Dubaj (SAE) - Turnaj žen, start: 22. 2. 2024 11:09