Spotřebitelé a rozhodčí řízení po novele zákona o rozhodčím řízení

  11:29aktualizováno  11:29
Po několika letech plných diskusí, negativní publicity a v neposlední řadě po několika různých návrzích projednávaných v Parlamentu začnou od 1. dubna 2012 platit nová pravidla upravující postavení spotřebitele v rozhodčím řízení.
Pokud rozhodce rozhodne spotřebitelský spor v rozporu s právními předpisy na ochranu spotřebitele, ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem, soud bude moci rozhodčí nález zrušit

Pokud rozhodce rozhodne spotřebitelský spor v rozporu s právními předpisy na ochranu spotřebitele, ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem, soud bude moci rozhodčí nález zrušit | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Během posledních let, kdy se projednávala novela zákona o rozhodčím řízení, se po ostré mediální kritice stalo rozhodčí řízení téměř hanlivým slovem a strašákem pro spotřebitele. Novela zákona o rozhodčím řízení má ambici učinit rozhodčí řízení pro spotřebitele bezpečnější a vrátit mu v jejich očích důvěryhodnost.

Rozhodčí řízení je standardně vnímáno jako alternativa k soudnímu řízení, která stranám sporu umožňuje dosáhnout vyřešení sporu a domoci se spravedlnosti rychleji, než je tomu v soudním řízení. V České republice však byla pověst rozhodčího řízení značně poznamenána četnými mediálními kauzami, ve kterých bylo poukazováno na skutečnost, že rozhodčí řízení může být snadno zneužito v neprospěch spotřebitele.

Novela zákona o rozhodčím řízení má za cíl především posílit postavení spotřebitele a zabránit tomu, aby rozhodčí řízení mohlo být zneužito v jeho neprospěch. Zákonodárce nevyhověl některým hlasům, které volaly po tom, aby spotřebitelské spory nemohly být vůbec v rozhodčím řízení řešeny. Místo toho byla zvolena alternativa vycházející z modelu, jež se uplatňuje v Německu. Uvedený model klade důraz na ochranu spotřebitele a jeho informovanost. Spotřebitel by měl být chráněn zejména tím, že mu bude poskytnuto o rozhodčím řízení více informací a bude mít větší šanci svobodně a zodpovědně se rozhodnout, zda chce své spory v rozhodčím řízení řešit.

Konec doložkám schovaným ve smluvních podmínkách

Aby mohl být spor z určité smlouvy řešen v rozhodčím řízení, musí se smluvní strany dohodnout na tom, že spory z dané smlouvy nebudou řešeny v soudním, nýbrž v rozhodčím řízení. Nejčastěji má taková dohoda podobu rozhodčí doložky. Rozhodčí doložka je standardní smluvní ustanovení, které se může nacházet kdekoliv ve smlouvě, kterou spotřebitel uzavírá, nebo dokonce v obchodních podmínkách, na které smlouva odkazuje. Rozhodčí doložka dosud nemusela být v rámci smlouvy nijak zvýrazněna a nemuselo na ni být ani nijak upozorňováno. To je zcela v pořádku, pokud jde o smlouvy uzavírané mezi obchodníky. Obchodníci se považují za profesionály a očekává se od nich, že budou mít určitou míru zkušenosti a obezřetnosti. Oproti tomu spotřebitelé mnohem častěji nejsou znalci příslušné problematiky a navíc často uzavírají smlouvy na formulářích předpřipravených druhou smluvní stranou. Nejenže tak spotřebitelé nemají možnost měnit jednotlivé smluvní podmínky, ale nemusejí si ani vůbec všimnout toho, že ve smlouvě je obsaženo něco jako rozhodčí doložka. Pokud už si spotřebitel rozhodčí doložky ve smlouvě všimne, nemusí stejně vůbec tušit, jaké má uzavření rozhodčí doložky následky.

Toto se však počínaje 1. dubnem 2012 zcela změní. Se spotřebiteli již nebude možné uzavírat rozhodčí doložku, která by byla součástí podmínek, kterými se řídí hlavní smlouva. Rozhodčí doložka pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv bude muset být sjednána samostatně. Vzhledem k tomu nebude možné rozhodčí doložku skrýt před zraky spotřebitele do pro něj nesrozumitelných obchodních podmínek či mezi jiná ustanovení smlouvy. Spotřebitel bude muset podepisovat rozhodčí doložku zvlášť a pokud tomu tak nebude, rozhodčí doložka bude neplatná.

