Středa 22. září 2021, svátek má Darina
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Středa 22. září 2021 Darina

Smluvní pokuta v novém Občanském zákoníku

  21:54
Jedním z nejběžnějších právních institu­tů, který je využíván ve smluvních vzta­zích, je smluvní pokuta. V mnoha smlouvách je využito alespoň jedné smluv­ní pokuty k utvrzení povinností dlužníka.
.

. | foto: Vladan Rámiš, iDNES.cz

Vzhledem k častému užití smluvní pokuty ve smlouvách není překvapením ani vel­ké množství soudních rozhodnutí, které se nejrůznějšími aspekty smluvní pokuty zabývají. Do tohoto prostředí ustálené zá­konné úpravy a nepřeberného množství judikatury přichází nový občanský zá­koník (tedy zák. č. 89/2012 Sb.). Je proto třeba se zabývat tím, co nového s sebou nový občanský zá­koník přináší a jak se může po 1. 1. 2014 změnit i přístup soudů při posuzování ujednání o smluvní pokutě.

Dvojí úprava v současných předpisech

V současné době platná a účinná právní úprava institutu smluvní pokuty je poplatná dvoukolejnosti soukromého práva. Úprava smluvní pokuty je tak obsažena současně v občanském i obchodním zákoníku. Vztah úpravy v občanském a obchodním zákoníku je založen na principu obecné a zvláštní právní úpravy. Pro občansko­právní vztahy se tak v zásadě uplatní pou­ze úprava obsažená v občanském zákoní­ku.

Úprava smluvní pokuty v současném Občanském zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.)

§ 544

(1) Sjednají-li strany pro případ porušení smluvní povinnosti smluvní pokutu, je účastník, který tuto povinnost poruší, zavázán pokutu zaplatit, i když oprávněnému účastníku porušením povinnosti nevznikne škoda.
(2) Smluvní pokutu lze sjednat jen písemně a v ujednání musí být určena výše pokuty nebo stanoven způsob jejího určení.
(3) Ustanovení o smluvní pokutě se použijí i na pokutu stanovenou pro porušení smluvní povinnosti právním předpisem (penále).
 
§ 545

(1) Nevyplývá-li z ujednání o smluvní pokutě něco jiného, je dlužník zavázán plnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, i po jejím zaplacení.
(2) Věřitel není oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, jestliže z ujednání účastníků o smluvní pokutě nevyplývá něco jiného. Věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu jen když to je mezi účastníky dohodnuto.
(3) Nevyplývá-li z dohody něco jiného, není dlužník povinen smluvní pokutu zaplatit, jestliže porušení povinnosti nezavinil.

Pro obchodněprávní vztahy k obecné úpravě obsažené v občanském zákoníku přistupují i ustanovení obsažená v obchod­ním zákoníku, která modifikují některá obecná pravidla ze zákoníku občanského.

Úprava smluvní pokuty v současném Obchodním zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.)

§ 300

Okolnosti vylučující odpovědnost (§ 374) nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu.
 
§ 301

Nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud snížit s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti, a to až do výše škody vzniklé do doby soudního rozhodnutí porušením smluvní povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. K náhradě škody vzniklé později je poškozený oprávněn do výše smluvní pokuty podle § 373 a násl.
 
§ 302

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty.

Podle občanského zákoníku tak například vzniká povinnost zaplatit smluvní pokutu v případě, že dlužník porušení povinnos­ti zavinil (úmyslně nebo z nedbalosti), a to není-li sjednáno jinak. Oproti tomu podle obchodního zákoníku platí, že není­-li sjednáno jinak, dlužník je povinen platit smluvní pokutu i když porušení smluvní povinnosti nezavinil a dokonce i v případě, že by jinak byly dány okolnosti vylučující jeho odpovědnost za škodu. Dále napří­klad podle obchodního zákoníku může soud nepřiměřeně vysokou smluvní poku­tu snížit, zatímco podle občanského záko­níku by musela být nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta prohlášena za neplatnou jako celek, a to pro rozpor s dobrými mra­vy. Tyto rozdíly se od 1. 1. 2014 stanou společně s příchodem nové právní úpravy institutu smluvní pokuty minulostí.

