejnosti pod doménou www.idnes.cz/aukce.

4. Cílem Aukce je prodej lahví. Výtěžek firma Plzeňský Prazdroj věnuje na konto Centra Paraple.

5. Aukce se může zúčastnit každá fyzická osoba, která je platně zaregistrována v muj.idnes.cz a která má plnou způsobilost k právním úkonům.

6. Účastníkem Aukce je osoba splňující podmínky uvedené v předchozím odstavci, která respektuje pravidla Aukce a která zašle způsobem níže uvedeným svůj návrh.

7. Organizátor si vyhrazuje právo dle vlastního rozhodnutí v průběhu Aukce měnit její pravidla, popřípadě Aukci v jejím průběhu zrušit.

II. Průběh Aukce

1. Aukce bude zahájena organizátorem dne 10. 12. 2013 v 9:00 zveřejněním základní ceny, která bude stejná pro všechny láhve, na internetové stránce na adrese uvedené v článku I. odst. 2.

2. Po zveřejnění základní ceny dle předchozího odstavce mohou Účastníci Aukce posílat Organizátorovi své závazné návrhy ceny převyšující tuto základní cenu, a to prostřednictvím formuláře na internetových stránkách www.idnes.cz/aukce. O pořadí nabídek se stejnou částkou rozhoduje čas jejich doručení. Organizátor si vyhrazuje právo kontaktovat Účastníka na základě údajů uvedených v registračním formuláři muj.idnes.cz. Pokud se registrační údaje ukáží být nepravdivými či pro Aukci nepostačujícími, Organizátor takový návrh z Aukce vyřadí. Jinak návrh s označením Účastníka uveřejní na stránkách Aukce.

3. Každý Účastník může v průběhu Aukce zaslat i více návrhů, přičemž platí, že platný je vždy návrh nejvyšší.

4. Návrhy může Účastník posílat v průběhu dne, kdy Aukce probíhá, a to kdykoliv během trvání Aukce. Ukončení Aukce řeší článek II., odstavec 5.

5. Konec Aukce je naplánován na 16:00:00 dne 10. 12. 2013. Jestliže některý z Účastníků přihodí v posledních třech minutách před uplynutím tohoto limitu, Aukce se automaticky prodlouží o další tři minuty. Když další z Účastníků tuto nabídku přebije, Aukce se znovu prodlouží o další tři minuty, a to až do doby, kdy poslední nejvyšší nabídku nikdo nepřebije po dobu tří minut. Teprve potom Aukce končí a vítězem se stává Účastník, který přihodil nejvyšší částku. Láhve se rozdělí mezi účastníky aukce, kteří nabídli nejvyšší částku.

6. Organizátor do 10 dnů po ukončení Aukce vyzve vítěze Aukce, tedy Účastníky, kteří podali nejvyšší návrhy s nejvyšší cenou, k uzavření smlouvy s firmou Plzeňský Prazdroji a zaplacení ceny.

7. V případě, že vítěz Aukce odmítne smlouvu uzavřít, popřípadě nezaplatí cenu za vydraženou láhev ve sjednané lhůtě, může Organizátor vyzvat dalšího, popř. dalšího v pořadí k uzavření smlouvy a zaplacení ceny, popřípadě Aukci zrušit. Právo volby přísluší Organizátorovi.

III. Osobnostní práva Účastníků

Účastí v Aukci každý Účastník souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn užít jména, příjmení a podobizny vítězů Aukce, ve sdělovacích prostředcích, zejména však v deníku MF DNES a na internetovém portálu iDNES.cz, a to i za účelem propagace Organizátora s tím, že Účastníci zároveň souhlasí s tím, aby Organizátor (popř. pro něj třetí osoby) pořizoval a dále za výše uvedeným účelem šířil jeho projevy na zvukových a obrazových záznamech.

IV. Zveřejnění pravidel

Tato pravidla budou po celou dobu trvání Aukce zveřejněna na internetových stránkách stránkách www.idnes.cz/aukce.

Petr Pavel přijel na návštěvu Pardubického kraje