Právní předpisy ze sbírek zákonů - 16.3.2013 až 31.3.2013

  22:45aktualizováno  22:45
Co nového se objevilo ve sbírkách zákonů v druhé polovině března 2013?
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto:  Viktor Chlad, MAFRA

Sbírka zákonů České republiky

Zákon  č. 68/2013 Sb. o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Tato úprava má odstranit nesoulad mezi fakticky vykonávanou činností sdružení, které začalo poskytovat služby nejen svým členům, ale i veřejnosti, jedná se zejména o sociální služby, a zákonnou úpravou sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Zároveň se stanovuje povinnost zveřejnit změnu právní formy v Obchodním věstníku. Sdružení může rozhodnout o změně své právní formy na obecně prospěšnou společnost. Sdružení může změnit svou právní formu jen tehdy, jestliže s tím souhlasí všichni členové sdružení. Odmítne-li člen sdružení souhlas udělit nebo nesouhlasí se změnou právní formy bez vážného důvodu, může se sdružení do 3 měsíců od odmítnutí souhlasu nebo vyjádření nesouhlasu domáhat u soudu, aby byl souhlas člena sdružení nahrazen soudním rozhodnutím. Soud souhlas člena nahradí, pokud jsou pro změnu právní formy ospravedlnitelné důvody.

zákon č. 69/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Důvodem novelizace zákona o integrované prevenci byla zejména povinnost transponovat do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU, o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). Do zákona o integrované prevenci byla novelou transponována část směrnice o průmyslových emisích upravující oblast integrované prevence. Novela dále obsahuje změny reflektující dosavadní zkušenosti s aplikací zákona o integrované prevenci v praxi a upravuje drobné změny v zákoně o odpadech a v zákoně o správních poplatcích.

Zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

Novela přináší řadu změn v oblasti  farmakovigilance, homeopatik, klasifikace léčivých přípravků pro výdej, hranice mezi léčivými a jinými přípravky, léčivých přípravků pro moderní terapii, zásilkového výdeje. Novela zavádí i nové instituty, jako například zprostředkování léčivých přípravků. Provozovatel lékárny bude nově povinen při výdeji informovat pacienta o skutečné výši úhrady z veřejného zdravotního pojištění za vydávaná balení souhrnně na každé položce lékařského předpisu.

Nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Vyhláška č. 72/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 73/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 486/2005 Sb., kterou se stanoví výše a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby

Vyhláška č. 74/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona

Nařízení vlády č. 75/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 76/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů

Sdělení Ministerstva vnitra č. 77/2013 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Sbírka mezinárodních smluv

28/2013 Sb.m.s. Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii

27/2013 Sb.m.s. Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé

29/2013 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady Evropské patentové organizace CA/D 7/12 ze dne 27. června 2012 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů

30/2013 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny článku 18 Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj

Vybrané předpisy práva EU

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 232/2013 ze dne 15. března 2013, kterým se na rybářský hospodářský rok 2013 stanoví ceny za stažení a prodejní ceny Unie pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 233/2013 ze dne 15. března 2013, kterým se na rybářský hospodářský rok 2013 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory pro některé produkty rybolovu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 234/2013 ze dne 15. března 2013, kterým se na rybářský hospodářský rok 2013 stanoví prodejní ceny Unie pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 235/2013 ze dne 15. března 2013, kterým se stanoví paušální hodnoty, jež se použijí pro výpočet finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2013

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 236/2013 ze dne 15. března 2013, kterým se na rybářský hospodářský rok 2013 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 237/2013 ze dne 15. března 2013, kterým se na rybářský hospodářský rok 2013 stanoví referenční ceny pro některé produkty rybolovu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 238/2013 ze dne 15. března 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 481/2012, pokud jde o platnost osvědčení o pravosti pro vysoce jakostní hovězí maso

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 239/2013 ze dne 15. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Nařízení Komise (EU) č. 241/2013 ze dne 14. března 2013, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorantraniliprol, fludioxonil a prohexadion v některých produktech a na jejich povrchu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 242/2013 ze dne 18. března 2013, kterým se po sto osmdesáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 243/2013 ze dne 18. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Rozhodnutí Rady č. 2013/139/EU ze dne 18. března 2013 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro obiloviny k prodloužení platnosti Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995

Nařízení Komise (EU) č. 244/2013 ze dne 19. března 2013, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání fosforečnanu vápenatého (E 341 (iii)) v živinných přípravcích určených pro použití v potravinách pro kojence a malé děti

Nařízení Komise (EU) č. 245/2013 ze dne 19. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 272/2009, pokud jde o detekční kontroly kapalin, aerosolů a gelů na letištích EU

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 246/2013 ze dne 19. března 2013, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 185/2010, pokud jde o detekční kontroly tekutin, aerosolů a gelů na letištích EU