Smluvní pokuta bude tzv. utvrzením dluhu

Smluvní pokuta je upravena v § 2048 a násl. nového občanského zá­koníku v oddílu nazvaném utvrzení dluhu. Smluvní pokuta se tak společně s institutem uznání dluhu systematicky vyčleňuje ze způsobů zajištění dluhu a tvoří novou právní kategorii. Důvodem je skutečnost, že funkcí smluvní pokuty (stejně jako funkcí uznání dluhu) není dluh zajistit (vytvořit náhradní zdroj uspoko­jení dluhu), jako je tomu u ručení, zásta­vy apod., nýbrž posílit postavení věřitele jiným způsobem.

Úprava smluvní pokuty v novém Občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)

§ 2048

Ujednají-li strany pro případ porušení smluvené povinnosti smluvní pokutu v určité výši nebo způsob, jak se výše smluvní pokuty určí, může věřitel požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda. Smluvní pokuta může být ujednána i v jiném plnění než peněžitém.

 
§ 2049

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
 
§ 2050

Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá věřitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
 
§ 2051

Nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud na návrh dlužníka snížit s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti až do výše škody vzniklé do doby rozhodnutí porušením té povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. K náhradě škody, vznikne-li na ni později právo, je poškozený oprávněn do výše smluvní pokuty.
 
§ 2052 
Ustanovení o smluvní pokutě se použijí i na pokutu stanovenou pro porušení smluvní povinnosti právním předpisem (penále).

Odlišnosti proti současnému stavu nejsou velké

Úprava smluvní pokuty v novém občanském zá­koníku z velké části přejímá úpravu smluvní pokuty dle platné právní úpravy v občanském a obchodním zákoníku a pouze ji v některých ohledech upřesňuje. Většina ustanovení o smluvní pokutě proto nepřekvapí svým zněním a jejich výklad tak může být podpořen judikaturou, která se postupně vytvořila k příslušným ustanovením stávajícího ob­čanského a obchodního zákoníku.

Smluvní pokuta může být sjednána i ústní dohodou

Pravděpodobně nejvýznamnější změnou je skutečnost, že podle nového občanského zákoníku již nebude muset být smluvní pokuta sjednána pí­semně, jak je dnes vyžadováno zákonem. Podle stávající platné a účinné právní úpravy může být dodržení písemné formy problematické zejména v případě elek­tronického obchodu, a to z důvodu, že při elektronickém obchodu zpravidla chy­bí jeden ze znaků písemné formy – pod­pis jednající osoby. V současné době lze proto např. pochybovat o platnosti smluv­ní pokuty, která je součástí obchodních podmínek řady internetových obchodů. Od 1. 1. 2014 však již nebude vyžadována písemná forma ujednání o smluvní poku­tě, a bude tak značně jednodušší sjednat smluvní pokutu elektronickými prostředky.

Nepeněžité plnění bude výslovně připuštěno

Za účinnosti stávající právní úpravy vzni­kaly občasné spory, zda lze jako smluvní pokutu sjednat nepeněžité plnění, či zda může být smluvní pokutou pouze určitá peněžitá částka, jak by vyplývalo z do­slovného jazykového výkladu příslušných zákonných ustanovení. Nová právní úpra­va v tomto ohledu jakékoli pochybnosti jednoznačně odstraňuje. Úprava obsaže­ná v ustanovení § 2048 nového občanského zá­koníku totiž výslov­ně stanoví, že smluvní pokuta může být sjednána i jako nepeněžité plnění.

