Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Rekodifikace soukromého práva

Rekodifikace soukromého práva - nový občanský zákoník, obchodní korporace, dědictví, nemovitosti, smlouvy

Dědické právo v novém občanském zákoníku

Dědické právo je jednou z oblastí, které se rekodifikace soukromého práva dotkla nejvýrazněji. Nový občanský zákoník přináší celou řadu změn a nových institutů, které zohledňují četnou kritiku právní...

8. října 2013

Postoupení pohledávky podle nového občanského zákoníku

Postoupení pohledávek z původního věřitele (postupitel) na věřitele nového (postupník) jako častého institutu se dotýká i nový občanský zákoník, který bude účinný od 1. 1. 2014. Nová právní úprava...

18. srpna 2013  21:28

Katastr nemovitostí od 1.1.2014

Poslanecká sněmovna posunula v únoru do druhého čtení vládní návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon), který by měl nabýt účinnosti stejně jako nový občanský zákoník, tedy dnem 1. 1....

28. března 2013  21:06

Změny v životě obchodních společností od 1. ledna 2014

Začátek roku 2014 přinese hned ve svém počátku významný přelom pro celé soukromé právo. Jak je již všeobecně známo, 1. ledna 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník a zákon o obchodních...

17. března 2013  22:15

Svěřenský fond - nový nástroj pro privátní správu majetku

Svěřenský fond, někdy označovaný také jako trust, původem institut an­glosaského common law, je jednou z novinek, jež do českého právního řádu přinese nový občanský zákoník. Česká právní úprava se...

6. února 2013  12:57

Jednostranná změna obchodních podmínek po rekodifikaci

Obchodní podmínky jsou standard­ním nástrojem podnikatelů, např. bank a ostatních velkých dodavatelů při uzavírání smluv. Podle stávající právní úpravy nelze obchodní podmínky jednostranně měnit, ale...

13. ledna 2013  18:02

Význam nového občanského zákoníku pro výklad dosavadních předpisů

Nejvyšší soud se ve svém nedávném rozhodnutí (v jinak nepříliš zajímavém případu) vyjádřil k tomu, zda je možné argumentovat novým občanským zákoníkem při výkladu dosavadních předpisů. V usnesení...

7. ledna 2013  20:13

Zastupování při provozu podniku podle nového občanského zákoníku

V praxi je běžné, že mnohé právní úkony nečiní podnikatel (jeho statutární orgán) osobně, ale jedná za něj jiná osoba (např. zaměstnanec). V následujícím článku se bu­deme věnovat problematice...

3. ledna 2013  9:47

Odpovědnost za ukončení jednání o smlouvě

Mnoho podnikatelů jistě zažilo situaci, kdy dojednávali s obchodním partnerem novou smlouvu, do jejíž přípravy investovali mnoho času, úsilí a často i peněz a partner nakonec krátce před podpisem...

30. listopadu 2012  10:39

Smluvní pokuta v novém Občanském zákoníku

Jedním z nejběžnějších právních institu­tů, který je využíván ve smluvních vzta­zích, je smluvní pokuta. V mnoha smlouvách je využito alespoň jedné smluv­ní pokuty k utvrzení povinností dlužníka.

25. října 2012  21:54

Právní jednání podle nového občanského zákoníku a jeho vady

Každý pozorný čtenář si jistě všiml, že nový občanský zákoník již nepoužívá po­jem právní úkon (§ 34 současného občanského zákoníku, dále budeme používat zkratku "ObčZ"). Místo tohoto pojmu se...

13. září 2012  8:56

Obchodní podíl a jeho pojetí podle stávající a nové právní úpravy

Právní úprava obchodního podílu se v sou­časné době soustřeďuje zejména do zá­kona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ("Obchodní zákoník"), který mimo jiné upravuje...

8. září 2012  21:21

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém je pro praxi přínosem

Když se řekne rekodifikace soukromého práva, běžný občan si zřejmě představí hlavně nový občanský zákoník. Někteří budou vědět, že vedle něj byl přijat i zákon o obchodních korporacích, ale většinou...

18. srpna 2012  18:15

Změny úpravy zastoupení v novém občanském zákoníku

Jednou z nejběžnějších právních agend, které se vyskytují v každodenním životě, je situace, kdy někdo jedná při ur­čitém právním úkonu za jiného jeho jménem jako jeho zástupce – tedy plná moc....

10. srpna 2012  9:27

Některé aspekty úpravy statutárního orgánu s.r.o. a a.s. po 1.1.2014

Nový občanský zákoník a zákon o obchod­ních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) přináší pocho­pitelně řadu změn i v právní úpravě pra­videl týkajících se řídících a...

5. srpna 2012  14:44

Přechodná ustanovení nového občanského zákoníku

Nový občanský zákoník nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014 a k témuž dni se ruší stá­vající občanský zákoník z roku 1964 (zá­kon č. 40/1964 Sb.). Vzhledem k tomu, že nový občanský zákoník obsahuje...

31. července 2012  12:22

Přehled změn, které přináší rekodifikace soukromého práva

V březnu letošního roku byly ve Sbírce zá­konů vyhlášeny tři nové základní předpi­sy soukromého práva – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákon...

17. července 2012  8:02

Nový občanský zákoník se už dostal do sbírky zákonů

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) byly včera uveřejněny ve sbírce zákonů

23. března 2012  10:28