Předpisy uveřejněné ve sbírkách zákonů v týdnu od 21.5. do 27.5.2012

  22:56aktualizováno  22:56
V posledním týdnu nebyly v české Sbírce zákonů uveřejněny žádné nové zákony, nicméně zveřejněna byla celá řada vyhlášek, zejména se týkajících ochrany přírody.
Evropská unie nás záasobuje řadou nových právních předpisů

Evropská unie nás záasobuje řadou nových právních předpisů | foto: Evropská komise.

Česká sbírka zákonů

V české sbírce zákonů bylo uveřejněno několik vyhlášek o vyhlášení národních přírodních památek a dále změny předpisu o veterinární péči.

Nejnovějšími předpisy jsou vyhláška č. 161/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 160/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Národní přírodní památky

Do vyhlášek byly jakožto národní přírodní památky zařazeny některé dosavadní rezervace

Vydány tak byly tyto vyhlášky:

 • pod č. 159/2012 Sb. vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území
 • pod č. 158/2012 Sb. vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Jestřebské slatiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • pod č. 157/2012 Sb. vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • pod č. 156/2012 Sb. vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Medník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • pod č. 155/2012 Sb. vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • pod č. 154/2012 Sb. vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Červené blato a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Sbírka mezinárodních smluv

Ve sbírce mezinárodních smluv byly vydány tyto smlouvy:

 • pod č. 57/2012 Sb.m.s. Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Brazilské federativní republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
 • pod č. 56/2012 Sb.m.s. Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ázerbájdžánské republiky
 • po č. 55/2012 Sb.m.s. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené
 • pod č. 54/2012 Sb.m.s. Program vědeckotechnické spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Úřadem pro vědu a technologie Ministerstva vědy a technologie Indické republiky

Úřední věstník EU

Opět byla vydána celá řada předpisů. Zajímavé je zejména nařízení o podpoře olivového oleje a nařízení o schválených zdravotních tvrzeních na potravinách. 

Olivový olej nezlevní

Pokud jste se těšili na levnější olivový olej, jehož ceny nedávno klesly, nechte si zajít chuť. Dne 22.5.2012 bylo totiž vydáno prováděcí nařízení Komise (EU) č. 430/2012 , kterým se zahajuje nabídkové řízení na podporu soukromého skladování olivového oleje. Cílem nařízení je zvýšit ceny olivového oleje. Ve Španělsku a Řecku, což jsou členské státy EU, které dohromady produkují více než dvě třetiny výroby olivového oleje Unie, klesla průměrná cena olivového oleje na trhu. Podle článku 33 nařízení (ES) č. 1234/2007 tato skutečnost způsobuje "vážné narušení trhu v uvedených členských státech". Unijní trh s olivovým olejem je podle EU charakterizován vysokou mírou provázanosti, takže údajně hrozí, že se "vážné narušení španělského a řeckého trhu" (= pokles cen) může rozšířit do všech členských zemí produkujících olivový olej. EU proto bude dotovat skladování oleje do té doby, než ceny zase stoupnou.

Panenský olivový olej nejvyšší kvality podle dat Mezinárodního měnového fondu zlevnil tento měsíc na 2 900 dolarů za tunu, což je nejméně od roku 2002. Například v roce 2005 byla velkoobchodní cena mnohem výše, tuna oleje stála až 6 000 dolarů.

Přečtete si povolené reklamní slogany

Zajímavým předpisem je Nařízení Komise (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí. Toto nařízení stanoví povolené reklamní slogany pro zdravotní tvrzení ohledně účinků potravin. Dozvíme se tak třeba naprosto zásadní informaci, že "folát se podílí na procesu dělení buněk".