Smluvní pokuta nebude záviset na zavinění

Jak je výše uvedeno, na straně jedné je podle občanského zákoníku dlužník po­vinen zaplatit smluvní pokutu v případě, že zaviní porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou, na straně druhé podle obchodního zákoníku platí, že zavinění, není-li sjednáno jinak, není vyžadováno. Sjednocená právní úprava smluvní poku­ty v novém občanském zá­koníku se přiklonila k variantě, podle níž právo na smluvní pokutu nezávisí na tom, zda se jedná o zaviněné, či ne­zaviněné porušení povinnosti. Smluv­ní strany se však mohou dohodnout i na tom, že právo na smluvní pokutu vzniká jen v případě zaviněného porušení povinnosti.

Podmíněná smluvní pokuta

V posledních několika letech se strhla poměrně ostrá právní diskuse týkající se situace, kdy je vznik práva na zaplacení smluvní pokuty vázán na jinou skutečnost, než je porušení smluvní povinnosti. V pří­padech řešených Nejvyšším soudem ČR šlo konkrétně o situace, kdy smluvní poku­ta byla vázána až na skutečnost, že věřitel odstoupí od smlouvy poté, co již dlužník smlouvu porušil (rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 1. 2011, sp. zn. 23 Cdo 2575/2010). Pokud tedy dlužník po­ruší smlouvu a věřitel přesto neodstoupí od smlouvy, není dlužník povinen smluvní pokutu platit. Pokud však dlužník poruší smluvní povinnost a věřitel následně z to­hoto důvodu odstoupí od smlouvy, vznik­ne dlužníkovi povinnost zaplatit smluvní pokutu. Taková ujednání v podstatě před­stavují určitý vstřícný krok věřitele, kterým věřitel říká, že smluvní pokutu požaduje pouze, když porušení smluvní povinnos­ti bude mít takovou intenzitu, aby věřitel mohl a chtěl z tohoto důvodu od smlouvy odstoupit. Bohužel Nejvyšší soud ČR má na podobná ujednání zcela odlišný názor a považuje je za neplatná, protože po­dle něj je možné smluvní pokutu sjednat vždy pouze jako nepodmíněnou a nelze ji vázat na jinou skutečnost, než je poruše­ní smluvní povinnosti. Podle Nejvyššího soudu ČR tak jsou ujednání o smluvní po­kutě neplatná i v případě, že jsou vázána na porušení smluvní povinnosti dlužníka a pouze je přidána ještě další podmínka vzniku práva na smluvní pokutu (de facto ve prospěch dlužníka). Nový občanský zákoník se otázkou takto konstruovaných ujednání ve svém znění výslovně nezabý­vá. Nicméně důvodová zpráva hovoří jas­nou řečí, když stanoví, že ujednají-li si stra­ny, že dlužník zaplatí věřiteli určitou částku pro případ, že nastane jiná skutečnost, než je porušení smluvní povinnosti, nepů­jde sice o smluvní pokutu, nicméně půjde o platné ujednání. Takové ujednání se pak má podle okolností posoudit jako ujedná­ní o odstupném, případně jako nepojme­novaná smluvní klauzule. Takový přístup je zcela v souladu se zásadou autono­mie vůle stran a zásadou, že by měla být přednostně zachovávána platnost práv­ních úkonů, je-li to možné (tzv. favor negotii). Do budoucna lze tedy vyjádřit naději, že by se judikatura obecných soudů mohla a měla změnit a respektovat autonomii vůle stran a zachovávat platnost ujednání o "smluvní pokutě", jejíž vznik není vázán přímo na porušení smluvní povinnosti.

Shrnutí změn

Lze tedy shrnout, že největší změnou, kterou s sebou přinese nový občanský zákoník ve vztahu ke smluvní pokutě, je sjednocení její stá­vající dvojkolejné právní úpravy a upuštění od požadavku na písemnou formu ujed­nání o smluvní pokutě. Sjednocení úpra­vy smluvní pokuty přitom znamená, že od 1.1.2014 bude právo na smluvní po­kutu vznikat v zásadě i tehdy, když se ne­bude jednat o zaviněné porušení smluvní povinnosti. Ve všech soukromoprávních vztazích bude soud moci rovněž snížit výši nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty. Kromě toho bude výslovně připuštěna možnost sjednání smluvní pokuty ve for­mě nepeněžitého plnění. V neposlední řadě pak dle důvodové zprávy má být za­chovávána i platnost ujednání, která váží vznik práva na zaplacení určité částky na jinou skutečnost, než je porušení smluvní povinnosti druhé smluvní strany.

