Právní předpisy uveřejněné ve sbírkách zákonů od 1.2.2013 do 15.2.2013

  22:15aktualizováno  22:15
První polovina února nepřinesla žádný významný právní předpis.
Prázdné lavice v Poslanecké sněmovně (ilustrační snímek)

Prázdné lavice v Poslanecké sněmovně (ilustrační snímek) | foto: Jiří Benák, iDNES.cz

Česká sbírka zákonů

Sbírka zákonů nepřinesla v prvních dvou týdnech února žádný nový zákon, pouze několik vyhlášek.

26/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů

27/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů

28/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími

29/2013 Sb. Vyhláška o stanovení seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ČR ve zvláštních případech, tzv. zelenou kartu, je oprávněn podat na zastupitelském úřadu státní příslušník země, která je uvedena ve vyhlášce Ministerstva vnitra; o všechny všechny typy zelené karty budou moci žádat občané ze 43 zemí či oblastí. Centrální evidenci volných pracovních míst, která mohou být obsazena držitelem zelené karty, vede Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

30/2013 Sb. Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace v oblasti ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů v rozsahu nařízení Komise (EU) č. 600/2012

31/2013 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Vrbice v okrese Karlovy Vary

Sbírka mezinárodních smluv

Ve sbírce mezinárodních smluv nebyl v první polovině února zveřejněn žádný předpis

Vybrané předpisy EU

Nařízení Rady (EU) č. 85/2013 ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 86/2013 ze dne 31. ledna 2013, kterým se provádí čl. 11 odst. 4 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám,podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 88/2013 ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES a nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky pro Ukrajinu v seznamech třetích zemí, z nichž lze do Unie dovážet některé maso, masné výrobky, vejce a vaječné výrobky

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 89/2013 ze dne 31. ledna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 90/2013 ze dne 31. ledna 2013, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. února 2013

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (Úř. věst. L 131 ze dne 28.5.2009)

Oznámení o vstupu v platnost Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obchodu s banány

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 91/2013 ze dne 31. ledna 2013, kterým se stanoví zvláštní podmínky použitelné pro dovoz podzemnice olejné (arašídů) z Ghany a Indie, okry a listů curry z Indie a melounových jader z Nigérie a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 669/2009 a č. 1152/2009

Nařízení Komise (EU) č. 93/2013 ze dne 1. února 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, pokud jde o stanovení indexů cen obydlí obývaných jejich majiteli

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 94/2013 ze dne 1. února 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 162/2011, pokud jde o intervenční centra pro rýži ve Španělsku

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 95/2013 ze dne 1. února 2013 o povolení přípravku Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako doplňkové látky pro všechny druhy ryb jiné než lososovité (držitel povolení Lallemand SAS)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 96/2013 ze dne 1. února 2013 o povolení přípravku Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 a přípravku Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat

Nařízení Komise (EU) č. 101/2013 ze dne 4. února 2013 o použití kyseliny mléčné ke snižování povrchové mikrobiální kontaminace u jatečně upravených těl skotu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 102/2013 ze dne 4. února 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o položku týkající se Spojených států v seznamu třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup živých kopytníků na území Evropské unie, veterinární osvědčení podle vzoru "POR-X" a protokoly pro vyšetřovací metody na vezikulární stomatitidu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 103/2013 ze dne 4. února 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 786/2007, pokud jde o jméno držitele povolení přípravku endo-1,4-β-mannosidasy EC 3.2.1.78 (Hemicell)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 104/2013 ze dne 4. února 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, pokud jde o detekční kontrolu cestujících a osob jiných než cestujících zařízením pro stopovou detekci výbušnin (ETD) v kombinaci s ručním detektorem kovů (HHMD)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 105/2013 ze dne 4. února 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 371/2011, pokud jde o jméno držitele povolení sodné soli dimethylglycinu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 106/2013 ze dne 4. února 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 23. ledna 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/18 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (ECB/2013/2)

Nařízení Komise (EU) č. 107/2013 ze dne 5. února 2013, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy melaminu v krmivech v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 4. února 2013, kterým se mění rozhodnutí 2009/719/ES, kterým se některým členským státům povoluje přezkoumat jejich roční programy sledování BSE (oznámeno pod číslem C(2013) 435)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 110/2013 ze dne 6. února 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Gruyère (CHZO)]

Oprava nařízení Komise (EU) č. 1072/2012 ze dne 14. listopadu 2012 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 318 ze dne 15.11.2012)

Rozhodnutí Rady č. 2013/77/EU dne 4. února 2013 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob jménem Evropské unie

Nařízení Komise (EU) č. 112/2013 ze dne 7. února 2013, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2014, které se týkají hmotné deprivace

Směrnice Komise 2013/2/EU ze dne 7. února 2013, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 114/2013 ze dne 6. listopadu 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011, pokud jde o pravidla podávání žádostí o výjimku z cílů pro specifické emise CO2 u lehkých užitkových vozidel

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 115/2013 ze dne 8. února 2013, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku diklazuril

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 116/2013 ze dne 8. února 2013, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku eprinomektin

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 118/2013 ze dne 8. února 2013, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 4. do 5. února 2013 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc únor 2013