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 247/2013 ze dne 19. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 248/2013 ze dne 19. března 2013 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2013 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 249/2013 ze dne 19. března 2013 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2013 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 250/2013 ze dne 19. března 2013 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2013 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa

Směrnice Komise 2013/10/EU ze dne 19. března 2013, kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů, aby byla její ustanovení o označování přizpůsobena nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 227/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů a nařízení (ES) č. 1434/98, kterým se stanoví podmínky vykládky sledě obecného pro jiné průmyslové účely než k přímé lidské spotřebě

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 247/2006

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 229/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1405/2006

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 253/2013 ze dne 15. ledna 2013, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011, pokud jde o úpravy v důsledku revize Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání (ISCED) týkající se proměnných a členění, které mají být předávány

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 254/2013 ze dne 20. března 2013, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

Nařízení Komise (EU) č. 255/2013 ze dne 20. března 2013, kterým se za účelem přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění přílohy IC, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů

Nařízení Komise (EU) č. 256/2013 ze dne 20. března 2013, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání askorbanu sodného (E 301) v přípravcích vitaminu D určených k použití v potravinách pro kojence a malé děti

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 257/2013 ze dne 20. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Doporučení Komise č. 2013/142/EU ze dne 12. března 2013 o posílení demokratického a efektivního průběhu voleb do Evropského parlamentu

Oprava nařízení Komise (ES) č. 839/2008 ze dne 31. července 2008, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o přílohy II, III a IV, které stanoví maximální limity reziduí pesticidů v některých produktech a na jejich povrchu ( Úř. věst. L 234 ze dne 30.8.2008)

Oprava nařízení Komise (EU) č. 524/2011 ze dne 26. května 2011, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenyl, deltamethrin, ethofumesát, isopyrazam, propikonazol, pymetrozin, pyrimethanil a tebukonazol v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 142 ze dne 28.5.2011)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 230/2013 ze dne 14. března 2013 týkající se stažení některých doplňkových látek patřících do funkční skupiny zchutňujících a dochucujících látek z trhu

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 258/2013/EU ze dne 13. března 2013, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES, rozhodnutí č. 575/2007/ES a rozhodnutí Rady 2007/435/ES s cílem zvýšit míru spolufinancování ze strany Evropského uprchlického fondu, Evropského návratového fondu a Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení v souvislosti s některými členskými státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 259/2013/EU ze dne 13. března 2013, kterým se mění rozhodnutí č. 574/2007/ES s cílem zvýšit míru spolufinancování ze strany Fondu pro vnější hranice pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 260/2013 ze dne 18. března 2013, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 1458/2007 z dovozu neplnitelných plynových kapesních kamínkových zapalovačů pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz neplnitelných plynových kapesních kamínkových zapalovačů zasílaných z Vietnamské socialistické republiky bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Vietnamu či nikoli

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 261/2013 ze dne 21. března 2013, kterým se provádí čl. 11 odst. 1 a 4 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 262/2013 ze dne 18. března 2013, kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Melon du Quercy (CHZO))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 263/2013 ze dne 18. března 2013, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel (CHZO))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 264/2013 ze dne 18. března 2013, kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cipolla Rossa di Tropea Calabria (CHZO))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 265/2013 ze dne 18. března 2013, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Wachauer Marille (CHOP))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 266/2013 ze dne 18. března 2013, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Münchener Bier (CHZO))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 267/2013 ze dne 18. března 2013, kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Chianti Classico (CHOP))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 268/2013 ze dne 18. března 2013, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Oberpfälzer Karpfen (CHZO))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 269/2013 ze dne 18. března 2013, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Danablu (CHZO))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 270/2013 ze dne 21. března 2013, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 271/2013 ze dne 21. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 272/2013 ze dne 21. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

Oprava směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány (Úř. věst. L 261 ze dne 6.8.2004) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 19, svazek 7, s. 69)

Oprava nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (Úř. věst. L 338 ze dne 23.12.2003) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 19, svazek 6)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 273/2013 až 279/2013 ze dne 19. března 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Nařízení Komise (EU) č. 280/2013 ze dne 22. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 62/2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 281/2013 ze dne 22. března 2013, kterým se stanoví výjimečná opatření, pokud jde o uvolnění cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2012/13

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 282/2013 ze dne 22. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Oprava směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (Úř. věst. L 268 ze dne 14.9.1992) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 3, svazek 13, s. 154)

Oprava směrnice Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (Úř. věst. L 268 ze dne 24.9.1991) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 3, svazek 12, s. 58)

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 285/2013 ze dne 21. března 2013, kterým se ukončuje částečné opětovné zahájení antidumpingového šetření týkajícího se dovozu ethanolaminů pocházejících ze Spojených států amerických a kterým se zastavuje přezkum před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1225/2009

