Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

I. Obecná ustanovení

 1. Soutěž Léto v plavkách (dále také jen „soutěž“) je určena amatérským fotografům.
 2. Organizátorem soutěže je obchodní společnost MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/1328 (dále jen „MAFRA“).
 3. Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle prostřednictvím webového formuláře fotografii, přičemž v textu e-mailu autor uvede své jméno a příjmení. Fotografie v elektronické podobě by měly být nejlépe ve formátu jpg, maximálně o velikosti 1 Mb (šířka fotografie musí mít minimálně 640 px). Každý účastník soutěže smí zaslat do každého kola pouze jednu fotografii, může se zúčastnit více kol, ale pokaždé s jinou fotografií.
 4. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci MAFRA.
 5. MAFRA si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv bez náhrady zrušit.
 6. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 7. Ve sporných případech si MAFRA vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 8. Do hodnocení soutěže bude zařazen každý účastník, který splní pravidla této soutěže. MAFRA je však oprávněna vyřadit ze soutěže zaslané fotografie, které:
  • budou obsahovat prvky násilí či erotické prvky v rozsahu překračujícím přípustnou míru nebo míru vhodnou pro zamýšlený účel užití fotografie,
  • budou porušovat či by mohly porušovat práva třetích osob či budou obsahovat prvky, jejichž užití anebo šíření by porušovalo práva třetích osob,
  • nebudou zaslány způsobem uvedeným v odst. 3,
  • by mohly poškodit pověst či dobré jméno MAFRA anebo jejích produktů,
  • již byly užívány (zejména rozšiřováním či sdělováním veřejnosti),
  • k nimž by nemohla MAFRA získat licenci předpokládanou v těchto podmínkách,
  • u nichž by bylo podezření, že by k nim nemohla MAFRA získat licenci předpokládanou v těchto podmínkách,
  • které budou v rozporu s těmito pravidly,
  • které budou (či jejich užívání by bylo) jinak v rozporu s českým právním řádem, veřejným pořádkem či dobrými mravy.
 9. Výhry nad 10.000,- Kč představují částku po zdanění srážkovou daní.

II. Základní mechanismus soutěže

 1. Soutěž bude probíhat od 16. července do 12. srpna. Úkolem soutěžících je vytvořit fotografii na téma Léto v pavkách.
 2. Z došlých snímků budou čtenáři serveru iDNES.cz vybírat nejlepší snímky ve dvoukolovém hlasování na internetu.
 3. Vítěz soutěže obdrží ceny specifikované v rámci vyhlášení soutěže.
 4. Fotografie v jakékoliv podobě nevracíme.

III. Předání výher

 1. Vítěze kontaktuje MAFRA prostřednictvím e-mailu nebo jiným vhodným způsobem.
 2. Ceny vítězům předá MAFRA po předchozí dohodě v sídle MAFRA. Pokud si vítěz výhru osobně nevyzvedne do 21 dnů po dni, kdy mu byla zaslána informace, výhra propadá.
 3. Vítězi mladšímu 18 let bude výhra předána pouze po písemném souhlasu jeho zákonného zástupce, který musí obsahovat souhlas zákonného zástupce s udělením licence podle těchto podmínek.

IV. Ostatní ujednání

 1. Zasláním fotografie do soutěže účastník potvrzuje, že:
  • je autorem dodané fotografie, že tato fotografie je původní,
  • zveřejněním fotografie v deníku Mladá fronta DNES nebo na serveru iDNES.cz  nevznikne MAFRA žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejm. právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob),
  • zveřejněním fotografie v deníku Mladá fronta DNES nebo na serveru iDNES.cz nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a dobré mravy,
  • veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání fotografie uspokojeny.
 2. Zasláním fotografie do soutěže účastník uděluje MAFRA bezúplatně nevýhradní licenci k užití této fotografie ke všem způsobům jejího užití a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Účastník nemá právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. V rámci užití fotografie je MAFRA oprávněna užít fotografii vcelku nebo její část, nejen v její původní podobě (tj. v jaké byla účastníkem odevzdána), ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého úpravou a jinou změnou fotografie, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomu účelu je MAFRA oprávněna dílo (fotografii) upravovat a jinak měnit.
 3. Okamžikem přihlášení do soutěže účastník vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby v případě, že se stane vítězem některé části soutěže či celé soutěže byly jeho jméno, příjmení a adresa (v rozsahu uvedení obce či části obce) použity v přiměřeném rozsahu pro účely propagace společnosti MAFRA, jejích produktů nebo propagace či sdělování výsledků soutěže (vždy však pouze pokud bude zároveň zmíněna samotná soutěž) a to zejména zveřejněním v deníku Metro a Mladá fronta DNES, na webových stránkách serverů rodiny idnes.cz a event. v ostatních médiích (tisk, rozhlasové a televizní vysílání). Zároveň účastník soutěže souhlasí s tím, že v souvislosti se soutěží mohou být pořízeny a ve výše uvedeném rozsahu zveřejněny také jeho podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy.
 4. Okamžikem přihlášení do soutěže účastník uděluje MAFRA svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a adresa, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů společností MAFRA, pro účely této soutěže a dále pro obchodní a marketingové účely společnosti MAFRA. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje účastník soutěže na dobu neurčitou. Účastník má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat, právo přístupu ke svým osobním údajům, právo žádat jejich opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů, jakož i další práva dle ustanovení §21 zák. č. 101/2000 Sb.
 5. Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje shora uvedené společnosti souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.