Úterý 26. ledna 2021, svátek má Zora
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Úterý 26. ledna 2021 Zora

Při těžbě uranu měli političtí vězni pocítit diktaturu proletariátu

  12:00
K těžbě uranu před 70 lety stát výraznou měrou využíval i politické vězně. Represivní komunistické orgány však nedokázaly donutit místní vězeňskou ostrahu k dostatečně tvrdému zacházení s nimi. Vnucenou třídní nenávist přijala za vlastní jen část bachařů. Proto trestanecké tábory prošly radikální proměnou.

U bývalého lágru Svornost je dnes zpřístupněna zkušební Štola č. 1, ve které si návštěvníci mohou prohlédnout pozůstatky uranové těžby. | foto: Nakladatelství NZB

V předchozím článku jsme si připomněli základní rysy trestaneckých táborů, zřizovaných od roku 1949 při uranových šachtách podniku Jáchymovské doly.

V srpnu roku 1945 Spojené státy americké oznámily, že jako jediná mocnost světa disponují atomovou zbraní. Pro Sovětský svaz bylo v tu chvíli otázkou prestiže, vojenské rovnováhy a rovněž ideologickou nezbytností, aby v co nejkratším možném čase srovnatelnou „totální zbraň“ také získal.

Jediná otevřená uranová ložiska v tehdejší sovětské vlivové zóně se nalézala na Jáchymovsku v západních Čechách. Právě sem proto Sověti okamžitě soustředili svou pozornost.

Uran se začal těžit v maximálním možném objemu

Doposud okrajová těžba jáchymovské uranové rudy, využívaná před válkou pouze k lékařským účelům, vědeckým experimentům a k výrobě fosforeskujících barev, dostala novou dimenzi. Staré důlní jámy se začaly prohlubovat a současně vznikaly i šachty zcela nové. Zvláště v letech 1946 až 1953 se tuzemská uranová ruda těžila v maximálním možném objemu.

Československý stát měl nakročeno k autoritářskému politickému systému. Pragmaticky proto akceptoval, že ekonomicky a politicky nejvýhodnější bude zapojení nesvobodných pracovních sil do těžební činnosti. Nejprve byly v oblasti jáchymovských dolů už roku 1946 uvedeny do provozu zajatecké tábory pro bývalé německé vojáky. Jejich provoz zajišťovaly výhradně sovětské orgány. Po únorovém převratu v roce 1948 už ale nic nebránilo ani zotročení nepohodlných československých občanů. Od roku 1949 pro ně začaly vznikat tábory nucené práce a také trestanecké tábory.

Tábory pro nesvobodné pracovní síly v oblasti československých uranových dolů

1946 – 1950 • Sovětské zajatecké tábory pro zajaté německé vojáky. Celkem 14 táborů při jáchymovských uranových dolech.

1949 – 1951 • Tábory nucené práce pro nespolehlivé občany ČSR, kteří byli na důlní práce přiděleni komisemi národních výborů. Tito lidé nebyli odsouzeni žádným soudem; do dolů byli direktivně přiděleni úředně. Většinou na dva roky, bez možnosti odvolání. Při jáchymovských uranových dolech fungovalo celkem 5 táborů nucené práce.

1949 – 1961 • Trestanecké pracovní tábory pro soudně odsouzené vězně kriminální, retribuční a politické. Dohromady bylo postupně v provozu celkem 18, respektive 20 táborů při jáchymovských uranových dolech.

Vzhled všech těchto táborů byl srovnatelný: Vysoké oplocení z dvojitého ostnatého drátu, doplněného o vysoké strážní věže. Táborové ubikace byly zbudovány narychlo, v rozporu s mnoha bezpečnostními, hygienickými a zdravotními normami. K jejich stavbě bylo využito porézních dřevěných prken, které nedokázaly udržovat teplo.

Na pracovištích Jáchymovských dolů byl uplatňován model typický pro sovětskou totalitní moc: vymáhání velkého objemu prací a nadřazení těžebního plánu přesahujícího reálné možnosti horníků. Diletantské řízení a nedostatečná mechanizace byly kombinovány s tyranií a otrockou prací. V plném rozsahu byl sovětský represivně převýchovný model uplatňován v jáchymovských zajateckých táborech. Když ale pod dohledem československých ministerstev vnitra a spravedlnosti začaly vznikat i tábory nucené práce a tábory pro vězně, bylo jen otázkou času, kdy sovětští poradci začnou tlačit na ultimativní převýchovné metody také zde.

