Na prachy jsou tu MicroMoney!

aktualizováno 
Dnes jsme udělali malou výjimku a zveřejňujeme recenzi na program, který byl již stažen z nabídky na Internetu. Možná stojí za připomenutí toho, co kdysi dokázal v kategorii finančních programů jeden freeware produkt...
Aplikací pro správu osobních financí je povícero. Téměř vždy jsou za peníze a poskytují větší či menší komfort pro správu osobních financí. Málokdo ovšem dnes ví o jedné téměř zapomenuté aplikaci, která je zdarma a těm ostatním je více než čestným protivníkem.
Aplikace se jmenuje MicroMoney, respektive MoneyManager. První jméno je napsáno v okně s informací o aplikaci, zároveň s číslem verze 1.65 a jménem autora - tím je zde firma StingerSoft. Druhé jméno je pak  zobrazeno v prostředí PalmOS. Je to sice kapku schizofrenní, ale myslím, že stojí za to této aplikaci odpustit (k odpouštění je toho více, viz Mouchy a mušky).

První pohled

Nejprve si řekněme, pro jaké použití je tato aplikace vhodná a pro jaké použití vhodná není. Všechno, co se dá s MicroMoney dělat, je správa peněžních účtů. Peněženka, několik účtů u bank, úvěrový účet nebo stavební spoření či životní pojistka, to všechno si zde můžete evidovat a spravovat. Pokud si zvyknete (jako já) MicroMoney používat opravdu s každým vydáním či přesunem peněz mezi evidovanými účty, získáte velmi přesný a detailní přehled o stavu svých financí.
Co tedy MicroMoney umí?
  • spravovat až 15 různých účtů (to je počet kategorií v PalmOS)
  • zadávat pro jednotlivé účty plusové a mínusové transakce
  • zadávat jednoduše převody mezi jednotlivými účty
  • zadávat opakované transakce (!!!)
Tolik v kostce. Počet účtů mi připadá pro osobní použití více než dostatečný, i s ohledem na všechny ty úvěrové karty a stavební spoření a ostatní metody ukládání nepotřebných (no...) peněz. Samozřejmě je k dispozici i položka Unfiled, kde mám já např. stavební spoření, kde sleduji stav jen jednou ročně a nepotřebuji pro to mít extra účet. Klidně si sem můžete zadávat i půjčky ("půjčil jsem" nebo "dlužím") nebo jakýkoliv jiný účet, kde nebude příliš mnoho transakcí.
Zadávání transakcí je velmi jednoduché a už toto je první výhoda oproti jiným programům tohoto typu. Všechno je soustředěno na jedné velmi přehledné obrazovce, a pro každý účet je k dispozici přehled transakcí se zobrazením celkové sumy (balance).
Za povšimnutí stojí možnost zadávání opakovaných transakcí. Když jsem si dělal svůj soukromý přehled o existujících finančních aplikacích, měl jsem právě s touto vlastností problém - ne a ne najít jinou aplikaci, která by tohle měla a zároveň nestála spoustu peněz... tedy pokud možno žádné.

Hlavní menu

Preferences - tady můžete zadat formát zadávání čísla šeku (u nás patrně nevyužitelné) a vlastní částky. Dále je možno určit, jak dlouho do budoucnosti se mají zadávat opakované položky a jestli se budou zadávat automaticky vždy při spuštění aplikace (jinak je lze zadávat i ručně přes povel v menu). Při zaškrtnutí volby Security+ je přístup do aplikace vázán na heslo v případě, že je nastaveno nezobrazování skrytých položek v systému PalmOS. Ostatní volby se týkají detailů zobrazení a je nejlepší si je vyzkoušet na vlastní oči.
Balance category - jak napovídá název, tento příkaz sečte všechny "odsouhlasené" transakce v aktuálním účtu a přičte vše k nejstarší transakci - tuto si můžeme nazvat třeba Základ nebo Výchozí stav. Blíže viz Zadávání transakce.
Enter repeating - vloží všechny opakované transakce, které se vyskytují v nastaveném počtu dní (viz Preferences) od aktuálního data.
Edit Type/Description List - přednastavený seznam popisů transakcí a typů transakcí (viz Zadávání transakce).
Reports - různé reporty, založené na všech transakcích na všech účtech.
V menu Goto pak můžete rychle najít první či poslední zadanou transakci nebo transakci z konkrétního data.

