Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Všeobecné obchodní podmínky služby iDNES PREMIUM

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČO: 45313351, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328 (dále jen „poskytovatel“) a třetími osobami (dále jen „uživatel“) vznikající ze smluv o poskytování digitálního obsahu, tedy přístupu do služby iDNES PREMIUM (dále jen „Služba“), která spočívá ve zpřístupňování vybraného textového anebo audio- či audiovizuálního obsahu poskytovatele či jiných osob na stránkách www.idnes.cz či případně dalších stránkách poskytovatele. Obsah je zpřístupňován pouze registrovaným platícím uživatelům, nestanoví-li poskytovatel jinak.

1.2. Služba je dostupná prostřednictvím přihlašovacího formuláře na www.idnes.cz/premium. Služba není určena osobám mladším 15 let.

1.3. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit a to zejména v případě:

1.3.1. změny právních předpisů,

1.3.2. změny technických podmínek dodavatelů služeb poskytovateli,

1.3.3. změny výkladu právních předpisů,

1.3.4. změn technických parametrů internetu či poskytovatelů mobilních zařízení,

1.3.5. změn v odvětví srovnatelných služeb,

1.3.6. změn licenčních podmínek ze strany třetích osob pro autorskoprávně chráněný obsah užívaný v rámci Služby apod.

1.4. Změna Podmínek bude uživateli oznámena elektronickou poštou na jeho e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu (čl. 3) anebo (podle volby poskytovatele) zobrazením upozornění po přihlášení uživatele do uživatelského rozhraní jeho účtu. Změnu Podmínek, která se na něj bude vztahovat, může uživatel odmítnout. V takovém případě může smlouvu o poskytování přístupu do Služby kterákoliv ze smluvních stran vypovědět písemně s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která začne běžet od prvního dne měsíčního předplatitelského období následujícího po doručení výpovědi a skončí posledním dnem takového období. Výpověď může být provedena i e-mailem z e-mailové adresy uvedené v uživatelském účtu uživatele nebo z příslušného e-mailu poskytovatele. Uživatel i poskytovatel mohou tuto smlouvu ukončit v případech stanovených v těchto Podmínkách či v zákoně jakýmkoliv jednoznačným prohlášením adresovaným druhé smluvní straně (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty).

1.5. Předchozí Podmínky pozbývají vůči uživateli účinnosti a nová verze Podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování přístupu do Služby také tehdy, vysloví-li s tím uživatel souhlas. Pro informaci o způsobu zpracování osobních údajů uživatelů platí vždy nejnovější verze poučení o tomto zpracování uvedená na webových stránkách Služby.

1.6. Uživatel se okamžikem registrace a/nebo započetím užívání Služby zavazuje, že bude Službu užívat v souladu s těmito Podmínkami, právními předpisy a pokyny poskytovatele a zavazuje se dodržovat tyto Podmínky.

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování přístupu do Služby (dále jen „Smlouva“) provede uživatel vyplněním údajů v registračním formuláři na webové stránce Služby a odesláním těchto údajů poskytovateli a potvrzením objednávky kliknutím na příslušné tlačítko (dále jen „objednávka“). Uživatel je povinen uvést správné, úplné a pravdivé údaje. Uživatel je povinen vždy vyplnit políčka označená jako povinná.

2.2. V návaznosti na doručení objednávky poskytovateli poskytovatel umožní uživateli možnost se přihlásit do uživatelského účtu uživatele (dále jen „akceptace“). Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Akceptací je Smlouva uzavřena.

2.3. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že poskytovatel započne s poskytováním Služby dle Smlouvy neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčeno zkušební předplatné. Bližší informace viz čl. 3.4.

V příloze č. 1 je obsaženo zákonné poučení o právu na odstoupení ve 14 denní lhůtě pro spotřebitele podle nařízení vlády č. 29/2023 Sb.

