Dražba bytů H-Systemu se odkládá. Na odškodné přitom čekají stovky lidí

  6:00aktualizováno  6:00
Dražba 55 bytů v Horoměřicích, které postavili někdejší klienti H-Systemu po krachu společnosti, byla zrušena. Napadli ji lidé, kteří v bytech bydlí. Na odškodnění ale čekají další stovky klientů H-Systemu. Domy v Horoměřicích jsou to poslední, co v majetku H-Systemu zbylo, říká v rozhovoru vedeném přes e-mail správkyně konkurzní podstaty Iva Fialová-Ištvánková.

Někteří z podvedených klientů zkrachovalé společnosti H-System si řadové domy ve Velkých Přílepech dostavěli na vlastní náklady. | foto:  Dan Materna, MAFRA

Proč jste se rozhodla pro dražbu bytů v Horoměřicích?
Musím vás opravit, neboť se nejedná o dražbu bytů. Jedná se o dražbu osmi bytových domů včetně stavebních pozemků, dále dražbu stavebních pozemků, na nichž stojí rodinné domky, které však nejsou zahrnuty v konkurzní podstatě a dále o dražbu pozemku, který obklopuje veškeré stavební pozemky. V reálu představuje tento pozemek zahrady u rodinných domků, předzahrádky u obytných domů a jsou na něm umístěny chodníky a komunikace. Tento nemovitý majetek v katastrálním území Horoměřice byl od prvopočátku konkurzního řízení zahrnut do soupisu majetku v konkurzní podstatě. Veškeré pozemky jsou ve vlastnictví úpadce a o jejich zahrnutí do konkurzní podstaty není žádného sporu.
K obytným domům a rodinným domkům byla ze strany SBD Svatopluk podána v roce 2003 žaloba na vyloučení z konkurzní podstaty. Toto řízení bylo ukončeno v říjnu 2008 s tím, že rodinné domky byly vyloučeny z konkurzní podstaty a v případě 8 obytných domů soud shledal jejich zahrnutí do konkurzní podstaty za oprávněné. Od tohoto data se mohlo započít s jejich zpeněžením. V rámci konkurzního řízení se majetek zpeněžuje buď přímým prodejem mimo dražbu, anebo ve veřejné dražbě.

Zmiňujete, že se s přímým prodejem mohlo začít už po roce 2008. Vy už jste ho dřív nabízela? A věděli o tom lidé z družstva Svatopluk?
Tento majetek byl poprvé nabízen k přímému prodeji v roce 2011, byl nabízen prostřednictvím inzerce široké veřejnosti. O této skutečnosti byli "bydlící lidé" v bytových domech v Horoměřicích informováni, osobně jsem tehdy umísťovala písemné oznámení o prodeji obytných domů a pozemků na jednotlivé objekty, písemně jsem toto oznámila i SBD Svatopluk a jejich právnímu zastoupení a rovněž jsem to oznámila písemně bytovému družstvu Horoměřice a navíc jsem hovořila přímo na místě se zástupcem tohoto družstva o prodeji. Tehdy a ani později nikdo z oněch "bydlících lidí" na nabídku nereagoval. Já se naopak následně dozvěděla, že má oznámení byla okamžitě někým strhána a údajně měli být oni "bydlící lidé" vyzváni k tomu, aby žádné nabídky nečinili a ať nadále vyčkávají. Nabídku neučinil ani nikdo jiný z veřejnosti.
Podruhé byl tento majetek nabízen k přímému prodeji v polovině roku 2012 a opět to bylo inzerováno. Ze strany "bydlících"  to však zůstalo bez relevantního zájmu. Nabídku na odkup celku, tedy všech nemovitostí učinili tři zájemci. Vítězný zájemce, kterým však nebylo SBD Svatopluk, ale třetí právnická osoba "spřízněná" s tímto družstvem ve výsledku od svého zájmu odstoupil. Zbývající dvě nabídky byly věřitelským výborem odmítnuty jako příliš nízké a tak se řešilo, jak dále při zpeněžování tohoto majetku postupovat.

