DOKUMENTY: V Galerii Klatovy/Klenová je personálně vymalováno, protesty nic nepomohly

  16:39aktualizováno  16:39
Galerie Klatovy/Klenová má sice zajímavý program - jednu z výstav nyní recenzujeme zde v Kavárně on-line - ale sociálnědemokratické vedení Plzeňského kraje v čele s Miladou Emmerovou soustavně pracovalo na tom, aby nynější tým skončil. Situace dospěla do bodu, když už není cesty zpět. Přinášíme pro informaci jednak chronologický přehled, který sepsal odcházející šéf galerie Marcel Fišer, jednak tři protestní hlasy z odborných institucí či organizací.

Klenová - Normalizační galerie: Peter Oriešek (1941): Rozpad (nedatováno, do roku 1987), bronz | foto: Josef Chuchma

Marcel Fišer: Stručná rekapitulace toho, jak Václav Koubík, radní pro kulturu Plzeňského kraje (PK), dokázal během jednoho roku zlikvidovat Galerii Klatovy / Klenová (GKK)

Začátkem roku 2009 začalo nové vedení kraje zkoumat nákup budovy historického mlýna v památkové zóně v Horažďovicích pro stálou expozici GKK.

13. března 2009 jsem obdržel mail Ing. Tymla, vedoucího oddělení investic PK: "…na základě rozhodnutí člena Rady PK p. V. Koubíka Vás žádám o okamžité zastavení veškerých stavebních prací." Dopis se týká prací v areálu hospodářského dvora na Klenové.

Ten den má odpověď, argumentující existencí smlouvy, kterou "…lze vypovědět jen za přesně určených podmínek, které nenastaly, tj. nemohu jít za dodavatelem a říci mu, aby zastavil práce. Rád bych se zeptal, jak mám v tomto případě postupovat." Telefonicky odpověď, že neví a že to mám řešit přes odbor kultury.

14. března navštěvuje radní Koubík za mé nepřítomnosti Klenovou a osobně zjišťuje, že se zde staví dál.

16. března mi bylo doručeno okamžité odvolání bez udání důvodů. Řízením byla pověřena ekonomka galerie Hana Kristová.

V celé republice se vzedmula vlna solidarity, rozběhla se petiční akce (internetovou verzi podepsalo 1656 lidí, písemnou několik stovek). Reakce médií nutí kraj, aby nějaké důvody zformuloval.

Marcel Fišer - kurátor a odvolaný šéf Galerie Klatovy/Klenová

Marcel Fišer - kurátor a odvolaný šéf Galerie Klatovy/Klenová

Na speciálně svolané tiskové konferenci uvedl dva: "Nákup zchátralého horažďovického mlýna pro potřebu stálé expozice za 2,5 milionu korun a neuposlechnutí příkazu k zastavení prací v areálu Klenová." (Klatovský deník, 28. března)

Na odboru majetku byly totiž nalezeny dva odhady ceny nemovitosti, použitého při nákupu mlýna, z nichž jeden objednala na žádost odboru majetku samotná galerie. Oba posudky oceňují nemovitost zhruba na stejnou částku, liší se pouze tím, že součástí posudku galerie je samostatná část vypracovaná soudním znalcem z oboru lesnictví, která se zabývá i cenou porostů. Kraj nejdřív deklaruje, že nechá posudek soudně přezkoumat. Pak ovšem tuto "kauzu" nechá posoudit jen kontrolním výborem PK, který dochází k závěru, že ze strany galerie k žádnému pochybení nedošlo.

Co se týče druhého argumentu, tj. neuposlechnutí pokynu k zastavení prací, kraj si záhy uvědomuje jeho absurditu a už nikdy se k němu nevrací.