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 286/2013 ze dne 22. března 2013 o přechodných opatřeních, která mají být přijata, pokud jde o obchod se zemědělskými produkty při příležitosti přistoupení Chorvatska

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 287/2013 ze dne 22. března 2013, kterým se mění přílohy IV a VIII nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 288/2013 ze dne 25. března 2013 o pozastavení platnosti povolení přípravku Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) stanovených v nařízeních (ES) č. 256/2002, (ES) č. 1453/2004, (ES) č. 255/2005, (ES) č. 1200/2005, (ES) č. 166/2008 a (ES) č. 378/2009

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 289/2013 ze dne 25. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Rozhodnutí Rady č. 2013/156/EU ze dne 21. března 2013 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Arménskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob jménem Evropské unie

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 290/2013 ze dne 26. března 2013, kterým se po sto devadesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 291/2013 ze dne 26. března 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 292/2013 ze dne 26. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Nařízení Komise (EU) č. 251/2013 ze dne 22. března 2013, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aminopyralid, bifenazát, kaptan, fluazinam, fluopikolid, folpet, kresoxim-methyl, penthiopyrad, proquinazid, pyridát a tembotrion v některých produktech a na jejich povrchu

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 295/2013 ze dne 21. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 192/2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovozy některých polyethylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Tchaj-wanu, po přezkumu pro "nového vývozce" podle čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 1225/2009

Nařízení Rady (EU) č. 296/2013 ze dne 26. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Nařízení Rady (EU) č. 297/2013 ze dne 27. března 2013 kterým se mění nařízení (EU) č. 44/2012, (EU) č. 39/2013 a (EU) č. 40/2013, pokud jde o některá rybolovná práva

Nařízení Rady (EU) č. 298/2013 ze dne 27. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 299/2013 ze dne 26. března 2013, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 300/2013 ze dne 27. března 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 605/2010, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě do Evropské unie

Nařízení Komise (EU) č. 301/2013 ze dne 27. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o roční zdokonalení mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro cyklus 2009–2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 302/2013 ze dne 27. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 616/2007 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 303/2013 ze dne 27. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 304/2013 ze dne 27. března 2013, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. dubna 2013

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Náš pes nepřežil operaci, musíme veterináři za výkon zaplatit?

ilustrační snímek

Pokud nejsme spokojeni s kvalitou výrobku či s provedenou službou, můžeme reklamovat. Jak je to ale v případě, kdy se...

Nečekejte na dream job, stačí, když je práce jen O. K., říká odbornice

Koučka Petra Drahoňovská se zaměřuje na profesní přestupy zaměstnanců a práci s...

Je dobré změnit během života práci? Některé obory, jako je IT, business, ekonomie, média, si o změnu díky rychlému...

Kluk z Vršovic vyvíjí počítačové hry pro miliony hráčů na celém světě

Adam Konrád, český herní programátor v Bethesda Game Studios v Dallasu

Že chce pracovat s počítači, věděl Adam Konrád už na základní škole, ale neuměl si představit nic konkrétního. Navzdory...

Naši práci ovlivňují chutě Čechů i počasí, říká šéf patnácti řeznictví

Pavel Holeček vede všech patnáct řeznictví řetězce hypermarketů Globus

Dobře připravené maso a skvělou uzeninu umí Češi ocenit. Dalo by se proto očekávat, že o toto řemeslo mají mladí lidé...

Kvíz: Jste připraveni na problémy při zahraniční dovolené?

ilustrační snímek

Prázdniny už sice za dva týdny končí, ale možná se právě teď chystáte na dovolenou do ciziny. Víte, co dělat, když se...

Další z rubriky

Postoupení pohledávky podle nového občanského zákoníku

Všeobecný zákoník občanský platil na našem území od roku 1811 až do roku 1950

Postoupení pohledávek z původního věřitele (postupitel) na věřitele nového (postupník) jako častého institutu se dotýká...

Dědické právo v novém občanském zákoníku

Občanský zákoník (ilustrační foto).

Dědické právo je jednou z oblastí, které se rekodifikace soukromého práva dotkla nejvýrazněji. Nový občanský zákoník...

Stanovisko Nejvyššího soudu k promlčení nároku na omluvu

Ústavní soud v Brně (ilustrační snímek)

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu schválilo na svém zasedání dne 11.9.2013 stanovisko, které se týká...

Na předčasný důchod dosáhne zhruba polovina Čechů

Na předčasný důchod dosáhne zhruba polovina Čechů

Kurzy.cz Pokud chcete jít do starobního důchodu dříve, máte možnost využít takzvaného předčasného důchodu, tedy odejít do penze ...

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA KVALITY S AJ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj
nabízený plat: 35 000 - 40 000 Kč

Najdete na iDNES.cz