Někteří bývalý klienti společnosti H-System obviňují členy družstva Svatopluk, že se na jejich úkor obohatili. Vysvětlují to tím, že domy členů družstva se zatím nedařilo prodat. Lze to tak skutečně interpretovat?
Spíše bych řekla, že různé kroky, které SBD Svatopluk učinil za posledních 15 let, kdy běží konkurzní řízení, ztěžovaly postup správce při zpeněžování majetku a v podstatě byly ve vztahu k majetku zahrnutého do konkurzní podstaty kontraproduktivní. Je samozřejmé, že vedením soudních sporů byl majetek v očích veřejnosti zatížen a tím do jisté míry i znehodnocován, v tomto smyslu se jednání SBD Svatopluk, jakožto konkurzního věřitele zcela odlišuje od jednání ostatních konkurzních věřitelů.

H-System

Projekt, který sliboval výstavbu levných bytů a rodinných domků, fungoval na principu pyramidové hry. Společnost vznikla v roce 1993, kdy se firma objevila na trhu a začala reklamní kampaň, která přivedla stovky zájemců k levnému bydlení. Každý zákazník zaplatil v průměru milion korun. První zákazníci skutečně levné bydlení získali, další již ne.

Vedení H-Systému následně začalo převádět peníze na další firmy, které ovládalo, či s jejich pomocí splácelo dluhy. Teoreticky měli klienti své domy obdržet do 2 až 3 let od podepsání smlouvy, ale na podzim roku 1997 firma zkrachovala. Firma za dobu své existence stihla dokončit asi jen 30 rodinných domků.

Menší část podvedených založila sdružení Maják. Těm nešlo o nic jiného než dostat v rámci konkursu na majetek H-Systému zpátky své vložené peníze.

Jen osm desítek členů družstva Svatopluk dotáhlo do dnešního dne stavby do konce. A právě oni mohou na celém případu prodělat ze všech nejvíc. Do bydlení "napumpovali" další stovky tisíc a k tomu uzavřeli ještě s bývalým vedením H-Systému smlouvy o pronájmu pozemků.

Lidé ze Svatopluku nicméně tvrdí, že byty dostavěli po dohodě se správcem konkurzní podstaty. Je ta dohoda platná?
Nevím, jakou dohodu mají na mysli. Ani původní a ani nový správce žádnou písemnou dohodu s "bydlícími lidmi" neuzavřel. Jediné, co mohou mít na mysli, je souhlas ze strany původního správce konkurzní podstaty doktora Kudláčka, který byl dán formou pouhého přípisu. K žádosti SBD Svatopluk v červnu 1999 vyslovil souhlas s dostavbou, který byl vázán na dodržení několika podmínek. Ty ale nebyly ze strany družstva dodrženy a tento postup původního správce byl zároveň jedním z důvodů k jeho odvolání z funkce. Již v lednu 2000 byl jmenován nový správce doktor Monsport, který po předání listin od původního správce přistoupil v prvé řadě k odvolání tohoto souhlasu s dostavbou v květnu 2000, neboť daný stav odporoval pravidlům konkurzního řízení. Zároveň v květnu 2000 vyzval SBD Svatopluk k zastavení veškerých stavebních prací, vyklizení nemovitostí, zákazu jakékoliv dispozice s tímto majetkem. Vedení družstva také vyzval, aby neumožnilo tento majetek někomu užívat. Vzhledem k tomu, že družstvo tento požadavek ignorovalo, obrátil se doktor Monsport v roce 2001 na soud se žádosti o vydaní předběžného opatření, aby se Svatopluk zdržel pokračování výstavby. Soud žádosti vyhověl, nicméně družstvo toto rozhodnutí nerespektovalo. Ke kolaudaci obytných domů došlo až na přelomu roku 2000 - 2001, tedy v době, kdy již byl půl roku souhlas původního správce odvolán a družstvo nebylo oprávněno s majetkem, který je zahrnutý do konkurzu, jakkoliv nakládat. 

