Vytunelované C.S. Fondy: Zmrtvýchvstání?

  15:47aktualizováno  15:47
Podílníci vykradených C.S. Fondů čekají na své peníze již 3 a půl roku. Šance na jejich získání se zvyšují, k čemuž by mělo přispět i nové Sdružení podílníků. V případě úspěchu může cca 100 000 okradených podílníků získat zpět vytunelovaných 1,1 mld Kč.
V březnu roku 1997 utržil image kupónové privatizace jeden z nejhorších šrámů. Kupónové C.S. Fondy, krátce po jejich prodeji firmou Motoinvest, byly za bílého dne vykradeny, když z nich při pochybení Plzeňské banky a státních úředníků zmizelo 1,2 mld korun. Efektivnost soudů, blížící se jako obvykle nule, se spolu s Akrem IS bude snažit zvýšit právě vznikající Sdružení podílníků C.S. Fondů. V případě úspěchu může 100 000 okradených podílníku získat zpět 1,1 miliardy korun, což odpovídá v případě nákupu podílových listů na RM Systému výdělku 760%.

O co šlo?

V únoru roku 1997 koupila tři C.S. Fondy (Energetiky, Pravidelných příjmů a Kapitálových výnosů) od Motoinvestu – finančníků zanechávajících za sebou vždy zkázu – ruská firma KosMos. Třetího března přišel do Plzeňské banky Václav Franta, předseda představenstva C.S. Fondů dosazený novým majitelem KosMos. Jako zmocněnec firmy KosMos nařídil převod 1,23 miliardy korun na účet makléřské firmy Umana u Plzeňské banky, která je na druhý den převedla na účet firmy Swirglen u pražské pobočky GiroCredit. Za tyto peníze obdržely C.S. Fondy bezcenné akcie firmy Drůbež Příchovice. Sedmého března požádala Swirglen o převod peněz do zahraničí. Protože se jednalo o neobvyklou transakci upozornila GiroCredit útvar Ministerstva financí zabývající se praním špinavých peněz. Ten transakci nejprve zablokoval, ale po několika dnech ji uvolnil a peníze zmizely na kontech v USA, Lichtenštejnsku, Lucembursku a v Gibraltaru. Předtím ovšem šéfa útvaru Jiřího Kudlíka navštívili zástupci firmy Swirglen. O obsahu schůzky neexistuje žádný záznam.
Po jejich vykradení byly fondy na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry nuceně převedeny do správy AKRO investiční společnosti. Fondy pracují ve speciálním režimu a jejich investiční strategie se řídí podmínkami stanovenými KCP při převodu jejich obhospodařování.
Část ukradených peněz se podařilo vystopovat a došlo k jejich navrácení do majetku fondů na podzim roku 1998. O zbytek majetku ve výši 1,1 mld Kč s příslušenstvím se okradení podílníci zastoupení Akro IS soudí (podílový fond nemá vlastní právní subjektivitu, a proto musí být zastupován investiční společností, a ne podílníky samotnými).
Podle většiny názorů jsou totiž vytunelované peníze s velkou pravděpodobností ztracené a žaloby o náhradu škody jsou pro podílníky jedinou šancí, jak snížit či úplně vymazat své ztráty. Peníze na náhradu škod pro přibližně 100 tisíc podílníků jsou. Plzeňská banka má ve své bilanci přes jednu miliardu korun v kvalitních aktivech na mezibankovním trhu a o solventnosti státu nelze pochybovat.

Na koho a proč míří hněv akcionářů

Podle AKRO IS byly bývalé C.S. fondy prokazatelně poškozeny:

  • jednáním neplatně zvoleného představenstva investiční společnost C.S. fond
  • selháním Plzeňské banky v roli depozitáře fondů
  • vadným úkonem notáře R. Hochmana, u kterého byl sepsán zápis o volbě pana Franty a dalších do představenstva investiční společnosti C.S. fond

AKRO IS tedy v současnosti vede následující soudní spory, jejímž cílem je dosažení náhrady škody:

  • s Plzeňskou bankou: banka neodmítla provést pokyn, který odporoval zákonu a byl vydaný neoprávněnou osobou, a tuto skutečnost neoznámila ministerstvu. PB a.s. dále porušila zákon č. 61/1996 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, který bance mj. ukládá oznámit neobvyklý obchod a pozdržet jeho provedení.
  • s Ministerstvem spravedlnosti: AKRO IS se domnívá, že nesprávný úřední postup notáře, který neodmítl sepsání notářského zápisu ze dne 3.3.1997 ruské společnosti KOS-MOS, která k tomuto kroku nebyla legitimována, byl jednou z hlavních příčin vzniku škody na majetku bývalých C.S.Fondů a za tuto škodu nese ze zákona odpovědnost stát.
  • se společností Umana

Výsledky sporů

I když poškození podílníci usilují o rychlý průběh soudního řízení, neustále se objevují komplikace, které soudní řízení zpomalují. Jedná se především o opakovanou při o vedlejší účastenství v tomto řízení, o které měli či mají zájem firma Katevo Invest a posléze pan Vladimír Vopat. Jejich motivy jsou neznámé.
AKRO nejdříve odmítala vedlejší účastenství Katevo a vždy tuto při u příslušného soudu vyhrála. Jenže Katevo se vždy odvolala a hlavní spor ohledně ukradených peněz se tedy nemohl řešit. V momentě, kdy se Katevo neměla již kam odvolat, vstoupil do hry pan Vladimír Vopat, zastupovaný advokátní kanceláří Dr. Usnula, která se neblaze proslavila zastupováním pana Vokrouhleckého v žalobách snažících se zastavit otevírání kupónových fondů.
Pro urychlení celého procesu nakonec AKRO IS ustoupila a souhlasila s vedlejším účastenstvím pana Vopata (i když podílový fond může zastupovat pouze jeho správce). To se však nelíbí Plzeňské bance, která ve vedlejším účastenství pana Vopata vidí vhodnou příležitost k oddalování hlavní sporu o ukradené peníze a neustále se vůči tomuto účastenství odvolává.

Dosud došlo jen k jednomu konkrétnímu výsledku: Dne 5. ledna 2001 odsoudil městský soud v Praze Josefa Matouška, jednatele makléřské firmy Umana k trestu odněti svobody na 10 let a pokutě 3 mil. Kč (výše pokuty je stejná jako provize, kterou Matoušek za obchod obdržel). Kromě dalších dvou osob z Umany byl odsouzen i předseda představenstva C.S. Fondů Václav Franta k trestu 5 let odnětí svobody. Všichni odsouzení se kromě Václava Franty proti rozsudkům ihned odvolali.
Tento rozsudek bohužel, kromě částečné morální útěchy, nepřinese sto tisícům podílníků žádný konkrétní ekonomický užitek. I když soud o konkrétní náhradě škody nerozhodl, pro další průběh žalob o náhradu škody jsou velmi důležitá shledání soudkyně, že v celé kauze selhali někteří pracovníci analytického útvaru ministerstva financí i Plzeňské banky, kteří měli možnost transakci včas zabránit.
V současné době je celý spis u Vrchního soudu v Praze, který rozhoduje o odvolání Plzeňské banky a.s. proti rozhodnutí KS v H.Králové, který do řízení na straně žalobce připustil vedlejšího účastníka ing. Vladimíra Vopata.

Šance akcionářů

Jak AKRO IS tak zástupci zakládaného Sdružení samozřejmě věří, že šance na vítězství a získání náhrady škody jsou vysoké. Objektivně se situace posuzuje velmi těžko, kvůli špatné práci soudců a neúspěchu v obdobných kauzách. Je nutné ovšem zdůraznit, že soudkyně městského soudu v Praze potvrdila pochybení Plzeňské banky jako depozitáře C.S. Fondů. Spolu s blížícími se volbami a ne zrovna vysokými volebními preferencemi ČSSD se dá očekávat vyšší angažovanost vrcholných představitelů sociální demokracie v duchu akce Čisté ruce či potvrzení role spasitelů „spálené země“. Kredit Zemana a spol. by mohl výrazně narůst, podařilo-li by se navrátit zklamaným podílníkům alespoň část jejich peněz. Jedná se zhruba o 100 000 lidí!
Příznivé soudní rozhodnutí je pro podílníky to nejdůležitější, neboť Plzeňská banka má dostatek peněz na vyplacení škody. Tato banka funguje s omezenou bankovní licencí, která ji dovoluje investovat svá pasiva pouze na mezibankovním trhu. Nehrozí tak vytunelování této banky. Z důvodu tohoto nebezpečí nelze očekávat, že by ČNB Plzeňské bance plnou licenci obnovila.
Na druhou stranu nedělá ČNB pro odškodnění okradených podílníků maximum. Plzeňská banka je totiž vlastněna Agrobankou v likvidaci, která je pod faktickou kontrolou ČNB. ČNB má tedy dostatečné páky, aby Plzeňské bance zabránila v neustálém protahování soudního sporu.

Zaspekulovat či ne?

