Předpisy ze sbírek zákonů za období 16.4. až 30.4.2013

  17:03aktualizováno  17:03
Milovníky pravého českého česneku možná zaujme nařízení Komise (EU) č. 352/2013 ze dne 17. dubna 2013 o vydávání licencí na dovoz česneku pro období od 1. června 2013 do 31. srpna 2013, které má za cíl upravit podmínky licencí pro dovoz česneku zejména z Číny. Zajímavým počinem je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě. Z české sbírky zákonů lze upozornit na novelu Ústavy a změny v předpisech o silničním provozu.
Senát Parlamentu České Republiky

Senát Parlamentu České Republiky | foto: Dalibor Puchta

České předpisy ze sbírky zákonů

95/2013 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 13. dubna 2013

96/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

97/2013 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o ukončení povinného používání Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)

98/2013 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

Novela Ústavy nabyla účinnosti 1. května. Novela mění pravidla pro trestní stíhání poslance či senátora, které i nadále nebude možné trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímiž jsou členy. Pokud by ale Sněmovna nebo Senát s vydáním nesouhlasily, nic nebrání stíhání zákonodárce po zániku jeho mandátu, pokud nebude znovu zvolen. Podobné pravidlo bude platit pro ústavní soudce.

99/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie

100/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

101/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Řidiči, pokud nejezdí profesionálně, budou muset absolvovat první povinnou zdravotní prohlídku až v 65 letech. Další prohlídce se budou muset řidiči podrobit stejně jako dosud v 68 letech a pak pokaždé po dvou letech.

102/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Nová úprava reaguje zejména na požadavky praxe, kontrolních orgánů a cestujících. Hlavním cílem bylo zjednodušit a zpřehlednit pravidla pro provozování taxislužby. Novela také ztěžuje obcházení zákona a páchání trestné činnosti při poskytování této služby tím, že přesně vymezuje povinnosti dopravců a řidičů taxislužby a zpřísňuje sankce za jejich porušení. Dopravní úřady budou moci v závažných případech ukládat řidičům taxislužby i zákaz činnosti. Novela zároveň přináší úspory nákladů, neboť odstraňuje některé nadbytečné administrativní činnosti.

Bližší a podrobnější informace ke změnám v taxislužbě lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva dopravy v sekci Veřejná doprava (www.mdcr.cz).

103/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

104/2013 Sb. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

Tento zákon mění například postup při vyhlašování mezinárodního pátrání nebo při žádostech o vydání uprchlých a hledaných osob, které jsou v Česku podezřelí ze spáchání trestného činu. Žádost o vydání má nahradit mezinárodní zatýkací rozkaz.

105/2013 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

106/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

107/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

108/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů

109/2013 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50%průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

110/2013 Sb. 110. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

111/2013 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na vytvoření pracovních postupů pro zajištění systému jakosti a bezpečnosti lidských orgánů určených k transplantaci

112/2013 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 2. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 6/13 ve věci návrhu na zrušení ustanovení čl. II bodu 4 zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Sbírka mezinárodních smluv

33/2013 Sb.m.s. Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou České republiky a vládou Marockého království

34/2013 Sb. Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání

35/2013 Sb. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o rozvojové spolupráci

36/2013 Sb. Protokol mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

Právo EU

Dohoda mezi Evropskou unií a Republikou Mali o postavení vojenské mise Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) v Republice Mali, rozhodnutí č. 2013/178/SZBP

Nařízení Komise (EU) č. 338/2013 ze dne 15. dubna 2013, kterým se v důsledku přistoupení Chorvatska k Evropské unii upravuje nařízení (EU) č. 1125/2010, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 339/2013 ze dne 15. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 340/2013 ze dne 15. dubna 2013, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. dubna 2013

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 341/2013 ze dne 16. dubna 2013 o rozdělení vnitrostátních kvót pro mléko stanovených na období 2012/13 v příloze IX nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 na "dodávky" a "přímý prodej"

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 342/2013 ze dne 16. dubna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 589/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 343/2013 ze dne 16. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Nařízení Komise (EU) č. 348/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 349/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se mění sazba dodatečného cla na produkty uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 350/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka bixafen a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 351/2013 ze dne 17. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 352/2013 ze dne 17. dubna 2013 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. června 2013 do 31. srpna 2013

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 353/2013 ze dne 18. dubna 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na okurky salátové, třešně, s výjimkou višní, meruňky, rajčata, švestky, broskve včetně nektarinek a stolní hrozny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 354/2013 ze dne 18. dubna 2013 o změnách biocidních přípravků povolených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 355/2013 ze dne 18. dubna 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka maltodextrin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 356/2013 ze dne 18. dubna 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka halosulfuron-methyl a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 357/2013 ze dne 18. dubna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 903/2009 a prováděcí nařízení (EU) č. 373/2011, pokud jde o minimální obsah přípravku Clostridium butyricum (FERM BP-2789) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a pro menšinové druhy ptactva (s výjimkou nosnic) (držitel povolení Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., zastoupený společností Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 358/2013 ze dne 18. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 359/2013 ze dne 18. dubna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 360/2013 ze dne 18. dubna 2013, kterým se stanoví vývozní náhrady pro drůbeží maso

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 361/2013 ze dne 19. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 362/2013 ze dne 19. dubna 2013 o vydávání dovozních licencí a o přidělení dovozních práv pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce dubna 2013 v rámci celních kvót pro drůbeží maso otevřených nařízením (ES) č. 616/2007

