Čtvrtek 26. května 2022, svátek má Filip
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Čtvrtek 26. května 2022 Filip

Google vám přeloží do češtiny (skoro) celý internet. Jak jej používat?

Mezi 23 jazyků, kterými Google umožňuje překládat celé texty a stránky, nově patří i čeština. Zdarma můžete vyhledávat a číst informace v cizích jazycích a povídat si s Číňany, Japonci, Angličany i Holanďany. Otestovali jsme, jak je na tom nový Google Překladač s kvalitou a použitelností.

Čeština patří mezi dvě desítky jazyků, mezi kterými Google překládá texty a stránky | foto: Pavel Kasík - Technet.cz, Zdroj Profimedia.cz

Automatizovaný překlad je v podání Google již delší dobu velice použitelný. Na státní svátek, 8. května, však udělal Google všem Čechům velkou radost: mezi jazyky, kterým rozumí, zařadil i češtinu. Znamená to, že nyní můžete překládat české texty do 22 dalších jazyků. A co je asi ještě lepší, automatizovaný překlad funguje i z každého tohoto jazyka do češtiny.

Překlad je navíc integrován do ostatních služeb Google. Můžete tak kromě překladu souvislého textu překládat celé zahraniční weby. Zajímavou možností je vyhledávat v cizojazyčných webech.


Podporované jazyky

Google Překladač (Google Translate) BETA

Angličtina, arabština, bulharština, čeština, čínština, dánština, finština, francouzština, hindština, holandština, chorvatština, italština, japonština, korejština, němčina, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, řečtina, španělština a švédština.

Paroubek: Táhněte do háje = go up into the trees

Některé překlady mohou být i humorné, na idiomatice bude ještě třeba zapracovat... Všimněte si ale, že článek je vcelku srozumitelný.

Strojový překlad celých vět (včetně skloňování, časování, překladu idiomů a zachování struktury vět a jejich významu) patří k největším výzvám pro systémy využívající prvky umělé inteligence. Google nabízí překlad již několik let.

Už od roku 2005 se mluví o vývoji tzv. univerzálního jazyka. Namísto toho, aby se vyvíjely programy EN->CZ, EN->DE, EN->FR, FR->CZ, FR->DE, DE->CZ, DE->FR atd., stačí pouze vyvinout překladače pro určitý jazyk a jazyk univerzální (EN->UN, UN->EN, CZ->UN...), což umožní snadno přidávat jazyky nové při zachování všech specifik daného jazyka i jazyků již přidaných. Toto jsou pochopitelně jen spekulace, doufáme, že brzy přineseme podrobnosti o tom, jak probíhal vývoj překladových algoritmů Google. Zatím se podíváme na to, jak funguje.

Jak překládat?

Máte několik možností, jak Google Překladač používat.

1. Přeložit text

Překlad celého textu je pochopitelně jádrem systému. Na adrese Translate.google.cz zadejte zdrojový text do textového pole a nastavte výchozí a cílový jazyk. Výchozí jazyk můžete případně nechat rozpoznat, funguje spolehlivě u delšího textu.

Google Překladač


2. Přeložit stránku

Opět jednoduché. Zadejte adresu stránky do textového pole dole na Translate.google.cz, nebo ji zkopírujte ze schránky. Google na stránce přeloží všechny dostupné textové informace (takže obrázky ne, ale jejich ALT parametry už ano). Kdykoli máte také k dispozici bublinu s původním textem, stačí najet nad kteroukoli větu a zjistíte, jak zněla v originále. Lze takto například procházet plynule cizojazyčný web, každou adresu není třeba zkopírovat zvlášť.

Technet v angličtině

Technet v angličtině

Google Blogoscoped - překlad z angličtiny

Google Blogoscoped - překlad z angličtiny

3. Cizojazyčné vyhledávání

Pokud hledáte něco v cizím jazyce, nabízí Google hned několikanásobnou pomoc. Pod kartou "Přeložené vyhledávání" zvolíte, co hledáte a v jakém jazyce. Výsledky se zobrazí jak v původním jazyce, tak přeložené. Pokud kliknete na jeden z přeložených odkazů, Google rovnou přeloží danou stránku.

Google Translate - překlad vyhledávání


4. Další možnosti

Když už má Google jednou fungující překlad celých vět, může s tím dělat spoustu věcí. Experimentuje třeba s překládaným chatováním, kdy speciální boti překládají vše v jejich jazyce do jazyka určeného. Češtinu se mi takto zatím objevit nepovedlo, ale co není, může být. Také tradiční slovník ještě Google pro češtinu nenabízí.