Odborná veřejnost reaguje zasíláním otevřených dopisů. Např. předsedkyně Umělecko-historické společnosti prof. Milena Bartlová píše: "Marcel Fišer nejen tuto galerii vybudoval, ale učinil z ní jednu z vůbec nejlépe fungujících institucí tohoto typu v ČR, která svým programem jednoznačně přesáhla regionální rozměr." Totéž 22. března zopakuje v hlavních zprávách ČT. 1. dubna 2009 Never more časopisu Reflex pro hejtmanku Miladu Emmerovou. Další negativní ohlasy prakticky ve všech médiích (Respekt, Literární noviny, Právo, Art & Antiques, MF Dnes, arttalk.cz, atd.).

8. dubna 2009 odvysílal Český rozhlas Plzeň "diskusi" k celé kauze. Kraj nejdříve její termín posunul o týden, pak několikrát změnil své zástupce, aby nakonec nikdo z nich nedorazil, takže diskuse se změnila v jeden dlouhý rozhovor se mnou. Zástupci PK zde byli "přítomni" pouze formou předem natočených rozhovorů, které je usvědčovaly z protimluvů.

Milada Emmerová napsala otevřený dopis jako rekaci na otevřený dopis profesora Šváchy, který umístila na oficiálním portálu Plzeňského kraje. "Při předložení jasných dokumentů, které hovoří jednoznačně o pochybení v různých majetkových a finančních záležitostech, dochází nutně ke změně názoru na kvality pana Fišera." A dále: "Ujišťuji Vás, že pokud by se prokázalo, že pan Fišer je ve všem zcela nevinně, pak dojde k revizi našeho rozhodnutí. To si však nemyslím…, poněvadž některá fakta jsou neúprosná a on to musí vědět! "

Marcel Fišer - kurátor a odvolaný šéf Galerie Klatovy/Klenová

Marcel Fišer - kurátor a odvolaný šéf Galerie Klatovy/Klenová

17. dubna jí můj právník napsal dopis, kde žádá "o okamžité stažení tohoto textu a o omluvu stejnou formou otevřeného dopisu, zveřejněného na první straně oficiálního serveru Plzeňského kraje. Pokud se tak nestane, budeme celý spor řešit soudní cestou."

V reakci na to se na PK rozběhla akce rychlého hledání nějakého pochybení. Z galerie jsou vyžádány kopie faktur za několik let dozadu. Nakonec se našel případ, kdy si galerie koupila malotraktor na spotřební úvěr bez navýšení ceny. (Ze zákona si příspěvkové organizace nesmí bez souhlasu zřizovatele půjčovat peníze, nám ovšem nedošlo, že se to týká i tohohle případu.) V odpovědi na náš dopis hejtmanka uvedla, že oním "pochybením v různých majetkových a finančních záležitostech" je právě onen nákup formou úvěru, omlouvat se nehodlá, nicméně dopis z webu PK prý stáhne.

V reakci na dopis paní hejtmanky trváme na omluvě. "Současně jste zveřejnila, že ‚..kdybyste byl přítomen tiskové konferenci, uspořádané mimořádně za tímto účelem, byl byste podobně ohromen, jako byli četní novináři..? Je skutečně až úsměvné, že by měli být novináři ohromeni ze skutečnosti, že ředitel galerie uzavřel úvěrovou smlouvu na malotraktor bez písemného souhlasu zřizovatele. (…) Z tohoto lze tedy logicky dovodit, že pro zveřejněné dehonestující výroky nemáte jakékoli zdůvodnění a nezbývá Vám nic jiného, než abyste v souladu s Vaším prohlášením ‚revidovala Vaše rozhodnutí?.")

Obracím se na p. poslance Jandáka s prosbou, zda by zprostředkoval nějaké smírčí jednání, které by znamenalo možnost zachovat aktivity galerie i do budoucnosti. Doporučil mi navštivit paní hejtmanku a schůzku předjednal. Paní hejtmanka mě téměř okamžitě přijala a v příjemném rozhovoru jsme strávili zhruba hodinu. Vybídla mne k tomu, abych se přihlásil do konkursu a ujistila mne, že už nevidí důvody, proč bych se neměl vrátit do funkce ředitele. V reakci na její vstřícné jednání jsme odložili žádost o omluvu "k ledu". Ukázalo se však, že šlo jen o plané sliby.