Přehled transakcí

Na této obrazovce vidíte jeden svůj účet jako na dlani. V minimální variantě je vidět datum transakce, její popis a suma. Volitelně (viz Preferences) si můžete nechat zobrazovat i okamžitou sumu (pro každý řádek) a označení měny. To však může být pouze jednopísmenné, takže s veleslavnou Korunou Českou neuspějete... Nu což, já to mám vypnuté.
Některé zvláštní transakce se zobrazují odlišeně. Tak odsouhlasené transakce poznáte tak, že jejich popis je uzavřen v kulatých závorkách. Tučným písmem jsou vyznačeny převody mezi účty a opakované transakce mají mezi datem a popisem svislou čáru.
Na posledním řádku je možné zvolit zobrazení jednoho ze čtyř typů balance - aktuální (ke dnešnímu datu), konečné (se započtením budoucích - opakovaných, zadaných dopředu - transakcí), a konečně minimální nebo maximální. Při tomto typu balance se ukáže stav z toho dne z celého časového období, ve kterém jsou zadány nějaké transakce, kdy je balance nejmenší nebo největší.

Zadávání transakce

Na tuto obrazovku se lze dostat stisknutím tlačítka New na obrazovce přehledu transakcí.
Úplně nahoře je označení účtu, ke kterému se transakce vztahuje. Následuje datum a čas transakce a její popis - tento lze zadat přímo nebo vybrat ze seznamu (viz hlavní menu, příkaz Edit Description List). Číslo šeku pravděpodobně v našich zemích neužijete, ale hned na dalším řádku je zadání částky - CR znamená Credit (plus, příjem), DR je od slova Debit (mínus, výdaj).
Repeat je moc prima funkce - umožní vám zadat opakované položky, např. výplatu nebo platbu pojistného. I v případě, že se jedná pokaždé o jinou sumu (např. výplata se měsíc od měsíce liší), lze si alespoň přibližně odhadnout, jak se bude stav na účtě vyvíjet. Ve spojení s možností zobrazit v přehledu účtu minimální nebo maximální balanci jde o velmi zajímavý nástroj! Opakování se dá nastavit na týdenní, čtrnáctidenní, měsíční nebo "na konci měsíce" (přiznám se, že tuto volbu nepoužívám).
Type - typ transakce se zadává pro informaci a je použit v jednom z reportů (viz Expenses), který zachycuje výdaje aktuálního dne právě podle jejich typu.
Xfer určuje účet, kam se tato transakce převede s opačným znaménkem. Jde tedy o převod z účtu na účet, což je i významem slova Transfer, zkráceného na Xfer.
Následují čtyři volby: Receipt zaškrtnete, pokud máte k transakci nějaký doklad (informativní položka), Flag nevím k čemu je, Private je jasné (skrytí záznamu, pokud je toto nastaveno v systému) a nakonec Cleared. Tuto volbu nastavte u těch transakcí, které jste si např. ověřili podle výpisu z účtu od banky. Všechny takto označené transakce lze povelem Balance category přičíst k první transakci účtu a tak obnovit "počáteční stav" na začátku každého měsíce.
Vzhledem k faktu, že tento povel je velmi často používaný, je možné transakci označit jako "ověřenou" prostým tapnutím na datum příslušné transakce v přehledu účtu.
Nakonec je možné ke každé transakci zadat textovou poznámku - k tomu slouží ikonka poznámkového bločku vpravo dole.

Mouchy a mušky

Tento program má ale i své stinné stránky. Nejobtížnější je jeho chování při reinstalaci s hotovým datovým souborem, např. po hardresetu nebo prostě jen tak. V tomto případě je totiž nutno nejprve instalovat datový soubor a teprve při dalším hotsyncu vlastní program!!! Je něco shnilého ve státě dánském, chtělo by se zvolat. Ano, je, ale není to tak zlé... Jak často děláte reinstalaci? :-)
Druhý problém je spíše kosmetického charakteru. Na IBM Workpadu (PalmOS 3.5) není v obrazovce pro zadání transakce vpravo dole vidět ikonka bločku... nicméně je tam. Zkuste si tapnout!

Závěr

Co dodat? Já sám tuhle aplikaci používám již drahně let, vlastně skoro po celou dobu, co mám PalmPilota. Poslední plus je tedy nasnadě: MicroMoney běží snad na každé verzi PalmOS. Přestože je někdy soužití kapku problematické, klape nám to spolu a jistě ještě dlouho bude.
Jo - a už jsem se zmínil, že je to všechno zadarmo? :-)
 
Martin Bodlák
 
 
Vzhledem k tomu, že aplikace není na internetu k nalezení, chtěli jsme ji dát k dispozici na náš server. Jak jsme dopadli - viz druhá část tohoto článku (neméně zajímavá).