Co ale nabízí, to je miniaplikace, kterou můžete přidat na svoje stránky, a učinit z nich zdarma stránky pro světoběžníky. Světoběžník dobrouzdá na vaši stránku a vybere si, do jakého jazyka mu ji Google má převést. Zajímavý nápad, a čeština je podporována. A další nové aplikace využívající překlady můžeme čekat, díky novým Google Translate API.

Chat - strojový překlad z angličtiny do francouzštiny


Jak kvalitní překlad je?

Ke srovnání kvality překladu jsem zvolil překladač celých textů firmy Microton, známé svým strojovým překladem Wikipedie (encyklopedie Navajo.cz, která je nyní nedostupná). K překladu jsem použil demoverzi dostupnou na webu. Upozorňuji, že jde pouze o srovnání sloužící pro představu o tom, zda a jak Google Translator obstojí ve srovnání s dosud dostupnými překladači celého textu.

Srovnání kvality překladu z angličtiny do češtiny
 Originál  Google Překladač (zdarma) Eurotran 2006 (7.723 Kč)
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. (UDHR) Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství. (100%) Všechny lidské bytosti narodí se uvolnit a stejný v důstojnosti a právech. Oni jsou obdařeni důvodem a svědomím a should chovat se k sobě v duchu bratrství. (65%)
You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. (GNU) Smíte kopírovat a šířit dokumentu v jakémkoli médiu, ať už komerčně nebo noncommercially, za předpokladu, že tato licence, vyrozumění o autorských právech a licenčních upozornění říká této licence se vztahují k dokumentu jsou reprodukovány ve všech kopiích a že budete přidávat žádné jiné podmínky, což ustanovením této licence. (75%) Vy můžete kopírovat a distribuovat dokument v nějakém médiu, jeden komerčně nebo noncommercially, za předpokladu že tato licence, autorské právo si všímá, a upozornění licence říci tato licence se přihlásí do dokumentu být reprodukován ve všech kopiích, a že vy přidáte žádné ostatní podmínky whatsoever k těm této licence. (55%)
If you have any previous versions of Firefox,  then uninstall them before you install the new version.  Don't worry about losing your settings and extensions, they will be saved and transferred to the new version. (zdroj) Máte-li jakékoli předchozí verze prohlížeče Firefox, pak je odinstalovat před instalací nové verze. Neobávejte se ztráty nastavení a rozšíření, budou uloženy a převedeny do nové verze. (90%)

Jestliže vy máte nějaké předchozí verze Firefox, pak odinstalovat je dříve než vy instalujete novou verzi. Nebojí se o ztratit vaše nastavení a rozšíření, oni budou zachráněni a přenesl se do nové verze. (85%)

Brief history of the document together with the text in its entirety. (wiki) Stručné dějiny tohoto dokladu spolu s textem v plném rozsahu. (100%) Krátká historie dokumentu spolu s textem v celém rozsahu.(100%)
A constitution is a system for governance, often codified as a written document, that establishes the rules and principles of an autonomous political entity. In the case of countries, this term refers specifically to a national constitution defining the fundamental political principles, and establishing the structure, procedures, powers and duties, of a government. Most national constitutions also guarantee certain rights to the people. (wiki) Ústava je systém pro správu věcí veřejných, často kódované jako písemný dokument, který stanoví pravidla a zásady autonomní politický subjekt. V případě zemí, tento termín se vztahuje výhradně na vnitrostátní ústava definuje základní politické zásady, a kterým se stanoví struktura, postupy, pravomoci a povinnosti, o vládě. Většina národních ústavách také zaručit určitá práva pro lid. (80%) Ústava je systém pro vládnutí, často kodifikoval jako psaný dokument, to zařizuje pravidla a principy autonomní politické entity. V případě zemí, tento termín předá specificky k národní ústavě vymezit základní politické zásady, a založit strukturu, procedury, síly a povinnosti, vlády. Většina národních ústav také garantuje jistá práva k lidem. (75%)

The studio was filled with the rich odour of roses, and when the light summer wind stirred amidst the trees of the garden, there came through the open door the heavy scent of the lilac, or the more delicate perfume of the pink-flowering thorn. (O.Wilde)