Oprava nařízení Rady (Euratom) č. 2218/1989 ze dne 18. července 1989, kterým se mění nařízení (Euratom) č. 3954/87, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace ( Úř. věst. L 211 ze dne 22.7.1989) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 15, svazek 1, s. 363)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 ze dne 15. ledna 2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 100/2013 ze dne 15. ledna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost

Nařízení Komise (EU) č. 109/2013 ze dne 29. ledna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel a s ohledem na rozšíření systému Unie pro obchodování s emisemi na země EHP–ESVO (1)

Nařízení Komise (EU) č. 119/2013 ze dne 11. února 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 2214/96 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (HISC): předávání a zveřejňování dílčích indexů HISC, pokud jde o zavedení harmonizovaných indexů spotřebitelských cen při stálých daňových sazbách

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 120/2013 ze dne 11. února 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai (CHZO)

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 8. února 2013, kterým Komise schvaluje plány namátkových kontrol, kontrolní plány a společné kontrolní programy pro vážení produktů rybolovu v souladu s články 60 a 61 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (oznámeno pod číslem C(2013) 613)

Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 709/2012 ze dne 2. srpna 2012, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 208 ze dne 3.8.2012)

Oprava rozhodnutí Rady 2012/827/ES ze dne 18. prosince 2012 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu na období dvou let (Úř. věst. L 361 ze dne 31.12.2012)

Nařízení Komise (EU) č. 122/2013 ze dne 12. února 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1950/2006, kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků stanoví seznam základních látek k léčbě koňovitých

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 123/2013 ze dne 12. února 2013, kterým se po sto osmdesáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 125/2013 ze dne 13. února 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

Nařízení Komise (EU) č. 126/2013 ze dne 13. února 2013, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Nařízení Komise (EU) č. 127/2013 ze dne 13. února 2013, kterým se mění přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 758/2011 ze dne 1. srpna 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 1291/2009 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků (Úř. věst. L 199 ze dne 2.8.2011)

Informace o dni podpisu Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Kiribati o partnerství v odvětví rybolovu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 129/2013 ze dne 14. února 2013 o změně nařízení (ES) č. 1121/2009, pokud jde o přechodnou vnitrostátní podporu, která má být zemědělcům poskytována v roce 2013, a nařízení (ES) č. 1122/2009, pokud jde o snížení související s dobrovolnou úpravou přímých plateb v roce 2013

Směrnice Komise 2013/3/EU ze dne 14. února 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES tak, aby se zařazení účinné látky thiamethoxam do přílohy I uvedené směrnice rozšířilo na typ přípravku 18

Směrnice Komise 2013/4/EU ze dne 14. února 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky didecyldimethylamoniumchlorid do přílohy I uvedené směrnice

Směrnice Komise 2013/5/EU ze dne 14. února 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky pyriproxyfen do přílohy I uvedené směrnice 2013/77/EU

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Je to triko 21. století a chceme, aby ho měl každý, říká podnikatel

Pavel Hrstka (zleva), Martin Burkoň a René Němeček z chrudimské firmy CityZen

Tři inženýři a tátové od rodin. Společně podnikat začali teprve vloni. Letos vyhráli celorepublikové kolo soutěže...

Kolegyně mají dovolenou a šéf mi nařídil přesčasy. Můžu odmítnout?

ilustrační snímek

Podle statistik počet přesčasových hodin sice klesá, avšak v létě a období dovolených se asi některým z nás nevyhnou....

KOMENTÁŘ: Podílové fondy letí nahoru a „roztřesené ruce“ pláčou

ilustrační snímek

Roztřesené ruce jsou investoři, kteří se při výkyvech trhů vzdají své strategie a vrací peníze zpět do krabice od bot....

Úrokové sazby hypoték dál klesají, a to díky akčním nabídkám bank

Ilustrační snímek

Hypotéky dál zlevňují, a to už pátý měsíc. Průměrná úroková sazba poklesla z únorových 2,99 procent na červnových 2,76...

Proč vypnout o dovolené a jak si umět odpočinout, radí psycholog

Ilustrační snímek

Kdo nedokáže o dovolené vypnout a relaxovat, koleduje si o potíže. Nejen že klesne pracovní produktivita, ale vzroste...

Další z rubriky

Server justice.cz ochromila chyba systému

Státní znak (ilustrační foto).

Pravděpodobně jste zaznamenali výpadek serveru www.justice.cz, kde je dostupný mj. obchodní rejstřík, insolvenční...

Veřejná diskuze k proceduře narovnání

Státní znak (ilustrační foto).

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyzval veřejnost k účasti ve veřejné diskusi o Oznámení o proceduře narovnání....

Patentový úřad upozorňuje na soukromé databáze patentů a známek

Justice, talár, soudce, zástupce, soud, spis, trest, odvolat

Český Úřad průmyslového vlastnictví uveřejnil na svých webových stránkách upozornění na množící se případy nabídek na...

3 ověřené tipy, jak si přivydělat na rodičovské dovolené

3 ověřené tipy, jak si přivydělat na rodičovské dovolené

Kurzy.cz I když se úspěšně řeší navýšení rodičovského příspěvku, některé maminky na výši rodičovské spoléhat nemohou. Mají nákla...

PŘEDVÝBĚR.CZ s. r. o.
Technik elektronických systémů

PŘEDVÝBĚR.CZ s. r. o.
Praha
nabízený plat: 25 000 - 40 000 Kč

Najdete na iDNES.cz