Kromě toho podnikatel bude muset spotřebitele včas před uzavřením rozhodčí doložky náležitě informovat a vysvětlit mu, jaké důsledky pro něj z uzavření rozhodčí doložky plynou. Tím je zajištěno nejen to, že si spotřebitel všimne, že uzavírá rozhodčí doložku, ale i to, že si bude vědom toho, co to pro něj znamená. Rozhodčí doložka ve spotřebitelské smlouvě přitom musí nově povinně obsahovat určité základní náležitosti, mezi něž patří například pravdivé, přesné a úplné informace o rozhodci, o odměně pro rozhodce, o předpokládané výši nákladů a například i o místu konání rozhodčího řízení.

Jaké informace musí obsahovat spotřebitelská rozhodčí doložka:

  • o rozhodci nebo o tom, že rozhoduje stálý rozhodčí soud,

  • o způsobu zahájení a formě vedení rozhodčího řízení,

  • o odměně rozhodce a předpokládaných druzích nákladů, které mohou spotřebiteli v rozhodčím řízení vzniknout a o pravidlech pro jejich přiznání,

  • o místu konání rozhodčího řízení,

  • o způsobu doručení rozhodčího nálezu spotřebiteli,

  • o tom, že pravomocný rozhodčí nález je vykonatelný,

(u stálého rozhodčího soudu postačí místo vyjmenování těchto informací odkaz na jeho statut či řád)

Novela zákona o rozhodčím řízení tím zcela jistě zvyšuje informovanost spotřebitelů a jejich možnost zodpovědně posoudit, zda rozhodčí řízení chtějí využít či nikoli. Na druhou stranu je však nutné uvést, že v praxi je před spotřebitele často položena řada dokumentů a smluv, které má spotřebitel najednou podepsat. Pokud pouze přibude jeden samostatný dokument nazvaný rozhodčí doložka, nemusí to nutně znamenat, že se postavení spotřebitele posílí. Rozhodčí doložka sice nebude obsažena na formuláři hlavní smlouvy, ale podnikatel samozřejmě může její uzavření požadovat a bez jejího uzavření odepřít uzavření hlavní smlouvy. Přesto by měl být spotřebitel v lepší pozici, než v současné době, protože by měl být poučen o tom, jaké následky má uzavření rozhodčí doložky. I když i toto bude pravděpodobně možné splnit podpisem určitého dokumentu s prohlášením, že spotřebitel byl o následcích uzavření rozhodčí doložky řádně poučen. Nicméně, novela rozhodčího řízení obsahuje řadu dalších prvků, které dále posilují postavení spotřebitele.

Požadavky na osobu rozhodce

Novela zákona o rozhodčím řízení zpřísňuje kvalifikační předpoklady kladené na osobu rozhodce, která je oprávněna rozhodovat spory ze spotřebitelských smluv. Oproti současnému právnímu stavu bude muset mít osoba, která rozhoduje na základě rozhodčí doložky spory ze spotřebitelských smluv, vysokoškolské vzdělání v oboru právo. Ministerstvo spravedlnosti bude vést seznam rozhodců, kteří mohou být rozhodčí doložkou určeni pro rozhodování spotřebitelských sporů. Předpoklady pro zápis do seznamu rozhodců jsou sice veskrze formální, nicméně tato změna může vést k vyšší transparentnosti rozhodčího řízení se spotřebiteli.

Nutnost řídit se právními předpisy na ochranu spotřebitele

Právo Evropské unie položilo ve směrnicích silný základ práva na ochranu spotřebitele. Spotřebiteli je přiznávána celá řada práv, která jej mají chránit, protože představuje ve vztazích s podnikateli slabší a méně zkušenější smluvní stranu. V soudním řízení musí soudy vždy k pravidlům spotřebitelského práva přihlížet a nesmí je opomenout. Oproti tomu dosud bylo možné rámci rozhodčího řízení zvolit rozhodování podle zásad spravedlnosti a právo na ochranu spotřebitele vůbec nebrat do úvahy. Pokud si tedy spotřebitel sjednal rozhodčí doložku s tím, že rozhodce mohl rozhodnout podle zásad spravedlnosti, zbavoval se tím ochrany, kterou mu poskytují předpisy na ochranu spotřebitele a mohlo tak dojít k citelnému oslabení jeho pozice.