Dalšími předpisy, které vydala Evropská unie, jsou např. tato nařízení

 • Za přečtení stojí např. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 423/2012 ze dne 22. května 2012, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se nástrojů pro sdílení rizika pro členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi.
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 424/2012 ze dne 21. května 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 425/2012 ze dne 21. května 2012, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 426/2012 ze dne 22. května 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Prasines Elies Chalkidikis (CHOP)
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 427/2012 ze dne 22. května 2012 o rozšíření zvláštních záruk týkajících se salmonely stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 na vejce určená pro Dánsko
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 428/2012 ze dne 22. května 2012 o změně nařízení (ES) č. 607/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 429/2012 ze dne 22. května 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 1014/2010 pro účely stanovení společného formátu pro oznamování chyb výrobci osobních automobilů
 •  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 431/2012 ze dne 22. května 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 433/2012 ze dne 23. května 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro používání nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 434/2012 ze dne 16. května 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Chelčicko – Lhenické ovoce)
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 435/2012 ze dne 16. května 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Fasolia Vanilies Feneou
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 436/2012 ze dne 23. května 2012, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku azamethifos
 • Nařízení Komise (EU) č. 437/2012 ze dne 23. května 2012 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 791/2011 na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Tchaj-wanu a Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Tchaj-wanu a Thajska či nikoliv, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 438/2012 ze dne 23. května 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 439/2012 ze dne 23. května 2012, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 440/2012 ze dne 24. května 2012, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 439/2011 o odchylce od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu "původní produkty" používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kapverd v případě některých produktů rybolovu vyvážených z této země do Evropské unie
 • Nařízení Komise (EU) č. 441/2012 ze dne 24. května 2012, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro látky bifenazát, bifenthrin, boscalid, kadusafos, chlorantraniliprol, chlorothalonil, klothianidin, cyprokonazol, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, dinokap, etoxazol, fenpyroximát, flubendiamid, fludioxonil, glyfosát, metalaxyl-M, meptyldinokap, novaluron, thiamethoxam a triazof v některých produktech nebo na jejich povrchu
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 442/2012 ze dne 24. května 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 443/2012 ze dne 24. května 2012, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 444/2012 ze dne 24. května 2012 o stanovení minimální celní sazby pro cukr pro šesté dílčí nabídkové řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2011

Plný text veškerých dokumentů z Úředního věstníku EU můžete vyhledat zde.

Autor:

Nejčtenější

Nad neplatiči nájmu může majitel snadno zvítězit, říká notář Neubauer

Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR

V Česku se množí případy, kdy majitel v dobré víře pronajme byt, ale z nájemníka se vyklube neplatič, který se navíc...

Nákupem přišel o tři tisíce. Viagogo si plní kapsy na náš úkor, říká

Ilustrační snímek

Nakupovat na internetu je pohodlné, rychlé a zpravidla i ušetříme. Pokud však narazíme na nepoctivý web, může nás nákup...

Šest pravidel, jak řídit svého šéfa, aby vás hodnotil lépe

Ilustrační snímek

Připusťme, že přímo řídit svého šéfa většinou nemůžeme. Schází nám k tomu potřebné páky. Co však řídit můžeme, je náš...

Suší maso pro vojáky i sportovce a chtějí dobýt Evropu

David Novák a Pavel Doležal z pardubické společnost Fine Gusto

Vypadají spíše jako studenti práv, přitom David Novák (28) a Pavel Doležal (30) založili a úspěšně řídí firmu Fine...

Dredy, piercing nebo tetování. Omezuje výstřední zevnějšek kariéru?

Ilustrační snímek

Přijít na pohovor ve vytahaném tričku nebo s tetováním na viditelném místě je pro některé uchazeče normální. Může...

Další z rubriky

Noví předsedové okresních a krajských soudů

Soud v Jihlavě.

Prezident republiky a ministryně spravedlnosti včera jmenovali nové předsedy okresních a krajských soudů.

Veřejná diskuze k proceduře narovnání

Státní znak (ilustrační foto).

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyzval veřejnost k účasti ve veřejné diskusi o Oznámení o proceduře narovnání....

Je přípustné rozdávání letáků na akcích konkurence?

Ilustrační snímek

Zajímavý obchodní spor mezi dvěma hobby markety řešil nedávno Nejvyšší soud. Jednalo se o otázku, zda konkurent může na...

Jaké kryptoměny vybrat pro rok 2019? Objeví se nový Bitcoin?

Jaké kryptoměny vybrat pro rok 2019? Objeví se nový Bitcoin?

Kurzy.cz Zásadní otázkou při výběru kryptoměn pro rok 2019, kterou si musí každý investor položit, je, zda bude v roce 2019 stál...

Najdete na iDNES.cz