Sobota 8. května 2021, Den vítězství
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Sobota 8. května 2021 Den vítězství

Vytunelované C.S. Fondy: Zmrtvýchvstání?

  15:47
Podílníci vykradených C.S. Fondů čekají na své peníze již 3 a půl roku. Šance na jejich získání se zvyšují, k čemuž by mělo přispět i nové Sdružení podílníků. V případě úspěchu může cca 100 000 okradených podílníků získat zpět vytunelovaných 1,1 mld Kč.
V březnu roku 1997 utržil image kupónové privatizace jeden z nejhorších šrámů. Kupónové C.S. Fondy, krátce po jejich prodeji firmou Motoinvest, byly za bílého dne vykradeny, když z nich při pochybení Plzeňské banky a státních úředníků zmizelo 1,2 mld korun. Efektivnost soudů, blížící se jako obvykle nule, se spolu s Akrem IS bude snažit zvýšit právě vznikající Sdružení podílníků C.S. Fondů. V případě úspěchu může 100 000 okradených podílníku získat zpět 1,1 miliardy korun, což odpovídá v případě nákupu podílových listů na RM Systému výdělku 760%.

O co šlo?

V únoru roku 1997 koupila tři C.S. Fondy (Energetiky, Pravidelných příjmů a Kapitálových výnosů) od Motoinvestu – finančníků zanechávajících za sebou vždy zkázu – ruská firma KosMos. Třetího března přišel do Plzeňské banky Václav Franta, předseda představenstva C.S. Fondů dosazený novým majitelem KosMos. Jako zmocněnec firmy KosMos nařídil převod 1,23 miliardy korun na účet makléřské firmy Umana u Plzeňské banky, která je na druhý den převedla na účet firmy Swirglen u pražské pobočky GiroCredit. Za tyto peníze obdržely C.S. Fondy bezcenné akcie firmy Drůbež Příchovice. Sedmého března požádala Swirglen o převod peněz do zahraničí. Protože se jednalo o neobvyklou transakci upozornila GiroCredit útvar Ministerstva financí zabývající se praním špinavých peněz. Ten transakci nejprve zablokoval, ale po několika dnech ji uvolnil a peníze zmizely na kontech v USA, Lichtenštejnsku, Lucembursku a v Gibraltaru. Předtím ovšem šéfa útvaru Jiřího Kudlíka navštívili zástupci firmy Swirglen. O obsahu schůzky neexistuje žádný záznam.
Po jejich vykradení byly fondy na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry nuceně převedeny do správy AKRO investiční společnosti. Fondy pracují ve speciálním režimu a jejich investiční strategie se řídí podmínkami stanovenými KCP při převodu jejich obhospodařování.
Část ukradených peněz se podařilo vystopovat a došlo k jejich navrácení do majetku fondů na podzim roku 1998. O zbytek majetku ve výši 1,1 mld Kč s příslušenstvím se okradení podílníci zastoupení Akro IS soudí (podílový fond nemá vlastní právní subjektivitu, a proto musí být zastupován investiční společností, a ne podílníky samotnými).
Podle většiny názorů jsou totiž vytunelované peníze s velkou pravděpodobností ztracené a žaloby o náhradu škody jsou pro podílníky jedinou šancí, jak snížit či úplně vymazat své ztráty. Peníze na náhradu škod pro přibližně 100 tisíc podílníků jsou. Plzeňská banka má ve své bilanci přes jednu miliardu korun v kvalitních aktivech na mezibankovním trhu a o solventnosti státu nelze pochybovat.

