Neděle 28. února 2021, svátek má Lumír
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Neděle 28. února 2021 Lumír

Plné znění dodatků opoziční smlouvy mezi ODS a ČSSD

  13:41
-

Na základě společného prohlášení delegací ČSSD a ODS ze dne 14. ledna 2000 uzavírají ČSSD a ODS následující dohodu:

 

Dohoda č. 1 o státním rozpočtu na rok 2000 a rozpočtovém výhledu uzavřená mezi Českou stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou

I. Část týkající se bezprostředně státního rozpočtu

1. ODS, vědoma si neúnosnosti prodlužování rozpočtového provizoria, umožní v Poslanecké sněmovně v prvním čtení schválení základních ekonomických parametrů vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2000.

2. ČSSD a ODS budou před konečným hlasováním ve třetím čtení konzultovat některé dílčí návrhy na změny rozpočtu.

3. ODS ve třetím čtení podpoří návrh státního rozpočtu na rok 2000, dojde-li ke splnění závazků uvedených ve Společném prohlášení delegací ČSSD a ODS ze dne 14. ledna 2000.

4. ČSSD se zavazuje, že na rok 2001 a 2002 vláda navrhne rozpočty s cílem mít v roce 2001 rozpočet s deficitem maximálně 20 mld. Kč a v roce 2002 s deficitem maximálně 10 mld. Kč. V dalším roce by měl být rozpočet vyrovnaný.

5. V letech 2001 a 2002 bude deficit veřejných rozpočtů (jako podíl HDP) postupně klesat tak, aby v roce 2003 výše deficitu veřejných rozpočtů splňovala maastrichtské kritérium.

6. ČSSD a ODS se zavazují, že dosáhnou oboustranně přijatelné shody o podobě státních rozpočtů na roky 2001 a 2002.

II.Část doprovodných opatření

7. Nedojde ke zvýšení daňového zatížení občanů a firem včetně zdravotního a sociálního pojištění, tzn. ke zvýšení složené daňové kvóty.

8. ČSSD a ODS se zavazují, že nenavrhnou a nepodpoří změny sazeb u daně z příjmů.

9. Vláda urychlí legislativní práce směřující k zastavení růstu podílu mandatorních výdajů ve státním rozpočtu s tím, že předloží ideový záměr, zajišťující sociální stabilitu, do jednoho roku od podpisu této dohody.

10. ČSSD se zavazuje, že vláda urychleně přijme koncepci dalšího vývoje transformačních institucí s cílem prohloubit jejich transparentnost ve vztahu ke státnímu rozpočtu. Tato koncepce bude předmětem vzájemných konzultací.

11. ODS umožní vznik Státního fondu pro rozvoj bydlení a Státního fondu dopravy.

Dohoda č. 2 o základních parametrech změny volebního systému uzavřená mezi Českou stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou
Podstatou změn je posílení významu voleb jako základního pilíře zastupitelské demokracie v České republice.

I. Poslanecká sněmovna

1. Základním cílem změn je nalezení volebního systému, který významně usnadní vznik funkční většinové vlády složené maximálně ze dvou politických subjektů.

2. Návrh bude:

a) předložen vládou do Poslanecké sněmovny,

b) v PS projednán a schválen do 31. července 2000,

c) účinnost zákona bude stanovena od 1. ledna 2002.

3. Zůstane zachován poměrný systém voleb při současném posílení většinových prvků.

4. Parametry:

a) volební kraje nepřesáhnou hranice krajů a jejich hranice bude tvořena hranicemi okresů,

b) počet volebních krajů bude stanoven na 35 s tím, že hlavní město Praha bude reprezentovat čtyři, Brno jeden, Ostrava jeden z těchto volebních krajů,

c) počet poslanců zůstane zachován a rozdělování mandátů bude prováděno vyrovnávací d'Hondtovou metodou.

5. Obě strany se zavazují, že nenavrhnou ani nepodpoří žádnou iniciativu vedoucí k vyvolání předčasných voleb.

  1. Územní samospráva

1. U samosprávy na úrovni krajů je cílem vytvoření srozumitelného poměrného volebního systému vedoucího k efektivní správě krajů s tím, že bude zavedena pětiprocentní uzavírací klausule a rozdělování mandátů bude prováděno vyrovnávací d'Hondtovou metodou.

2. U obcí a měst je cílem provedení úpravy zákona na základě existujících zkušeností a dosažení vyšší stability zvolených orgánů s tím, že bude zavedena uzavírací klausule; dojde ke změně metody rozdělování mandátů tak, aby nedocházelo k nerovnému vztahu mezi počtem získaných hlasů a získaných mandátů; bude zvýšen počet zastupitelů, po jejichž odstoupení dojde k vypsání nových voleb tak, aby nové volby byly vyhlášeny, pokud počet členů zastupitelstva poklesne pod hranici usnášeníschopnosti; bude zvýšeno procento hlasů pro kandidáta umožňující změnu pořadí na kandidátce.

Dohoda č. 3 o přípravě České republiky na vstup do EU uzavřená mezi Českou stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou

- s ohledem na skutečnost, že vstup ČR do EU je otázkou národního zájmu,

- ve shodě na dosažení strategického cíle, kterým je vstup ČR do EU v rámci příští vlny jejího rozšíření,

- při vědomí nutnosti urychlit harmonizaci českého právního řádu s evropským právem tak, aby ČR mohla vstoupit do EU po 1. lednu 2003,

- ve snaze pozitivně reagovat na loňskou hodnotící zprávu EK a vykázat konkrétní výsledky před přijetím další hodnotící zprávy

se dohodly na následujícím mechanismu projednávání legislativy vázané na EU:

1. ČSSD a ODS budou pravidelně 2x ročně konzultovat vládní seznam legislativních úkolů (vládních návrhů zákonů), související s harmonizací českého právního řádu s evropským právem. Seznam bude chronologicky členěn, hierarchizován podle věcných priorit a zohlední dosavadní průběh jednání o přistoupení ČR k EU a závazky přijaté ve vztahu k EU. Při prvních konzultacích bude zvláštní pozornost věnována legislativním úkolům, jejichž splnění je žádoucí do termínu, ve kterém bude vyhotovena první verze hodnotící zprávy EK pro letošní rok (červenec 2000).

2. ČSSD a ODS budou při schvalování příslušných zákonů respektovat platné znění odpovídajících právních norem ES a skutečnost, že volba forem a prostředků jejich transpozice je plně v kompetenci vnitrostátních orgánů. Důvodové zprávy návrhů příslušných zákonů budou proto doplněny o identifikaci a charakteristiku těch právních norem ES, které mají být příslušným návrhem transponovány.

Při přípravě vládních návrhů zákonů a při zpracování pozměňovacích návrhů k těmto návrhům se jedna i druhá strana vyvarují ustanovení, která by byla v rozporu s evropským právem nebo šla v rozsahu právní úpravy nad rámec platných právních norem ES.

Jedna i druhá strana nebudou argumentačně využívat právních norem ES k prosazování vlastních programových zásad, které s evropskými politikami nesouvisejí.

3. ČSSD a ODS zvolí z řad svých parlamentních klubů vnitroklubové zpravodaje (koordinátory), kteří budou zodpovědní za hledání a nalézání co největší shody při projednávání těchto návrhů zákonů a při odstraňování případných pozměňovacích návrhů, které by byly v přímém rozporu s evropským právem tak, aby byly akceptovatelné parlamentními kluby obou stran. K tomu budou využívány i parlamentní výbory pro evropskou integraci. Nedojde- li k dohodě na úrovni koordinátorů, přenáší se jednání na vedení klubů. Nedojde-li k dohodě ani na úrovni vedení klubů, může být na žádost jedné ze stran jednání přeneseno na úroveň vedení stran.

4. ČSSD a ODS považují vstup České republiky do EU za zahraničně politickou prioritu, a proto se zavazují v maximální míře vysvětlovat průběžně tento cíl občanům ČR a poskytovat jim přitom informace o všech aspektech dopadu členství v EU na českou společnost.