Podílové listy dvou C.S. Fondů se obchodují na RM Systému. Relativně likvidní je jen OPF Energetiky, na který připadalo asi 85% celkového majetku C.S. Fondů. Druhý obchodovaný OPF kapitálových výnosů je likvidní jen velmi málo.
Cena podílových listů OPF Energetiky dlouhodobě kolísá mezi 70 až 125 korunami. Nyní se nachází na úrovni 80,90 Kč. Čistá hodnota aktiv fondu (převážně hotovost) činí 86,8 mil. Kč neboli 58,5 Kč na podílový list (pohledávka za Plzeňskou bankou je oceněna nulou), což je 28% pod současnou tržní cenou ve výši 80,9 Kč. Těchto 28% zároveň představuje maximální možnou ztrátu, kterou by mohl investor utrpět.
Potenciál pro růst hodnoty (a ceny) podílového listu je obrovský. Pokud by fond získal celých 1,1 mld Kč, vzrostla by hodnota listu na téměř 700 Kč, což znamená zhodnocení ve výši 760%!

Vyplacená část škody30%40%50%75%100%
Hodnota PL250,2314,1378,0537,7697,5
Potenciální zisk209,3%288,3%367,2%564,7%762,2%

Zdroj: Fincentrum.cz

Spekulace na soudní výhru ze strany Akro IS má smysl především nákupem podílových listů OPF Energetiky na RM Systému. Teoreticky je možné nakoupit i nově emitované podílové listy od správce AKRO IS. Na nákup nových listů je ovšem uvalena přirážka ve výši 250 Kč, což možný výnos výrazně snižuje. Přirážka má zamezit právě naředění prostředků z případně zaplacené škody vydáním nových podílových listů.

Cenový vývoj Akro OPF Energetiky

Zdroj: Fio, a.s.

Sdružení podílníků

Ustavující schůze sdružení podílníků C.S. fondů se bude konat dne 9.10.2001. Uskuteční se na adrese: U rajské zahrady 3, Praha 3, 2. suterén. Začátek bude v 17:00 hodin. Fincentrum bude Sdružení i ostatním podílníkům poskytovat informační podporu. Zde můžete zadat svůj email, chcete-li být o vývoji v kauze, jakož i krocích Sdružení informováni.

Viz také:
Kdo je kdo v kauze C.S. Fondů? - Přehledný popis účastníků kauzy a jejich role v této kauze.
Stručné informace o soudních sporech - Podstata žaloby Akro IS na Plzeňskou banku, Ministerstvo spravedlnosti a firmu Umana.
Bilance Plzeňské banky - Plzeňská banka je nejzdravější bankou v České republice s kapitálovou přiměřeností ve výši 482%. Má dostatek kvalitních aktiv pro uhrazení celé škody ve výši přesahující 1,1 mld Kč.

Mají podle Vás podílníci C.S. Fondů naději získat zpět dávno ztracené peníze? Selhal v případu C.S. Fondů jen státní dozor, nebo leží hlavní díl viny na Plzeňské bance?

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Šila, kojila a spala jen pár hodin. Teď je nejúspěšnějším prodejcem

„Loni se můj obrat přiblížil jednomu milionu. Jsem ráda, že mám tolik věrných...

Na webovém portálu, kde lidé vystavují své ručně vyrobené zboží, je nejúspěšnějším prodejcem. Přestože má na kontě přes...

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Makléř inzeroval byt bez vědomí majitele, aby shrábl tučnou provizi

Ilustrační snímek

Koupit byt do osobního vlastnictví není levná záležitost a vyžaduje to mít i určitou obezřetnost. Zvlášť v případě,...

VIDEO: Byt může zapálit i lampička, modem nebo prodlužovačka

Ilustrační snímek

Požár v bytě může napáchat rozsáhlé škody. A to nejen na majetku, ale i životech. Vzniknout může z nejrůznějších...

Další z rubriky

Platební karty dostávají nové funkce. Podívejte se, co už umí

Ilustrační snímek

Bezhotovostní placení „pípacími“ kartami strmě roste. Počet bezkontaktních transakcí v porovnání s loňskem stoupl o 28...

Zmapovali jsme pět spořicích účtů, které aktuálně vynášejí nejvíc

Ilustrační snímek

Česká národní banka letos již několikrát zvýšila úrokové sazby, naposledy v srpnu 2018. Některé finanční domy na to...

O stavební spoření dál roste zájem, vylepšují se i akční nabídky

Ilustrační snímek

Stavební spoření patří k vyhledávaným spořicím produktům, počty uzavřených smluv narůstají. Díky státní podpoře je...

Firma zabývající se kryptoměnami hlásí únik dat 450 000 uživatelů

Firma zabývající se kryptoměnami hlásí únik dat 450 000 uživatelů

Kurzy.cz Izraelská zprostředkovatelská společnost Coinmama, která nabízí uživatelům koupi Bitcoinu (BTC) a Ethereum (ETH) s pomo...

Najdete na iDNES.cz