Na koho a proč míří hněv akcionářů

Podle AKRO IS byly bývalé C.S. fondy prokazatelně poškozeny:

 • jednáním neplatně zvoleného představenstva investiční společnost C.S. fond
 • selháním Plzeňské banky v roli depozitáře fondů
 • vadným úkonem notáře R. Hochmana, u kterého byl sepsán zápis o volbě pana Franty a dalších do představenstva investiční společnosti C.S. fond

AKRO IS tedy v současnosti vede následující soudní spory, jejímž cílem je dosažení náhrady škody:

 • s Plzeňskou bankou: banka neodmítla provést pokyn, který odporoval zákonu a byl vydaný neoprávněnou osobou, a tuto skutečnost neoznámila ministerstvu. PB a.s. dále porušila zákon č. 61/1996 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, který bance mj. ukládá oznámit neobvyklý obchod a pozdržet jeho provedení.
 • s Ministerstvem spravedlnosti: AKRO IS se domnívá, že nesprávný úřední postup notáře, který neodmítl sepsání notářského zápisu ze dne 3.3.1997 ruské společnosti KOS-MOS, která k tomuto kroku nebyla legitimována, byl jednou z hlavních příčin vzniku škody na majetku bývalých C.S.Fondů a za tuto škodu nese ze zákona odpovědnost stát.
 • se společností Umana

Výsledky sporů

I když poškození podílníci usilují o rychlý průběh soudního řízení, neustále se objevují komplikace, které soudní řízení zpomalují. Jedná se především o opakovanou při o vedlejší účastenství v tomto řízení, o které měli či mají zájem firma Katevo Invest a posléze pan Vladimír Vopat. Jejich motivy jsou neznámé.
AKRO nejdříve odmítala vedlejší účastenství Katevo a vždy tuto při u příslušného soudu vyhrála. Jenže Katevo se vždy odvolala a hlavní spor ohledně ukradených peněz se tedy nemohl řešit. V momentě, kdy se Katevo neměla již kam odvolat, vstoupil do hry pan Vladimír Vopat, zastupovaný advokátní kanceláří Dr. Usnula, která se neblaze proslavila zastupováním pana Vokrouhleckého v žalobách snažících se zastavit otevírání kupónových fondů.
Pro urychlení celého procesu nakonec AKRO IS ustoupila a souhlasila s vedlejším účastenstvím pana Vopata (i když podílový fond může zastupovat pouze jeho správce). To se však nelíbí Plzeňské bance, která ve vedlejším účastenství pana Vopata vidí vhodnou příležitost k oddalování hlavní sporu o ukradené peníze a neustále se vůči tomuto účastenství odvolává.

Dosud došlo jen k jednomu konkrétnímu výsledku: Dne 5. ledna 2001 odsoudil městský soud v Praze Josefa Matouška, jednatele makléřské firmy Umana k trestu odněti svobody na 10 let a pokutě 3 mil. Kč (výše pokuty je stejná jako provize, kterou Matoušek za obchod obdržel). Kromě dalších dvou osob z Umany byl odsouzen i předseda představenstva C.S. Fondů Václav Franta k trestu 5 let odnětí svobody. Všichni odsouzení se kromě Václava Franty proti rozsudkům ihned odvolali.
Tento rozsudek bohužel, kromě částečné morální útěchy, nepřinese sto tisícům podílníků žádný konkrétní ekonomický užitek. I když soud o konkrétní náhradě škody nerozhodl, pro další průběh žalob o náhradu škody jsou velmi důležitá shledání soudkyně, že v celé kauze selhali někteří pracovníci analytického útvaru ministerstva financí i Plzeňské banky, kteří měli možnost transakci včas zabránit.
V současné době je celý spis u Vrchního soudu v Praze, který rozhoduje o odvolání Plzeňské banky a.s. proti rozhodnutí KS v H.Králové, který do řízení na straně žalobce připustil vedlejšího účastníka ing. Vladimíra Vopata.