 

Dohoda č. 4 o vzájemném vymezení věcných podmínek tolerance menšinové vlády uzavřená mezi Českou stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou

1. Ve zbytku volebního období dojde k výraznému pokroku v privatizaci. Bude to znamenat:

- doprivatizaci zbytkových podílů bank a dalších vybraných podniků,

- zahájení privatizace regionálních distribučních společností bez jejich předchozího postátnění.

Celkově budou zprivatizovány alespoň dvě třetiny majetku dosud drženého FNM, tj. cca 120 - 130 mld. Kč v dnešním tržním ocenění.

2. Celkové náklady na státní administrativu v ústředních orgánech a jimi řízených úřadech neporostou. Nedojde rovněž k růstu počtu zaměstnanců těchto institucí.

3. Vláda v roce 2000 předloží koncepci reformy důchodového systému, založeného na kombinaci průběžného a kapitálového financování.

4. Vláda neposílí úlohu státu ve zdravotnictví, nezhorší podmínky pro soukromý sektor a zachová stávající systém více zdravotních pojišťoven. Rozsah spoluúčasti pacienta nebude změněn.

5. Vláda minimálně zachová stávající podmínky pro rozvoj soukromého školství.

6. Vláda bude pokračovat v deregulacích nájemného a nápravě cen energií s cílem ukončit deregulace v roce 2002.

7. Vláda zabrání růstu administrativní zátěže občanů a firem. Regulace v síťových odvětvích, v mediální sféře a v obecném přístupu k podnikání bude prováděna pouze v nezbytném rozsahu a časovém rozložení požadovaném legislativou EU.

8. Vláda, vzhledem k našim závazkům v NATO, zajistí, že výdaje na obranu neklesnou pod 2,2 procenta HDP.

9. Vláda zabezpečí, aby zemědělské dotace byly přidělovány rovným způsobem vzhledem k formám vlastnictví.

Dohoda č. 5 o komunikaci poslaneckých a senátorských klubů uzavřená mezi Českou stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou

1. Před každým zahájením schůze Poslanecké sněmovny a Senátu se budou předsedové klubů vzájemně informovat o:

a) stanoviscích parlamentních klubů k jednotlivým bodům schůze,

b) a to vždy písemně o vazbě jednotlivých bodů schůze k dohodě o věcných podmínkách tolerance menšinové vlády uzavřené mezi ODS a ČSSD.

2. Budou-li se lišit stanoviska poslaneckých klubů k bodům, jež alespoň jedna strana zařadila do kategorie bodů vázaných na dohodu o věcných podmínkách tolerance menšinové vlády, sejdou se ke společnému jednání předseda a dva místopředsedové klubů z každé strany. Z tohoto jednání bude pořízen písemný záznam autorizovaný jeho účastníky.

3. Nebude-li dosaženo společného stanoviska na jednání zástupců poslaneckých klubů dle předchozího bodu, budou informována vedení stran.

4. Chce-li navrhovatel současně s návrhem zákona navrhnout vyslovení souhlasu již v prvém čtení nebo chce-li některý z poslaneckých klubů navrhnout zkrácení lhůty na projednávání zákona ve výborech na méně než 30 dní, je povinen neprodleně informovat druhou stranu této dohody.

5. Vznese-li druhá strana dle předchozího bodu námitku, použije se postup dle bodů 2 a 3 této dohody.

6. Body 4 a 5 vstupují v platnost dnem nabytí účinnosti novely jednacího řádu PS.

V Praze dne 26. ledna 2000 v sedmi vyhotoveních.

Za Českou stranu sociálně demokratickou:

Miloš Zeman
předseda

Vladimír Špidla
statutární místopředseda

Stanislav Gross
předseda poslaneckého klubu

Za Občanskou demokratickou stranu:
Václav Klaus
předseda

Ivan Langer
místopředseda

Vlastimil Tlustý
předseda poslaneckého klubu

Autor:

Havlíček v Rozstřelu: Zavedeme plošné testování pro všechny zaměstnance zdarma

  • Nejčtenější

Vláda zakáže pohyb mezi okresy, zavře školy a také významnou část obchodů

Vláda zakáže lidem pohyb mezi okresy a zcela zavře školy. Po mimořádném jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš. Na...

