Žralok v novém akváriu

Žralok v novém akváriu - Největší mořské akvárium v České republice má nové přírůstky. (22. září 2005) | foto: René Volfík, ČTK

Cestovní pojištění: jak si nezkazit dovolenou

  • 3
Cestujete rádi? Máte rádi ničím nerušenou dovolenou? Pak právě pro vás je určeno cestovní pojištění, které při cestách do zahraničí zmírní, či zcela vyloučí riziko značných starostí a následných finančních obtíží.

Uzavřít cestovní pojištění se vyplatí i při cestě do zemí, s nimiž má Česko podepsanou smlouvu o poskytnutí bezplatné lékařské péče, neboť ta se vztahuje jen na akutní případy a musí být obvykle vykonána ve státních lékařských zařízeních. Turistovi se tak sice dostane stejné lékařské péče jako obyvatelům dané země ale rovněž včetně nutné finanční spoluúčasti pacienta, která vyjádřena v české koruně, může dosáhnout závratné výše.

Proto je sjednání cestovního pojištění při cestách mimo území ČR téměř povinností každého rozumně uvažujícího člověka. Lze jej nejčastěji sjednat podle místa pojištění na „území Evropy včetně okolních států“ a dále pak na „území celého světa s výjimkou USA“ nebo „celý svět bez výjimky“. Čím větší rozlohu světa svým pojištěním pokryjete, tím bude pochopitelně také dražší.

Součástí cestovního pojištění je nebo může většinou být:

  • pojištění léčebných výloh v zahraničí
  • úrazové pojištění
  • pojištění zavazadel
  • pojištění odpovědnosti za škodu
  • pojištění pro případ zrušení účasti na zájezdu

Pojištěním léčebných výloh v zahraničí jsou nezbytné a přiměřené náklady na lékařské ošetření nebo léčení akutního onemocnění či úrazu pojištěného v zahraničí, která jsou z lékařského hlediska nutná (ambulantní lékařské ošetření, náklady na ošetření či pobyt v nemocnici, léky a léčebné prostředky). Dále jsou hrazeny náklady na dopravu pojištěného do nejbližšího zdravotnického zařízení a následně zpět do ČR, náklady na vyslání doprovázející osoby, atd.

V případě zakoupení jakéhokoli pojištění je v první řadě důležité věnovat pozornost pojistné částce a pojištění léčebných výhod není v tomto směru rozhodně výjimkou. Řada pojišťoven má limit pojistného plnění z pojištění léčebných výloh nastaven na jeden milión korun. Jestliže v zahraničí onemocníte běžnou chřipkou nebo si vymknete zápěstí, můžete být klidní. Horší situace pro vás však nastane, pokud se zraníte vážněji či dostanete například infarkt. V takovýchto případech může být krytí do jednoho miliónu korun už nedostatečné a částku o kterou překročí náklady na léčení sjednanou pojistnou částku hradí sám klient.

Základní limit většinou bývá rozdělen ještě na dva sublimity a těmi jsou limit na ošetření zubů a limit na tzv. repatriaci (převoz pacienta zpět do vlasti).

Druhou věcí, na kterou byjste si měli dát při sjednání tohoto pojištění pozor, je které činnosti ta „vaše“ pojišťovna posuzuje jako rizikové a tudíž nepojištěné. U některých pojišťoven může být do této kategorie zařazen i například tenis, stolní tenis, aerobic, volejbal nebo kolečkové brusle.  

Úrazové pojištění se vztahuje na poškození zdraví nebo smrt pojištěného v důsledku úrazu. Úrazem pojišťovny většinou rozumí neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly pojištěného nezávisle na jeho vůli anebo neočekávané a nepřerušované působení vysokých nebo nízkých vnějších teplot, plynů, par, záření, elektrického proudu a jedů, kterým bylo pojištěnému způsobeno tělesné poškození. Úrazové krytí je u valné většiny pojišťoven podobné. V případě trvalých následků či invalidity pojištěného v důsledku úrazu bývá pojistnou částkou 200 tisíc Kč a v případě úrazu, jehož následkem byla smrt pojištěného, je pojistnou částkou 100 tisíc Kč. Tyto limity lze většinou (samozřejmě za příplatek) až ztrojnásobit.

Co všechno hraje roli při sjednávání pojištění? Proč nezískáte nejnižší pojistné? Více ZDE.

Pojištění zavazadel se vztahuje na poškození či ztrátu zavazadel a věcí osobní potřeby, které si pojištěný vzal na cestu a pobyt mimo své bydliště, způsobenou živelní událostí, dopravní nehodou, loupežným přepadením nebo krádeží, při které pachatel překonal překážky chránící zavazadla před odcizením. Tento druh připojištění v sobě někdy obsahuje i pojištění zpoždění zavazadel, kdy vám pojišťovna uhradí do výše limitu i prokazatelně doložené výdaje na nákup nezbytných náhradních věcí při zpožděné dodávce (obyčejně po 6 až 8 hodinách) vámi řádně zaregistrovaných zavazadel.

Pojištění odpovědnosti za škodu, které se vztahuje na případy právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému při cestě a pobytu v zahraničí. To znamená, že pojištění kryje pouze škody způsobené nedbalostí a nikoli škody úmyslné. Z pojištění jsou rovněž vyloučeny škody na vypůjčených věcech a škody za něž odpovídáte spolucestujícímu nebo nejbližšímu příbuznému. U tohoto druhu připojištění jsou obvykle určeny tři limity pojistného plnění, a to škody na zdraví, škody na věci a škody ostatní.

Pojištění pro případ zrušení účasti na zájezdu, které se vztahuje na případy vzniku nároku cestovní kanceláře na odstupné (stornopoplatek) při náhlém zrušení cesty. Pojistnou událostí je zde zrušení cesty z vašeho vážného akutního onemocnění či úrazu nebo úmrtí člena rodiny či spolucestujícího. Příčinou může být i vznik značné škody na majetku následkem živelní události nebo trestného činu. Naopak nárok na pojistné plnění nevzniká pokud se svévolně rozhodnete neodjet, neobdržíte vízum nebo pokud vám ve vycestování zabrání chronické onemocnění, popřípadě onemocnění, které již existovalo v okamžiku uzavření pojistné smlouvy.

Nějaké cestovní pojištění

Odpovědí mnoha lidí na otázku, má-li na dovolenou sjednáno cestovní pojištění, bývá otázka: „Na co, mám přeci platební kartu a ta v sobě již nějaké cestovní pojištění obsahuje,ne?“

Kapitálové životní pojištění? Rozhodně ne!
Čtěte ZDE.

Právě, že obsahuje jen „nějaké“ pojištění. Kvalitní pojistnou ochranu poskytují více méně jen drahé prestižní zlaté či platinové karty a k ostatním si je potřeba za dobrou ochranu připlatit, což většina lidí netuší. Podlehli totiž dobré reklamě své banky „cestovní pojištění ke kartě zdarma“ a teprve až při prvním problému v zahraničí zjistí, že limity pojistného plnění jsou nedostačující.

Dalším důležitým aspektem při sjednání cestovního pojištění je, zda je v ceně obsažena asistenční služba a zda je poskytována v českém jazyce. Většina pojišťoven však uvedenou službu  poskytuje.

Co je dobré vědět před cestou do ciziny:

  • Jakým způsobem můžu kontaktovat v případě pojistné události asistenční službu pojišťovny a o jakou asistující společnost se jedná.

  • Jak mám postupovat v případě vzniku pojistné události.

  • Jaká rizika mám pojištěna a na jaké pojistné částky. Jaká rizika jsou naopak z pojištění vyloučena.

  • Je platnost pojištění nějak podmíněna a čím mám prokázat, že jsem pojištěn. To se vztahuje zejména k pojištění u platebních karet a pojištění k zájezdům cestovní kanceláře

Ukažme si na jednoduchém příkladě rozdíly v produktech (především v cenách a limitech pojistných plnění) u nejznámějších komerčních pojišťoven působících na našem trhu.

Jako modelový příklad nám poslouží 30-ti letý muž, který individuálně cestuje na 14-ti denní dovolenou po celém světě, neprovozuje na dovolené ani rekreační sport a  požaduje pojištění pouze léčebných výloh.  

Pojišťovna

Pojistné (Kč)

Limit na léčebné výlohy celkem (Kč)

Limit na ošetření zubů

Poznámky

Allianz

1920,-

Bez limitu

10 000,-Kč

V ceně je pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti a zavazadel, sleva 10% za on-line sjednání 

Česká pojišťovna

560,-

1 500 000,-

200,-USD

Slevy za příslušnosti k různým zdravotním pojišťovnám, sleva 10% za on-line sjednání

ČSOB Pojišťovna

812,-

1 500 000,-

7 500,-Kč

Sleva 10% za on-line sjednání

ČPP

714,-

1 100 000,-

7 500,-Kč

 

Generali

364,-

1 700 000,-

3 500,-Kč

Sleva 15% za on-line sjednání

Kooperativa pojišťovna

560,-

1 500 000,-

10 000,-Kč /1 zub

 

Uniqa

476,-

1 000 000,-

Bez limitu

Sleva 10% pro klienty internetového bankovnictví

Zdroj: webové stránky pojišťoven

Vzhledem k tomu, že zdraví máme pouze jedno, nemá smysl riskovat kvůli několika ušetřeným korunám a raději si pořídit opravdu kvalitní pojistnou ochranu. Na výběr máte mezi širokou škálou produktů cestovního pojištění. Jak ovšem vidíte z tabulky, vyplatí se mezi pojisťovnami vybírat, stejně jako se vyplatí zakoupit cestovní pojistění on-line.

Pojištění přes internet? Ano a dokonce ušetříte! Co všechno lze pojistit přes web? Čtěte ZDE.


Jaké máte zkušenosti s cestovním pojištěním v zahraničí? Děkujeme za vaše názory a připomínky.