Rektor Univerzity obrany: Nejsme West Point, ale vychováváme hrdé profíky

  11:05aktualizováno  11:05
Dodává české armádě důstojníky, velitele i elitní vojáky jako piloty, lékaře nebo experty sofistikovaných zbraňových systémů. Své studenty si proto vybírá přísněji, než ostatní vysoké školy. A taky je platí. "Vychováváme hrdé profíky," říká v rozhovoru rektor brněnské Univerzity obrany Bohuslav Přikryl.

Slavnostní vyřazení absolventů Univerzity obrany v Brně | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

V neoficiálním žebříčku hodnocení vysokých škol v České republice se všechny tři fakulty Univerzity obrany každoročně umísťují na předních příčkách. Přesto má škola pro část veřejnosti z minulosti jakousi nálepku místa, kam se budu hlásit, až to nikde jinde nevyjde.
Máte pravdu v tom, že dlouhodobý důraz na kvalitu studia a vědecké práce na všech fakultách Univerzity obrany se odráží v pozitivním hodnocení školy v rámci českých vysokých škol. Univerzita obrany se v posledních letech výrazně změnila. Jsme moderní a mladí v myšlení i skutcích a rozvíjíme nové směry vzdělávání vojenských i civilních studentů, přípravy budoucích vojenských profesionálů i vědeckovýzkumné, expertní a inovační činnosti.

Bohuslav Přikryl

Rektor Univerzity obrany Bohuslav Přikryl

Brigádní generál. Patří mezi uznávané odborníky na automatizované systémy řízení palby dělostřelectva a modelování a simulace v této oblasti.

V osmdesátých a devadesátých letech působil jako pedagog na katedře raketového vojska a dělostřelectva tehdejší Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově. V letech 1997 a 1998 absolvoval velitelský kurz dělostřeleckých oddílů v Německu, který byl spojen se stáží u dělostřelectva Bundeswehru.

V březnu 2004 byl jmenován profesorem a na základě řádné volby ustanoven do funkce děkana Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany. V letech 2005 až 2012 zastával funkci prorektora pro rozvoj Univerzity obrany.

Od 1. srpna 2012 je rektorem - velitelem Univerzity obrany. V roce 2016 byl jmenován prezidentem do funkce rektora na druhé funkční období.

Vůbec však nemohu souhlasit s vaším druhým tvrzením, že bychom měli nálepku místa, kam uchazeči o studium jdou, až když to nevyjde na jiné škole. To prostě není pravda. Nedávné sociologické šetření, které jsme mezi nastupujícími studenty provedli, moje slova potvrzuje. Většina uchazečů o studium na naší škole výrazněji neuvažovala o alternativě na jiné vysoké škole. Přicházejí k nám ti, kteří chtějí být primárně vojáky a vnímají Univerzitu obrany jako školu, která poskytuje kvalitní vzdělávání, kde existuje pevný řád a kde je jasná perspektiva budoucího uplatnění vojenského profesionála.

Problém spočívá spíše v tom, že někteří středoškoláci - a obecněji i část širší veřejnosti - nemají úplnou představu o zaměření a obsahu povolání, které by si studiem u nás zvolili. Proto se nyní zaměřujeme na širší i podrobnější představení nejen studia na univerzitě, ale i povolání vojáka.

Všiml jsem si správně, že máte propagační klipy v kinech?
Ano, v regionálních kinech běží dvoutýdenní kampaň, kde chceme novým videoklipem upoutat případné zájemce o studium, především na Fakultě vojenských technologií. Kampaň probíhá po celé republice a již ji vidělo několik desítek tisíc diváků. Zaznamenali jsme pozitivní reakce a zvýšení zájmu o studium. Termín pro podání přihlášky na Fakultu vojenských technologií a Fakultu vojenského leadershipu mají zájemci do konce března.

Je jasné, že celkově vzato máte v rámci ČR mezi vysokými školami těžkou konkurenci. Na druhou stranu zase výhodu. Jste jediná škola svého druhu. Je to tedy tak, že se ke studiu hlásí prakticky jen ti mladí lidé, kteří už mají jasno v tom, že chtějí být profesionální vojáci?
My si tuto výhodu uvědomujeme. Usilujeme o to, aby uchazeči o studium na našich fakultách měli primární zájem o službu profesionálního vojáka. Tato služba však současně klade vysoké nároky na osobnost uchazeče, na jejich fyzickou kondici i psychickou a mravní vyspělost. Po absolvování vysoké školy náš absolvent pracuje na pozicích, kde rozhoduje o lidech a sofistikované technice.