Vítězslav Jandák v Otázkách Václava Moravce v Českých Budějovicích (7. dubna 2010)

Vítězslav Jandák v Otázkách Václava Moravce v Českých Budějovicích (7. dubna 2010)

Poté, co bylo zrušeno první výběrové řízení na ředitele (ani jeden z nás tří kandidátů nepochopil, že vedle VŠ diplomu má dodat ještě vysvědčení), jsme se do druhého přihlásili já a kurátor GKK P. Vančát. Výběrová komise konstatovala, že oba splňujeme požadavky, jako ředitele doporučila mě. Ještě ten den sdělila mluvčí PK novinářům, že komise nikoho nedoporučila; na jejich dotaz jsem je odkázal na předsedu komise, ředitele liberecké galerie p. Randáčka. Teprve když druhý den novináři konfrontovali mluvčí s jeho vyjádřením, připustila opak. O tom, že konkurs bude zrušen, tedy musela rozhodnout přímo rada na návrh radního Koubíka, čemuž se PK chtěl evidentně vyhnout. Za záminku posloužilo to, že se přihlásilo málo účastníků. Vzápětí bylo vyhlášeno třetí kolo, kde byly nároky sníženy na středoškoloské vzdělání výtvarného směru. Tentokrát jsme byli tři, komise, vědoma si mé neprůchodnosti, doporučila zakladatele galerie, klatovského sochaře Václava Fialu. V obou případech novináři o skandálním průběhu téměř neinformují – zdá se, že pro média už celá kauza ztratila přitažlivost.

V prosinci 2009 proběhl v GKK personální audit, objednaný Plzeňským krajem. Koncem roku je také ukončena hloubková kontrola účetnictví, která v galerii probíhala několik měsíců. Kontroloři PK nenašli zásadnější pochybení na mé straně, kromě již zmíněného malotraktoru.

Přestože jedním ze zásadních argumentů proti rekonstrukci horažďovického mlýna ze strany PK bylo to, že leží v zátopové zóně a pro muzeum je tudíž nevhodný (můj protiargument byl, že při tisícileté vodě tam bylo 50 cm vody, kdežto na místě nové budovy Západočeské galerie, kterou PK hodlá stavět, několik metrů), schválila 13. ledna Rada PK záměr na rekonstrukci této budovy pro městské muzeum přesně podle mé koncepce a podání žádosti o dotaci do ROP.

18. února 2010 rada PK jmenovala ředitelkou galerie Hanu Kristovou, dosud pouze "pověřenou řízením", a to bez konkursu, jehož podmínky ostatně ani nesplňuje (chybí VŠ vzdělání, znalost alespoň jednoho cizího jazyka atd.). Ve stejném usnesení jí uložila "v souladu se závěry personálního auditu provést doporučené personální a organizační změny".

Předávání ceny START POINT 2006 – M. Fišer a Ana Strika

Předávání ceny START POINT 2006 – M. Fišer a Ana Strika

2. března proběhlo zasedání grantové komise Ministerstva kultury ČR, kde projekt START POINT, který kurátorujeme spolu s Pavlem Vančátem, získal nejvyšší počet bodů v kategorii výstavních projektů v rámci celé ČR. Projekt byl zároveň zařazen mezi tři preferenční projekty MK na příští rok, které podporu získávají automaticky.

8. března jsem na základě personálního auditu dostal výpověď z Galerie Klatovy / Klenová s tím, že dalším zaměstnancům (zbytek kurátorského týmu Pavel Vančát, Jan Freiberg a dva další pracovníci výstavní čety) bylo sděleno, že budou následovat do konce března tak, aby výpovědní lhůta začala běžet 1. dubna. Nadále mají být kurátoři najímáni externě a na místo náměstka pro odbornou činnost má být vypsán konkurs.

Marcel Fišer na hradě Klenová v roce 2004.