Studio byla naplněna bohatou vůni růží, a když se světla letní vítr vzbudil uprostřed stromů na zahradě, tam přišlo přes otevřené dveře těžkých vůni z lila, nebo více delikátní parfém z růžového-květinové trn. (70%)

Studio bylo naplněné bohatými zápach růží, a když lehký letní vítr pohnul se uprostřed stromů zahrady, tam prošel otevřenými dveřmi těžká vůně šeříku, nebo více jemný parfém růžového kvetoucího trnu. (85%)

Ke srovnání kvality překladu jsem zvolil překladač celých textů firmy Microton, známé svým strojovým překladem Wikipedie (encyklopedie Navajo.cz, která je nyní nedostupná). K překladu jsem použil demoverzi dostupnou na webu. Upozorňuji, že jde pouze o srovnání sloužící pro představu o tom, zda a jak Google Translator obstojí ve srovnání s dosud dostupnými překladači celého textu. To compare the quality of translation, I chose compiler entire text Microton company, known for their translation strojovým Wikipedia (encyclopedia Navajo.cz, which is now unavailable). The translation I used demo available on the web. Upozorňuji that it is only used for comparison idea of whether and how Google Translator stand in comparison with yet available překladači throughout the text. (60%) nepřekládá z češtiny
Třebaže dnes se tiskařská i redakční práce prudce modernizovaly a změnily, chyby, a tedy i šotci existují dál, tím spíše, že řemesla jako profesionální sazeč či korektor jsou na vymření.(B.Osvaldová, šotek tiskařský) Although today the printing and editorial work rapidly modernize and change, mistakes, and thus šotci there are more, the more likely that the craft as a professional sazeč or corrector are vymření. (65%) nepřekládá z češtiny
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. (UDHR)
Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv narodil. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství. (95%)

Všichni lidé jsou volně a hned na vážnosti a právech narozený. Vy jste s rozumem a svědomím begabt a mít jiný v duchu bratrství se setkají se. (75%)

Kanada hat bei der WM im eigenen Land nach dem 2:1 gegen Norwegen als erstes Team das Viertelfinale erreicht.(Bild) Kanada má na Světovém poháru v jejich vlastní zemi, po 2:1 proti Norsku jako první tým dosáhli čtvrt-finále. (95%)

Kanada má při mistrovství světa ve vlastní zemi po 2:1 proti Norsku jako první družstvo Viertelfinale dosáhl. (85%)

Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. (1 Kor 13)
Mám-li v jazyce lidu a mluvit andělskými, ale bez lásky, jsem se stane tönendes rudy schallende nebo činel. (60%)

Když já v jazycích lidí a andělů říkám, ale žádnou lásku mám, tak jsem já znějící ruda se stal nebo znějící talíř. (70%)

If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Mám-li mluvit ve vytržení rozličnými jazyky lidskými i andělskými, ale lásku ne, já jsem jen hlasitý gong nebo clanging činel. (85%)

Jestliže já mluvím v jazycích mužů a andělů, ale nemají lásku, já jsem jediný halasný gong nebo činel znění. (80%)

Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary,
Over many a quaint and curious volume of forgotten lore,
While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,
As of some one gently rapping, rapping at my chamber door.
"'Tis some visitor," I muttered, "tapping at my chamber door. Only this, and nothing more. (E.A.Poe)

Jakmile po půlnoci melancholický, když jsem přemýšlel, slabý a unavený,
Přes mnohé kuriózní a zvědavý objem zapomenuté tradice,
I když jsem přikývl, téměř dřímání, náhle přišla odposlech,
Od někdo jemně klepající, klepající na dveře mého pokojíku.
" 'Tis některých návštěvníků," I muttered, "odposlech na moje dveře komory. Jen tohle a nic víc. (55%)

Jednou na půlnoci bezútěšný, chvíle, kterou já jsem zvažoval, slabý a unavený,
Přes mnoho zvláštní a zvědavý objem zapomenuté tradice,
Zatímco já jsem přikývl, skoro si zdřímnout, najednou tam přišel stáčení,
Jako některých jeden jemně klepnout, klepat do mých dveří komory.
"'Tis nějaký návštěvník, " Já jsem mumlal, "ťuknout u mých dveří komory. Jen tato, a nic více. (60%)

Průměrné hodnocení: 82,2% 76,9%

Hodnoty v procentech jsou pochopitelně subjektivní, názor si jistě uděláte sami. Barevně jsem zvýraznil vyložené chyby (nepřeložené nebo nevhodně přeložené slovo).


