Leasing? Na začátku dobrý, ale někdy záludný

aktualizováno 
Vyhlédli jste si automobil a nemáte na něj peníze? Pak pravděpodobně stojíte před problémem, zda si jej pořídit prostřednictvím smlouvy o finančním leasingu nebo získát úvěrové zdroje kupříkladu od banky. Při této volbě platí základní pravidlo: Přes leasing získáte prostředky podstatně snadněji, avšak pokud vás předmět leasingu během trvání smlouvy omrzí nebo se s ním něco stane, pak se stáváte do určité míry rukojmím pronajímatele. Co všechno si na vás pronajímatel může zkusit?

Před vlastní analýzou jednotlivých druhů rizik, která se mohou v důsledku uzavřené leasingové smlouvy objevit, se zaměřme na základní výchozí parametry obou druhů financování.

U leasingu je po dobu trvání smlouvy vozidlo majetkem leasingové společnosti

Přestože existuje hned několik typů leasingových operací, tak nejčastěji uzavíraným smluvním vztahem je leasing finanční. Zjednodušeně řečeno jde o transakci, kdy leasingová společnost (pronajímatel) koupí na základě uzavřené smlouvy občanovi, popřípadě jinému subjektu (nájemci) vyhlédnutý vůz. Součástí smlouvy je splátkový kalendář, podle kterého splácí nájemce pronajímateli předmět leasingu. Obsahem splátek je samozřejmě kromě pořizovací ceny předmětu také finanční služba leasingové společnosti, daň z přidané hodnoty a případně i pojistné.

Pokud vše probíhá dle splátkového kalendáře, tak úhradou poslední splátky a zůstatkové hodnoty přechází vozidlo do vlastnictví nájemce a ten se stává výlučným vlastníkem se všemi právy.

NENECHTE SI UJÍT
peníze
Vyděláte tím, že půjčíte bance?
Na jedné straně máme stále více lidí, kteří potřebují peníze na bydlení, na straně druhé pak stále více investorů, kteří hledají bezpečnou investici,

boss
Je můj šéf neschopný?
Přes čtyřicet procent českých zaměstnanců se považuje za stejně schopné jako jejich šéf.Mohou si za chabou autoritu šéfové sami?


Trh, tržiště
Blíží se konec stánkařů v Česku?
Zájem zákazníků je hlavním důvodem, proč se na tržištích objevuje množství nekvalitního zboží.

Na druhé straně stojí financování pořizovaného předmětu prostřednictvím bankovního či jiného úvěru. Zásadní rozdíl mezi tímto produktem a leasingem spočívá ve vlastnictví vozidla. V případě úvěrového financování věřitel pouze půjčuje peníze na zakoupení, avšak financované vozidlo nevlastní. Vlastní zajištění závazku již závisí čistě na úvěrové smlouvě a volbě zajišťovacího instrumentu ze strany věřitele.

Tyto výchozí předpoklady umožňují leasingovým společnostem mnohem flexibilnější přístup při uzavírání obchodů. V některých případech (zpravidla u levnějších vozidel, popřípadě u vysoké akontace) ani netestují finanční možnosti nájemce. U větších obchodů již ano, avšak vše probíhá velmi rychle a hladce. Není divu, neboť leasingové společnosti mají svoji pohledávku zajištěnou vlastnickým právem k předmětu smlouvy. Na straně druhé získání bankovního úvěru na financování vozidla zabere mnohem více času a papírování. Vlastní získání finančních prostředků tedy jednoznačně hovoří pro finanční leasing. Ale pojďme dál a přejděme k problematickým situacím, které se mohou objevit během trvání smlouvy.

Leasing: případné úpravy vozidla pouze se souhlasem pronajímatele

Spotřebitelské úvěry nemusí letos podražit! Více ZDE.

Nejvíce si leasing pochvalují ti klienti, kteří během trvání splátkového kalendáře neměli potřebu předmět smluvního vztahu nijak upravovat, prodat a zároveň jim předmět nebyl odcizen, popřípadě poškozen. Hned v prvním, z vyjmenovaných případů (nutnost úprav) se dostává nájemce přinejmenším do informační povinnosti, která podléhá písemnému souhlasu pronajímatele. Leasingová společnost jako pronajímatel má předmět leasingu zařazen v účetnictví a jakákoli změna na vozidle má účetní a daňové souvislosti.

