Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Nepodplatitelný služebník pravdy

Zní to až trochu mýticky: konec milénia.
Zní to až trochu mýticky: konec milénia. Mnozí z nás si před lety mysleli, že se toho data nikdy nedožijí. Možná tomu nevěřil ani papež Jan Pavel II. A přitom ve svých osmdesáti letech ještě plní velký úkol - vede svou církev a věřící do nového století, třetího tisíciletí. "Tím, že nejen tvrdil, ale i ukazoval, že víra dokáže měnit svět, pomáhal Jan Pavel II. dodat duchovní rozměr dějinám, které se staly mělké, jalové a v důsledku toho i brutální," říká o něm a o jeho době George Weigel, autor nejobsáhlejšího papežova životopisu Svědek naděje. Pro desítky milionů lidí, z nichž mnozí ani nejsou římskými katolíky, je Jan Pavel II. nejvýznamnější postavou naší doby. Pro jiné, včetně členů vlastní církve, je neoblomný autoritář. Někteří odmítají jeho teologii a morální soudy, ale obdivují jej za obranu lidských práv, dialog s jinými náboženstvími, oddanost věci míru. A jak na papeže Jana Pavla II. pohlížejí osobnosti našeho veřejného života?

Milan Knížák, generální ředitel Národní galerie:

* Jaký je váš názor na papeže Jana Pavla II?

Úlohu Jana Pavla II. nepřeceňuji. Nejsem si jist, že je dostatečně charismatický, aby v dnešní době přesvědčil a jeho cestování po světě mi připadá skoro zbytečné.

* Potkal jste se s ním někdy?

Ano, na Pražském hradě. Působí jako příjemný dědula, i když některé jeho názory jsou dost zavilé.

* A jaký je váš vztah k papeži jako instituci a církvi vůbec?

Sdogmatismem církve (tedy i papeže) bych souhlasil, kdyby se jinak církev nechovala jako liberální politická strana, kdyby si uvědomila svou skutečnou pozici v dnešním světě - tzn. ne příliš velkou sílu a už téměř žádnou moc - a držela se původních křesťanských ideálů.

Eva Hauserová, spisovatelka a feministka:

* Co se vám líbí a nelíbí na papežovi?

Jeho klady - hlásání hodnot jako je láska, vzájemná péče a brojení proti konzumní společnosti bohužel vyvažuje nešťastný konzervativismus jak samotného papeže, tak katolické církve.

* Má podle vás charisma?

Zamlada byl zřejmě Jan Pavel II. velice charismatický, ale dnes jsou jeho vystoupení spíše vtělenou připomínkou pomíjivosti všeho fyzického.

* Co si myslíte o jeho postoji k antikoncepci, potratům?

Populační exploze je patrně nejvážnějším problémem současného lidstva - proto jeho postoj považuji za přímo tragický a neodpustitelný. Dokázala bych pochopit odmítání potratů, ale radit nejchudším ženám třetího světa, aby nepoužívaly antikoncepci, a odsoudit je tak k rození podvyživených, nemocných, nechtěných dětí, to pokládám za skutečný zločin proti lidskosti.

Tomáš Halík, prezident České katolické akademie:

* Kým je pro vás papež Jan Pavel II?

Žádný papež natolik neovlivnil geopolitickou tvářnost planety. Žádný papež neučinil tolik vstřícných kroků pro dialog a spolupráci se světovými náboženstvími (zejména směrem k Židům). Žádný neměl takovou odvahu otevřít diskusi o temných stránkách církevní minulosti. Žádný papež v minulosti - a ani "veřejný činitel" současného světa - nenašel takový ohlas ve světě.

* Má i své kritiky...

I vášnivý nesouhlas a kritika dokládá, že lidem není lhostejné, co říká.

*A co jeho konzervativismus ve věci sexuální morálky?

To považuji za klišé médií, které věnují tomuto tématu více pozornosti než důležitějším částem jeho poselství (lidská práva, mezináboženský dialog), často navíc povrchně a bez kontextu. Ostatně: kdo jiný než papež má zpochybnit morální legitimitu potratů a ukázat na problém rozpojování sexuality a reprodukce?

Ashin Ottama, buddhistický mnich

* Jak vy hledíte na postavu papeže Jana Pavla II.?

Je to moudrý člověk, který se snaží pro svou církev udělat to nejlepší. Přesto mám dojem, že si svou nesnadnou úlohu zjednodušuje lacinou konzervativností. Když pomyslím na J. S. dalajlamu, s jakou vnitřní přirozeností a napojeností vnímá rytmus současné doby při plném zachování duchovní velikosti a integrity, napadají mne různé věci...

* Setkal jste se s ním někdy?

Jsou fyzická setkání, názorová setkání, mentální setkání, duchovní setkání - s Janem Pavlem II. jsem se nesetkal.

Martin C. Putna, literární historik:

* Jakou roli hraje papež v současném světě, církvi?

Úloha titána, jenž stojí rozkročen uprostřed moře a snaží se rukama zadržet dvě lodi, mířící od sebe na opačné světové strany. Gesto je pořád velkolepé, ale nohy podklesávají a ruce už taky nemají tu sílu... Drží v nich vůbec ještě něco? Neplují ty dvě lodi, totiž křesťané obou názorových táborů - ti, co chtějí žít v tomto světě, a ti, co chtějí žít proti tomuto světu, dávno po svém a za svým? A sedí na těch lodích vůbec ještě někdo? Nepřeskákala posádka na jiná, bezpečnější a pohodlnější plavidla? A fuj, co je to za vošklivý trpajzlíky, co sedí obrovi za krkem?"

* Myslíte si, že je papež příliš konzervativní v některých otázkách, například co se týče antikoncepce, celibátu, zákazu výkonu kněžského povolání pro ženy?

V kořeni tohoto problému není nějaký abstraktní zavilý konzervatismus, nýbrž určitá antropologie, jíž se církev oficiálně drží. S dnešními poznatky o člověku už je však nemožné pokoušet se "starou antropologii" hájit. Tedy: Nejde o to, něco "už" povolit a něco "ještě" nepovolit. Jde o to, znovu a jinak se v církvi zeptat: Co je opravdu člověk? Jaká je jeho přirozenost? Jaké jsou jeho potřeby? Konkrétní odpovědi se pak ukáží. A pokud se takto nikdo "tam nahoře" nezeptá, pokud se církevní antropologie a morálka tak radikálně neshodne s tím, co moderní člověk ve svém svědomí cítí jako dobré a správné, lidé se přestanou jejími tématy a požadavky prostě zabývat."

Olga Sommerová, režisérka:

* Co pro vás znamená osobnost papeže?

Osobně papeže nepotřebuji, ale vnímám jej jako důležitý hlas víry, naděje a lásky pro svět, nejenom křesťanský.

* Souhlasíte se všemi jeho postoji?

V mnoha tématech stojím proti papežovu názoru: Zákaz antikoncepce v době populační exploze a AIDS je preferováním ideologie před životem, a to je vždycky cesta do pekel. Zákaz potratů nikdy nic nevyřešil, jedině přinesl kšeft andělíčkářům a způsobil mnoho zbytečných úmrtí těhotných žen. Smysl má osvěta a antikoncepce, nikoliv zákazy. Zákaz kněžského povolání žen je pozůstatkem patriarchální ideologie, kterou je katolictví prostoupeno. A celibát mohu přijmout jenom jako projev individuálního svobodného rozhodnutí kněze, nikoliv jako zákon od představenstva. Zcela se ztotožňuju s bonmotem uveřejněným v ekologickém časopise Generace: " Chci papeže, který může být také těhotný."

Jan Ruml, senátor

* Jak vidíte vy Jana Pavla II.?

Jako člověka, který otevřel v 80. letech další frontu boje s totalitními režimy. Tolik důležitou pro nás, pro desetiletí duchovní obnovy, pro katolickou církev, pro odpůrce komunismu. Papež je na straně vítězů, nicméně řada konfliktů zůstává. Mezi bohatstvím a chudobou, mezi národy sodlišnou náboženskou zkušeností, mezi virtuální realitou a lidským bytím...

* Co by měl dělat?

Zde všude a především v oblasti duchovních střetů může a má mít své silné místo. Má přispívat k tomu, aby svět neztrácel svůj lidský rozměr.

* Setkal jste se s ním někdy?

Třikrát. Potřetí na Letenské pláni, kdy jsem během mše svaté z jeho rukou přijímal při Svatém přijímání. K tomu je těžko co dodat.

Odilo Štampach, kněz starokatolické církve:

* Co na papeži nejvíc oceňujete?

Připisuji mu velkou zásluhu na pádu komunistického režimu. Na druhé straně, a pro někoho možná paradoxně, oceňuji jeho kritický postoj vůči kapitalismu a jeho radikální angažovanost pro chudé a pro všechny marginalizované.

* A naopak, v čem jej kritizujete?

Děsí mne kult osobnosti, který se kolem něj spřádá a chci doufat, že si ho sám nepřeje.

Jana Šilerová, biskupka církve československé husitské:

* Co si myslíte o papežovi?

Po Janu Pavlu II. to nikdo nebude mít snadné.

* Jak se díváte na omezení, která klade ženám katolická církev?