Proto zodpovědně vybíráme ke studiu takové uchazečky a uchazeče, u kterých je předpoklad, že zdárně ukončí studium a hlavně, že obstojí v náročné službě u vojsk. Složitost spočívá v tom, že uchazeči musí splnit nejen akademické podmínky přijetí obvyklé na civilních vysokých školách, ale musí prokázat požadovanou zdravotní způsobilost, znalost anglického jazyka, fyzickou vyspělost a splnit další podmínky, které pro vstup do vojenské služby ukládá zákon.

Existuje bohužel velká část uchazečů, která podmínky stanoveného zdravotního stavu a předepsané požadavky na fyzickou výkonnost neprokazuje, což je dáno obecnou nižší vstupní zdravotní a fyzickou kondicí středoškolské populace.

Fotografie

Slavnostní vyřazení absolventů Univerzity obrany v Brně
Slavnostní vyřazení absolventů Univerzity obrany v Brně. Noví řídící letového
Slavnostní vyřazení absolventů Univerzity obrany v Brně
Slavnostní vyřazení absolventů Univerzity obrany v Brně

Letos armáda předpokládá, že doplní početní stavy o dalších 1 500 vojáků v přímém náboru a dalších 350 má zajistit Univerzita obrany. Daří se to nebo jsou loňské pozitivní signály o tom, že se veřejnost více zajímá o obranu a bezpečnost, už minulostí?Přestože v posledních letech klesá počet středoškoláků a všechny vysoké školy se s trendem snižování počtu studentů potýkají, je zájem o naši školu poměrně vysoký a stabilní. Souvisí to i se skutečností, že se významně proměnil pohled české veřejnosti na otázky bezpečnosti a úlohu ozbrojených sil. Lidé si uvědomují, že pro svoji bezpečnost musí něco dělat, a armáda si získala vysoký společenský kredit. Vždyť podle výsledků právě zveřejněného průzkumu veřejného mínění se armáda těší důvěře 70 procent občanů.

A Univerzita obrany je s armádou neoddělitelně spojena, je její organickou součástí. Pro nás to samozřejmě vytváří lepší předpoklady například pro výchovu studentů k hodnotám, na kterých je postavena naše demokratická společnost a k uvědomění si obrovské a nepřenositelné odpovědnosti za obranu naší země. Věřím, že i letos udržíme vysoký zájem o studium. Stejně jako loni, kdy dokonce nastoupilo ke studiu o čtvrtinu více studentů než v roce 2015.

A co zájem dívek o studium?
Trendem je také zvyšující se počet děvčat. Stále ve větší míře studují v oborech, které byly dříve výhradní doménou mužů. Univerzitu obrany absolvovaly pilotky, specialistky na průzkum, špičkové odbornice v oblasti zbraní a munice, velitelky různých druhů jednotek. Mezi studenty je v současné době 20 procent žen, což znamená, že zastoupení žen v armádě, které je nyní 13 procent, se bude i díky naší škole postupně zvyšovat.

Slavnostní vyřazení absolventů Univerzity obrany v Brně

Slavnostní vyřazení absolventů Univerzity obrany v Brně

Opravdu studentům platíte? To je raritní záležitost v rámci českých vysokých škol.
V tomto je Univerzita obrany opravdu jedinečná. Přijatý uchazeč o vojenské studium se nástupem na základní dvouměsíční výcvik, který předchází zahájení studia, stává vojákem z povolání a je plně ekonomicky zabezpečen. Naši studenti si nemusí na svůj vysokoškolský život přivydělávat na brigádách, protože dostávají pravidelný měsíční plat, který začíná na hranici 11 400 korun. Dále mají zdarma ubytování, ošacení, možnost získání stipendií a mohou čerpat další výhody.

Na druhé straně studium klade na studenty vysoké nároky. Uchazeči o studium musí splnit náročná kritéria výběru a v průběhu studia vedle akreditovaného vzdělávání absolvují výcvik, chodí do služeb, musí respektovat řád a stanovený režim. Po celou dobu studia se zdokonalují v angličtině a zvyšují si svoji tělesnou zdatnost a psychickou odolnost. Asi nejdůležitější výhodou je ale skutečnost, že studenti mají zaručené budoucí zaměstnání v Armádě ČR. Nástupní plat absolventa Univerzity obrany v hodnosti poručíka je přitom 40 tisíc korun.

Problémem je asi i šíře studijních specializací. Armáda určitě ve většině technických oborů nepožaduje stovky absolventů, počty jsou asi někdy nižší než deset a dokonce ani ne každý rok.
Pro armádu zabezpečujeme všechny požadované specializace. Udržujeme naši výukovou základnu tak, aby byla efektivní i v případech menšího počtu studentů v jednotlivých specializacích. Nicméně právě v technických oborech v současné době armádě chybí značné množství odborníků. Proto přijímáme více uchazečů strojního a elektrotechnického zaměření do oboru Vojenské technologie.

Myslíte, že by si stát měl nechat monopol na přípravu příslušníků svých ozbrojených sil?
Garance suverenity, obrany a bezpečnosti České republiky a jejich občanů je a musí zůstat úhelným kamenem nejvyššího státního zájmu. Jsem přesvědčen, že model přípravy budoucích profesionálů na státní vojenské vysoké škole univerzitního typu plně odpovídá současným i budoucím potřebám armády. V přípravě na budoucí službu se studenti naučí potřebnému způsobu myšlení a chování, aby byli připraveni na kvalifikované rozhodování v běžném životě i v krizových situacích.

Nechceme přitom mít předem zaručený nadekretovaný monopol, ale chceme si svoji pozici vydobýt kvalitní úrovní studia a rozvojem výzkumu a vývoje. A to se nám daří. V rámci komunity vysokých škol jsme respektovanou a uznávanou univerzitou. Na druhé straně je zcela přirozené - a bylo tomu tak i v minulosti - že vedle absolventů Univerzity obrany bude armáda nadále získávat odborníky specifického zaměření, jako například právníky, psychology a veterináře, z civilních vysokých škol.

Slavnostní vyřazení absolventů Univerzity obrany v Brně

Nezlobte se, ale stále mi v porovnání s jinými školami připadá na první pohled Univerzita obrany tak nějak nemoderní, těžkopádná. Možná to zní jako klišé, ale já si vždy jako pomyslný vrchol vojenských škol vybavím třeba americký West Point.
Americký West Point je škola zcela jiného typu a lze ji obtížně srovnávat s evropskými vojenskými vysokými školami. V posledních letech se tradiční vojenské školství v západoevropských zemích značně změnilo a přiklonilo se k systému akreditovaného terciálního vzdělávání. V tomto směru má Univerzita obrany značný náskok, protože s tímto typem vzdělávání máme dlouhodobé zkušenosti a jsme příkladem zavádění akreditovaného vzdělávání. Jako jedni z prvních v NATO jsme začali do světa vysílat studenty v rámci programu Erasmus, což v podmínkách vojenských studentů nebylo tak jednoduché jako u civilních studentů. Důvodem je mimo jiné skutečnost, že vojenští studenti mají nárok na úhradu veškerých výdajů v zahraničí, nejen na příspěvek z Erasmu.

Vedle standardních pobytů studenti získávají zkušenosti z práce v zahraničním prostředí, například při výcviku v džungli ve Francouzské Guyaně nebo v zimních podmínkách za polárním kruhem či v rámci odborných stáží na zahraničních vojenských univerzitách či vědeckých institucích. Možná to z domácího pohledu není tak vidět, ale ve srovnání s válečnými školami NATO patříme z hlediska kvality vzdělání a přípravy personálu k velmi vysokému standardu.

Myslím, že i u nás jsme uvažovali o takovém českém West Pointu. Chtěli jste otevírat obor armádního leadershipu a výuka se měla stát výkladní skříní jedné z vašich fakult.
Ano, to máte pravdu a ten cíl jsme také s úspěchem splnili. Problém spočíval v tom, že celé české vysoké školství se dlouhodobě potýká s otázkou, jak co nejlépe připravit své absolventy pro budoucí praxi. Univerzita obrany v tom není výjimkou. Před čtyřmi roky jsme s ministerstvem obrany, jako naším zřizovatelem, a generálním štábem, jako hlavním odběratelem, začali připravovat nové magisterské studijní programy, které jsou více provázané s vojenskou praxí a lépe připravují našeho absolventa na budoucí vojenské povolání.

Fakulta vojenského leadershipu nyní realizuje nosný studijní program, ve kterém se vzdělávají budoucí velitelé a specialisté na vedení lidí. O toto studium je značný zájem, na jedno místo máme v současné době čtyři uchazeče a já věřím, že do konce března se tento počet ještě zvýší. Jsem přesvědčen, že právě magisterské studijní programy, které obsahují až jednu třetinu vojenské praxe, dávají akreditovanému vzdělávání nový směr a více ho přibližují reálné praxi.

Myslíte, že by si obecně vzdělávání i vojenské školství zasloužilo vyšší finanční podporu státu?
Jsem velice rád, že v současné době přichází z resortu obrany do školy vyšší finanční podpora. Složitost naší situace spočívá v tom, že jsme součástí resortu obrany, do kterého se v uplynulých letech neinvestovalo takovým tempem jako v případě veřejných vysokých škol. Pokud uchazeči srovnávají úroveň velkých univerzit s našimi podmínkami, oprávněně mají dojem naší určité zastaralosti.