2.4. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít s ním Smlouvu (může odmítnout registraci uživatele), a to zejména u osob, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvy s poskytovatelem. Za tímto účelem povede poskytovatel v nezbytně nutném rozsahu evidenci takových osob (zejména jejich e-mailových adres a přezdívek). Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel může (s ohledem na to, že při začátku poskytování Služby je poskytováno cenově zvýhodněné zkušební období) odmítnout uzavření Smlouvy v případě, kdy by se stejný uživatel registroval do Služby opakovaně, případně takovému uživateli odmítnout poskytnout zvýhodněné zkušební období. Za stejného uživatele se považuje zejména osoba se stejnou e-mailovou adresou, stejnou platební kartou, se stejným telefonním číslem či stejným zařízením využívajícím Službu.

2.5. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

2.6. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.7. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu, s čímž uživatel souhlasí. Takové postoupení nesmí vést ke zhoršení postavení uživatele.

2.8. K uzavření smlouvy je tedy standardně nutné vyplnit příslušný formulář na stránce www.idnes.cz/premium a potvrzení ze strany poskytovatele (např. zpřístupněním rozhraní anebo zasláním potvrzovacího e-mailu). Zjišťování a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky je možné neomezeně až do odeslání příslušného formuláře.

2.9. Smlouva včetně Podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Uživatel, který je spotřebitelem, je oprávněn do ní kdykoliv nahlédnout na základě písemné žádosti a prokázání své totožnosti.

III. TRVÁNÍ SMLOUVY

3.1. Není-li výslovně sjednáno jinak, je Smlouva uzavřena na dobu neurčitou.

3.2. Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou může kterákoliv ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

3.3. Pokud je Smlouva uzavřena na dobu určitou jeden rok či kratší, nelze ji vypovědět (ledaže se jedná o výpověď podle bodu 3.7.). Je-li uživatelem zvolena jako platební metoda platba kartou, bude Smlouva automaticky prodloužena vždy o jeden další rok, pokud uživatel neukončí Smlouvu v uživatelském účtu Služby nejpozději poslední den trvání Smlouvy či písemnou výpovědí doručenou poskytovateli nejméně 2 dny před koncem trvání Smlouvy. Na tuto skutečnost bude uživatel upozorněn e-mailem vždy nejpozději 10 dní před koncem příslušného období.

3.4. Uživatel, který je spotřebitelem, je v souladu s ustanovením § 1829 odst. 3 občanského zákoníku oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy může uživatel využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu č. 1 těchto Podmínek. Odstoupení nejlépe provede vyplněním formuláře a jeho odesláním z registrační e-mailové adresy na adresu: premium@idnes.cz. Uživatel není oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud před uplynutím lhůty pro odstoupení čerpal se svým výslovným souhlasem (tedy ji dobrovolně využil) v rámci Služby Výhodu za zvýhodněnou cenu (ve smyslu čl. IX). V ostatních případech mu poskytovatel právo na odstoupení ve 14 denní lhůtě přiznává (na základě svého rozhodnutí), i když již uživatel započal čerpání služby.

3.5. Výpověď může být uživatelem provedena i e-mailem z e-mailové adresy uvedené v uživatelském účtu uživatele, případně v rámci rozhraní Služby k tomu určeným nástrojem nebo z poskytovatelem příslušného e-mailu poskytovatele či oznámením v rámci rozhraní Služby. Uživatel i poskytovatel však mohou tuto Smlouvu vypovědět jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči druhé smluvní straně.

3.6. Není-li stanoveno jinak, při výpovědi uživatele začne běžet výpovědní lhůta doručením výpovědi a skončí posledním dnem aktuálně předplaceného a uhrazeného období. V případě výpovědi ze strany poskytovatele je výpovědní lhůta dvouměsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po odeslání výpovědi.

3.7. V případě ukončení poskytování služby je poskytovatel oprávněn smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 1 měsíc od doručení výpovědi uživateli.

V případě zkušební verze předplatného končí předplatné v případě výpovědi uživatele doručené v době trvání zkušebního předplatného (obvykle max. 30 dní) posledním dnem tohoto zkušebního období (předplatného), nejpozději však uplynutím 2 měsíců od doručení výpovědi, nebude-li v nabídce zkušebního předplatného uvedeno jinak. Nebude-li ukončeno, mění se zkušební předplatné na plnohodnotné předplatné.

3.8. Za výpověď ze strany uživatele a ukončení Smlouvy podle odst. 3.3. se považuje taktéž to, pokud uživatel neuhradí do 3 dnů od konce posledního aktuálně uhrazeného předplatitelského období cenu za Službu na další období (ani její část); v takovém případě zaniká Smlouva uplynutím posledního dne této 3 denní lhůty.