Marcel Fišer na hradě Klenová v roce 2004.

x x x

Vlasta Čiháková Noshiro
předsedkyně Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků,
místopředsedkyně AICA:

Vážená paní hejtmanko, vážený pane radní,
před rokem touto dobou podepsalo na 2 tisíce lidí petici proti vašemu odvolání ředitele Galerie U bílého jednorožce v Klatovech a na zámku Klenová (GKK), Mgr.Marcela Fišera, bez udání důvodu a řádného informování veřejnosti. Protestní dopisy proti tomuto postupu, poškozujícího činnost GKK i pověst jejího ředitele, vám zaslalo několik renomovaných odborných institucí. Kriticky reagoval i tisk. Odpověděli jste, že došlo k pochybení v majetkových a finančních záležitostech GKK, jež prověříte a budete veřejnost informovat, poté vyhlásíte nové výběrové řízení, jehož se podle výsledku bude moci účastnit i bývalý ředitel.

Milada Emmerová

Milada Emmerová

Uplynul rok, nikoho jste řádně neinformovali, jen s neuspokojivým výsledkem vykonali dvě výběrová řízení, jejichž rozhodnutí jste ani nerespektovali. Nyní propouštíte znovu a bez důvodu Mgr.M.Fišera jakožto odborného kurátora GKK, ačkoli jedno vaše výběrové řízení na post ředitele vyhrál. Spolu s ním vyhazujete z místa i dva jeho kolegy, Pavla Vančáta a Jana Freiberga, čímž zcela zbavujete řízení galerie odborných sil.

Jako ředitelku však jmenujete na toto odpovědné místo paní Hanu Kristovou, ekonomku bez potřebné kvalifikace, bez výběrového řízení, a oznamujete, že vypíšete konkurs na odborného náměstka (co to je ?), který snad zařídí i spolupráci s externími kurátory.

Chcete-li vědět přesně, jak dalece škodlivý zásah jste vykonali, je to totéž, jako byste zrušili dramaturgii renomovaného profesionálního divadla a otevřeli jeho brány ochotníkům. Není pro vás omluvy, chcete-li takto likvidovat prestižní galerii, jež po dvacet let vyvíjela špičkovou výstavní činnost, vysoce hodnocenou i v zahraničí, a nedávno oceněnou Ministerstvem kultury ČR - za projekty Start point a Osobnost roku.

Odborná obec se obává, že dochází k zneužití politické moci bez ohledu na pracovní a občanský zákoník, a že práva zřizovatelů galerie vás neopravňují k ignorování všeobecné vůle české kulturní veřejnosti, jež vám při volbách věnovala svou důvěru. Na základě auditu se nakonec "majetkovým pochybením" ukázalo být zakoupení jakéhosi malotraktoru na spotřební úvěr GKK, a tzv.personální audit zřejmě také udržujete v tajnosti účelově. Zablokovali jste už kýženou možnost vytvoření stálé expozice sbírek GKK v památkové zóně Horažďovic, a nyní ještě likvidujete samo ohnisko jedné z mála atraktivních kulturních aktivit, jež v plzeňském regionu existují. Lze se obávat, že tímto přístupem potenciálně ohrožujete i progresivní činnost galerií dalších měst, jako jsou Domažlice či Horažďovice.

Nelze proto mlčky přihlížet vašemu neodpovědnému jednání. Měli byste si uvědomit, že Klatovy už dávno nejsou jen městem karafiátů pod Černou věží, s mumiemi, jež stačí shlédnout za život pouze jednou, ale především sídlem GKK, za jejíž návštěvou se po 20 let organizovaly pravidelné autobusové zájezdy z Prahy, i celostátně.

Klatovy - Černá věž

Klatovy - Černá věž

Vaše krajská metropole Plzeň kandiduje za těchto velmi ironických okolností na Evropské hlavní město kultury v roce 2015. Hlavní ideou je zde sbližování evropských národů. Proklamujete, že chcete ve spolupráci s mezinárodními sítěmi umělců a kreativními lidmi vytvořit v Plzni podmínky pro rozvoj kulturního potenciálu, a ukázat v mezinárodním měřítku kulturní bohatství i tradice regionu. Můžete tedy veřejnosti sdělit, jak se tento bohulibý záměr slučuje s vaší likvidací již existující mezinárodní tradice a kulturního bohatství GKK v Klatovech?

