PŘEHLEDNĚ: Osobnosti, které dostaly vyznamenání od prezidenta

  21:04aktualizováno  21:04
Nejvyšší státní vyznamenání dostalo letos na Pražském hradě dvaadvacet osobností. Jsou mezi nimi jako již tradičně veteráni z východní fronty, bojovníci s totalitními režimy, vědci, umělci, sportovci nebo zachránce lidského života. Přinášíme vám kompletní přehled oceněných.

Řád Bílého lva | foto: Koláž - iDNES.cz

Prezident propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny:

brigádnímu generálovi Ing. Alexandru Beerovi
za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost

Alexandr Beer

Alexandr Beer

Generál Alexandr Beer v roce 1942 vstoupil do formující se československé jednotky v Buzuluku. Účastnil se bitvy u Sokolova, bojů o Kyjev, Bílou Cerekev, Karpatsko-dukelské operace a jako zástupce velitele tankového praporu se podílel na osvobození Ostravy a Prahy. V bojích byl několikrát zraněn a za své hrdinství obdržel řadu vysokých vojenských vyznamenání. Aktivně působí v Československé obci legionářské, jejímž byl dlouholetým místopředsedou. Letos se dožil 95 let, stále aktivně působí na veřejnosti a především pak mezi mládeží. Svým veřejným vystupováním přispívá k udržování a šíření odkazu národního odboje.

majoru Vasilu Korolovi
za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost

Major Vasil Korol uprchl po nacistické okupaci Československa do Sovětského svazu. Tam byl zatčen a prošel útrapami sibiřských pracovních táborů. V roce 1943 byl propuštěn a vstoupil do řad československé armády. Jako dělostřelec se účastnil bojů u Kyjeva, Bíle Cerkve a řady dalších bitev. Během karpatsko-dukelské operace přišel v boji o pravou ruku. Za své hrdinství byl vyznamenán mnoha vojenskými vyznamenáními. Po válce byl v roce 1949 z armády propuštěn. Přestože letos oslavil devadesáté narozeniny, je stále aktivním členem Československé obce legionářské.

Prezident propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka:

Leopoldu Färberovi
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva

Leopold Färber

Leopold Färber

Leopold Färber pochází ze smíšené židovsko-křesťanské rodiny. Za války velká část jeho blízkých  zahynula v koncentračních táborech, on sám jako chlapec dělal spojku domácím odbojářům a zachránil řadu lidí. Po válce se nesmířil s novou totalitou a založil ilegální odbojovou skupinu. Za letákovou akci byl v roce 1948 odsouzen na 16 let žaláře. Po podmínečném propuštění v roce 1958 pracoval jako dělník a aktivně působil v disentu. Věnoval se především dokumentaci odbojového hnutí proti nacismu a komunismu a shromáždil unikátní sbírku svědectví, písemných a zvukových dokumentů, které jsou neocenitelným pramenem pro studium našich nedávných dějin. Je stále činný v Konfederaci politických vězňů.

Mons. Karlu Jaroslavu Fořtovi
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva

Karel Fořt

Karel Fořt

Mons. Karel Fořt byl za války za  svou aktivitu ve skautském hnutí  vězněn nacisty a prodělal totální nasazení. Po válce po studiu teologie působil jako kněz na Šumavě, odkud se mu v roce 1950 podařilo před hrozícím zatčením uprchnout na Západ. Působil nejprve jako misionář v Alžírsku a poté od roku 1956 v české misii v Mnichově. Stal se vedoucím duchovní služby pro Čechy v  SRN.  Po roce 1968 všestranně pomáhal nové vlně emigrantů jak po stránce duchovní, tak existenční. Až do roku 1997 vedl náboženskou redakci Radia Svobodná Evropa.

pplk. Jaromíru Jarmarovi
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva

Pplk. Jaromír Jarmara sloužil v době převzetí moci komunisty v roce 1948 jako pohraničník. Jako věřící člověk komunismus odmítal a byl napojen na vojenskou odbojovou skupinu Praha – Žatec, která připravovala ozbrojené akce proti režimu. V roce 1948 byl zatčen a u soudu mu původně navržený trest smrti byl změněn na doživotí. Deset let strávil na Borech, v Leopoldově a ve Valdicích. Pronásledována byla na svobodě také  jeho manželka.  I po propuštění byl režimem všemožně perzekvován. Přes svůj vysoký věk je stále aktivním členem Konfederace politických vězňů.