3.9. Právo na výpověď nebo odstoupení plynoucí přímo ze zákona není dotčeno.

IV. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1. Uživatelský účet uživatele bude zprovozněn v návaznosti na registraci uživatele na webové stránce Služby (vyplnění požadovaných údajů uživatelem). Přístup k placeným částem Služby bude umožněn v rámci uživatelského profilu na adrese https://www.idnes.cz/ucet.

4.2. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné.

4.3. Každý uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet.

4.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel bere na vědomí, že přihlašovací údaje mohou být využity i pro přihlašování na jiné internetové stránky provozované poskytovatelem, případně jiné spolupracující stránky (www.ocko.tv a www.neviditelnypes.cz) a mohou tak být s těmito službami sdíleny v případě, kdy uživatel o přihlášení na takovou stránku požádá. Poskytovatel důrazně doporučuje uživatelům používat alespoň 10místné heslo zahrnující jak velká a malá písmena, tak číslice a pro přihlášení ke službám poskytovatele použít zvláštní heslo odlišné od jeho jiných služeb.

V. ÚPLATA (CENA ZA SLUŽBU)

5.1. Služba je poskytována jako úplatná. Uživatel je povinen hradit za Službu cenu (úplatu) podle aktuálního ceníku poskytovatele platného při objednání Služby. Aktuální ceník je k dispozici na www.idnes.cz/premium/cenik. Ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH.

5.2. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv ceník změnit a to vyvěšením nového ceníku na stránkách www.idnes.cz/premium/cenik. Změna ceny se nedotýká již běžících smluv uzavřených na dobu určitou, kdy smlouva bude končit méně než 11 měsíců od změny ceníku. Pro smlouvy uzavřené na dobu neurčitou se změna ceny užije od prvního dne měsíčního předplatitelského období následujícího po oznámení změny ceníku na www.idnes.cz/premium/cenik. Pro smlouvy uzavřené na dobu určitou s automatickým obnovováním se od prvního dne obnoveného trvání smlouvy užije cena podle aktuálního ceníku platného od tohoto dne.

5.3. Úplata může být hrazena prostřednictvím platby platební kartou nebo jakýmkoli jiným způsobem umožněným poskytovatelem. Upozorňujeme, že i v případě marketingových voucherů či předplatného na zkoušku je obvykle vyžadováno ověření platební karty a to i když po určitou dobu neprobíhá platba. Některé banky mohou v takovém případě vyžadovat platbu ve výši 1 Kč.5.4. Není-li stanoveno či sjednáno jinak, je splatnost veškerých faktur či výzev k úhradě do 15 dnů ode dne jejich obdržení.

5.5. V případě platby platební kartou je aktivována možnost automatického placení na dobu neurčitou (strhávání úplaty z bankovní karty uživatele či jeho účtu, pokud to zvolený systém úhrady umožňuje); učiněním objednávky uživatel vyslovuje souhlas s tím, aby byla poskytovatelem anebo provozovatelem příslušného platebního systému provedena automatická úhrada sjednaných částek v příslušném intervalu bez potřeby osobní autorizace platby ze strany uživatele apod. Frekvence automatického placení odpovídá zvolenému platebnímu období, přičemž k úhradě na následující období bude docházet vždy na konci minulého období. Informace o tom, jaké údaje týkající se Vaší karty budeme uchovávat, naleznete v poučení o zpracování osobních údajů.

5.6. Svolení s úhradou s automatickým placením úplaty je poskytováno na dobu neurčitou a je podmínkou pro užívání Služby v případě, kdy nebude možné Službu uhradit jiným způsobem; pokud bude Služba umožňovat platbu jinými prostředky, bude však uživatel moci způsob úhrady kdykoliv změnit ve svém uživatelském rozhraní.

5.7. Ke sjednané úplatě bude poskytovatel účtovat pouze zákonnou daň z přidané hodnoty, jiné daně, poplatky ani náklady nebudou účtovány, ledaže by byly zavedeny po uzavření Smlouvy a podle zákonných předpisů zatěžovaly poskytnutí Služby.