Hodnocení

Překlady se liší text od textu. Samozřejmě nejhorších výsledků dosahují překladače u básní a neobvyklých slov (Poe, Pavel z Tarsu). Eurotran 2006 poskytl překvapivě dobré výsledky, zejména co se skloňování týče. Google má se skloňováním místy problémy, což ovšem nebrání porozumění textu. Potěšil mě dobrým zacházením s větnou strukturou a se synonymy. Méně často například ztratil podmět mezi větami, je možné, že nepřekládá věty zcela samostatně a nezávisle na sobě, ale respektuje i okolní text.

Překvapila mne absence některých slovíček, a to u obou překladačů. Google předvedl neuvěřitelný výkon u překladu prvního článku Deklarace lidských práv OSN: "Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství," tomu překladu není co vytknout. Protože totožný překlad poskytl i u němčiny i u angličtiny, je vysoce pravděpodobné, že právě tento dokument patřil k textům, na kterých překladač trénovali.

Velice dobré výkony Google ovšem předvádí i u ostatních textů (třeba u návodu na instalaci Firefoxu). Wildeovi a Pavlovi naopak rozuměl o trochu lépe Eurotran. Překlad z češtiny do cizích jazyků zatím zdaleka není tak kvalitní, jako je tomu v opačném případě, uvidíme, jak se to bude časem zlepšovat. Eurotran (co já vím) z češtiny nepřekládá. Výkony obou strojových překladů jsou na podobné úrovni, v našem srovnání se častěji blýskl lepším (nebo méně špatným) překladem nový Google Translator.

Google ale v našem testu jasně vítězí, a to cenou. Za jeho použití nemusíte platit ani korunu. A přestože off-line aplikace má mnoho výhod, pro většinu uživatelů bude tento on-line překlad zcela dostatečnou náhradou. Google Translate navíc překládá z a do 23 jazyků, čímž dalece přesahuje možnosti jakéhokoli mně známého a dostupného překladače textů. Jakožto on-line služba má navíc před sebou mnohá, zatím netušená, využití.

Budoucnost strojového překladu

Je jasné, že strojový překladač zdaleka nenahradí znalost daného jazyka a pro profesionálního překladatele není žádnou konkurencí. Pro ty, co ale tím kterým jazykem nevládnou vůbec, poskytuje dostatečnou orientaci v textu. Pro pokročilejší uživatele je pak stále po ruce (kurzoru) originální znění textu. A asi se nenajde nikdo, kdy by alespoň někdy nenarazil na jazyk, kterému nerozumí. Už několikrát jsem loni použil Google Translator třeba k vyhledávání ubytování nebo překladu japonského návodu. S univerzálním všesměrným překladem se tyto možnosti dále rozšiřují.

Uživatelé navíc mohou kdykoli najet na příslušnou větu a v bublině nabídnout lepší překlad. Google jej uchová a kdesi ve složitých databázích a neuronových sítích (?) se třeba váš přínos projeví. Google již mnohokrát ukázal, že se statistikou dokáže skutečné zázraky.

BBC v češtině

BBC v češtině - jak opravit chybný překlad

Možná, že není daleko doba, kdy budeme až na druhý pohled poznávat, zda byl dokument původně psán v jazyce, ve kterém jej nyní čteme. Stránka původně psaná v japonštině se nám objeví mezi výsledky vyhledávání již přeložená. Zvláště pro nás, pro Čechy, toto může být zajímavá zpráva: cílová skupina čtenářů se teoreticky může rozrůst i tisícinásobně. Už nyní se cizincům vedle českých stránek ve výsledcích vyhledávání začaly objevovat odkazy "Translate this page", stejně jako Češi nyní naleznou odkaz "Přeložit tuto stránku". Stírají se tak mnohé, dosud jen těžko překročitelné hranice. A čeština je konečně jedním z jazyků, kterého se to týká. Upřímně mne to překvapilo, možná to má co dělat s tím, že český Google považuje Česko za národ nadšenců a chce sem přitáhnout co nejvíce novinek a betaverzí.

Google Translate už nyní funguje na velice použitelné úrovni. Jen čas přirozeně ukáže, jak bude tato rozvíjející se služba v praxi přínosná. Já osobně jí držím palce.

(I personally hold her thumb.)

Autor:

80 let od atentátu na Heydricha

27. 5. 1942 provedli českoslovenští parašutisté atentát na zastupujícího říšského protektora na území Čech a Moravy Reinharda Heydricha.

  • Nejčtenější

Češi posílají na pomoc Ukrajině „ďáblův kočár“

Po pondělním zasedání Kontaktní skupiny pro Ukrajinu zazněla na tiskové konferenci několikrát informace, kterou...

V Charkově se skrývá tajemný supertank, příliš drahý pro sériovou výrobu

Válka na Ukrajině vstupuje do nové fáze. Rusové se po Kyjevu stahují i z okolí Charkova a chystají se zřejmě soustředit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Ukrajinci dostali západní superhoufnice M777. Do akce šla i Bohdana

Ať už si dělostřelectvo v dávných dobách vysloužilo titul královny či krále bojiště, ukazuje se i v jednadvacátém...

České tanky pro Ukrajinu bojují u Mykolajivu. Máme fotky z fronty

Exkluzivně Česká republika před několika týdny začala na východ posílat ruční zbraně a munici a později i dělostřelectvo, tanky a...

Konec přetáčení reklam. Na televizi Prima je musíte přetrpět, nebo zaplatit

Od prvního června nebude možné přetáčet reklamy stanic TV Prima při odloženém zhlédnutí pořadů v IPTV a OTT službách....

V předdůchodu si odpočinu a pak se uvidí. Možnost, o které se moc neví

Premium Má do penze pět let a je v předdůchodu na tři roky. Na víc totiž nemá naspořeno. Že to nejde? Ale ano. Legislativa to...

Mami, ty se uzdravíš! Jana Vránová o synově cestě do NHL i boji s rakovinou

Premium Před sedmi lety si prožila peklo. Bojovala s rakovinou lymfatických uzlin a nevěděla, jak to synovi, hrajícímu tehdy...

Půst, občas večeře, čtyři kávy denně. Jak jíst podle výživového poradce Havlíčka

Premium Strava ovlivňuje nejen naši váhu či kondici, ale i náladu a zdravotní stav. Ostatně až dvě třetiny všech nemocí mají...

  • Další z rubriky

Válka znovu zažehla posedlost donekonečna surfovat špatnými zprávami

Situace posledních týdnů znovu vynesla do popředí jeden nezvyk používání internetu, kterému se velice dařilo už v...

Nová komunitní online mapa má pomoct ukrajinským uprchlíkům u nás

Komunita vývojářů Česko.Digital a startup Mapotic vyvinuli společně komunitní mapu pro ukrajinské uprchlíky Umapa....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Komunikace vojáků i zprávy z ruského pekla. K čemu je aplikace Telegram

Společně s válkou na Ukrajině se do popředí různých zdrojů informací dostala komunikační služba Telegram. Tato aplikace...

Google není povinný. Prozkoumejte konkurenční internetové vyhledávače

Nejpopulárnějším internetovým vyhledávačem světa je Google. Ale je vhodný skutečně pro všechny a všechno, co s jeho...

Českých písniček pro děti je málo! Pusťte jim tuhle o rybičkách
Českých písniček pro děti je málo! Pusťte jim tuhle o rybičkách

Také jste radši, když si děti oblíbí hezkou českou písničku místo nějaké v angličtině? Pak se vám rozhodně bude líbit tahle rybičková písnička od...

Muž s penisem na předloktí. Pěstoval si ho šest let pro transplantaci

Je to vlastně příběh protkaný smutkem, groteskní fyzickou modifikací, ale se šťastným koncem. A též s mnoha otázkami....

Část dětí dostane 5 000 Kč automaticky, zbytek bude žádat elektronicky

Rodiče, kteří na své potomky pobírají příspěvek na dítě, dostanou státní pětitisícovou pomoc automaticky. Ostatní budou...

Češi posílají na pomoc Ukrajině „ďáblův kočár“

Po pondělním zasedání Kontaktní skupiny pro Ukrajinu zazněla na tiskové konferenci několikrát informace, kterou...

V Charkově se skrývá tajemný supertank, příliš drahý pro sériovou výrobu

Válka na Ukrajině vstupuje do nové fáze. Rusové se po Kyjevu stahují i z okolí Charkova a chystají se zřejmě soustředit...

Ukrajinci dostali západní superhoufnice M777. Do akce šla i Bohdana

Ať už si dělostřelectvo v dávných dobách vysloužilo titul královny či krále bojiště, ukazuje se i v jednadvacátém...