Šance akcionářů

Jak AKRO IS tak zástupci zakládaného Sdružení samozřejmě věří, že šance na vítězství a získání náhrady škody jsou vysoké. Objektivně se situace posuzuje velmi těžko, kvůli špatné práci soudců a neúspěchu v obdobných kauzách. Je nutné ovšem zdůraznit, že soudkyně městského soudu v Praze potvrdila pochybení Plzeňské banky jako depozitáře C.S. Fondů. Spolu s blížícími se volbami a ne zrovna vysokými volebními preferencemi ČSSD se dá očekávat vyšší angažovanost vrcholných představitelů sociální demokracie v duchu akce Čisté ruce či potvrzení role spasitelů „spálené země“. Kredit Zemana a spol. by mohl výrazně narůst, podařilo-li by se navrátit zklamaným podílníkům alespoň část jejich peněz. Jedná se zhruba o 100 000 lidí!
Příznivé soudní rozhodnutí je pro podílníky to nejdůležitější, neboť Plzeňská banka má dostatek peněz na vyplacení škody. Tato banka funguje s omezenou bankovní licencí, která ji dovoluje investovat svá pasiva pouze na mezibankovním trhu. Nehrozí tak vytunelování této banky. Z důvodu tohoto nebezpečí nelze očekávat, že by ČNB Plzeňské bance plnou licenci obnovila.
Na druhou stranu nedělá ČNB pro odškodnění okradených podílníků maximum. Plzeňská banka je totiž vlastněna Agrobankou v likvidaci, která je pod faktickou kontrolou ČNB. ČNB má tedy dostatečné páky, aby Plzeňské bance zabránila v neustálém protahování soudního sporu.

Zaspekulovat či ne?

Podílové listy dvou C.S. Fondů se obchodují na RM Systému. Relativně likvidní je jen OPF Energetiky, na který připadalo asi 85% celkového majetku C.S. Fondů. Druhý obchodovaný OPF kapitálových výnosů je likvidní jen velmi málo.
Cena podílových listů OPF Energetiky dlouhodobě kolísá mezi 70 až 125 korunami. Nyní se nachází na úrovni 80,90 Kč. Čistá hodnota aktiv fondu (převážně hotovost) činí 86,8 mil. Kč neboli 58,5 Kč na podílový list (pohledávka za Plzeňskou bankou je oceněna nulou), což je 28% pod současnou tržní cenou ve výši 80,9 Kč. Těchto 28% zároveň představuje maximální možnou ztrátu, kterou by mohl investor utrpět.
Potenciál pro růst hodnoty (a ceny) podílového listu je obrovský. Pokud by fond získal celých 1,1 mld Kč, vzrostla by hodnota listu na téměř 700 Kč, což znamená zhodnocení ve výši 760%!

Vyplacená část škody30%40%50%75%100%
Hodnota PL250,2314,1378,0537,7697,5
Potenciální zisk209,3%288,3%367,2%564,7%762,2%

Zdroj: Fincentrum.cz

Spekulace na soudní výhru ze strany Akro IS má smysl především nákupem podílových listů OPF Energetiky na RM Systému. Teoreticky je možné nakoupit i nově emitované podílové listy od správce AKRO IS. Na nákup nových listů je ovšem uvalena přirážka ve výši 250 Kč, což možný výnos výrazně snižuje. Přirážka má zamezit právě naředění prostředků z případně zaplacené škody vydáním nových podílových listů.

Cenový vývoj Akro OPF Energetiky

Zdroj: Fio, a.s.

Sdružení podílníků

Ustavující schůze sdružení podílníků C.S. fondů se bude konat dne 9.10.2001. Uskuteční se na adrese: U rajské zahrady 3, Praha 3, 2. suterén. Začátek bude v 17:00 hodin. Fincentrum bude Sdružení i ostatním podílníkům poskytovat informační podporu. Zde můžete zadat svůj email, chcete-li být o vývoji v kauze, jakož i krocích Sdružení informováni.

Viz také:
Kdo je kdo v kauze C.S. Fondů? - Přehledný popis účastníků kauzy a jejich role v této kauze.
Stručné informace o soudních sporech - Podstata žaloby Akro IS na Plzeňskou banku, Ministerstvo spravedlnosti a firmu Umana.
Bilance Plzeňské banky - Plzeňská banka je nejzdravější bankou v České republice s kapitálovou přiměřeností ve výši 482%. Má dostatek kvalitních aktiv pro uhrazení celé škody ve výši přesahující 1,1 mld Kč.