JUDr. Josefu Plockovi
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva

Josef Plocek

Josef Plocek

JUDr. Josef Plocek zakusil pronásledování oběma totalitami, které v uplynulém století ovládly naši zemi. Během německé okupace byl jako student  vyloučen z gymnázia a po válce jej komunistický režim za spolupráci na odeslání dopisu o stavu tehdejšího církevního a náboženského života u nás do Vatikánu zatkl a odsoudil jako „vatikánského špióna“ k 13 letům žaláře. Prošel věznicemi a uranovými doly na Slavkovsku, Jáchymovsku a Příbramsku. I po amnestii v roce 1960 byl nucen žít pod trvalým dohledem STB a byl všemožně pronásledován. Je stále aktivním členem Konfederace politických vězňů.

RNDr. Hubertu Procházkovi, CSc.
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva

RNDr. Hubert Procházka byl jako student gymnázia členem ilegální skautské protikomunistické odbojové skupiny, která vydávala a distribuovala ilegální tiskoviny. Pomáhal udržovat písemnou komunikaci mezi vězněnými duchovními a obsluhoval radiové spojení pro americké agenty. V roce 1952 byl zatčen a odsouzen k 11letému trestu vězení za velezradu a špionáž. Věznění a práce v uranových dolech  se podepsaly na jeho zdraví. Je místopředsedou Konfederace politických vězňů. Zasloužil se o přiznání zdravotního rizika pro bývalé politické vězně oběti uranových dolů. Od roku 2006 zastupuje KPV ČR v Mezinárodní asociaci bývalých politických vězňů a obětí komunismu.

Drahomíře Strouhalové
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva

Drahomíra Strouhalová se jako dvacetiletá zapojila  do protikomunistického odboje. V roce 1950 byla zatčena a za ukrývání osob prchajících na Západ a spolupráci s odbojovou skupinou napojenou na britskou tajnou službu byla odsouzena na 15 let vězení. Zlomit ji nedokázalo ani osm let, které v žalářích do svého propuštění strávila. V roce 1968 se stala členkou K-231 a po roce 1989 aktivní členkou Konfederace politických vězňů. Její veřejná aktivita přispívá k zachování a šíření odkazu protikomunistického odboje v naší společnosti.

Prezident udělil Medaili za hrdinství:

MUDr. Rudolfovi Zvolánkovi
za záchranu lidského života

Dne 9. 3. 2011 MUDr. Rudolf Zvolánek svou odvahou, duchapřítomností a profesionalitou zachránil život těžce zraněného muže, který byl vtažen úzkým otvorem do mísícího zařízení na plasty. Poté co selhaly pokusy záchranářů zraněného vyprostit, neváhal jej operovat a amputovat mu zraněnou končetinu přímo uvnitř stroje, kam za ním pronikl. Díky tomu bylo možné zraněného uvolnit a následně převézt do nemocnice. Pacient byl zachráněn a po dlouhém léčení může nyní žít normálním životem.

Prof. MUDr. Ladislavu Bařinkovi, DrSc.
za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství

Profesor Ladislav Bařinka je přední český plastický a rekonstrukční chirurg. Je autorem řady nových chirurgických metod, operačních postupů a patentů. Vedle Brna, kde dlouhá léta vedl Kliniku plastické chirurgie ve FN U sv. Anny, působil i v USA, Velké Británii, Rakousku a Sýrii. Je autorem rozsáhlého vědeckého díla a zasloužilým pedagogem, který vychoval tři generace plastických chirurgů. Letos se dožil 85 let.

Prof. Ing. Gabriele Basařové, DrSc.
za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství

Gabriela Basařová

Gabriela Basařová

Prof. Gabriela Basařová je významnou vědeckou a pedagogickou osobností v oblasti potravinářské chemie a pivovarnictví. Dlouhá léta byla ředitelkou Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze a v letech 1982 – 1997 vedla Ústav kvasné chemie a bioinženýrství na VŠCHT v Praze, kde vychovala řadu vynikajících odborníků, kteří působí v mnoha zemích světa. Za své rozsáhlé dílo v oboru pivovarnictví, sladařství a kvasné chemie a působení v řadě odborných společností si získala ve svém oboru vysoké uznání.

Prof. Ing. Jiřímu Drahošovi, DrSc.
za zásluhy o stát v oblasti vědy

Jiří Drahoš

Jiří Drahoš

Prof. Jiří Drahoš je významná osobnost české vědy v oboru chemie a organizátor vědeckého života. Jeho úspěšná vědecká dráha je spojena s Ústavem teoretických základů chemické techniky ČSAV, který až do roku 2003 jako ředitel vedl. Jeho vědecké dílo si získalo mezinárodní ohlas, je držitelem řady vědeckých ocenění a spoluautorem několika našich i zahraničních patentů. Je členem mnoha odborných společností a vědeckých institucí u nás i ve světě. Od roku 2008 je předsedou Akademie věd České republiky, o jejíž transformaci a rozvoj se významně zasloužil.
 