Pokud tedy chce nájemce provést jakoukoli úpravu předmětu, která není běžnou údržbou (kupříkladu instalace klimatizace) musí písemně požádat a získat souhlas pronajímatele. Nutnou součástí žádosti musí být technická dokumentace popisující úpravu a její finanční náročnost. V případě kladné reakce pronajímatele bude nezbytný dodatek leasingové smlouvy, který bude obsahovat změnu v podobě provedeného technického zhodnocení (jde o navýšení vstupní ceny pro odpisování v důsledku zvýšení hodnoty předmětu leasingu). Pro nájemce je ovšem zásadní především fakt, že takové změny smlouvy si nechá každý pronajímatel pořádně zaplatit.

Přestal vás předmět leasingu bavit? Vypovědět smlouvu nelze.

Vzhledem k obvyklé délce splátkového kalendáře (nejčastěji tři až čtyři roky) se mohou změnit priority nájemce a ten ztratí o předmět pod leasingovou smlouvou zájem. Kupříkladu si bude chtít koupit nějaké větší a dražší vozidlo. Platí zde pravidlo, že smlouva končí splněním všech závazků nájemce. Nejčastější a nejméně bolestná je ta varianta, kdy nájemce dodrží řádný splátkový kalendář a uhrazením všech splátek včetně zůstatkové ceny přechází vozidlo do majetku nájemce.

Pokud by chtěl nájemce svoje závazky uhradit dříve, je to možné, avšak pouze na základě písemné dohody s pronajímatelem. Před vlastním podepsáním leasingové smlouvy lze v této souvislosti více než doporučit důkladné prostudování Všeobecných smluvních podmínek finančního leasingu, které takové situace upravují. Pokud by takové situace ve smluvních podmínkách upraveny nebyly, pak by měl nájemce požadovat o jejich doplnění. Bude-li se leasingová společnost doplnění Všeobecných podmínek bránit, měl by raději hledat jinou leasingovou společnost. Není-li totiž taková informace nijak obsažena, lze očekávat u předčasně ukončených smluv pro klienta nevýhodné finanční vyrovnání.

Kromě předčasné úhrady závazků se nájemci v této souvislosti ještě nabízí možnost takzvané cese – tedy postoupení smlouvy ve prospěch třetí osoby. V praxi to vypadá tak, že třetí osoba převezme závazky z běžící leasingové smlouvy a dál pokračuje ve splátkovém kalendáři. Ale pozor – cese na straně nájemce vždy vyžaduje souhlas pronajímatele a poměrně složitou smluvní dokumentaci.

Ukradený předmět leasingu bolí dvakrát

Kdo vám nahradí škodu při dopravní nehodě. Jak získat při náhradě škody co nejvíce? Více ZDE.

Povinnou součástí leasingových smluv je vedle obligátního povinného ručení také havarijní pojištění. Z pohledu klienta je jedno, zda jej uzavírala přímo leasingová společnost nebo on sám. I v druhém případě totiž bude příjemcem plnění od pojišťovny leasingová společnost, neboť klientem uzavřené havarijní pojištění je vinkulováno ve prospěch pronajímatele. Co tedy dělat, ukradne-li vám někdo vozidlo?

Samozřejmě je nutné krádež ohlásit na Policii, pronajímateli a pojišťovně. Nájemce se dostává do velmi bolestivé situace, kdy dále musí platit peníze (splátky nájemného) na něco, co s velkou mírou pravděpodobnosti již ani neuvidí. Policie ČR má zákonnou lhůtu třiceti dnů od nahlášení na vyšetření případu, avšak může tuto lhůtu dle své vůle prodloužit. Obvykle ale policie případ ukradeného auta odloží po třiceti dnech (zpravidla pokud není ve vzduchu nějaký pojistný podvod).