VI. POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

6.1. Na základě Smlouvy je uživatel oprávněn přistupovat do svého uživatelského účtu a k nabízenému obsahu, který mu bude zpřístupněn. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě, provádět jejich správu a nastavení volitelných položek účtu.

6.2. Poskytovatel není s ohledem na charakter Služby schopen garantovat 100 % dostupnost Služby. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat v zejména případě:

6.2.1. obvyklé údržby (přičemž tato doba nepřekročí 15 hodin měsíčně), či odstraňování mimořádných poruch,

6.2.2. vyšší moci, tedy např. pokud dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě či jiným poruchám způsobeným třetími osobami,

6.2.3. výpadků způsobených kybernetickými útoky apod.

6.3. Veškerá doporučení a informace zobrazovaná v rámci informací přístupných v rámci Služby jsou nezávazného charakteru a nejedná se o odborné rady, což bere uživatel na vědomí. Uživatel je ohledně využití těchto doporučení a informací povinen vždy kontaktovat odborného poradce.

6.4. Služba je kompatibilní s obvykle užívanými systémy Windows, Android a iOS. Poskytovatel ovšem negarantuje funkčnost a správné zobrazení digitálního obsahu, pokud uživatel použije nestandardní webový prohlížeč či adblocker (za standardní prohlížeče se považují aktuální verze zejména prohlížečů IE10+, FF57+, Opera 57+, Chrome 63+ nebo Safari10+, s povoleným JavaScript, CSS styly a zobrazováním obrázků, popřípadě vhodný ekvivalent verze internetového prohlížeče v používaném přenosném zařízení). Změny po update webových prohlížečů provádí vydavatel bez zbytečného odkladu.

6.5. Poskytovatel je oprávněn měnit, doplňovat či omezovat strukturu Služby, poskytované prvky Služby a rozsah Služby, aniž by na to musel uživatele upozorňovat.

6.6. V případech přerušení nebo omezení poskytování Služby z důvodů na straně poskytovatele je odpovědnost poskytovatele vůči uživateli omezena pouze na odpovědnost obnovit poskytování Služby; tuto povinnost poskytovatel nemá v případě zastavení poskytování Služby. Uživateli nenáleží v maximálním právními předpisy připuštěném rozsahu právo uplatňovat jiné nároky z práva z odpovědnosti za vady ani za škodu (včetně ušlého zisku).

6.7. Poskytovatel může Službu poskytovanou na dobu neurčitou kdykoliv změnit. Službu poskytovanou na dobu určitou může Poskytovatel změnit v případě:

6.7.1. jedná-li se o změnu nezbytnou pro zachování digitálního obsahu bez vad,

6.7.2. změny technologie využívané k šíření digitálního obsahu poskytovatelem,

6.7.3. změn v rámci systémů třetích stran určených pro šíření digitálního obsahu (např. systémy Android, iOS či Windows), pokud zhorší jejich využitelnost pro poskytovatele nikoliv nepodstatným způsobem či zvýší nikoliv nepodstatným způsobem náklady poskytovatele,

6.7.4. jiných technologických změn na trhu využívaných k obdobným plněním,

6.7.5. změny či zrušení právních předpisů, vydání nových právních předpisů,

6.7.6. změny výkladu příslušných právních předpisů,

6.7.7. změn provedených třetími osobami, jež budou mít vliv na postupy podle těchto všeobecných podmínek (změny způsobu plateb apod.),

6.7.8. nepředvídatelných změn na trhu.

6.7.9. bez omezení ohledně poskytování anebo rozsahu Výhod, struktury, rozdělení a obsahu sekcí (viz čl. 9.7.).

Uživatel, který je spotřebitelem, může v takovém případě závazek bez postihu vypovědět, zhoršuje-li změna jeho přístup k digitálnímu obsahu nebo jeho užívání nikoli jen nevýznamně, a to do třiceti dnů ode dne, kdy byl o změně vyrozuměn nebo od okamžiku, kdy byl digitální obsah změněn, podle toho, co nastane později. Právo na výpověď nevznikne, umožní-li poskytovatel uživateli odmítnout změnu a ponechat si digitální obsah bez dodatečných nákladů v původní podobě, aniž by to bylo na úkor jeho poskytování bez vad.

