Podmínky použití fotografií a videozáznamů

 1. V případě, kdy MAFRA, a.s. fotografii (záznam) užije (tj. zveřejní fotografii nebo záznam, zejména v rámci internetového serveru iDNES.cz anebo deníku Mladá fronta DNES), souhlasím s tím, že fotografii poskytuji bezúplatně v rámci fotosoutěže "Já očima Jana Saudka", která se koná od 17.12. 2014 do 1.1.2015 a zveřejněna bude v rámci rubriky OnaDnes.cz na onadnes.cz/saudek.
 2. Zasláním fotografie či zvukového nebo zvukověobrazového záznamu potvrzuji, že:
  • jsem autorem dodané fotografie, že tato fotografie je původní, nebyla uměle upravovaná, retušovaná apod., popř. že jsem výrobcem dodaného zvukového nebo zvukověobrazového záznamu (dále jen  záznam"), tento záznam je původní a nebyl uměle upravován, retušován apod.,
  • fotografie (záznam) byly pořízeny v souvislosti s událostí, která je uvedena v doprovodném textu k fotografii (záznamu),
  • zveřejněním fotografie (záznamu) na serveru iDNES.cz, v deníku Mladá fronta DNES, nebo v jiných médiích v rámci zpravodajství (zpravodajské licence)nevznikne MAFRA, a.s., žádný závazek vůči třetím osobám, které jsou na fotografii (záznamu) zobrazeny,
  • zveřejněním fotografie (záznamu) na serveru iDNES.cz, v deníku Mladá fronta DNES, nebo v jiných médiích nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob.
 3. Pro případ, kdy MAFRA, a.s. fotografii (záznam) užije, uděluji MAFRA, a.s. nevýhradní licenci k užití této fotografie (záznamu) ke všem způsobům jejich užití, včetně TV a rozhlasového vysílání a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Beru na vědomí, že nemám právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. Licence je udělována s právem udělovat podlicence a s právem translativního převodu licence. V rámci užití fotografie (záznamu) je MAFRA, a.s. oprávněna užít fotografii (záznam) vcelku nebo jejich část, nejen v jejich původní podobě (tj. v jaké byly odevzdány), ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého jejich úpravou a jinou jejich změnou, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií, obrazovým záznamem nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomu účelu je MAFRA, a.s. oprávněna dílo (fotografii či záznam) upravovat a jinak měnit.