Domníváme se, že odpověď na tuto otázku by ráda znala nejen naše kulturní veřejnost, ale i Evropská komise, která je pověřená hodnocením vaší činnosti. Proto se laskavě zamyslete nad svou odpovědností a potřebností změny přístupu v rámci zásad kulturní politiky veřejné správy, a považujte tento dopis za otevřený, ve vztahu k veřejnosti i k médiím.

x x x

Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.
Předseda Rady galerií ČR

Vážená paní hejtmanko,

dovoluji si Vám zaslat stanovisko Rady galerií ČR k událostem, které se nyní udály v naši členské instituci Galerii Klatovy/Klenová, jež je zřizována Plzeňským krajem. S velikým politováním zjišťujeme, že změna ředitele nebyla dokončena dle deklarovaného mechanismu výběrového řízení. Ba co víc, dochází k radikálnímu propouštění odborných pracovníků. Plně se připojujeme k vyjádření Uměleckohistorické společnosti v českých zemích a Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků. K těmto si dovolujeme připojit ještě několik poznámek.

1. Galerie Klatovy / Klenová spravuje významnou uměleckou sbírku, která byla v posledních letech významně obohacena také díky aktivitám týmu pracovníků, které nyní propouštíte. Činnost galerie, která se z provinční instituce stala jednou z nejprogresivněji se rozvíjejících a jež má neobyčejný kredit, přesahuje hranice plzeňského kraje a České republiky vůbec. Galerie se zasloužila o možnosti akvizic zejména současného umění, jež byly vzhledem k současnému trhu umění nadstandardní a pro instituci, potažmo Plzeňský kraj, velmi výhodné.

2. Propuštěním většiny odborných pracovníků dochází k ohrožení uměleckých sbírek, nejen v pozicích jejich odborného zhodnocování a rozvíjení, ale zejména v oblasti péče o ně. Jak jistě víte, tyto sbírky jsou zapsány v Centrální evidenci státu na Ministerstvu kultury ČR, a tudíž je nezbytně nutné zabezpečit naplňování Zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a Vyhlášky Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí výše zmíněný zákon, a to zejména jejich uchování, vedení sbírkové evidence, inventarizace a mnoho dalších aspektů v péči o sbírky.

Pohledy do výstavy Stanislavy Judla, která byla v klatovské Galerii U Bílého jednorožce instalována na jaře 2009

Pohledy do výstavy Stanislavy Judla, která byla v klatovské Galerii U Bílého jednorožce instalována na jaře 2009

3. Záměr najímat externí odborné pracovníky, kteří nahradí stávající interní se jeví, zejména z ekonomických, logistických, odborných, ale hlavně v oblasti bezpečnosti a hmotné odpovědnosti, jako cesta, která k nepřispěje k rozvoji instituce a péče o sbírky.

Vážená paní hejtmanko, věříme, že se Vám podaří stabilizovat situaci v Galerii Klatovy/Klenová, zabezpečit kvalifikovanou péči o bohatý sbírkový fond a zejména nepřerušit utvářející se tradici instituce, která neobyčejně úspěšně šířila jméno české kultury a galerijnictví a integrovala je do evropských souvislostí.

x x x

PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
Zastupující předsedkyně Uměleckohistorické společnosti v českých zemích

Vážená paní hejtmanko, vážený pane radní,

18. března 2009 Vám Uměleckohistorická společnost v českých zemích zaslala dopis, ve kterém vyjádřila znepokojení kulturní veřejnosti nad odvoláním Mgr. Marcela Fišera z funkce ředitele Galerie Klatovy/Klenová. Uměleckohistorická společnost od Vás nikdy nezískala uspokojivé vysvětlení tohoto kroku, ani nastínění Vašich záměrů s galerií, která v době působení Mgr. Marcela Fišera na postu ředitele patřila k nejlépe fungujícím institucím tohoto typu v ČR. S lítostí musíme konstatovat, že nás nepřesvědčila ani vysvětlení Vámi avizovaných ekonomických pochybení Mgr. Marcela Fišera.

Události, které se v Galerii Klatovy/Klenová odehrály v posledních dnech, dle našeho soudu, potvrdily naprostou bezradnost Plzeňského kraje jako zřizovatele této galerijní instituce.

Pohledy do výstavy Stanislavy Judla, která byla v klatovské Galerii U Bílého jednorožce instalována na jaře 2009

Pohledy do výstavy Stanislavy Judla, která byla v klatovské Galerii U Bílého jednorožce instalována na jaře 2009

Dne 8. března 2010 dostal Mgr. Marcel Fišer výpověď z Galerie Klatovy/Klenová, kde dosud působil jako odborný pracovník. K tomuto propuštění došlo na základě výsledků personálního auditu, který si objednal Plzeňský kraj. Máme vážné pochybnosti o odborné kompetentnosti firmy, která audit s podobným výsledkem realizovala, a zajímalo by nás, jak Plzeňský kraj k jejímu výběru dospěl (jaké jsou předchozí zkušenosti auditorů s podobným typem institucí atd.). Na základě výsledků auditu bude rozmetáno celé odborné a výstavní oddělení, kromě Mgr. Marcela Fišera budou v blízké době propuštěni také kurátoři Pavel Vančát a Jan Freiberg a dva další pracovníci výstavní čety. Nadále mají být kurátoři najímáni externě a na místo náměstka pro odbornou činnost má být vypsán konkurs. Důkazem, že tyto kroky Plzeňského kraje se naprosto rozcházejí s kulturní politikou na celostátní úrovni je fakt, že 2. března proběhlo zasedání grantové komise Ministerstva kultury ČR, kde projekt START POINT, jehož kurátory měli být v Galerii Klatovy/Klenová Marcel Fišer a Pavel Vančát, získal nejvyšší počet bodů v kategorii výstavních projektů v rámci celé ČR a byl zařazen mezi tři projekty, jejichž realizaci Ministerstvo rozhodně finančně podpoří.

Příprava výstavy Start Point 2009 - Elizabeth Rosenthal

Příprava výstavy Start Point 2009 - Elizabeth Rosenthal

Realizaci personálních změn v souladu s výsledky auditu dostala na starost někdejší ekonomka galerie Hana Kristová. Ta byla dosud pouze pověřena vedením instituce, jmenována řádnou ředitelkou byla na základě usnesení Rady Plzeňského kraje ze dne 18. února 2010. Nestalo se tak na základě konkursu a doporučení komise odborníků, ba co víc, byla vybrána osoba, která ani v základních bodech nesplňuje podmínky, které v rámci prvních dvou výběrových řízení byly stanoveny pro adepty na post ředitele (např. vysokoškolské vzdělání). Zřizovatel nemá povinnost respektovat rozhodnutí výběrové komise. Přesto by měl zachovávat kontinuitu alespoň ve svých názorech na odborný profil vedoucího pracovníka.

Příprava výstavy Start Point 2009

Příprava výstavy Start Point 2009

V případě druhého výběrového řízení vybrala komise kandidáta na post ředitele, který splnil všechny požadavky, konkurs však byl zrušen, údajně se do něj přihlásilo málo účastníků. Není třeba podotýkat, že podobný postup postrádá jakoukoliv logiku a bystrý pozorovatel jej nezbytně musí spojit s faktem, že oním vybraným kandidátem byl Mgr. Marcel Fišer. Je nám to líto o to více, že Uměleckohistorická společnost v českých zemích nechce uspokojivé vyřešení kauzy Galerie Klatovy/Klenová spojovat pouze s osobou Mgr. Marcela Fišera a jejím postavením v rámci Galerie, nýbrž by ráda směřovala pozornost politickou i široké veřejnosti k obecnějšímu problému zachování vysoké odbornosti, kterou si Galerie v minulosti nejen zásluhou předchozího ředitele získala.

Naopak kroky podnikané Plzeňským krajem jsou evidentně často motivovány zvláštní zaujatostí vůči Mgr. Marcelu Fišerovi a na zájmy instituce naprosto není brán zřetel.