Trestanecké tábory – efektivnější než nucené práce

Československé ministerstvo vnitra se pokoušelo přísnější režim zavádět v táborech nucené práce. Do těchto táborů ale nebyli umisťováni odsouzení vězňové. Civilní pracovní přidělení do pracovního tábora mělo být pro politicky nespolehlivé civilisty posledním varováním. Koncept táborů nucené práce s občany, kteří nebyli formálně nikým odsouzeni, měl proto od počátku společensko-právní limity. K zavedení otrocké práce po vzoru sovětských gulagů se příliš nehodil. Během první poloviny roku 1951 byl proto provoz táborů nucené práce při Jáchymovských dolech ukončen.

Rekonstrukce trestaneckého tábora Rovnost a fotografie téhož místa v současnosti

Rekonstrukce trestaneckého tábora Rovnost a fotografie téhož místa v současnosti

Přesně opačným směrem šel vývoj vězeňských táborů, na které tehdy dohlížely orgány československého ministerstva spravedlnosti. Do těchto táborů byli totiž přidělováni odsouzení trestanci a k vězňům se samozřejmě snáze přistupovalo bez jakýchkoli rozpaků. Asi polovinu těchto vězňů tvořili muži nespravedlivě odsouzení za údajné a často zcela smyšlené politické přečiny. Nyní měli tito údajní protistátní vězňové v uranových dolech pocítit diktaturu proletariátu a podrobit se vnucené třídní převýchově tvrdou prací. K důslednější a systematičtější represi politických vězňů v trestaneckých táborech ale zpočátku chyběla vůle starších nekomunistických bachařů. V táborech navíc panoval obrovský chaos. Organizace vázla i na důlních pracovištích.

Původní představy orgánů ministerstva spravedlnosti o tom, že se táborové podmínky podaří konsolidovat už koncem roku 1949, vzaly záhy za své. Situace ve většině táborů zůstávala provizorní i po řadu měsíců následujícího roku 1950. Nepříjemnostem každodenního táborového života prozatím vévodilo hlavně špatné ubytování, mizerná hygiena a neschopnost managementu Jáchymovských dolů efektivně organizovat práci v podzemí. Těžká důlní manuální práce byla zároveň spojena s množstvím zbytečných pracovních úrazů. Pro nakládání natěžené rudy se používaly stavební kolečka, lopaty a holé ruce. Úrazy se ošetřovaly primitivním způsobem. Chaos a lhostejnost však tvořily jen základ nevybíravých represí, které se během roku 1950 postupně vyostřovaly.

„Koncentrák“ Vykmanov

Jedním z prvních, kdo přesně pochopil, co od něj komunistický represivní systém očekává, byl strážmistr Karel Nastoupil, velitel tábora Vykmanov u Jáchymova. Výzvy o třídní nenávisti k politickým vězňům si vzal k srdci tak důsledně, že zprávy o poměrech v táboře začaly unikat mezi civilisty a získávaly rozměr lokálního skandálu. Dokonce až do Karlových Varů pronikly některé zvěsti o „nefalšovaném komunistickém koncentráku“ u Jáchymova.

Ve srovnání s většinou ostatních tuzemských uranových táborů, lágr Vykmanov předběhl hrubým zacházením s trestanci o několik měsíců dobu. Pokud například zdejší velitel prohlásil některého z trestanců za neukázněného, čekala ho série nelidského ponižování. Nejenže byl dotyčný umístěn na disciplinární táborovou samotku, dostával snížené dávky stravy a tvrdé lože. Při vstupu náčelníka na samotku musel vězeň povstat a hlásit se tímto servilním způsobem: „Potrestaný X. Y., hlásím vše v pořádku a při této příležitosti přeji vám a vaší milostivé paní a vašim dětičkám velmi příjemný dobrý den.“ Při zaklepání ostrahy na dveře korekční místnosti musel vězeň začít dělat dřepy tak dlouho, dokud táborový bachař na dveře znovu nezaklepal. Kdokoli z trestanců takovou drezúru a ponižování odmítl, byl příslušníky táborové ostrahy nebo jejich přisluhovači z řad kriminálních vězňů surově zbit.

Půdorys s areály táborů Vykmanov I a Vykmanov II z počátku padesátých let. V...

Půdorys s areály táborů Vykmanov I a Vykmanov II z počátku padesátých let. V levém dolním rohu je vyznačena železniční vlečka, po které se odvážela natěžená uranová ruda mířící dále do Sovětského svazu.

V prosinci 1950 nechal strážmistr Nastoupil na apelplacu vykmanovského tábora seřadit asi stočlennou pracovní jednotku. V reakci na údajně neuctivou poznámku kteréhosi z trestanců, donutil celou skupinu asi dvacet minut ležet ve sněhu a blátě a řval na ně: „budete ležet na zemi a budete lízat bláto“.