Pojišťovna postupuje dle Všeobecných pojistných podmínek (opět jsou součástí pojistné smlouvy a klient by se s nimi měl seznámit) a její šetření trvá také zpravidla třicet dnů. Teprve po vlastním šetření posílá pojišťovna pojistné plnění leasingové společnosti. Minimálně po dobu trvání šetření případu Policií musí nájemce platit leasingové společnosti dál splátky dle splátkového kalendáře. Ve většině případů ovšem klient platí až do okamžiku přijetí plnění od pojišťovny. Teprve po přijetí pojistného plnění provede leasingová společnost s klientem finanční vyrovnání. Jde v podstatě o jednoduchou kalkulaci, kdy na jedné straně stojí závazky klienta vůči pronajímateli a na straně druhé plnění od pojišťovny a nájemcem již zaplacená část závazků.

Právě finanční vyrovnání bývají dost častým předmětem sporů mezi nájemcem a pronajímatelem, kdy se nájemci zdá, že pronajímatel některé svoje služby související s ukončením leasingové smlouvy nafukuje. Případné spory tohoto typu lze řešit prostřednictvím některého z rozhodců vedeného v seznamu Asociace leasingových společností.

U totální havárie je princip podobný. Smlouva se ukončí finančním vyrovnáním

Neméně bolestnou situací je nehoda, při které se nevyplatí vrátit vozidlo do původního stavu (takzvané totální havárie). I v takovém případě klient platí splátky až do plnění pojišťovny a následně se s leasingovou společností finančně vyrovnává dle výše popsaného sledu. U havárie navíc přistupují další náklady související s likvidací vraku a buď ho nájemce likviduje na vlastní náklady, nebo jej provede leasingová společnost. Ta si takovou službu samozřejmě při vzájemném finančním vyrovnání nechá řádně zaplatit.

Leasing sice na první pohled vypadá jednoduše a snadně, avšak jde o produkt s poměrně komplikovanou právní i daňovou úpravou. Pokud vše funguje dle podepsaného splátkového kalendáře, jde o skvělý produkt. V opačném případě se klient dostane do problémů a nutno podotknout, že v případě sporných bodů má leasingová společnost veškeré trumfy v rukou.

 Speciální příloha iDNES Leasing automobilů má za cíl pomoci zájemcům o pořízení automobilu zorientovat se v nabídce dostupných způsobů financování.

Napálili jste se s leasingem? Natáhla vás leasingová společnost? Těšíme se na vaše názory.


Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Na dovolené v Rakousku rozbili drahý servis. Naštěstí byli pojištění

Jako je nutné si včas rezervovat zimní dovolenou, je nutné si včas sjednat...

Se dvěma malými syny vyjeli nedávno lyžovat do Rakouska. Před odjezdem se nechali pojistit a udělali dobře. Devadesát...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Makléř inzeroval byt bez vědomí majitele, aby shrábl tučnou provizi

Ilustrační snímek

Koupit byt do osobního vlastnictví není levná záležitost a vyžaduje to mít i určitou obezřetnost. Zvlášť v případě,...

Další z rubriky

Co řeší profesionální sportovec: jak se pojistí a finančně zajistí

Ilustrační snímek

Profesionální sport nejsou jen slavná vítězství, ale i hořké prohry a mnoho zdravotních rizik. Kariéra profesionálního...

Životní pojištění buď máte, nebo nemáte. Kdy se vyplatí?

Ilustrační snímek

Životní pojištění odmítáme nejčastěji se slovy, že nám se nemůže nic stát, nemáme na něj peníze, nebo nevěříme...

Střet auta se zvěří může být drahý. Co si ohlídat, abyste netratili

Ilustrační snímek

Srážka automobilu se zvířetem je v tomto období poměrně častá autonehoda. Když se oklepete z toho, že jste ublížili...

Poslední investiční kroky Warrena Buffetta odtajněny

Poslední investiční kroky Warrena Buffetta odtajněny

Kurzy.cz Warren Buffett, resp. společnost Berkshire Hathaway před třemi roky v průběhu 1. čtvrtletí 2016 vůbec poprvé začala do ...

Najdete na iDNES.cz