Architekt versus klient

aktualizováno 
V České republice je téměř 42 procent bytů v rodinných domech. Bydlí v nich 43 procent obyvatel. 345 tisíc domácností vlastní byt nemá. Dalo by se tedy předpokládat, že 42 procent z nich bude chtít jednou bydlet v rodinném domě. Znamená to, že je třeba postavit víc než 140 tisíc rodinných domů, nemluvě o nových potencionálních investorech.

Jaký rodinný dům si vyberou? Vznikne  tisíce stejných katalogových domků, anebo budou osvícenými klienty a vyberou si skutečnou architekturu? Kam se půjdou poradit, nebudou-li si se stavbou vědět rady?

Pro většinu stavebníků znamená stavba rodinného domu celoživotní investici, přesto k ní přistupují s naprostou absencí znalosti věci. Pokud udělají chybu, bývá dost drahá.

A přitom se mohou chyb objevujících se již v samotné koncepce bydlení vyvarovat, protože stejně jako v  každém oboru i v oblasti architektury a bydlení existuje odborník, který má zkušenosti  a může nám poradit. A i v tomto případě se vyplatí k němu zajít. Tuto roli zaujímá architekt.

Současná doba ale vztahu mezi architektem a klientem ještě stále nepřeje. Vychází to z falešného a deformovaného obrazu o architektuře a  nepotřebné roli architekta při tvorbě domu pro konkrétního zákazníka.

Otázkou tedy zůstává, zda-li takováto situace bude přetrvávat i nadále, nebo ji nějakým způsobem změníme.

Jak architekta najdeme a vybereme
Rozhodneme-li se spolupracovat s architektem, podle čeho ho vybereme? Vždyť jeho práce, znalosti a talent ovlivní život celé rodiny na desítky let. Navíc každý architekt má k tvorbě rodinných domů jiný přístup, má jiný styl, jiný vkus.

Nejjednodušší zároveň nejriskantnější způsob je sáhnout po telefonním seznamu a architekta vybrat naslepo. Pak nám nezbývá, než čekat, jestli jsme zvolili správně. Nebo si můžeme nechat architekta doporučit od známých, kteří s ním mají dobré zkušenosti. To je případ, kdy spokojený zákazník přivádí nového klienta.
 
Způsob, kdy se inspirujeme již hotovou stavbou, je pro nás ale daleko lepším řešením. Víme, jaký má autor styl, stačí zjistit jeho jméno a pak ho oslovit. Stejný vkus s architektem však nemusí být podmínkou, vždy záleží na schopnosti domluvit se s ním.

Chceme-li vidět dopředu práce více architektů, porovnat je a teprve potom si vybrat, můžeme nahlédnout na internetové portály o architektuře  www.archinet.cz, www.archiweb.cz nebo www.arch.cz, http://www.e-architekt.cz/, které takovéto srovnání a výběr umožňují.

Úplný seznam autorizovaných architektů  najdeme na internetových stránkách České komory architektů www.cka.cc.

další foto

Vztah mezi architektem a klientem
První návštěva u architekta je většinou poněkud formální a čistě profesionální. Klient definuje, co od stavby očekává, její účel, které hodnoty budou prioritní a v jakém pořadí. Architekt pečlivě naslouchá. Během několika dalších konzultací mizí počáteční nejistota, klientův stud opadá.

Vědomě či nevědomě odhaluje mnoho ze svého soukromí, což jsou pro architekta pro vytvoření konceptu domu velmi důležité informace. Původně profesionální vztah přerůstá v téměř důvěrné přátelství, které někdy přetrvává i po dokončení stavby. Architekt se rád vrací na místa, kde výsledkem jeho práce je krásný dům a spokojený klient.

Může však nastat situace, která vývoj jejich vztahu posune zcela jiným směrem. To nastává tehdy, vloží-li se do vztahu osoba třetí, například neseriozní dodavatel, která není architektovi nakloněna.

A klient se ocitá mezi dvěma mlýnskými kameny. Čím víc se blíží stavba ke konci a nedostává se peněz, jsou tyto tlaky silnější. A v této fázi, kdy se dodělávají výsledné detaily a právě účast architekta na stavbě je nejdůležitější, klient, omezený svými finančními možnostmi a ovlivněný radami dodavatele, architekta postupně opouští.
 