 


Strasti pisálkovy

Řekli byste asi, že napsat recenzi na nějakou aplikaci třeba pro Palma není vůbec žádný problém. Asi to chce hlavně trochu času, dobrý nápad na aplikaci a pokud možno nějaký ten den zkušeností - ovšemže s recenzovanou aplikací, jak jinak. Jenže se může stát, že pokud daný program není zrovna v kursu, budou s recenzí nečekané problémy.
Firma LandWare, Inc. kdysi koupila produkt s názvem MicroMoney. Na tom by nebylo nic zvláštního. Jenže ona firma jej zřejmě nekoupila proto, že by jej chtěli dále vyvíjet, ale aby jej mohla utopit ve prospěch vlastního produktu. On to byl totiž dost dobrý program - i dnes jej sám autor recenze rutinně používá, a to bez větších problémů.
I rozhodl se autor napsat na onen velmi zdařilý prográmek recenzi. Protože se chtěl nejprve dotázat firmy LandWare na svolení s přiložením dané aplikace k samotné recenzi, napsal e-mail... A už to jelo!
Přikládám plný přepis korespondence s firmou LandWare - obrázek nechť si ctěný p.t. čtenář udělá laskavě sám.
 

I've heard about the fact that you are/were maintainers of MicroMoney - the financial apllication from StingerSoft. Is it true?
I want to write a review about this (old) application for Czech PDA server www.palmare.cz.
As MicroMoney is not available on the net today, I would like to kindly ask you for permission to include this application for download with the review.
I'm looking forward to your answer.
 
Slyšel jsem, že vaše firma je/byla majitelem práv k programu MicroMoney, finanční aplikaci od StingerSoftu. Je to pravda?
Rád bych napsal recenzi na tuto (starou) aplikaci pro www.palmare.cz, český server věnovaný PDA.
Vzhledem k tomu, že MicroMoney nejsou na internetu v současné době dostupné, rád bych vás požádal o svolení k tomu, abych mohl přiložit k recenzi přímo tuto aplikaci pro stažení.
Těším se na vaši odpověď.
 

MIcroMoney has been discontinued and has been replaced by the more fully-featured Pocket Quicken. It currently only works with US/Canadian versions of Quicken, but we are hoping to have international support soon.
 
MicroMoney nejsou nadále podporovány a byly nahrazeny mnohem obsažnějším produktem Pocket Quicken. Ten sice v současné době spolupracuje pouze s americkou a kanadskou verzí Quicken, ale doufáme, že brzy bude podporovat i mezinárodní verze Quicken.
 

Yes, but I would like to review MicroMoney, as Quicken is not used in Czech Republic. Besides, MicroMoney is rather good application and I use it to my full satisfaction.
Will you give me a permission, please?
I can mention PocketQuicken in my review and give an URL to your pages.
 
Ano, ale já bych rád napsal recenzi na MicroMoney, neboť Quicken se v České republice nepoužívá. Navíc je MicroMoney velmi dobrá aplikace a já sám ji používám ke své plné spokojenosti.
Mohu počítat s vaším svolením, prosím?
V recenzi se mohu zmínit o aplikaci PocketQuicken včetně odkazu na vaše stránky.
 

MIcroMoney has been discontinued. It is no longer developed, supported, or available. Since Pocket Quicken (our current offering) can't be used in the Czech Republic, we suggest that you review a product that is currently being developed and that is still available, even if it's by another company.
 
MicroMoney již nejsou podporovány, vyvíjeny, ani nejsou dostupné. Jelikož Pocket Quicken (náš současný produkt) nelze v České republice používat, navrhujeme vám napsat recenzi takového produktu, který je v současné době aktivně vyvíjen a podporován a je běžně k dispozici, i kdyby měl být od jiné firmy.
 

I do not want review any other product than MicroMoney in this category (financial apps). I guess you are proud to your PocketQuicken, but I do not need it and I will not buy it regardless your company's support or anything else.
I want to use applications which I choose from among others - and my choice is based on my experience and on independent reviews. As I want to write independent reviews too, I will still tell people "Try MicroMoney," because I think this is a great product, even if not supported. I believe you understand me.
 