Ale co je podstatné. Náš vnitřní investiční dluh je v současné době postupně snižován, což se projevuje především ve zkvalitňování vzdělávací základny, ve zlepšování vybavení našich laboratoří a celkově ve vytváření podmínek pro kvalitnější studium. K tomu jsme využili i možnosti evropských fondů.

A zdůraznit musím, že Univerzita obrany je současně významným vědeckým a expertním centrem armády v oblasti bezpečnosti, obrany a vojenských technologií. V rámci českých výzkumných pracovišť si udržujeme velmi solidní postavení a prezentujeme se uznávanými výstupy. Investovali do špičkových moderních technologií a spolupracujeme s řadou výzkumných armádních a civilních pracovišť.

Kdybych teď měl krátce před maturitou, jak mě přesvědčíte, ať jdu pak k vám?
Především bych vám řekl, že vytváříme příznivé podmínky pro studium, rozvoj osobnosti a pro perspektivní uplatnění v ozbrojených silách. Ekonomické zabezpečení studentů a individuální podpora ze strany učitelů poskytuje všechny možnosti pro zdárné dokončení studia. Díky široké nabídce studijních možností si u nás najde každý svoje uplatnění.

Absolvováním získáte jistotu budoucího zaměstnání v důstojnickém sboru armády a kvalitní vzdělání uplatnitelné ve státní správě, obranném a bezpečnostním průmyslu. A vojenská služba má výrazné společenské postavení, adekvátní finanční ohodnocení a uznávaný společenský respekt. Podle posledních průzkumů zhruba dvě třetiny občanů považují armádu za dobrého zaměstnavatele.

Autor: natoaktual.cz

Sametová revoluce

Připomeňte si události, klíčové osobnosti a atmosféru roku 1989 ve speciálu 30 let svobody.

  • Nejčtenější

Nehoda autobusu na Slovensku. Dvanáct mrtvých, zvažuje se státní smutek

Nejméně 12 lidí, z toho minimálně čtyři nezletilí, nepřežilo srážku nákladního vozu a autobusu u Nitry na jihu...

Pojď, cvaknem ho! Čeští řidiči kamionu si vyřizovali účty s německým autem

„Hele, von mě tady drží, vole. Pojď vole, cvaknem ho, vytáhnem ho a dáme mu přes držku!“ rozčiluje se český...

Z večeře kamarádem. Příběh přátelství tygra a kozla skončil smutně

Neuvěřitelný příběh o přátelství kozla Timura a sibiřského tygra Amura, který Rusko sledovalo od roku 2015, skončil....

Vládní daňový balíček prošel. Zvýší se zdanění alkoholu, tabáku i hazardu

Vládě ANO a ČSSD se s pomocí komunistů podařilo ve Sněmovně prosadit daňový balíček, který bude znamenat zvýšení...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Přebraly jsme vaši roli, omlouvají se ženy mužům. Feministé nechápou

Video, na němž se ženy omlouvají mužům, zhlédlo za několik dní téměř čtyři sta tisíc lidí. „Videem jsme chtěli...

Premium

Nikdo dodnes neví, kolik těch holek zůstalo zakopaných. Starosta Dubí vzpomíná

„Devadesátky“ a přelom tisíciletí byly v Dubí na Teplicku divoká léta. Řádili tu pasáci prostitutek a mafiáni. Město se...

Premium

Kořeněná jídla ani káva neškodí, vyvrací profesor Tesař letité mýty

Kola je pro ledviny hrob. Nejlepší je nesolit a nejíst ostrá exotická jídla. Alkohol dokáže „propít“ ledviny, které je...

Premium

Špičkový výrobek i po letech funguje. Kvůli hloupé chybě je však k ničemu

Snoubení spotřební elektroniky a počítačů provázely porodní bolesti, které jsou z dnešního pohledu absurdní a...

  • Další z rubriky

Bezpečná zóna v Sýrii musí mít mandát OSN, shodují se spojenci z NATO

Do vytvoření mezinárodní bezpečné zóny na severovýchodě Sýrie je nutné zapojit OSN, vyplývá z dvoudenní schůzky...

Nastal čas vtáhnout Čínu do kontroly zbrojení, vyzval šéf NATO

Po desetiletí fungující globální architektura kontroly zbrojení se rozpadá, obává se šéf NATO Jens Stoltenberg. Důvodů...

Islamisté chtějí Afghánistán. Nový chalífát nepřipustíme, tvrdí NATO

Fyzická porážka takzvaného Islámského státu v Iráku a Sýrii neznamená, že je boj proti teroristům u konce, tvrdí šéf...

Stáhněte síly a zbraně z Ukrajiny a vraťte lodě, vyzývá NATO opět Moskvu

Rusko musí stáhnout z východní Ukrajiny všechny své síly a vojenské vybavení, přestat podporovat separatisty a vrátit...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Najdete na iDNES.cz