Od této chvíle nemá autor právo účastnit se na stavbě. Dodavatel se přestává držet projektové dokumentace, atypické detaily nahrazuje těmi, které zná, vybrané materiály a výrobky mění za ty, na které má slevu (aniž by ji poskytl také investorovi). Stavba přichází o svoji individualitu, stává se z ní tuctová stavební produkce. Vše tedy záleží na autoritě architekta a maximální důvěře klienta v něj.

O získání a udržení zakázky nerozhoduje jenom kvalita a talent, ale také umění komunikovat a získat si náklonnost druhých.

Jaké je role architekta
Architekt s námi spolupracuje na stavbě našeho domu od samého začátku, od počáteční myšlenky, přes návrh a realizaci až do konce, tedy kolaudace domu.

Je tvůrcem domu. Nepleťme si ho s kresličem, kterému vedeme ruku po papíře. Zároveň by neměl být diktátorem, který neposlouchá naše požadavky. Uspokojení soukromých potřeb obyvatel domu a naplnění základní funkce domu, by pro něj mělo být nejdůležitější.

Architekt vytvoří podle našich nejroztodivnějších přání a požadavků individuální dům. Individuální dům rovná se vymyšlený dům, dům jenom pro nás. Bydlení v domě se totiž musí vymyslet, ušít na míru jeho uživateli. Obecně řečeno: každý rodinný dům by měl být individuální, protože každý uživatel je individuální.
 
Dům má obvykle zajímavou dispozici s přirozenou logikou provozu, která klientovi vyhovuje. Vnější podoba - kultivovaný vzhled a výrazová čistota – často připadá klientovi nezvyklá.

Pak přichází na řadu umění komunikace. Architekt potřebuje klienta o správnosti návrhu přesvědčit. Ukáže mu podobná řešení na již realizovaných stavbách, argumentuje pomocí svých zkušeností a estetického cítění.

Potřebuje vysvětlit, že to, co vytvořil, není jen plácnutím do tmy, ale že pro své návrhy má logická opodstatnění. Snaží se, aby jeho nosnou myšlenku pochopil i klient. Pochopí-li klient koncept domu a souhlasí s ním, začíná architektovi věřit a do jeho práce zasahuje jen minimálně.

V jiném případě musí architekt umět investora citlivě a přitom razantně přesvědčit, že jím požadované řešení není vhodné. Lidé totiž často lpí na maličkostech, které celek zbytečně a nelogicky nabourávají. Na rozdíl od architekta jim chybí nadhled, jsou velmi malicherní, vidí jen jednotlivé elementy, ale už si je nedokáží spojit v celek.
 
Příkladem je klientka, která stále trvala na rozměru koupelnového okénka 40x60 cm, protože takové měli ve starém bytě. Že tím utrpí celý venkovní pohled domu, si těžko nechala vysvětlit.

další foto

To je příklad, kdy tradiční názor na užívání vede opět k tradičnímu stavebnímu řešení a naopak. Lidé mají své zvyklosti a nechtějí je opustit. Teprve postupem času zjišťují, že architekt měl v ledasčem pravdu a kdyby dům postavili podle něj, měl by lepší užitné vlastnosti.

Někdy se ale komunikace s architektem stále nedaří, architekt vytváří další a další varianty, aby umožnil klientovi vybrat si, co mu nejlépe vyhovuje. Přesto není klient stále spokojen, potom je čas přemýšlet, zda-li má smysl ve spolupráci s konkrétním architektem pokračovat.

Někteří klienti nemají dobrou prostorou představivost a ve výkresech se špatně orientují. Pro ty vytváří architekt co nejrealističtější počítačová zobrazení. Dnes jsou prakticky zcela běžné vizualizované pohledy, 3D modely nebo počítačové animace simulující průchody domem apod.

Architekt se také snaží zajistit bezproblémový průběh stavby. Některé domy navržené architektem jsou natolik individuální a neobvyklé, že připadají úředníkům na stavebních úřadech, nebo jiných orgánech státní správy prostě divné. 

Jednou se jim nelíbí plochá střecha, jindy použité materiály. K tomu, aby se stavbou souhlasili, mnohdy postačí, když jim architekt objasní svůj záměr a porovná své řešení se zadanými regulačními podmínkami města. Stává se tak pojítkem mezi klientem a úřady.

Architekt dokáže pracovat i s cenou domu a vejít se do předem stanové peněžní částky na stavbu. Umí navrhnout exkluzivní vilu i skromný domek. Podle požadovaného stavebního programu je schopen hned na místě prověřit, zda představy klienta jsou reálné.