Otovi Filipovi
za zásluhy o stát v oblasti umění

Ota Filip

Ota Filip

Ota Filip je významný český exilový spisovatel, autor rozsáhlého románového a publicistického díla psaného česky i německy, které obohatilo českou i německou literaturu. Po maturitě vystřídal mnohá zaměstnání. V roce 1970 byl odsouzen za podvracení republiky a po propuštění z vězení se v roce 1974 vystěhoval do SRN. Působí jako publicista a komentátor v předních německých denících, je držitelem mnoha prestižních ocenění a stal se členem Bavorské akademie věd a umění.

Prof. Ing. Václavu Havlíčkovi, CSc.
za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství

Václav Havlíček

Václav Havlíček

Prof. Václav Havlíček je profesorem teoretické elektrotechniky a významným představitelem technických věd v naší zemi. Úspěchů dosáhl jako výzkumný pracovník v oboru elektrotechniky i jako pedagog. Jeho profesní dráha je spojena s Českým vysokým učením technickým, jehož je od roku 2006 rektorem. Je autorem rozsáhlého vědeckého díla, řady patentů a originálních technických řešení a držitelem mnoha odborných ocenění. Do loňského roku působil jako místopředseda České konference rektorů vysokých škol.

Prof. Marku Kopelentovi
za zásluhy o stát v oblasti umění

Prof. Marek Kopelent je významný český hudební skladatel, klavírista, publicista a organizátor hudebního života. Od 60. let vzbudila jeho tvorba v oblasti vážné hudby pozornost a ohlas u nás i zahraničí. V období normalizace byl z politických důvodů perzekvován a umlčován. Od roku 1991 působí jako profesor skladby na pražské AMU, byl členem mnoha porot v mezinárodních skladatelských soutěžích, organizátorem mezinárodních skladatelských kursů a držitelem prestižních uměleckých ocenění. Letos se dožil 80 let.

MUDr. Vladimíru Kozovi in memoriam
za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství

„Pro lidi je lehčí trávit neděle v supermarketu a věřit, že se Hegerové

Vladimír Koza

MUDr. Vladimír Koza byl světově uznávaný český hematolog a odborník na transplantaci kostní dřeně. Od roku 1979 působil ve Fakultní nemocnici Plzeň, kde na počátku devadesátých let zahájil program transplantací a založil Český národní registr dárců kostní dřeně, který eviduje více než 40 000 dobrovolných dárců. Byl členem řady českých i zahraničních odborných společností a organizátorem mezinárodní vědecké spolupráce. Jeho odborná, organizační a osvětová práce pomohla vytvořit medicínské pracoviště světové úrovně a program, díky nimž se podařilo zachránit mnoho životů a dát naději tisícům dalších. Zemřel letos 17. června ve věku nedožitých 58 let.

Prof. MUDr. Jiřímu Rabochovi, DrSc.
za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství

Prof. Jiří Raboch je vynikající český psychiatr, přednosta Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty UK v Praze. Od roku 1996 je předsedou České psychiatrické společnosti a čestným členem Světové psychiatrické společnosti. Je autorem více než 500 vědeckých prací ve svém oboru, zasloužilým pedagogem a držitelem řady odborných ocenění. Významně se angažuje v mezinárodní vědecké spolupráci.

Prof. RNDr. Lumíru Sommerovi, DrSc.
za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství

Prof. Lumír Sommer je vědeckou osobností v oboru anorganické analytické chemie. Věnuje se optickým analytickým metodám, spektrofotometrii a atomové spektrometrii. Je profesorem na Chemické fakultě Vysokého učení technického v Brně. V letech 1989-91 byl děkanem Přírodovědecké fakulty MU v Brně. Působil na zahraničních univerzitách a za své rozsáhlé vědecké dílo obdržel řadu prestižních odborných ocenění.

Kpt. Ing. Barboře Špotákové
za zásluhy o stát v oblasti sportu

UŽ I S MEDAILÍ. Den po svém vítězství dostala Barbora Špotáková svou

Barbora Špotáková

Kpt. Ing. Barbora Špotáková je vynikající česká sportovkyně a osobnost naší lehké atletiky. Ve své disciplíně – hodu oštěpem - získala dvakrát zlatou olympijskou medaili – na LOH v letech 2008 a 2012. V roce 2007 se stala mistryní světa, na následujících dvou světových šampionátech získala stříbrnou medaili. Od roku 2008 je držitelkou světového rekordu v hodu oštěpem. V témže roce byla vyhlášena nejlepší sportovkyní ČR a 6x se stala naším nejlepším atletem roku. Svými sportovními výkony a přístupem k reprezentaci je velkým vzorem pro mládež a sportovce.

Prof. Ing. Miroslavu Šťastnému, DrSc.
za zásluhy o stát v oblasti vědy

Miroslav Šťastný

Miroslav Šťastný

Prof. Miroslav Šťastný je mezinárodně uznávaný odborník v oblasti parních turbín a turbostrojů. Ve svém oboru působí jako profesor na ČVUT a Západočeské univerzitě v Plzni. Významnou měrou se podílel na vývoji parních turbín různých typů včetně turbín pro jaderné elektrárny. Je držitelem 12 českých a dvou evropských patentů. Za vyřešení problému vysokofrekvenčních vibrací parních potrubí a regulačních ventilů parní turbíny sekundárního oběhu JE Temelín získal ocenění Česká hlava. Je členem mnoha mezinárodních odborných společností. Letos se dožil 80 let.

PaeDr. Ivo Viktorovi
za zásluhy o stát v oblasti sportu

Ivo Viktor.

Ivo Viktor.

PeaDr. Ivo Viktor je jednou z nezapomenutelných osobností československého fotbalu. Legendární brankář odehrál v reprezentačním dresu v letech 1966-77 63 mezistátních zápasů, z toho 17 jako kapitán mužstva. Byl brankářem týmu mistrů Evropy z roku 1976 a byl zvolen nejlepším brankářem tohoto mistrovství. V témže roce byl v anketě o nejlepšího fotbalistu Evropy třetí. Jeho jméno je spojeno s Duklou Praha, s níž opakovaně získal ligový titul i Československý pohár. Pětkrát byl zvolen fotbalistou roku. Letos se dožil 70 let.

Prof. PhDr. Petru Wittlichovi, CSc.
za zásluhy o stát v oblasti umění a kultury

Petr Wittlich

Petr Wittlich

Prof. Petr Wittlich je významný český historik umění, profesor Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Je autorem řady odborných publikací, které si získaly velký ohlas u odborné veřejnosti i širokého publika čtenářů. Předmětem jeho zájmu je moderní umění, především česká secese, české sochařství a díla některých velkých osobností českého a světového výtvarného umění. Své odborné práce využívá i k popularizaci výtvarného umění a kultury a vyslovuje se k ochraně památek a kulturního dědictví. Letos se dožil 80 let.


Hlavní zprávy

Nejčtenější

Vraha své dcery potkala v metru, sedl si přímo proti ní. Zhroutila se

Roberta Kučerová s fotografií své zavražděné dcery Reginy

Před dvaceti lety přišla Roberta Kučerová o jediné dítě. Její sedmadvacetiletou dceru Reginu nechal zavraždit Zdeněk...

Hašek titul JUDr. neměl získat. Jeho práce by propadla i jako seminárka

MF DNES získala rigorózní práci Michala Haška

Rigorózní práci, díky které Michal Hašek získal titul JUDr. ve slovenském Sládkovičově, exhejtman 7 let tají. MF DNES...

Utajená auta policie lze snadno odhalit. Jejich značky chybí v databázi

Ilustrační snímek

Policejní sledovači mají poněkud nečekaný problém. Je jím nenápadná vyhledávací databáze České kanceláře pojistitelů. V...

Liberecký podnikatel vystřelil po mladé rodině, teď mu hrozí osm let

Jiří Vařil na snímku z července 2009

Policie prověřuje incident z poloviny ledna v liberecké části Harcov. Devětatřicetiletý muž tam tehdy vyběhl z honosné...

Hmyz rychle vymírá, podle vědců do 100 let zmizí. Přírodu čeká kolaps

SOSÁNÍ. Hmyz saje nektar z květu pampelišky v lese nedaleko běloruského...

Katastroficky rychle neumírají pouze včely. Každý rok ze světa zmizí 2,5 procenta z celkového objemu veškerého hmyzu....

Další z rubriky

Letošní zima se podobá té v roce 2006, kdy Česko zasáhly povodně

Australský Queensland trápí rozsáhlé povodně.

Na každý metr čtvereční Česka teď připadá průměrně 45 litrů vody ve sněhu. Na českých a moravských horách leží okolo...

Škola ve Sládkovičově prověří, zda Haškovi titul JUDr. udělila oprávněně

Bývalý hejtman Michal Hašek na akci platformy Zachraňme ČSSD

Slovenská soukromá vysoká škola ze Sládkovičova, kde exhejtman Michal Hašek získal titul JUDr., překontroluje úroveň...

Lékaři bojkotují e-neschopenky, systém je prý nefunkční politický handl

lékař počítač e-neschopenka

E-neschopenky se potýkají s problémy. V ideálním případě má pacient přijít a dostat od doktora neschopenku. Tu by si...

Najdete na iDNES.cz