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 363/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 364/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se provádí čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 365/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky glufosinát

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 366/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Bacillus firmus I-1582 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 367/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 368/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 369/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fosfonáty draselné a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 370/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 371/2013 ze dne 22. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 372/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se na základě částečného prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1225/2009 mění prováděcí nařízení (EU) č. 1008/2011 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 373/2013 ze dne 23. dubna 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Candida oleophila kmen O a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 374/2013 ze dne 23. dubna 2013 o povolení přípravku Clostridium butyricum (FERM BP-2789) jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřice (držitel povolení Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., zastoupený společností Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 375/2013 ze dne 23. dubna 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka spiromesifen a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 376/2013 ze dne 23. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 378/2013 ze dne 24. dubna 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Paecilomyces fumosoroseus kmen FE 9901 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 379/2013 ze dne 24. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Nařízení Komise (EU) č. 344/2013 ze dne 4. dubna 2013, kterým se mění přílohy II, III, V a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu

Toto nařízení stanoví jednotné požadavky a podmínky pro správce subjektů kolektivního investování, kteří chtějí při nabízení valifikovaných fondů rizikového kapitálu v Unii používat označení "EuVECA", a přispívá tak k hladkému fungování vnitřního trhu. Stanoví rovně

ž jednotná pravidla nabízení kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu kvalifikovaným investorům v Unii, složení portfolia kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, investičních nástrojů a technik, které smějí používat kvalifikované fondy rizikového kapitálu, jakož i organizace, jednání a transparentnosti správců, kteří nabízejí kvalifikované fondy rizikového kapitálu v Unii.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 380/2013 ze dne 25. dubna 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 1141/2010, pokud jde o předkládání úplné doplňující dokumentace úřadu, ostatním členským státům a Komisi

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 381/2013 ze dne 25. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 382/2013 ze dne 25. dubna 2013 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce dubna 2013 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 383/2013 ze dne 25. dubna 2013, kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 349/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se mění sazba dodatečného cla na produkty uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (Úř. věst. L 108 ze dne 18.4.2013)

Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím o obecných zásadách účasti Jordánského hášimovského království na programech Unie č. 2013/202/EU

Rozhodnutí Rady ze dne 22. dubna 2013 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o spolupráci při uplatňování jejich právních předpisů o hospodářské soutěži jménem Evropské unie č. 2013/203/EU

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 384/2013 ze dne 22. dubna 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 385/2013 ze dne 22. dubna 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 386/2013 ze dne 22. dubna 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 387/2013 ze dne 23. dubna 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 388/2013 ze dne 26. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/77/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících (Úř. věst. L 265 ze dne 11.10.2011)

Oprava nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací ( Úř. věst. L 224 ze dne 21.8.2012)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 392/2013 ze dne 29. dubna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o kontrolní systém pro ekologickou produkci

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 393/2013 ze dne 29. dubna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1120/2009 a (ES) č. 1122/2009, pokud jde o kritéria způsobilosti a oznamovací povinnosti týkající se odrůd konopí pro uplatňování režimů přímých podpor pro zemědělce

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 394/2013 ze dne 29. dubna 2013, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku monepantel

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 395/2013 ze dne 29. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Barefootky mají úspěch. Trh na moje zboží čekal, říká mladá podnikatelka

Linda Dedeciusová

První sukni ušila, když jí bylo teprve pět let. Před rokem Linda Dedeciusová podle svého návrhu ušila prvních sto párů...

Dědická smlouva stojí výš než závěť. Dědicům tak dává větší jistotu

ilustrační snímek

Podařilo se vám nashromáždit nějaký majetek a chtěli byste mít určitou jistotu, jak s ním bude naloženo po vaší smrti....

Šest tipů, jak koupit letenky výhodně a nevyhodit peníze oknem

ilustrační snímek

Letenka za korunu se někdy pěkně prodraží. Tisíce navíc můžete zaplatit za zavazadlo, odbavení i občerstvení na palubě....

KOMENTÁŘ: Podílové fondy letí nahoru a „roztřesené ruce“ pláčou

ilustrační snímek

Roztřesené ruce jsou investoři, kteří se při výkyvech trhů vzdají své strategie a vrací peníze zpět do krabice od bot....

Soused pronajímá byt přes Airbnb, jeho hosté nás ruší. Jak se bránit?

ilustrační snímek

Sousedy si nevybíráme. To ovšem neznamená, že si musíme všechno nechat líbit. Co dělat, pokud je v sousedním bytě...

Další z rubriky

Je přípustné rozdávání letáků na akcích konkurence?

Ilustrační snímek

Zajímavý obchodní spor mezi dvěma hobby markety řešil nedávno Nejvyšší soud. Jednalo se o otázku, zda konkurent může na...

Jmenováni tři noví předsedové okresních soudů

Ilustrační snímek

Ministryně spravedlnosti dnes jmenovala tři nové předsedy okresních soudů.

Noví předsedové okresních a krajských soudů

Soud v Jihlavě.

Prezident republiky a ministryně spravedlnosti včera jmenovali nové předsedy okresních a krajských soudů.

Polské zlaté rezervy – další rapidní nárůst

Polské zlaté rezervy – další rapidní nárůst

Kurzy.cz V dnešním nejistém globálním světě zaujímá zlato stále větší a větší roli. Obyčejní lidé a celé národy si vytvářejí zla...

Advantage Consulting, s.r.o.
BACKEND DEVELOPER

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 40 000 - 80 000 Kč

Najdete na iDNES.cz