I po účinnosti novely bude stále možné i ve spotřebitelských sporech rozhodovat podle zásad spravedlnosti. Nicméně, rozhodci budou muset vždy přihlížet k právním předpisům stanoveným na ochranu spotřebitele. Spotřebitel tudíž nebude moci být zbaven zvýšené ochrany, kterou mu právní přepisy poskytují. Tato změna vyplývá z pravidel obsažených ve směrnicích na ochranu spotřebitele přijatých Evropskou unií. Podle nich by nemělo být umožněno, aby se mohl spotřebitel vzdát svých práv garantovaných předpisy Evropské unie na ochranu spotřebitele.

Možnost věcného přezkumu rozhodčího nálezu

Rozhodčí řízený je ukončeno vydáním rozhodčího nálezu, který má v zásadě stejné právní účinky jako rozsudek soudu. V oblasti rozhodčího řízení je standardem, že proti rozhodčímu nálezu nelze využít opravných prostředků a ani soud nemůže přezkoumávat, zda je rozhodčí nález věcně správný.

I toto se po účinnosti novely ve vztahu ke spotřebitelům změní. Pokud rozhodce rozhodne spotřebitelský spor v rozporu s právními předpisy na ochranu spotřebitele, ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem, soud bude moci rozhodčí nález zrušit. Kromě toho bude moci být z tohoto důvodu pro zrušení využito i v rámci řízení o výkonu rozhodnutí (exekučního řízení) a dosáhnout zastavení řízení o výkonu rozhodnutí. Tato změna vychází, stejně jako některé další změny, z pravidel obsažených v evropských směrnicích na ochranu spotřebitele a z rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie.

Jak je zřejmé, česká úprava rozhodčího řízení prodělá od letošního dubna ve vztahu ke sporům ze spotřebitelských smluv značné změny. Výše jsme stručně nastínili pouze některé z nich. Kromě toho dojde ve vztahu ke spotřebitelům i k dalším změnám, kterými je například úprava podjatosti rozhodce či úplného vypuštění časové limitace pro uplatnění některých důvodu na zrušení rozhodčího nálezu. Všechny změny obsažené v novele zákona o rozhodčím řízení, které se týkají spotřebitelů, mají mimo jiné za cíl zvýšení důvěryhodnosti rozhodčího řízení a přesvědčit spotřebitele, že i pro ně může být rozhodčí řízení bezpečným a výhodným způsobem řešení sporů. Zda se tohoto cíle podařilo dosáhnout, se však dozvíme teprve poté, co se novela začne používat v praxi.

Autor:

Nejčtenější

Desítky let v jedné firmě. Kdy je čas se zvednout

Ilustrační snímek

Stejná vrátnice, stejný stůl. Mění se jen kolegové, vedení, podmínky. Proč zůstávají někteří lidé v jedné práci desítky...

Šest zásadních změn, které má přinést novela zákoníku práce

Ilustrační snímek

Chystá se novela zákoníku práce. Co může letos čekat zaměstnance, přibližuje expertka na pracovní právo.

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Pokles cen nemovitostí se zatím nekoná. Podívejte se, kolik stojí byty

ilustrační snímek

Ceny nemovitostí v posledních letech strmě rostly, ale na mnoha místech již narazily na strop a začaly stagnovat. Na...

Vyrábí unikátní dřevěné brýle. A kupodivu nejsou z Číny

„Každou vizuální nebo řemeslnou stránku brýlí jsem tak vždy řešil s opravdovými...

Náhoda v podobě rozbitých dřevěných brýlí změnila třiatřicetiletému Ondřeji Bekovi jeho profesní život vzhůru nohama....

Další z rubriky

Jmenováni tři noví předsedové okresních soudů

Ilustrační snímek

Ministryně spravedlnosti dnes jmenovala tři nové předsedy okresních soudů.

Patentový úřad upozorňuje na soukromé databáze patentů a známek

Justice, talár, soudce, zástupce, soud, spis, trest, odvolat

Český Úřad průmyslového vlastnictví uveřejnil na svých webových stránkách upozornění na množící se případy nabídek na...

Veřejná diskuze k proceduře narovnání

Státní znak (ilustrační foto).

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyzval veřejnost k účasti ve veřejné diskusi o Oznámení o proceduře narovnání....

Euroboomu došel dech, čeká nás širokosáhlá recese?

Euroboomu došel dech, čeká nás širokosáhlá recese?

Kurzy.cz I když Evropská centrální banka (ECB) svoji stimulaci zastavila, vypadá to, že ekonomika potřebuje další generálku. V p...

Advantage Consulting, s.r.o.
C ++ VÝVOJÁŘ

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 70 000 Kč

Najdete na iDNES.cz