VII. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

7.1. Uživatel nesmí v rámci Služby ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy či s obecně závaznými právními předpisy a to zejména obsah, jenž:

7.1.1. zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob,

7.1.2. zasahuje do práv na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob,

7.1.3. vyzývá k násilí,

7.1.4. porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.

7.2. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená uživatelem v uživatelském účtu.

7.3. Uživatel nesmí v rámci Služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

7.4. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz Služby či serveru poskytovatele, na kterém je Služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a Službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání Služby další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Uživatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je Služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

7.5. V případě, kdy Služba bude umožňovat ukládání anebo zveřejňování informací uživatelem, uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah takovýchto informací.

7.6. Poskytovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených uživatelem v rámci Služby. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit tyto Podmínky (včetně pravidel diskuzí a pravidel inzerce), obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, či byl v rozporu se zájmy poskytovatele, je poskytovatel oprávněn tyto informace smazat či zabránit jejich šíření a dále je poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci Služby bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je poskytovatel oprávněn neprodleně bez dalšího odstranit obsah informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci Služby.

7.7. V případě, že v souvislosti s plněním Smlouvy bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se uživatel předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k vyřešení takové žádosti a případně úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou.

7.8. Přístupové údaje a přístup do Služby jsou určeny pouze pro jednu fyzickou osobu a jsou nepřenosné. Uživatel nemá právo poskytnout ani postoupit, ani pronajímat, ani půjčovat, ani jinak poskytovat třetím osobám oprávnění k přístupu ke Službě zcela nebo zčásti, trvale či dočasně, úplatně či bezúplatně bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Sdílení přístupových údajů mezi vícero fyzickými osobami není přípustné a to ani tehdy, bude-li uživatelem právnická osoba; právnická osoba je tedy povinna určit jednu fyzickou osobu, která bude mít přístup do Služby. Uživatel je povinen uchovávat v tajnosti přístupové údaje do Služby, vč. hesla. V případě ztráty přístupových údajů nebo podezření na jejich zneužití či únik je uživatel povinen bezodkladně informovat poskytovatele; poskytovatel však neodpovídá za škodu, která by vznikla zneužitím přístupu do Služby. V případě podezření na sdílení přístupu do Služby je poskytovatel oprávněn přístup do Služby dočasně, do ověření celé záležitosti, přerušit.

VIII. AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANA OBSAHU WEBOVÉ STRÁNKY A LICENCE

8.1. Uživatel bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla a další prvky obsažené na webové stránce nebo dostupné v rámci Služby jsou jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze nacházející se na webové stránce nebo dostupné v rámci Služby jsou chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze, jímž je poskytovatel. Není-li s poskytovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl či databází uživatelem dojít pouze v rámci uživatelského rozhraní Služby, je tedy zakázáno tento obsah jakkoliv kopírovat, ukládat či duplikovat, jakož i obcházet technické prostředky určené k ochraně obsahu, ledaže by se tak dělo způsobem výslovně připuštěným právními předpisy.

8.2. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem poskytovatel.

8.3. Používání ablockingových programů není dovoleno.

IX. VÝHODY

9.1. V rámci Služby mohou být uživatelům nabízeny služby či zboží poskytované partnery Služby, tedy třetími osobami odlišnými od poskytovatele (dále jen „Partneři“, jednotlivě „Partner“) zdarma nebo za zvýhodněné ceny (dále jen „Výhody“).

9.2. Za poskytnutí služby či zboží v rámci Výhod Partnerem odpovídá uživateli výhradně Partner. Právní vztah z poskytnutí služby či zboží v rámci Výhod vzniká přímo mezi uživatelem a Partnerem poskytujícím příslušnou Výhodu.

9.3. Výhody jsou zpravidla poskytovány na základě poukázek (voucherů), které mají vždy omezenou platnost. Po uplynutí platnosti voucheru právo uživatele na čerpání Výhody zaniká.

9.4. K uplatnění voucheru na čerpání Výhody u Partnera je zpravidla vyžadována registrace uživatele u Partnera, případně splnění dalších požadavků stanovených Partnerem.