Surové praktiky bachařů z vykmanovského tábora vedly následně k dílčím personálním změnám v táboře. Nikoli ale proto, že by nadřízené orgány ministerstva spravedlnosti pociťovaly lítost nad zoufalou situací zdejších vězňů. Problém spatřovaly spíš v tom, že došlo k odhalení uvedených nezákonných praktik civilním orgánům a části místního obyvatelstva.

Represivní činnost v rámci československého vězeňství mezitím nabírala na systematizaci a postupné sovětizaci. Šikana a vynucování poslušnosti neměly už probíhat jako unáhlené excesy nepříčetných příslušníků ostrahy. Táborům a vězeňství vůbec měl být vtisknut direktivní řád, který prostřednictvím tvrdé práce a každodenního ponižování donutí všechny potenciální i skutečné oponenty režimu přijmout realitu diktatury proletariátu.

Převzetí táborů ministerstvem národní bezpečnosti

V roce 1950 vzniklo v Československu specializované policejní ministerstvo národní bezpečnosti, které pod svou agendu centralizovalo téměř veškerou dosavadní represivní činnost komunistického státu. Stalo se převodovou pákou sovětských vyšetřovacích, převýchovných a trestných metod.

Nejvyšší státní orgány sledovaly nekompetentní přístup vězeňské služby vůči politickým vězňům v táborech s velikou nelibostí. Průběžně, ale neúspěšně, upozorňovaly na vysoký počet pokusů o útěk a rovněž na malé pracovní výkony trestanců při těžbě uranové rudy. K důslednému plnění závazků vůči Sovětskému svazu bylo nutné všechny takové nedostatky rázně odstranit.

Provoz jednotlivých uranových táborů detailně mapuje nedávno vydaná obsáhlá...

Provoz jednotlivých uranových táborů detailně mapuje nedávno vydaná obsáhlá publikace Jáchymovské tábory – peklo, ve kterém mrzlo

Prvním krokem ze strany ÚV KSČ bylo odstranění chaosu a neloajality mezi civilními pracovníky Jáchymovských dolů. Státní bezpečnost jednala rázně. V jiných politických poměrech by výměna podnikového managementu byla zdůvodněna neschopností, případně drobnou hospodářskou kriminalitou. V letech narůstajícího mezinárodního napětí a nově rozpoutané korejské války byla však nízká těžba strategického uranu vnímána jako napomáhání nepřátelům státu. Chaos v uranovém průmyslu byl dokonce dáván do souvislosti s údajným diverzním centrem v čele s Rudolfem Slánským, bývalým nejvyšším tajemníkem ÚV KSČ.

Po rázných zásazích v Jáchymovských dolech soustředila Státní bezpečnosti svou pozornost na správu trestaneckých táborů. V březnu 1951 už bylo orgánům ministerstva spravedlnosti jasné, že převzetí těchto táborů pod konkurenční silové ministerstvo národní bezpečnosti bude nevyhnutelné. Rozhodnutí padlo na nejvyšší úrovni ÚV KSČ a bylo jednoznačné.

V průběhu května 1951 tak byla celá soustava jáchymovských trestaneckých táborů s veškerým inventářem převedena pod dohled ministerstva národní bezpečnosti. S převzetím kompetencí bezprostředně souvisela i změna ve vnitřní ostraze táborů. Dohled nad trestanci v táborech od 1. června 1951 přestali vykonávat příslušníci vězeňské stráže ministerstva spravedlnosti. Jejich úkoly nyní přešly na specializovaný, vojensky řízený a třídně uvědomělý útvar SNB Jeřáb, podřízený Národní bezpečnosti.

O autorovi:

Zdeněk Bauer je lektor, rešeršér, editor a informační analytik. Společně se svými spolupracovníky připravil k vydání obsáhlou úspěšnou publikaci Jáchymovské tábory – peklo, ve kterém mrzlo.

Jako hlavní důvod provedených správních změn se uváděla dlouhodobá nespokojenost nejvyšších bezpečnostních orgánů s udržováním pořádku a režimu v táborech, časté útěky vězňů a celková atmosféra nekázně. Od převzetí táborů do správy ministerstva národní bezpečnosti se proto očekávalo, že vojensky organizované složky SNB Jeřáb v táborech vybudují a udrží pevný řád a pořádek, zvýší kázeňské nároky kladené na trestance a upevní také jejich pracovní disciplínu. Nová správa táborů měla také silově prosazovat důsledné plnění závazků, které měl vůči trestaneckým táborům podnik Jáchymovské doly.