Dražba domů

Zkoušela jste se lidmi z SBD Svatopluk domluvit, jak vzniklou situaci řešit?
Po celou dobu konkurzního řízení běžně komunikuji s právním zástupcem SBD Svatopluk a stejní právní zástupci zastupují i "bydlící lidi". Pokud jsem byla kdykoliv v minulosti v souvislosti se zpeněžováním majetku oslovena zájemci o tento majetek, vždy jsem s nimi komunikovala, a to se bez výjimky týká i členů družstva SBD Svatopluk. "Bydlící lidé" v Horoměřicích mne nikdy neoslovili a co vím, tak ani předchozího správce doktora Monsporta. O stav věci při zpeněžování se oni sami nezajímali a stejně tak se nezajímali o probíhající spory. Předpokládám, že o všech těchto věcech byli vždy informováni svým právním zástupcem.

Lidé bydlící v bytech po H-Systemu nejsou jejich majiteli

Plánovanou dražbu jste nyní zrušila, respektive pozastavila. Proč?
Termín dražby, která měla proběhnout 11. dubna, byl zrušen kvůli žalobce ze strany SBD Svatopluk. Družstvo se v ní domáhá vyloučení části majetku z konkurzní podstaty. Konkrétně jde o vozovku o výměře 1 396 metrů čtverečních a chodník, respektive zámkovou dlažbu mezi objekty C2-D a C1. Nemovitosti, které jsou předmětem dražby, tedy především ony obytné domy, družstvo Svatopluk ve své žalobě nezmiňuje. Souvisí to s tím, že po 15 letech trvajícího konkurzního řízení začalo družstvo pociťovat vlastnické právo k zámkové dlažbě, obrubníkům a podkladní vrstvě, která se nachází na pozemcích, jež jsou předmětem dražby. Žalobu považuji v tomto ohledu za účelovou, ve snaze zmařit dražbu a odradit případné zájemce.

Soud a tresty

Podle soudů architekt podvodu Petr Smetka vyváděl peníze klientů do společností, které v devadesátých letech založil. Proces s manažery vytunelované firmy H-System začal v roce 2002, první tresty padly o dva roky později. Smetku soud poslal za mříže v roce 2006. Definitivní tresty pro zbylé tři aktéry pak vrchní soud vynesl loni v létě (více čtěte zde).

Proti rozsudku však podal dovolání nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Nezdála se mu totiž výše trestů. Nejvyšší soud mu nakonec vyhověl, když rozhodl, že podmíněné tresty pro Jaroslava Eliáše, Ladislava Tůmu a Jaroslava Vítka byly nepřiměřeně nízké (více čtěte zde).

V tomto ohledu připomínám, že věřitelů přihlášených do konkurzu je zhruba 500 a SBD Svatopluk je jen jedním z nich. Jako takový by měl ctít základní pravidlo při zpeněžování majetku, tedy snažit se prodat majetek co nejvýhodněji a minimalizovat obstrukce kolem prodávaného majetku. Když ale sleduji chování družstva, mám pocit, že ani jedno z těchto pravidel nectí. Naopak je z jeho jednotlivých kroků možno vysledovat, že upřednostňuje zájmy svých některých členů - družstvo se prezentuje počtem 500 členů, ale zde se jedná cca o 55 členů. 

Jaký je status lidí, kteří bydlí v bytech, o které se nyní vede spor?
Ptáte-li se na právní titul těchto lidí k jejich bytům, tak není žádný. Oni se do domů nastěhovali bez vědomí správce konkurzní podstaty a bez jeho souhlasu. Svoje bydlení tedy odvozují od SBD Svatopluk, který jim opět bez vědomí a souhlasu správce umožnil obytné domy užívat. Já jsem proto proto podala na družstvo žalobu na vyklizení a soud v 1. instanci v lednu 2013 rozhodl, že družstvo Svatopluk má domy vyklidit. Rozhodnutí zatím není pravomocné, protože se družstvo odvolalo. "Bydlící lidé" jsou v tomto řízení vedeni jako vedlejší účastníci a jsou zastoupeni advokátem, který rovněž zastupuje SBD Svatopluk.

Co ještě zůstalo  v konkurzní podstatě firmy H-System?
V konkurzní podstatě už jen zmiňované nemovitosti v Horoměřicích a část pozemků ve Velké Přílepech. Vše ostatní bylo již zpeněženo.

Kolik klientů H-Systemu vlastně čeká na odškodnění?
Do konkurzního řízení se přihlásilo cca 500 konkurzních věřitelů. Tito jsou představováni, jak "klienty H-Systemu", tak i podnikateli - fyzickými a právnickými osobami. Zhruba je to tak, že fyzických osob je 450 a zbytek tvoří podnikatelé a úřady. Jsou to ti, kteří respektovali pravidla konkurzního řízení a právní stav věci a ani se nestali členy SBD Svatopluk, tudíž ani žádný majetek za trvání konkurzu nedostavovali. Všichni po celou dobu konkurzního řízení logicky očekávali a očekávají, že výnosy z prodejů zbylého majetku budou co nejvyšší a jejich uspokojení bude také co nejvyšší.
V této souvislosti je dobré si uvědomit, že "bydlící lidé" v Horoměřicích, respektive část členů SBD Svatopluk - cca 55 z nich, nejsou mezi věřiteli. Jediné, co fakticky řeší je, jak si co nejvýhodněji zajistit svůj "status" bydlení a dělají to prostřednictvím SBD Svatopluk. To je ale situace, kterou musím jako správce pro zpeněžování majetku z konkurzní podstaty jednoznačně odmítnout. Nemohu upřednostňovat zájem jednoho z konkurzních věřitelů oproti ostatním.


Hlavní zprávy

Nejčtenější

Bylo to hrozné, líčí turistka. Při bouři zemřeli v Chalkidiki dva Češi

Převrácený autokaravan v řecké vesnici Sozopoli, v němž zemřeli dva čeští...

Silná bouře na řeckém poloostrově Chalkidiki si ve středu večer vyžádala sedm obětí, šest z nich byli turisté. Mezi...

Misionářka chtěla tak pomáhat Africe, až údajně zabila sto malých dětí

Lékařáská péče v Ugandě

V Ugandě běží soud s americkou misionářkou, která si podle obžaloby hrála na lékařku, přestože medicínu nikdy...

V penzi spolu chtěli procestovat svět. Na řecké pláži je zabila bouře

Na pláži na řeckém poloostrově Chalkidiki v noci na čtvrtek zemřeli dva Češi....

Manželé z Vysočiny si na stáří koupili zánovní obytný automobil. Chtěli procestovat Evropu, být na důchod co možná...

Bouřky, déšť a zima. Počasí kazí Čechům dovolenou v Chorvatsku

Silná bouřka provázená přívalovým deštěm v Praze (6. června 2019)

Chorvatsko je pro Čechy nejoblíbenější letní destinací, každoročně jich tam za mořem vyrážejí stovky tisíc. Na tento...

Letní radovánky v Německu. Na koupaliště raději s policejním doprovodem

Němečtí policisté dorazili urovnat jeden z násilných incidentů ve venkovním...

Teploty stoupají a s nimi i počet návštěvníků koupališť. Německo uvažuje o posílení bezpečnosti na plovárnách kvůli...

Další z rubriky

Prodloužení Baťova kanálu se opět odkládá kvůli sporu o rybí přechod

Plavební komora s přístavištěm v Bělově u Otrokovic vyjde na více než 180

Úpravy Bělovského jezu na řece Moravě u Otrokovic za téměř 300 milionů korun stojí před další překážkou, protože...

Den po smrti čtyř lidí kopou na přejezdu v Černožicích základy pro závory

Přejezd v Černožicích (15.7.2019).

V Černožicích, kde v neděli zemřeli čtyři lidé po srážce auta a vlaku na přejezdu, místní už řadu let žádají závory. Na...

Za klimatické stávky přes držku, řekl Hanák. Pak se studentům omluvil

Jaroslav Hanák ze Svazu průmyslu a dopravy ČR při projevu na XXVII. Sněmu...

Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák se opřel do studentů, kteří po světě stávkují za ochranu klimatu....

Najdete na iDNES.cz