Indexová kamufláž

  8:47aktualizováno  8:47
Mnoho českých investorů mylně považuje IKS fond světových indexů za indexový, čímž implicitně přiznávají tomuto fondu všechny výhody indexového investování...
Mnoho českých investorů mylně považuje IKS fond světových indexů za indexový, čímž implicitně přiznávají tomuto fondu všechny výhody indexového investování. Ve skutečnosti má zmiňovaný fond k ryzímu indexovému fondu velmi daleko.

Indexové investování je tzv. pasivní investování, jehož cílem je co nejtěsněji kopírovat vývoj zvoleného tržního indexu. Tento způsob investování rezignuje na aktivní výběr cenných papírů a smiřuje se „pouze“ s tržními výnosy. Historie investování dokazuje, že ti, co se rozhodli pro pasivní investování, dosahovali a budou nadále dlouhodobě dosahovat vyšších výnosů za cenu minimálně stejného rizika než ti, kteří podlehli iluzi, že existují lidé, kteří jsou schopni soustavně překonávat trh. Takoví lidé neexistují a pokud se přeci jenom někteří (jeden či dva) najdou, tak je takřka nemožné je identifikovat předem a tudíž i efektivně profitovat z jejich schopností. Absence horečného obchodování a pevná investiční strategie se ve skutečnosti projeví v mnohem nižších nákladech indexových fondů. Je to právě úspora v nákladech, která se transformuje do vyšších výnosů indexových fondů. Dostupné studie navíc naznačují, že manažeři aktivně spravovaných podílových fondů nejsou v průměru schopni dosahovat tržního výnosu ještě před odečtením nákladů, čímž se výhoda indexového investování ještě prohlubuje.

IKS fond světových indexů může již svým názvem evokovat indexové investování, podíváme-li se však pořádně na investiční strategii fondu a především jeho portfolio, zjistíme, že tyto objektivně popírají „indexovost“ fondu. Přitom by úplně stačilo pořádně nahlédnout do statutu fondu, který říká:

„…Obhospodařování portfolia cenných papírů a vkladů bude vykonáváno aktivní formou, tzn. že skladba portfolia bude měněna v závislosti na vývoji tržních a ostatních podmínek.“

Jak lze vidět, tak správce fondu explicitně vyvrací investory chybně interpretovaný fakt, že je fond je řízen pasivně. Nyní se pokusíme zjistit, jak moc aktivní strategie fondu je a co to vlastně pro investora znamená.

Mezi hlavní výhody indexové investiční strategie patří jasné a prosté definování investičního cíle. Cílem není nic víc a nic méně co nejúžeji kopírovat vývoj patřičného indexu. Investor ví, co může od daného fondu očekávat a ví, že fond bude danou strategie stůj co stůj dodržovat, čímž má záruku, že se manažer fondu nebude v horších časech snažit „změkčovat“ztráty nebo naopak v býčích časech „zvětšovat“ výnosy, a to prostřednictvím změny investiční politiky, což se odborně nazývá taktická alokace aktiv. Minulost jasně ukázala, že tuto schopnost nemá prakticky nikdo. Konzistence investiční politiky šetří investorovy peníze a nervy.

Fond ve statutu hlásá orientaci na světové akciové trhy, a to prostřednictvím cenných papírů, které svou výkonností věrně sledují vývoj indexů příslušných trhů. Statut dále umožňuje fondu měnit podíl jednotlivých aktiv v portfoliu tak, že dluhopisová část portfolia (resp. část s fixně úročenými instrumenty) může dosáhnout maximálně až 34 procent nebo naopak minimálně 66 procent prostředků musí být investováno do cenných papírů kopírujících akciové indexy. Tímto si fond fakticky ponechává investiční volnost, jenž mu dává příležitost se stát klasickým smíšeným fondem, pokud to správce fondu uzná za vhodné.

Pohledem na portfolio fondu (viz níže) můžeme zjistit, jaká je skutečná investiční strategie fondu (tzn. jak fond realizuje svou investiční politiku). Z přehledu titulů je zřejmé, že fond investuje velkou část svého portfolia do tzv. indexových certifikátů. Indexové certifikáty, přesněji řečeno exchange-traded funds (ETF), jsou v poslední době velmi oblíbenými nástroji indexového investování. ETF jsou investiční společnosti, jenž emitují podílové listy, které se posléze obchodují jako klasické akcie na burze. Proces tvorby ETF je složitější, ale podstatný je fakt, že podílové listy ETF jsou jakýmsi hybridem mezi akciemi a podílovými fondy. I když by se mohlo zdát, že ETF mají blízko k uzavřeným podílovým fondům (UPF), tak opak je pravdou, protože ETF mohou na rozdíl od UPF emitovat nekonečné množství podílových listů a tvorba ETF umožňuje existenci arbitrážního mechanismu, který u nejlikvidnějších ETF prakticky vymazává případné diskonty či prémie.

Název fondu

Symbol

Podíl v portfoliu1(%)

Správcovský2 poplatek (%)

Obrat portfolia (%)

YTD2 (%)

DIAMONDS Trust Series I.

DIA

1,26

0,18

35

-3,33

EETF DJ EURO  STOXX 50 L

N/A

6,63

1,0

N/A

-14,733

EETF DJ STOXX 50 LRDS

N/A

2,30

1,0

N/A

-12,743

iSHARES MSCI EMU IF

EZU

2,73

0,84

0

-21,084

iSHARES MSCI GERMANY IF

EWG

7,71

0,84

56

-18,62

iSHARES MSCI JAPAN

EWJ

2,50

0,84

22

-13,13

iSHARES MSCI SWITZERLAND

EWL

5,78

0,84

35

-22,38

NASDAQ – 100 SHARES

QQQ

4,91

0,18

0

-28,65

Mid-cap SPDRs

MDY

7,96

0,25

0

-2,28

SPDRs 

SPY

5,86

0,17

6

-8,74

Zdroj: IKS KB, Barclays Global Investors, Morningstar
1) k 30.6.2001
2) k 16.7.2001
3) jedná se o výnosy sledovaných indexů, nikoliv ETF

IKS fond světových indexů investuje do podílových listů více než deseti různých ETF. V portfoliu fondu najdeme ETF orientované na hlavní americké indexy velkých (Dow Jones IA 30, S&P 500) i středně velkých společností. Fond navíc ještě investuje do pěti dalších indexových podílových fondů, čímž jednak vytváří pro své podílníky další „skryté“ náklady a navíc opět zpochybňuje jednoduchost indexové strategie. Stejně jako se navzájem liší různé podílové fondy, tak se i přirozeně liší i ETF. Fond IKS drží ve svém portfoliu iShares, což jsou ETF spravované společností Barclays Global Investor. Zatímco jsou ETF obecně známé svými nízkými náklady, ETF sledující různé národní indexy (s výjimkou Severní Ameriky) jsou až na výjimky docela drahý špás. V případě IKS fondu světových indexů by investory měly především zajímat iShares (dříve známé pod názvem WEBS) sledující národní indexy Německa, Japonska a Švýcarska. Tyto fondy jsou nechvalně proslulé relativně velkým obratem portfolia a vysokým správcovským poplatkem, což v konečném důsledku vede k prohloubení mezery mezi výkonností fondu a sledovaných indexů.

Podílové fondy bohužel generují tzv. skryté náklady nad rámec inzerovaných poplatků a ETF nejsou výjimkou. Hlavním zdrojem těchto skrytých nákladů jsou zejména brokerské poplatky a cenová rozpětí, jejichž vliv je na méně likvidních trzích značný. Následující tabulka výstižně ukazuje, jaký vliv měly zmíněné náklady na relativní výkonnost fondu v porovnání s patřičným indexem (tracking error). Jedná se o výběr ETF, které podle posledních informací držel ve svém portfoliu další český „indexový“ fond Akro Svět, který se nyní potýká s trochu odlišnými problémy. Do tučně zvýrazněných fondů investuje i IKS fond světových indexů. Jak je z tabulky patrné, ETF, do kterých investuje Akro Svět zaostávají v průměru za výkonností svých benchmarků o téměř dvě procenta, což bohatě stačí na popření domněnky, že Akro Svět je indexový fond. A to ještě ponecháváme stranu poplatky tohoto fondu…

Země (symbol)

Roční míra zaostání za indexem (1996-1999)

Roční náklady

Obrat portfolia

WEBS Germany (EWG)

-0,49%

1,38%

5,84%

WEBS U.K. (EWU)

-0,65%

1,25%

4,48%

WEBS Hong Kong (EWH)

-3,52%

1,26%

21,82%

WEBS Singapore (EWS)

-1,91%

1,26%

33,04%

WEBS France(EWF)

-1,78%

1,40%

3,2%

WEBS Mexico (EWM)

-3,08%

1,50%

13,87%

WEBS Japan (EWJ)

-1,29%

1,14%

8,61%

Průměr

-1,82%

1,31%

12,93

Zdroj: William Bernstein, IS Akro

Zbývá se podívat na poslední předpoklad úspěchu indexové strategie, a to poplatky. Podle posledních údajů IKS fond světových indexů upustil až do odvolání od vstupních a výstupních poplatků, což je bezpochyby příjemná zpráva, i když lze stěží odhadnout, jak dlouhého bude mít tento stav trvání. Správcovský poplatek je nastaven na 1,5 procenta, čímž se fond opět řadí k těm lepším v sektoru českých OPF.

Jak praví první věta tohoto komentáře, cílem indexového investování je co nejtěsněji kopírovat vývoj zvoleného tržního indexu. Jak jsme si ukázali, IKS fond světových indexů tuto schopnost nemá a tudíž by bylo velmi krátkozraké jej s indexovým fondem zaměňovat. Mezi hlavní faktory, které zapříčiňují tento nedostatek, patří právě zvolená investiční strategie fondu, který investuje prostřednictvím ETF nebo indexových podílových fondů, čímž své podílníky zatěžuje dalšími nadbytečnými náklady. Nebylo korektní fond úplně zatracovat, ale na druhou stranu má investor mnohem efektivnější alternativu a tou je investování přímo do ETF, jejichž podílové listy si lze zakoupit přes prakticky jakéhokoliv amerického brokera příp. českého brokera, který obchoduje v USA (srovnání českých brokerů a linky na zahraniční brokery naleznete zde). Tímto by investor získal hned dvojnásobnou přidanou hodnotu. Za prvé by se vyhnul správcovskému poplatku IKS fondu světových indexů a za druhé by se vyhnul i „schopnostem“ manažerů fondu vybírat budoucí vítěze. Neexistuje nikdo, kdo by byl schopen soustavně překonávat trh resp. správně a včas reagovat na jeho vývoj a není důvodu si myslet, že se takoví lidé nacházejí v IKS.

Považujete i Vy označení fondu IKS světových indexů za zavádějící? Upřednostňujete pasivní nebo aktivní investiční strategii? Napište nám svůj názor.

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Desítky let v jedné firmě. Kdy je čas se zvednout

Ilustrační snímek

Stejná vrátnice, stejný stůl. Mění se jen kolegové, vedení, podmínky. Proč zůstávají někteří lidé v jedné práci desítky...

Šest zásadních změn, které má přinést novela zákoníku práce

Ilustrační snímek

Chystá se novela zákoníku práce. Co může letos čekat zaměstnance, přibližuje expertka na pracovní právo.

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Pokles cen nemovitostí se zatím nekoná. Podívejte se, kolik stojí byty

ilustrační snímek

Ceny nemovitostí v posledních letech strmě rostly, ale na mnoha místech již narazily na strop a začaly stagnovat. Na...

Vyrábí unikátní dřevěné brýle. A kupodivu nejsou z Číny

„Každou vizuální nebo řemeslnou stránku brýlí jsem tak vždy řešil s opravdovými...

Náhoda v podobě rozbitých dřevěných brýlí změnila třiatřicetiletému Ondřeji Bekovi jeho profesní život vzhůru nohama....

Další z rubriky

Ekonom: Investiční grály mají nejistou budoucnost. A co Facebook?

Martin Mašát

V posledních letech se staly mediálně vděčnými a opěvovanými aktiva, která si to vůbec nezaslouží. Jejich společným...

Odborník radí, jak investovat peníze, aby vám vydělávaly

Vladimír Weiss

Dnes už si většina lidí může dávat stranou pár stokorun měsíčně. Vyplatí se to, protože pokud tyto peníze budete...

Rady odborníka, jak se vyhnout investiční bublině a ztrátě peněz

Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust

Stále víc Čechů se zajímá o to, jak a kam investovat, aby své peníze lépe zhodnotili. „Burza umí nadělovat krásné zisky...

Eurozóna je neudržitelná

Eurozóna je neudržitelná

Kurzy.cz „Euro slaví dvacet let od svého vzniku, ale šampaňské nikdo neotvírá. Snad s výjimkou pomýlených eurokratů, jako je pre...

Najdete na iDNES.cz