Kdo jsem já, abych kritizovala postoj jiného! Papež je mužem své doby. Do nového tisíciletí vstupují církve s navršenými neřešenými problémy. Ne! k potratům je jasné - ale přelidněný a hladem umírající svět nám pokládá otázku antikoncepce jinak, než nahlédají fundamentalisté. Vůbec bude nutno otevřeněji formulovat postoj církve k lidské sexualitě, k postavení žen v církvi, řešit možné zdobrovolnění celibátu, nižší kněžské svěcení pro ženy...

Kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský a primas český:

* Jaký je podle vás papežův úkol v současnosti?

Být tím, který uvede církev do třetího tisíciletí. On sám usiluje o to, aby tvář církve odpovídala potřebám nové doby: aby došlo ke sblížení a sjednocení církví, aby křesťané žili podle evangelia, aby člověk hledající duchovní hodnoty a životní orientaci mohl nalézt to, co skutečně odpovídá jeho vlastní identitě, tj. určení k lásce, k dobru, ke štěstí, k pokoji.

* Znáte jej osobně z mnoha setkání. Čím je Jan Pavel II. pro vás?

Jedním z největších papežů, charismatickou osobností a morální autoritou.

* Jak se díváte na papežovy postoje k otázkám dneška?

Nevycházejí z představy, že člověk je pánem světa s neomezenou svobodou a že může rozhodovat dle svých vlastních představ, vůle a chuti, i když má obrovské možnosti a velkou moc po stránce vědy a techniky. Přesto nemůže svobodně měnit vyšší mocí pevně dané zákony světa a rozhodovat o nejzásadnějších otázkách života a smrti. Papež vychází z pravdy, že člověk je prostě Boží tvor a že základní pravdy může poznávat a přijímat a nikoliv vytvářet. Nechce se člověku oportunisticky a módně podbízet a falešně získávat jeho přízeň. Papežovou povinností je být nepodplatitelným služebníkem pravdy.

***

Psal se 18. květen roku 1920, když se polským manželům Karolu a Emilii Wojtylovým narodilo třetí dítě - druhorozený syn Karol, doma přezdívaný Lolek. Matka Karolovi zemřela v necelých devíti letech, a tak se mu "učitelem v životě i víře" stal otec. To on v něm pěstoval touhu po vzdělání a vnitřní svobodě,pokornou zbožnost a hlavně přesvědčení, že církev není jen onou "všemocnou" institucí, ale především živým shromážděním mnohdy chybujících lidí.

Maturitní foto z roku 1938: Na chlapeckém gymnáziu to vypadalo, že mladý Karol bude pokračovat ve studiu literatury a divadla, kterému se věnoval jako nadšený ochotník. Následovala léta studií filologie na Jagellonské universitě v Krakově,násilně přerušená 2. světovou válkou. Možná také válečná zkušenost nakonec Karola Wojtylu dovedla k volbě kněžského povolání - tak pro něj nastal nový život. 1. listopadu roku 1946 byl budoucí papež slavnostně vysvěcen. (Karol Wojtyla je zcela vlevo v druhé řadě.)

Jan Pavel II. je po 455 letech první neitalský a vůbec první papež slovanského původu. Jak sečetl autor knihy Svědek naděje George Weigel, je také papežem, který za dvě desetiletí na papežském stolci podnikl přes 80 zahraničních poutních cest, nacestoval 1 080 000 kilometrů neboli 2,8 krát větší vzdálenost než dělí Zemi od Měsíce.Pronesl tři tisíce promluv k stamilionům lidí... Blahořečil 798 mužů a žen a svatořečil 280 nových světců. Mezi říjnem 1978 a říjnem 1998 poskytl 877 hromadných audiencí, jichž se zúčastnilo 13 833 000 lidí a každoročně přijal dalších 180 tisíc na dalších audiencích, nemluvě o každodenních rozhovorech s hosty u obědů a večeří v papežském apartmá a při zahraničních cestách.

Kněz na malé venkovské faře,studentský duchovní, nejmladší z polských biskupů, krakovský arcibiskup a posléze ve výjimečně mladém věku sedmačtyřiceti let kardinál, se nakonec dostává až do nejvyšších církevních struktur.Podle slov pamětníků se otec Wojtyla vždycky vyznačoval "osobitým kněžským stylem, zvláště pak byl fantastický zpovědník, jehož každá zpověď vynikala vnímavostí vůči životním poutím jednotlivců a schopností vstoupit do prožitků jiných...

Kardinál Wojtyla ve svém kajaku. Rok 1978. "Nikdy neměl účet v bance,neměl žádné osobní peníze.Majetek pro něj nic neznamená, s výjimkou lyžařské a turistické výzbroje,kterou mu darovali přátelé."