Dohlíží na stavbu, vykonává tzv. autorský dozor (pokud si ho klient objedná),  kterým zajišťuje dodržení kvality předepsané projektem při realizaci stavby. Dochází na kontrolní dny, operativně zasahuje. Snaží se řešit spory mezi klientem a dodavatelskou firmou. Záleží mu na stavbě, neboť stavba je i jeho vizitkou.

Architekt je osobně odpovědný za odbornou úroveň činností, které vykonává, za správnost, úplnost a proveditelnost jím zpracovávané projektové dokumentace.

Zároveň je povinen chránit veřejné zájmy a dbát obecně závazných právních předpisů (stavební zákon, vyhlášky...). Musí se také stále odborně vzdělávat a udržovat své vědomosti a schopnosti na úrovni současných trendů a znát původní stavební technologie.

Pokud některé činnosti přesahují rozsah jeho oboru, je povinen přizvat ke spolupráci jiného odborníka (vzduchotechnik, statik, stavební inženýr….).

Pokud svoje povinnosti neplní, je možno na něj podat stížnost dozorčí radě České komory architektů (ČKA).

Kolik za spolupráci s architektem zaplatíme?
Nejprve si uvědomme, že projektová a inženýrská činnost je vysoce kvalifikovaná a náročná duševní práce. I u menšího rodinného domu trvá řadu měsíců a podílí se na ní celý tým odborníků, kteří nesou značnou odpovědnost.
 
Cena projektu individuálního domu se stanovuje podle Výkonového a honorářového řádu České komory architektů. Celkový základní honorář se vypočítává podle honorářových zón a započitatelných nákladů na stavbu (cena stavby). Honorářové zóny představují náročnost projektu. S větší náročností honorář stoupá, s většími náklady na stavbu klesá.
 
U rodinných domů se celkový základní honorář pohybuje v rozmezí  8-15 procent započitatelných nákladů – tedy ceny stavby.

Celkový honorář je honorář za devět výkonostních fází, které zahrnují přípravu zakázky, návrh stavby, dokumentaci pro územní řízení, pro stavební povolení, pro provedení stavby, dokumentaci zadání stavby dodavateli, spolupráci při výběru zhotovitele, při provádění stavby (autorský a investorský dozor), kolaudační řízení.
 
Například studie (návrh domu) činí 13 procent z celkového základního honoráře, dokumentace ke stavebnímu povolení 22 procent. V této ceně je zahrnuta stavební část, statika, profese, požární ochrana atd. Ceny jsou smluvní, vše záleží na dohodě obou stran.

Co se očekává od klienta
Klient v první řadě musí uznat roli architekta a dát mu důvěru. Bez volnosti a důvěry se architektovi pracuje velmi těžce.

Neznamená to ale, že klient je během návrhu stavby zcela pasivní. Na návrhu spolupracuje a učí se. Spoustu věcí si nedokáže představit a proto si myslí, že to co architekt navrhl, je neproveditelné. Musí si uvědomit, že v tomto oboru nepracuje a proto jsou jeho představy na rozdíl od tvůrčího architekta značně odlišné a omezené.

Nechává se přesvědčovat o správnosti architektova řešení, ale nedělá něco proti své vůli. S konečným řešením domu musí souhlasit. Důležité pro něj je dům pochopit a ztotožnit se s ním.

Špatně se nám bydlí v domě, kde se každé ráno sami sebe ptáme, proč je střecha pultová, podlahy betonové a stěny porostlé břečťanem. Naučit se rozpoznat kvalitu a požadovat ji, to je pro klienta něco nového.

Osvícený klient
Osvícený klient je takový, který vyzve ke spolupráci při návrhu domu architekta a nechá si poradit. Potom architekturu domu určuje z více než 90 procent odborník – architekt. Je jen na vůli a přání investora, jak dalece dá profesi architekta šanci.

Obecně platí nejen v architektuře: inteligentní lidé se obracejí na obdobně inteligentní lidi z jiné velmi odpovědné profese.

Rodinný dům Pod starou školou v Praze Nebušicích, realizace: 2000 – 2001, autor: Stanislav Fiala

Rodinný dům na východním okraji Prahy, realizace: 2001-2002, autoři: Jiří Smolík, Zdeněk Rychtařík

Rodinný dům v Praze - Velké Chuchli, realizace: 2001-2003, autor: Markéta Cajthamlová

Barevné a materiálové varianty nízkorozpočtového rodinného domu, autor: Ing. arch. Jana Medlíková.