Milada Emmerová zapíjí volební úspěch, 17. října 2008

Milada Emmerová zapíjí volební úspěch, 17. října 2008

Vážená paní hejtmanko, vážený pane radní, dovolte nám, abychom nejen jménem členů Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, ale i kulturní veřejnosti jako celku, vyjádřili pobouření nad Vaším přístupem k jednomu významnému segmentu kulturních aktivit ve Vašem kraji. Všechny kroky, které jste v kauze Galerie Klatovy/Klenová podnikli během posledního roku, považujeme za odborně nekompetentní a pro tuto kdysi významnou instituci naprosto likvidační. Místo odborníků stavíte do čela vedení amatéry, naplňování základního poslání instituce (péče o sbírky, příprava výstav) znemožňujete odstraněním základní odborné složky galerijní instituce.

Autor:

Všeobecně je bezpečnější iOS od Applu než Android, říká expert v Rozstřelu

  • Nejčtenější

Pojď, cvaknem ho! Čeští řidiči kamionu si vyřizovali účty s německým autem

„Hele, von mě tady drží, vole. Pojď vole, cvaknem ho, vytáhnem ho a dáme mu přes držku!“ rozčiluje se český...

Z večeře kamarádem. Příběh přátelství tygra a kozla skončil smutně

Neuvěřitelný příběh o přátelství kozla Timura a sibiřského tygra Amura, který Rusko sledovalo od roku 2015, skončil....

Vládní daňový balíček prošel. Zvýší se zdanění alkoholu, tabáku i hazardu

Vládě ANO a ČSSD se s pomocí komunistů podařilo ve Sněmovně prosadit daňový balíček, který bude znamenat zvýšení...

Přebraly jsme vaši roli, omlouvají se ženy mužům. Feministé nechápou

Video, na němž se ženy omlouvají mužům, zhlédlo za několik dní téměř čtyři sta tisíc lidí. „Videem jsme chtěli...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Schváleno, učitelé dostanou osm procent. Nikdy tolik neměli, vzkázal Babiš

Růst platů učitelů v příštím roce schválila vláda. Do jeho základní, tarifní složky dostanou oproti letošku navíc 8...

Premium

Konzumace jídla několikrát denně je klišé, tvrdí výživový poradce Fořt

Napsal více než dvacet knih o zdravém životním stylu a boji s obezitou. Petr Fořt tvrdí, že žádný obecně platný návod...

Premium

Jak skončila Vémolova pohádka o lvech. Végha přitom zatracoval

V rozlehlé O2 areně vypadal tak malý, když se v kleci bezvládně zhroutil k zemi. V tu chvíli se z Karlose Vémoly jindy...

Premium

Pes celý život čeká na to, až ho někdo sprdne, říká veterinář

Do své ordinace v centru Prahy dochází den co den už 22 let, aby znovu na nohy postavil čtyřnohé domácí mazlíčky. „I...

  • Další z rubriky

ZÁPISNÍK. Miss America a vůdkyně Bobo. Papež poskytl interview

Hrozné, Miss America je mohemedánka. Pinožení u klausistů. Proč na rozdíl od Němců odsuzujeme velkou koalici. Rozhovor...

ZÁPISNÍK: Pussyriotismu zdar. Babiš nebo Zemanovci?

Dávka angažované poezie. Nápad na byznys s politickým deštěm. Hledání odpovědi na otázku: Kdo je horší? To jsou témata...

ZÁPISNÍK: Troubové a hněv. ČSSD, ani Zeman nechápou míru vzteku v zemi

Soutěž o nejpitomější výmluvu v sociální demokracii. Podlehl Zeman přesvědčení o neomylnosti? Babiš jde nahoru. To jsou...

Sbohem! Editor Kavárny on-line Josef Chuchma se loučí

K třicátému červnu 2013 byla uzavřena dosavadní existence Kavárny on-line, která vznikla z mé iniciativy, coby editora...

Najdete na iDNES.cz