A tak se také stalo. Následující roky 1951 až 1953 lze v celé historii uranových táborů charakterizovat jako nejtvrdší. Promyšlená šikana, nezákonné postupy a rozmanité psychické a fyzické útrapy trestanců – zvláště pak politických vězňů – se staly každodenním standardem. Konkrétní formy zákazů, omezování, despocie a násilí si vyjmenujeme v příštím článku.

Autor:
  • Nejčtenější

Android TV mizí z televizorů. Podívejte se, co jej letos mnohde nahradí

Operačnímu systému Android TV zřejmě začíná poslední sezóna. Jak se ukázalo na veletrhu CES 2021, již letošní novinky...

Čest, talent i služba Hitlerovi. Nejlepší tankista války byl z Jesenicka

Během druhé světové války vznikla po vzoru leteckých es nová kasta es tankových. Patrně nejlepším tankistou 2. světové...

Neznalost i naivita. Deset způsobů, jak můžete přijít o všechny bitcoiny

Premium Kryptoměny jako bitcoin nabízejí úplně nový druh financí. S tím se pojí i nové podvody, průšvihy a problémy, které...

KVÍZ: Jak dobře znáte moderní tanky?

Před časem jsme vám přinesli kvíz z historie vývoje tanků. Dnes na něj navážeme a zeptáme se vás, zda znáte historii...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Chce to vůbec někdo? Hlasujte nad podivnými vychytávkami z CESu

Některé zapadnou v zapomnění, z jiných bude hit. Na veletrhu CES se tradičně setkávají obě kategorie, zrno od plev pak...

Poslali jste životopis a marně čekáte na reakci. Proč jiným odpovědí, ale vám ne

Premium Jak žádají o práci bílé límečky a jak ty modré? Na koho nasazují personalisté robota? A proč se zájemcům o práci z...

Malý stěhovák pro rodinu. Měřili jsme, který kombík je ten nejlepší

Premium Ve velkém testu jsme srovnali tři kompaktní kombíky, které mohou být alternativou populární octavie. Navíc nejsou tak...

Jak bude za času Vodnáře? Býci se dočkají lásky, dařit se bude Pannám

Premium Vládu na nebi si jednotlivá znamení zvěrokruhu předávají podle toho, jak do nich vstupuje Slunce, což bývá vždy kolem...

  • Další z rubriky

Aligátor na héliu, nůž z exkrementů. Ohlédnutí za nevážnými „nobelovkami“

Nejprve rozesmát a pak se kriticky zamyslet. K tomuto mottu se již od roku 1991 hlásí Ig Nobelovy ceny, nevážná variace...

Změna očkovací strategie? První dávka chrání, ukazují data z Izraele

Izraelská zdravotní pojišťovna Maccabi zveřejnila údaje o tom, jak si vedou její pojištěnci po očkování proti viru...

STO OBJEVŮ: Za čočky je celý slabozraký svět vděčný českému vědci

Seriál Taková malá, průhledná pecička. Takřka nic. A přece přinesla velkou oční revoluci. Měkké kontaktní čočky vynalezl český...

Jednodávková covidová vakcína má dobré výsledky, ale výroba se zdrží

Společnost Johnson & Johnson vydala povzbudivé výsledky prvních fází zkoušek své vakcíny proti viru SARS-CoV-2....

1+1 s velkou lodžií, centrum
1+1 s velkou lodžií, centrum

Jindřišská, Pardubice - Zelené Předměstí
10 500 Kč/měsíc

Mamograf nádor neodhalil. Nechala jsem si vzít obě prsa, říká Kuklová

Michaela Kuklová prožívala před časem těžké chvíle. Po složité diagnostice karcinomu prsu, kdy sama cítila, že je něco...

Dara Rolins je po další plastice nosu. Mnozí fanoušci ji nepoznávají

Dara Rolins (48) se netají svým kladným vztahem k nejrůznějším kosmetickým úpravám. Ke zvětšení prsou a pravidelným...

Žiji s manželem v polyamorii. Jen o sex nejde, říká Těžká z dokumentu V síti

Terezu Těžkou (25) znají diváci jako jednu z hlavních představitelek náctiletých dívek v dokumentu o sexuálních...

Lucka je mou oporou. Ze synů hokejisté nejspíš nebudou, míní Plekanec

Tomáš Plekanec (38) a Lucie Šafářová (33) promluvili o sportovním nadání dcery Leontýnky i o plánované svatbě. Bývalý...

Analytik: Evropa byla od blackoutu setiny. Bez ČR by to Rakousko nezvládlo

8. leden 2021 se mohl stát skutečným „černým dnem”. Evropě totiž hrozil blackout, tedy masivní výpadek dodávek...