Barevné a materiálové varianty nízkorozpočtového rodinného domu, autor: Ing. arch. Jana Medlíková.

Barevné a materiálové varianty nízkorozpočtového rodinného domu, autor: Ing. arch. Jana Medlíková.

Návrh rodinného domu pro manželé Rýdlovi ve Varnsdorfu, autor: IPK, spol. s.r.o., Tomáš Myslivec, Jana Medlíková, 2003

Návrh rodinného domu pro manželé Rýdlovi ve Varnsdorfu, autor: IPK, spol. s.r.o., Tomáš Myslivec, Jana Medlíková, 2003

Návrh rodinného domu pro manželé Rýdlovi ve Varnsdorfu, autor: IPK, spol. s.r.o., Tomáš Myslivec, Jana Medlíková, 2003

Návrh rodinného domu pro manželé Rýdlovi ve Varnsdorfu, autor: IPK, spol. s.r.o., Tomáš Myslivec, Jana Medlíková, 2003 Varianta – ekodům, ploché střechy, kombinace dřevěný obklad a šedá omítka

Návrh rodinného domu pro manželé Rýdlovi ve Varnsdorfu, autor: IPK, spol. s.r.o., Tomáš Myslivec, Jana Medlíková, 2003. Varianta – ekodům, pultová střecha, kombinace žlutá a modrošedá omítka

Návrh rodinného domu pro manželé Rýdlovi ve Varnsdorfu, autor: IPK, spol. s.r.o., Tomáš Myslivec, Jana Medlíková, 2003. Varianta – ekodům, pultová střecha, kombinace žlutá a modrošedá omítka

Autoři:

Nejčtenější

Horská chata zvenčí respektuje historii, uvnitř nabízí luxusní pohodlí

Původní část má fasádu z tradičního opalovaného dřeva.

České i moravské hory dohánějí letitý dluh. Přibývají moderní horské hotely a apartmány, staré se rekonstruují. Autoři...

Dům, zahrada, sad. Rodina si splnila sen o klidném životě na vesnici

Stavba je posazena v nejvyšší části pozemku.

Příroda, klid, venkov, žádný signál, divoká zvěř a v noci absolutní tma. Na takovém místě si Petr se Šárkou postavili...

Jak se staví sen: proměna kuchyně, kde nebyla původně ani dvířka

Nová kuchyň je v romantickém venkovském stylu, proto zde přibyly i trámy z...

Lucie si před 18 lety postavila s manželem dům a svou vysněnou farmu. Zachraňovala týrané koně, ale manželství se jí...

Byt pro mladý pár a psa měl štěstí. Odvážné nápady z něj udělaly palác

Byt stojí v centru Sao Paula, největšího a nejbohatšího města Brazílie.

Architektonická kancelář Pascali Semerdjian přestavěla byt v brazilském Sao Paulu. Bydlí v něm mladá dvojice vášnivých...

Malou dřevostavbu si řezbář vyrobil za tři měsíce, má jen dvoje dveře

Dřevostavbu si majitel postavil za tři měsíce.

Ne, není to tradiční dům. Nemá sousedy ani klasické místnosti. Dveře spočítáte velmi rychle. Jsou jen dvoje, vchodové a...

Další z rubriky

Shořel jí dům, místo pomoci teď žena bojuje s byrokracií

Z trosek domu paní Marcela nic nezachránila.

Jsou to jen necelé tři měsíce po apokalypse, která zasáhla pobřeží Pacifiku. Jak vypadá současnost? Sliby o pomoci...

Geniální Steve Jobs ovlivnil architekturu slavného studia Pixar

Nedaleko za hlídanou branou vjezdu je v nadživotní velikosti slavná lampa...

Studio počítačových animací Pixar se stalo světovým fenoménem nejen díky digitalizaci filmové tvorby, sbírce Oscarů a...

Vytápění v pasivní dřevostavbě přijde rodinu na 1 500 korun měsíčně

Výhled z denní zóny otočené na jihozápad si nechtěli „zabarikádovat“ vysokým...

Odborníci na energeticky pasivní stavby často vysvětlují, co musí dům splnit, aby dosáhl pasivního standardu. Ne vždy...

Najdete na iDNES.cz