Autor:
  • Nejčtenější

Zaměstnanci i OSVČ s více dětmi dostanou od státu daňovou vratku

Díky daňové novele se během letošního roku zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a další děti. Vyšší daňové zvýhodnění se...

Vlastní bydlení je pro mnohé utopií, už i pro střední třídu

Premium Mít vlastní byt či dům se vyplatí. Pro třetinu Čechů je však takové bydlení stále větší utopií. Ceny nemovitostí jsou...

Kvůli pandemii nemohly podnikat, a tak přišly s novým nápadem

Během pandemie koronaviru musely omezit svá fungující podnikání. Daly hlavy dohromady a založily firmu Nosafro,...

Dvanáct tipů, jak si téměř okamžitě zlepšit náladu

Naše nálada je proměnlivá a okolností, které ji ovlivňují, je řada. Některé působí každodenně, jiné se objevují jen...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

KOMENTÁŘ: Češi zachraňují peníze zlatem. Jak ale nakupovat chytře?

Češi v poslední době podle nejnovějšího Barometru spoření zachraňují své úspory před inflací mimo jiné zlatem a...

Talent funguje, když se nastartuje v mozku. Odemkněte ho, radí Jan Mühlfeit

Premium Dvaadvacet let pracoval ve firmě Microsoft po boku Billa Gatese. V byznysu se dostal na vrchol, ale také zažil strmý...

„Očkovat sa nechcu, je v tom sajrajt.“ Reportáž z obce, kde odmítají vakcínu

Premium Vyškovec je obec, kde se nejméně lidí z celé země nechalo očkovat proti koronaviru – jen necelých sedmnáct procent. V...

Když dva jsou málo. 5 pravd o sexu ve třech, které vám zatím nikdo neřekl

Premium Sex ve třech. Někdy o něm snil kdekdo z nás. Pojďme ovšem pohlédnout pravdě do očí. Pokud do své ložnice přizvete další...

  • Další z rubriky

Veřejná diskuze k proceduře narovnání

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyzval veřejnost k účasti ve veřejné diskusi o Oznámení o proceduře narovnání....

Dědické právo v novém občanském zákoníku

Dědické právo je jednou z oblastí, které se rekodifikace soukromého práva dotkla nejvýrazněji. Nový občanský zákoník...

Uveřejněn manuál pro veřejnou podporu obecně prospěšných služeb

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo pro místní rozvoj uveřejnily obsáhlý manuál, který má dát...

Server justice.cz ochromila chyba systému

Pravděpodobně jste zaznamenali výpadek serveru www.justice.cz, kde je dostupný mj. obchodní rejstřík, insolvenční...

Probudila mě bolest nehtů. Od té doby nemohu chodit, říká Alfred Strejček

Už téměř čtyři roky je Alfred Strejček (79) zcela odkázaný na péči druhých. Herci, recitátorovi, moderátorovi a...

Zhubla téměř 50 kilo, teď se zpěvačka Adele pochlubila novou láskou

Během posledních tří let se zpěvačce Adele (33) podařilo zhubnout téměř padesát kilogramů. Britka prožila od rozvodu s...

Legíny nejsou kalhoty. Jak je vybírat a nosit, abyste si neuřízla ostudu

Snad v každém dámském šatníku nalezneme alespoň jedny legíny. Kousek tkaniny se totiž stal miláčkem žen. Některé...

Zaměstnanci i OSVČ s více dětmi dostanou od státu daňovou vratku

Díky daňové novele se během letošního roku zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a další děti. Vyšší daňové zvýhodnění se...

Když dva jsou málo. 5 pravd o sexu ve třech, které vám zatím nikdo neřekl

Premium Sex ve třech. Někdy o něm snil kdekdo z nás. Pojďme ovšem pohlédnout pravdě do očí. Pokud do své ložnice přizvete další...