Vláda zavírá školy i další obchody, omezí pohyb mezi okresy, nasadí vojáky

Nový nouzový stav až do 28. března schválila vláda. Uzavřela školy a zredukovala otevřené obchody. Omezila také od...

Respirátory či dvě roušky povinně od čtvrtka. Odbory chtějí lockdown

Vláda rozhodla o povinnosti nosit respirátory či dvě chirurgické roušky položené na sobě od půlnoci ze středy na...

Vláda žádá nouzový stav do konce března, řeší lockdown jako před rokem

Vláda požádá Sněmovnu, ať zruší usnesení o konci nouzového stavu 27. února a ať ho prodlouží do konce března. iDNES.cz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Lidé by se dočasně měli pohybovat jen v katastru obce, řekl Hamáček

Rozhodnutí o nouzovém stavu mají znovu v rukou poslanci. „Bez nouzového stavu neomezíme pohyb,“ řekl poslancům ministr...

Dvaadvacet znaků, že s tímhle mužem vás místo pohádky čeká jen utrpení

Premium Některé ženy jako by se zhlédly v popelce. Věří, že oříšky přinášejí prince. Jenže nakonec jsou z nich spíš veverky –...

Inflace požírá uložené peníze. Kam s nimi, aby jich zmizelo co nejméně?

Premium Naspořili jste 200 000 korun, uložili je na účet, těšili se na úroky a po roce zjistili, že jste zbohatli o celých 340...

Biolog Zrzavý: Covid se postará, abychom umírali i na něco jiného než rakovinu

Premium Podle amerického psychologa a genetika Roberta Plomina mají zděděné geny daleko větší význam při utváření naší...

  • Další z rubriky

Řidiči stále vjíždí na dálnicích do protisměru. Nové značky příliš nepomohly

Po dvou letech od umístění prvních značek Stop, protisměr hlásí správci dálnic téměř hotovo. Značky chybí jen na pěti...

Ministryně Maláčová a Schillerová se na sítích poškorpily kvůli izolačce

Ministryně práce Jana Maláčová se kvůli Sněmovnou neschválenému bonusu pro občany v karanténě střetla na Twitteru s...

Během prvních dvou hodin se k očkování registrovalo přes 90 tisíc učitelů

93 tisíc učitelů a dalších zaměstnanců škol se během prvních dvou hodin od spuštění databáze registrovalo k očkování...

Řidičák už letos půjde vyřídit z domu, cesta na úřad ale zůstane nutná

Nepříznivá epidemická situace i zkrácená provozní doba nutí úřady hledat cesty, jak s občany komunikovat i bez osobního...

Gabriela Koukalová: Exmanžel mě podváděl a myslím, že utrácel mé peníze

Bývalá světová šampionka v biatlonu, dnes moderátorka televizního pořadu Showtime, Gabriela Koukalová přiznává v...

Bondgirl Rosamund Pike žije v Česku. Překvapili ji opilí rafťáci v Krumlově

Britská herečka Rosamund Pike (42), známá například z bondovky Dnes neumírej, se kvůli natáčení s celou rodinou...

VIDEO: 5 triků, jak v obchodě otevřete mikrotenový sáček. Rychle a bez nervů

Suché ruce a mikrotenové sáčky - často náš největší nepřítel v obchodech. Někdy je to v oddělení pečiva či ovoce a...

Zemřel český DJ Thomas Coastline. Bylo mu 35 let

Zemřel známý český DJ Thomas Coastline, vlastním jménem Tomáš Malina. V minulosti prodělal rakovinu tlustého střeva. O...

Chci kratší pracovní týden a pět týdnů dovolené, říká Maláčová

Válka o kurzarbeit dospěla do fáze podepisování podmínek mírové dohody. Alespoň to tak působí z úst ministryně práce a...