Já nechci psát recenzi ná žádný jiný finanční program, než právě MicroMoney. Věřím, že jste na svůj Pocket Quicken hrdí, ale já jej nepotřebuji a nekoupím si jej bez ohledu na podporu ze strany vaší firmy nebo cokoliv podobného.
Chci používat ty aplikace, které si sám vyberu - a můj výběr je založen na mé vlastní zkušenosti a na nezávislých recenzích. A protože chci také psát nezávislé recenze, budu i nadále říkat lidem "Zkuste MicroMoney," protože si myslím, že je to výborná aplikace, i když není podporována. Věřím, že mi rozumíte.
 

We understand you and of course you are free to review any product you like. We simply feel that it would be of better service to your readers to highlight an application, even if it is a competing application, which can actually be purchased and support is available for.
MicroMoney had been withdrawn from the market so I'm not sure where you would even suggest your readers obtain a copy from. Remember that although MicroMoney has been terminated by us we still own complete copyright to it and it cannot be distributed in any form.
In additon support for MicroMoney is no longer available and I must warn you that it contains flaws that will never be fixed. For these reasons I think it would be far better to highlight some other product.
 
Rozumíme vám a samozřejmě je vaším právem psát recenzi na jakýkoliv produkt. My si prostě jenom myslíme, že pro vaše čtenáře bude lepší, když si přečtou něco o aplikaci v současné době bez problémů dostupné, pro kterou je poskytována podpora. I kdyby to nebyla naše aplikace.
MicroMoney byly staženy z trhu, takže nevím, kam odkážete své čtenáře pro stažení této aplikace. Uvědomte si, že ačkoliv byl vývoj MicroMoney ukončen, my na ně stále vlastníme úplná autorská práva, takže nemohou být v jakékoliv formě distribuovány.
Navíc není pro tento produkt k dispozici podpora a já vás musím upozornit, že v aplikaci jsou chyby, které nebudou nikdy opraveny. Z těchto důvodů by pro vás bylo mnohem lepší představit čtenářům nějaký jiný produkt.
 

Taky už jste se někdy bavili s kolovrátkem? :-)

 

Nejčtenější

Mohla to být šílenost léta. Alza si však z lidí i médií jen vystřelila

Za iPhone zdarma si chtěl nechat na záda vytetovat maskota internetového...

Byla by to další soutěž, na kterou by si za pár dní nikdo nevzpomněl. Jeden ze statusů pod facebookovým příspěvkem Alzy...

Ten nepřehlédnete. Vystouplý fotoaparát nových iPhonů bude obrovský

iPhone 11

Podoba nových iPhonů chystaných na září už je víceméně známá. Ještě více o tom, jak budou novinky vypadat, prozrazují...

Apple chystá levný iPhone se snímačem otisků. Nebude pro každého

iPhone XR je z aktuální kolekce nejprodávanějším modelem. V Číně kupující...

Applu v poslední době slábne odbyt iPhonů a velký propad prodejů firma utrpěla v Číně. Zvrátit to má nový cenově...

Test: Obří Huawei Mate 20X 5G je renesancí vymřelé kategorie smartphonů

Huawei Mate 20X 5G

Huawei se v Česku odhodlal k nečekanému kroku. Začal nabízet špičkový model Mate 20X 5G, který zaujme obřím displejem a...

Toto je budoucnost mobilů. Velký displej skrytý v malé tyčince

Designový koncept Samsung Galaxy Stick

Flexibilní displeje skýtají řadu možností, jak uživateli při zachování kompaktních rozměrů zařízení poskytnout zážitek...

Další z rubriky

Tyto aplikace vám řeknou vše o počasí. Vyberte si pro vás tu pravou

Ilustrační snímek

Nástroje, které vám pomohou zjistit, jaké bude počasí, jsou v mobilu mnohdy neocenitelným pomocníkem. Vybrali jsme ty...

WhatsApp omezuje počet adresátů, bojuje tak proti falešným zprávám

WhatsApp je nejpopulárnější aplikací pro zasílání textových zpráv.

Nová akce komunikační sítě WhatsApp má za cíl zpomalit šíření falešných zpráv. Aplikace nově omezuje počet příjemců...

Prohlížeč Chrome pro android má chybu, která umožní podvrhnout adresu

Chrome

Poměrně jednoduchý útok umožní podvrhnou adresu, takže si uživatel nemusí uvědomit, že je na falešné stránce. Problém...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Najdete na iDNES.cz