Autor:
  • Nejčtenější

Lela Vémola je na starých fotkách k nepoznání. Takto vypadala před plastikami

Kamarádka Lely Ceterové, Petra Batthyányová sdílela na sociálních sítích osmnáct let starou fotografii, na které je se současnou manželkou MMA zápasníka Karlose Vémoly. Bývalé české a slovenské...

10. července 2024

Třískovi jsem šest let platil letenky a hotel, vzpomíná Jan Hrušínský

Premium

Táta Rudolf ho uměl pochválit, ale také pokárat. Jednou v šatně mu například vmetl, že mu celé představení zkazil svojí dírou na ponožce. „Od té doby si kostým vždy pečlivě kontroluji,“ říká...

8. července 2024

{NADPIS}

{LABEL} {POPISEK}

Princezna Kate přišla s dcerou na Wimbledon, setkala se i s Krejčíkovou

Princezna Kate (42) přišla na mužské finále letošního Wimbledonu spolu se svou dcerou Charlotte (9). V zákulisí se setkaly i s českou šampionkou Barborou Krejčíkovou.

14. července 2024  16:57

Venca Konopník ze Slunce, seno, slavil v Hošticích čtyřicet let od natáčení

V Hošticích na Strakonicku se o víkendu uskutečnil rodinný festival Slunce, seno 40, připomínající čtyřicet let od premiéry komedie režiséra Zdeňka Trošky Slunce, seno, jahody. Podle organizátorů na...

10. července 2024  9:28

{NADPIS}

{LABEL} {POPISEK}

Rytmusovi shořelo auto na dálnici, podařilo se mu vyváznout bez zranění

Slovenský raper Rytmus (47) zveřejnil na Instagramu video hořícího vozu. Je to auto jeho manželky Jasminy Alagič (35), které řídil po dálnici D1 na cestě z Prahy do Bratislavy, když se ozval výbuch v...

13. července 2024  14:01

Plastiky, drogy, nemoci. Jak se změnily hvězdy Pobřežní hlídky po letech

V Pasadeně se po letech sešly některé hvězdy legendárního seriálu Pobřežní hlídka. Na představení dokumentu After Baywatch: Moment in the Sun byli někteří herci a herečky k nepoznání. Mohly za to...

16. července 2024  9:35

Chodit v lodičkách umí mnohem líp než já, říká Kateřina Pechová o manželovi

Herec Peter Pecha (35) hraje roli ženy v novém muzikálu Kinky Boots. S manželkou Kateřinou Pechovou (37) v rozhovoru pro Magazín DNES promluvili nejen o svém vztahu. Prozradili, že plánují oddech od...

16. července 2024

Restauratéři chtějí zakázat vstup Biance Censori, vadí jim její odhalování

Přítelkyně rappera Kanyeho Westa (47) Bianca Censori (29) je známá svým stylem „oblečená neoblečená“ a snaží se šokovat svými outfity kamkoli přijde. V sobotu si v Los Angeles vyrazila na večeři jen...

16. července 2024

Postavila se i Hitlerovi. Sláva hrdinky i provokatérky Marlene Dietrichové trvá dodnes

Premium

Hvězda stříbrného plátna první poloviny minulého století. Záhadná, provokující, skandální, nevázaná a stále toužící po obdivu. Taková byla Marlene Dietrichová, německá kabaretní zpěvačka a herecká...

15. července 2024

Kompletní péče o pleť v jedné tyčince? Podle Manufaktury to jde
Kompletní péče o pleť v jedné tyčince? Podle Manufaktury to jde

Na cestách může být péče o pleť a pokožku náročná. Abyste s sebou nemusela neustále nosit denní a noční krém, sérum, balzám či masku, přišla...

Lela Vémola je na starých fotkách k nepoznání. Takto vypadala před plastikami

Kamarádka Lely Ceterové, Petra Batthyányová sdílela na sociálních sítích osmnáct let starou fotografii, na které je se...

Zemřela Shannen Doherty. Hvězda Beverly Hills 90210 podlehla rakovině

Po téměř deseti letech boje s rakovinou zemřela americká herečka Shannen Doherty, informují média. Proslavil ji seriál...

Jeden z nejhorších filmů vůbec slušně vydělává i po 30 letech od natočení

První filmová adaptace kultovní bojovky Street Fighter z roku 1994 se umísťuje v žebříčcích nejhorších snímků všech...

Princezna Kate přišla s dcerou na Wimbledon, setkala se i s Krejčíkovou

Princezna Kate (42) přišla na mužské finále letošního Wimbledonu spolu se svou dcerou Charlotte (9). V zákulisí se...

Zemřel dětský kamarád mimozemšťana Alfa. Herec usnul v rozpáleném autě

Zemřel herec Benji Gregory. Televizním divákům je známý jako Brian z populárního sitcomu 90. let Alf. Gregorymu bylo 46...