9.5. V případě Výhod v rámci iDNES Premium Zdraví může být jejich poskytnutí omezeno pouze na klienty vybraných zdravotních pojišťoven; tuto skutečnost je uživatel povinen před čerpáním Výhody vždy ověřit.

9.6. Pro čerpání Výhod v rámci iDNES Premium Zdraví musí uživatel ve svém účtu nastavit své jméno a příjmení, neboť tyto Výhody jsou vždy vázány na osobu uživatele a před jejich čerpáním Partner ověřuje jméno a příjmení uživatele.

9.7. Rozsah a počet prémiových článků v rámci Služby je na uvážení poskytovatele a v čase se mění. Počet Výhod v rámci Služby může být poskytovatelem kdykoliv omezen. Výhody nejsou garantovány, tzn. jejich seznam, rozsah a podmínky se v čase mění. Upozorňujeme, že v případě využití jakékoliv Výhody za zvýhodněnou cenu zaniká právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, neboť již bylo započato s plněním smlouvy.

X. DORUČOVÁNÍ – PRÁVNÍ ÚKONY

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování Služby, vyjma jejího ukončení, musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou (prostý e-mail) či prostřednictvím listovní zásilky. Uživateli je doručováno na adresu uživatele – adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v rámci zpráv do uživatelského účtu.

Uživatel i poskytovatel mohou tuto smlouvu ukončit v případech stanovených v těchto Podmínkách či v zákoně jakýmkoliv jednoznačným prohlášením adresovaným druhé smluvní straně (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty).

10.2. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

10.3. Poskytovatel v souladu s §1820 odst.1 písm. c) občanského zákoníku uživateli oznamuje, že jeho kontaktní telefonní číslo a adresa pro doručování elektronické pošty jsou: premium@idnes.cz a +420 225 061 234, ID datové schránky MAFRA, a.s. je: tu3cfw9.

XI. REKLAMACE A ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1. Služba bude uživateli poskytována v kvalitě, kterou je možné rozumně očekávat s přihlédnutím k povaze Služby a jejímu účelu. Poskytovatel odpovídá za vady Služby, které měla při zpřístupnění. Má-li Služba vady, může uživatel, který je spotřebitelem, požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Služba měla bez vady. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od zpřístupnění, má se za to, že byla Služba vadná již při zpřístupnění. Tato doba neběží po dobu, po kterou uživatel, který je spotřebitelem, nemůže digitální obsah užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Uživatel, který je spotřebitelem, může vytknout vadu, která se u digitálního obsahu projeví nebo vyskytne za trvání závazku. Právo na odstoupení se řídí § 2389m občanského zákoníku.

11.2. Pro reklamování vad Služby může uživatel využít technickou podporu na adrese premium@idnes.cz.

11.3. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny Služby, případně mu bude podle volby poskytovatele přiměřeně prodlouženo období, po nějž bude moci Službu užívat. O vyřízení reklamace bude poskytovatel uživatele informovat.

11.4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se poskytovatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je spotřebitel požadoval. Po marném uplynutí této lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

11.5. V případě, že dojde mezi poskytovatelem a uživatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, email: adr@coi.cz, případně jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu zapsaný v seznamu subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, jako je např. Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (www.konzument.cz). Orgánem státního dozoru je taktéž Česká obchodní inspekce či živnostenský úřad.

11.6. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízená Evropskou komisí.

11.7. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n)občanského zákoníku.

11.8. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování Služby obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.2. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Tato verze Podmínek je platná od 26. 10. 2023.

MAFRA, a.s.

Příloha č. 1

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorový formulář pro odstoupení

Právo odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy.

Odstoupit od této smlouvy můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, tel.: 225 555 522, e-mail: premium@idnes.cz (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob dodání). Pro vrácení peněžních prostředků použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutého plnění do doby, než jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem plnění uvedeným ve smlouvě.

--------------------------

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Odstoupení od smlouvy

MAFRA, a.s.

Karla Engliše 519/11

150 00 Praha 5

e-mail: premium@idnes.cz

Oznamuji/oznamujeme*), že tímto odstupuji/odstupujeme*) od smlouvy o koupi tohoto zboží*)/o poskytnutí těchto služeb*):

Datum objednání*)/datum obdržení*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Datum

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán na listině)

*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte