Čtvrtek 19. května 2022, svátek má Ivo
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Čtvrtek 19. května 2022 Ivo

Plné znění dodatků opoziční smlouvy mezi ODS a ČSSD

  13:41
-

Na základě společného prohlášení delegací ČSSD a ODS ze dne 14. ledna 2000 uzavírají ČSSD a ODS následující dohodu:

 

Dohoda č. 1 o státním rozpočtu na rok 2000 a rozpočtovém výhledu uzavřená mezi Českou stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou

I. Část týkající se bezprostředně státního rozpočtu

1. ODS, vědoma si neúnosnosti prodlužování rozpočtového provizoria, umožní v Poslanecké sněmovně v prvním čtení schválení základních ekonomických parametrů vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2000.

2. ČSSD a ODS budou před konečným hlasováním ve třetím čtení konzultovat některé dílčí návrhy na změny rozpočtu.

3. ODS ve třetím čtení podpoří návrh státního rozpočtu na rok 2000, dojde-li ke splnění závazků uvedených ve Společném prohlášení delegací ČSSD a ODS ze dne 14. ledna 2000.

4. ČSSD se zavazuje, že na rok 2001 a 2002 vláda navrhne rozpočty s cílem mít v roce 2001 rozpočet s deficitem maximálně 20 mld. Kč a v roce 2002 s deficitem maximálně 10 mld. Kč. V dalším roce by měl být rozpočet vyrovnaný.

5. V letech 2001 a 2002 bude deficit veřejných rozpočtů (jako podíl HDP) postupně klesat tak, aby v roce 2003 výše deficitu veřejných rozpočtů splňovala maastrichtské kritérium.

6. ČSSD a ODS se zavazují, že dosáhnou oboustranně přijatelné shody o podobě státních rozpočtů na roky 2001 a 2002.

II.Část doprovodných opatření

7. Nedojde ke zvýšení daňového zatížení občanů a firem včetně zdravotního a sociálního pojištění, tzn. ke zvýšení složené daňové kvóty.

8. ČSSD a ODS se zavazují, že nenavrhnou a nepodpoří změny sazeb u daně z příjmů.

9. Vláda urychlí legislativní práce směřující k zastavení růstu podílu mandatorních výdajů ve státním rozpočtu s tím, že předloží ideový záměr, zajišťující sociální stabilitu, do jednoho roku od podpisu této dohody.

10. ČSSD se zavazuje, že vláda urychleně přijme koncepci dalšího vývoje transformačních institucí s cílem prohloubit jejich transparentnost ve vztahu ke státnímu rozpočtu. Tato koncepce bude předmětem vzájemných konzultací.

11. ODS umožní vznik Státního fondu pro rozvoj bydlení a Státního fondu dopravy.

Dohoda č. 2 o základních parametrech změny volebního systému uzavřená mezi Českou stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou
Podstatou změn je posílení významu voleb jako základního pilíře zastupitelské demokracie v České republice.

I. Poslanecká sněmovna

1. Základním cílem změn je nalezení volebního systému, který významně usnadní vznik funkční většinové vlády složené maximálně ze dvou politických subjektů.

2. Návrh bude:

a) předložen vládou do Poslanecké sněmovny,

b) v PS projednán a schválen do 31. července 2000,

c) účinnost zákona bude stanovena od 1. ledna 2002.

3. Zůstane zachován poměrný systém voleb při současném posílení většinových prvků.

4. Parametry:

a) volební kraje nepřesáhnou hranice krajů a jejich hranice bude tvořena hranicemi okresů,

b) počet volebních krajů bude stanoven na 35 s tím, že hlavní město Praha bude reprezentovat čtyři, Brno jeden, Ostrava jeden z těchto volebních krajů,

c) počet poslanců zůstane zachován a rozdělování mandátů bude prováděno vyrovnávací d'Hondtovou metodou.

5. Obě strany se zavazují, že nenavrhnou ani nepodpoří žádnou iniciativu vedoucí k vyvolání předčasných voleb.

  1. Územní samospráva

1. U samosprávy na úrovni krajů je cílem vytvoření srozumitelného poměrného volebního systému vedoucího k efektivní správě krajů s tím, že bude zavedena pětiprocentní uzavírací klausule a rozdělování mandátů bude prováděno vyrovnávací d'Hondtovou metodou.

2. U obcí a měst je cílem provedení úpravy zákona na základě existujících zkušeností a dosažení vyšší stability zvolených orgánů s tím, že bude zavedena uzavírací klausule; dojde ke změně metody rozdělování mandátů tak, aby nedocházelo k nerovnému vztahu mezi počtem získaných hlasů a získaných mandátů; bude zvýšen počet zastupitelů, po jejichž odstoupení dojde k vypsání nových voleb tak, aby nové volby byly vyhlášeny, pokud počet členů zastupitelstva poklesne pod hranici usnášeníschopnosti; bude zvýšeno procento hlasů pro kandidáta umožňující změnu pořadí na kandidátce.

Dohoda č. 3 o přípravě České republiky na vstup do EU uzavřená mezi Českou stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou

- s ohledem na skutečnost, že vstup ČR do EU je otázkou národního zájmu,

- ve shodě na dosažení strategického cíle, kterým je vstup ČR do EU v rámci příští vlny jejího rozšíření,

- při vědomí nutnosti urychlit harmonizaci českého právního řádu s evropským právem tak, aby ČR mohla vstoupit do EU po 1. lednu 2003,

- ve snaze pozitivně reagovat na loňskou hodnotící zprávu EK a vykázat konkrétní výsledky před přijetím další hodnotící zprávy

se dohodly na následujícím mechanismu projednávání legislativy vázané na EU:

1. ČSSD a ODS budou pravidelně 2x ročně konzultovat vládní seznam legislativních úkolů (vládních návrhů zákonů), související s harmonizací českého právního řádu s evropským právem. Seznam bude chronologicky členěn, hierarchizován podle věcných priorit a zohlední dosavadní průběh jednání o přistoupení ČR k EU a závazky přijaté ve vztahu k EU. Při prvních konzultacích bude zvláštní pozornost věnována legislativním úkolům, jejichž splnění je žádoucí do termínu, ve kterém bude vyhotovena první verze hodnotící zprávy EK pro letošní rok (červenec 2000).

2. ČSSD a ODS budou při schvalování příslušných zákonů respektovat platné znění odpovídajících právních norem ES a skutečnost, že volba forem a prostředků jejich transpozice je plně v kompetenci vnitrostátních orgánů. Důvodové zprávy návrhů příslušných zákonů budou proto doplněny o identifikaci a charakteristiku těch právních norem ES, které mají být příslušným návrhem transponovány.

Při přípravě vládních návrhů zákonů a při zpracování pozměňovacích návrhů k těmto návrhům se jedna i druhá strana vyvarují ustanovení, která by byla v rozporu s evropským právem nebo šla v rozsahu právní úpravy nad rámec platných právních norem ES.

Jedna i druhá strana nebudou argumentačně využívat právních norem ES k prosazování vlastních programových zásad, které s evropskými politikami nesouvisejí.

3. ČSSD a ODS zvolí z řad svých parlamentních klubů vnitroklubové zpravodaje (koordinátory), kteří budou zodpovědní za hledání a nalézání co největší shody při projednávání těchto návrhů zákonů a při odstraňování případných pozměňovacích návrhů, které by byly v přímém rozporu s evropským právem tak, aby byly akceptovatelné parlamentními kluby obou stran. K tomu budou využívány i parlamentní výbory pro evropskou integraci. Nedojde- li k dohodě na úrovni koordinátorů, přenáší se jednání na vedení klubů. Nedojde-li k dohodě ani na úrovni vedení klubů, může být na žádost jedné ze stran jednání přeneseno na úroveň vedení stran.

4. ČSSD a ODS považují vstup České republiky do EU za zahraničně politickou prioritu, a proto se zavazují v maximální míře vysvětlovat průběžně tento cíl občanům ČR a poskytovat jim přitom informace o všech aspektech dopadu členství v EU na českou společnost.

 

Dohoda č. 4 o vzájemném vymezení věcných podmínek tolerance menšinové vlády uzavřená mezi Českou stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou

1. Ve zbytku volebního období dojde k výraznému pokroku v privatizaci. Bude to znamenat:

- doprivatizaci zbytkových podílů bank a dalších vybraných podniků,

- zahájení privatizace regionálních distribučních společností bez jejich předchozího postátnění.

Celkově budou zprivatizovány alespoň dvě třetiny majetku dosud drženého FNM, tj. cca 120 - 130 mld. Kč v dnešním tržním ocenění.

2. Celkové náklady na státní administrativu v ústředních orgánech a jimi řízených úřadech neporostou. Nedojde rovněž k růstu počtu zaměstnanců těchto institucí.

3. Vláda v roce 2000 předloží koncepci reformy důchodového systému, založeného na kombinaci průběžného a kapitálového financování.

4. Vláda neposílí úlohu státu ve zdravotnictví, nezhorší podmínky pro soukromý sektor a zachová stávající systém více zdravotních pojišťoven. Rozsah spoluúčasti pacienta nebude změněn.

5. Vláda minimálně zachová stávající podmínky pro rozvoj soukromého školství.

6. Vláda bude pokračovat v deregulacích nájemného a nápravě cen energií s cílem ukončit deregulace v roce 2002.

7. Vláda zabrání růstu administrativní zátěže občanů a firem. Regulace v síťových odvětvích, v mediální sféře a v obecném přístupu k podnikání bude prováděna pouze v nezbytném rozsahu a časovém rozložení požadovaném legislativou EU.

8. Vláda, vzhledem k našim závazkům v NATO, zajistí, že výdaje na obranu neklesnou pod 2,2 procenta HDP.

9. Vláda zabezpečí, aby zemědělské dotace byly přidělovány rovným způsobem vzhledem k formám vlastnictví.

Dohoda č. 5 o komunikaci poslaneckých a senátorských klubů uzavřená mezi Českou stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou

1. Před každým zahájením schůze Poslanecké sněmovny a Senátu se budou předsedové klubů vzájemně informovat o:

a) stanoviscích parlamentních klubů k jednotlivým bodům schůze,

b) a to vždy písemně o vazbě jednotlivých bodů schůze k dohodě o věcných podmínkách tolerance menšinové vlády uzavřené mezi ODS a ČSSD.

2. Budou-li se lišit stanoviska poslaneckých klubů k bodům, jež alespoň jedna strana zařadila do kategorie bodů vázaných na dohodu o věcných podmínkách tolerance menšinové vlády, sejdou se ke společnému jednání předseda a dva místopředsedové klubů z každé strany. Z tohoto jednání bude pořízen písemný záznam autorizovaný jeho účastníky.

3. Nebude-li dosaženo společného stanoviska na jednání zástupců poslaneckých klubů dle předchozího bodu, budou informována vedení stran.

4. Chce-li navrhovatel současně s návrhem zákona navrhnout vyslovení souhlasu již v prvém čtení nebo chce-li některý z poslaneckých klubů navrhnout zkrácení lhůty na projednávání zákona ve výborech na méně než 30 dní, je povinen neprodleně informovat druhou stranu této dohody.

5. Vznese-li druhá strana dle předchozího bodu námitku, použije se postup dle bodů 2 a 3 této dohody.

6. Body 4 a 5 vstupují v platnost dnem nabytí účinnosti novely jednacího řádu PS.

V Praze dne 26. ledna 2000 v sedmi vyhotoveních.

Za Českou stranu sociálně demokratickou:

Miloš Zeman
předseda

Vladimír Špidla
statutární místopředseda

Stanislav Gross
předseda poslaneckého klubu

Za Občanskou demokratickou stranu:
Václav Klaus
předseda

Ivan Langer
místopředseda

Vlastimil Tlustý
předseda poslaneckého klubu

Autor:

80 let od atentátu na Heydricha

27. 5. 1942 provedli českoslovenští parašutisté atentát na zastupujícího říšského protektora na území Čech a Moravy Reinharda Heydricha.

Praha potřebuje několik nových tunelů a radiál, říká dopravní expert

  • Nejčtenější

VIDEO: Jsme pro smích! Ruský plukovník vykolejil hlásnou troubu Kremlu

Nezvykle ostře se v pondělí ke schopnostem ruské armády i státu v mezinárodní politice vyjádřil ve státní televizi...

Tajemství dopisu na rozloučenou. Co bylo za sebevraždou šéfa dopravního impéria

Premium Když v neděli večer ukončil výstřelem z pistole svůj život Jakub Vyskočil, majitel jedné z největších dopravních firem...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Finský vstup do NATO je na spadnutí. Proč je to pro Putina špatná zpráva

Očekává se, že Finsko oznámí svůj zájem o členství v NATO již tento týden poté, co parlamentní zahraniční výbor...

Máme generály idioty! Rusové rozebírají vojenský debakl u Bilohorivky

Premium O bezmála pět set mužů přišla ruská armáda, když se neúspěšně pokusila překonat řeku Severní Doněc. Velitele zodpovědné...

Obrat ve vztazích? Rusové vypálili v Sýrii rakety proti izraelským letounům

Ruská armáda v Sýrii poprvé použila svůj raketový systém S-300 proti izraelským letadlům. Uvedla to izraelská televize....

Půst, občas večeře, čtyři kávy denně. Jak jíst podle výživového poradce Havlíčka

Premium Strava ovlivňuje nejen naši váhu či kondici, ale i náladu a zdravotní stav. Ostatně až dvě třetiny všech nemocí mají...

Vláda má 20 korun z každého litru benzinu, říká šéf sítě levných čerpacích stanic

Premium Nikoho nenechají na pochybách, že tohle je nízkonákladová firma, kde se nehýří. Okázalost tu nemá místo. Spolumajitel...

Všechno vymyslela Škrlová. Je to hlava manipulace, říká režisér Síbrt

Premium Před patnácti lety Česko šokovala kuřimská kauza. Týrání malých chlapců nejbližšími příbuznými i podivná role „Aničky“....

  • Další z rubriky

Kamion smetl auto s nepozornou řidičkou přímo před policisty, zachránili ji

Přímo před zraky hlídkujících policistů se v březnu odehrála vážná dopravní nehoda na hlavním tahu u obce Drobovice na...

Nemocnice svěřila podobu kolárny architektovi, má podobu článku řetězu

Neobvyklá stavba je nově k vidění v areálu olomoucké fakultní nemocnice. Jde o úschovnu kol pro zaměstnance v podobě...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Vlak smetl auto u Berouna. Neštěstí si vyžádalo mrtvého a tři zraněné

Na železničním přejezdu u Berouna se ve středu vpodvečer srazilo auto s vlakem. Cestující ve vlaku neutrpěli žádná...

Je nutná redukce obsahu výuky a změny maturit, shodli se Gazdík se Zemanem

Po ministryni obrany Janě Černochové přijal prezident Miloš Zeman ve středu na Pražském hradě na jeho žádost i ministra...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Vláda má 20 korun z každého litru benzinu, říká šéf sítě levných čerpacích stanic

Premium Nikoho nenechají na pochybách, že tohle je nízkonákladová firma, kde se nehýří. Okázalost tu nemá místo. Spolumajitel...

Bez nebezpečných injekcí do penisu si dnes nic nevyděláte, říká pornoherec

V posledních letech se ve videích pro dospělé objevuje další nerealistický prvek – hodiny trvající erekce. Pornoherec a...

Jelínek z Luneticu byl u smrtelné nehody, po koncertě srazil na dálnici muže

V sobotu vystoupili Lunetic na koncertě Leoše Mareše. Když se zpěvák skupiny Václav Jelínek (43) vracel domů do...

Nešvar z devadesátých let se vrací. Turisté na místě zjišťují, že bydlí jinde

Premium Nešvar z devadesátých let se vrací. Turisté si zaplatí zájezd v zahraničí, přijedou do hotelu a teprve na jeho recepci...

Eurovizi vyhráli Ukrajinci s písní pro matky, čeští We Are Domi nezaujali

Na šedesátém šestém ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize, který se letos konal v italském Turíně, zvítězil...