Mají podle Vás podílníci C.S. Fondů naději získat zpět dávno ztracené peníze? Selhal v případu C.S. Fondů jen státní dozor, nebo leží hlavní díl viny na Plzeňské bance?

Autor:
 • Nejčtenější

KOMENTÁŘ: Konec legrace, teď začne pořádné zdražování

Postupné zpomalování růstu cen, které v Česku probíhalo od loňského července, je u konce. V březnu byla inflace na...

Odkázal jí celý majetek, nedostala ale nic. Kdy (ne)dědí družka?

Závětí ovlivníte, co bude s majetkem po vaší smrti. Pokud má ovšem závěť nějaké věcné či formální chyby, může se...

Své důchodové konto si nehlídal. Dostane tak od státu nižší penzi

Kontrolujete si pravidelně své důchodové konto, které vede Česká správa sociálního zabezpečení. Hlídejte si také, zda...

I přes covidovou krizi rozjeli svůj vysněný byznys. A mají úspěch

Kristýna a Petr jsou životní partneři. Od loňského prosince k tomu přidali i partnerství pracovní. Zjistili totiž, že v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Cesta k úspěchu: začal jako zaměstnanec, dnes je spolumajitelem firmy

Do firmy Martin Dozrál nastoupil jako finanční analytik. Dnes je nejen jejím generálním ředitelem, ale i...

Pochvaly bych výrazně omezil, víc berou než dávají, vysvětluje psycholog

Premium Stále více čelíme nezdravému tlaku, abychom byli úspěšnější a výkonnější. Jak budovat zdravé sebevědomí? Jak správně...

Opakovaný výstup na osmitisícovku může urychlit demenci, říká neurochirurg Beneš

Premium Špičkový neurochirurg Vladimír Beneš, už třetí v řadě slavné neurochirurgické dynastie, o šťourátku v mozku, hezkých...

Pohodlnější to nikdy nebylo. Velký přehled služeb televize přes internet

Premium Otestovali jsme devět služeb televize přes internet. Vybrali jsme ty, které můžete používat s libovolným poskytovatelem...

 • Další z rubriky

Jak nejlépe na stavební spoření: Osm podpor není UFO

Vzal jsem si úvěr na nový kotel a ještě musím do konce roku stihnout uzavřít další stavebko, řekl mi mezi řečí kamarád....

Neplatíte i za účet zdarma? Zkontrolujte si výpis poplatků a máte jasno

Už třetí rok mají banky povinnost zasílat svým klientům výpis bankovních poplatků, měl by vám dorazit nejpozději do...

Výnosy padají, žebříček nejlepších spořicích účtů se značně proměnil

Češi jsou konzervativní, část svých úspor neváhají držet na spořicích účtech, i když kvůli koronavirové krizi na nich...

Uzavření „stavebka“ online zabere patnáct minut. Víte, co si ohlídat?

Sjednat si stavební spoření bez fyzické návštěvy pobočky umožňují dnes všechny tuzemské stavební spořitelny v několika...

Výchova šokem: policie vytáhla čumila z auta, aby si prohlédl mrtvolu

Na německé dálnici A3 v Hesensku v neděli zahynuli při dopravní nehodě dva mladí lidé, muž ve věku 35 let na místě,...

Máte jeden z těchto mobilů? Brzy si s ním na mobilním internetu neškrtnete

Letošek je v Česku ve znamení vypínání sítí postavených na zastaralé 3G technologii. Jako poslední ji koncem listopadu...

Kristelová žaluje Novotného. Za zničenou kariéru chce půl milionu

Soud začal projednávat žalobu Kateřiny Kristelové na Pavla Novotného. Moderátorka tvrdí, že jí někdejší bulvární...

Nová Škoda Fabia odhalena, ceny startují na 330 tisících

Škoda odhalila v online světové premiéře čtvrtou generaci modelu Fabia. Automobilka také zveřejnila základní cenu...

KOMENTÁŘ: Konec legrace, teď začne pořádné zdražování

Postupné zpomalování růstu cen, které v Česku probíhalo od loňského července, je u konce. V březnu byla inflace na...