Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

DOKUMENT: Plný text návrhu programového prohlášení vlády ANO s ČSSD

  8:10
Programové prohlášení vlády ANO a ČSSD hned v úvodu odmítá uprchlické kvóty. Chce prosadit důchodovou reformu, digitalizaci státu a nový zákon o příjmových daních. Mezi šesti hlavními body dokument jmenuje také strategický investiční program, posílení bezpečnosti a hájení zájmů Česka v Evropské unii. Vyplývá to z textu návrhu programového prohlášení, který přinesla agentura ČTK v plném znění.

Předseda ČSSD Jan Hamáček a předseda hnutí ANO Andrej Babiš při setkání na republikovém sněmu Starostů a nezávislých v Praze (16. dubna 2016) | foto: Roman Vondrouš, ČTK

Programové prohlášení vlády České republiky

květen 2018
 
Preambule a zásadní priority vlády
Naši občané žijí v bezpečné zemi, a to je dnes hodnota, kterou se nemůže mnoho okolních zemí pochlubit. Vláda ve svém úsilí zajistit bezpečnost a ochránit zemi před nejrůznějšími útoky zvenčí nepoleví, a proto budeme i nadále posilovat naši obranyschopnost a vnitřní bezpečnost.

Jedním z hlavních cílů této vlády je boj za zájmy českých občanů v Evropské unii a odmítnutí existující úpravy uprchlických kvót, neboť takto koncipované řešení není efektivní a rozděluje Evropu. Česká republika se aktivně zapojí do zásadních politických jednání v rámci EU a spolu se zeměmi V4 a jinými evropskými spojenci bude navrhovat jiný systém řešení vyvolané migrace založený na bázi zajištění bezpečnosti vnějších hranic, práva výběru uprchlíků na území před vnějšími hranicemi Evropské unie, a to jako efektivní evropské řešení, které je v souladu s mezinárodními konvencemi a respektuje princip solidarity mezi státy EU.

Vládní prohlášení se soustřeďuje na realizaci šesti hlavních strategických směrů rozvoje naší země. Chceme jím posunout hospodářství a celou společnost novým směrem, který by měl zaručit, aby naše země obstála v evropské ekonomice a v měnícím se světě.

Nechceme o tom, co nás v budoucnu čeká, vést pouze diskuse, ale chceme udělat vše pro to, abychom se měli lépe, a také chceme předat našim dětem prosperující zemi a ekonomiku. Prostě mysleme na budoucnost a nežijme jen dneškem. Odložme spory, které tak oslabují naši společnost v posledních letech, a uvědomme si, že budoucnost nebude lehká a naši potomci nám neodpustí, že jsme neudělali všechno, co jsme měli a mohli udělat.

Proto jsme vybrali hlavní směry, kde chceme v příštích čtyřech letech dosáhnout znatelného pokroku. Přirozeně, že horizont těchto projektů překračuje horizont příštího volebního období. Víme, že v té době vše nevyřešíme, ale chceme nastoupit tuto cestu.

Jaké jsou hlavní strategické směry:

1. Chceme důchodovou reformu

 
Chceme konkrétní kroky bez zdlouhavých a neplodných diskusí. Podstatou bude oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu a stanovení jasných finančních vztahů mezi tímto účtem a státním rozpočtem, případně dalšími zdroji příjmů pro tento účet. Veřejnost bude vědět, kam její sociální odvody směřují a jak jsou využity.

Vláda zavede nejpozději do konce roku 2018 slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory nad 65 let, žáky a studenty do dovršení věku 26 let.

Prosadíme rychlejší realizaci výstavby dostupného bydlení pro seniory a také pro mladé rodiny, a to zejména formou nájemního bydlení v malometrážních bytech komunitního typu, to vše na základě provedené analýzy těchto potřeb ve spolupráci s kraji, městy a obcemi.

2. Digitální Česko

Chceme dostupnost vysokorychlostního internetu všude. Chceme jednotné standardy, v maximální míře využívat sdílených služeb. Na úrovni státu musíme mít jednotné služby. Vytvoříme centrální portál státu, kde si občan bude moci vše vyřídit, a k tomu využijeme služeb České pošty pro ty občany, kteří internet nemají. Elektronizace musí být všude, kde je to možné - daňová přiznání, elektronické recepty, elektronická dálniční známka atd.

3. Chceme být v Evropě vidět

Musíme důrazněji hájit své zájmy ve sjednocující se Evropě. Jde nejen o imigrantské kvóty, které odmítáme - a o tom chceme přesvědčit své partnery. Chceme i větší podporu pro boj s daňovými ráji, daňovými úniky. Chceme i podporu pro naše záměry v rozvoji jaderné energetiky. Nechceme jen přikyvovat Bruselu, ale chceme jeho politiku měnit. Vláda nevidí v současné době možnost přijetí společné evropské měny, nicméně i nadále respektuje přijaté závazky.

4. Sestavíme strategický investiční program

V prvé řadě předložíme nový zákon o liniových stavbách, který bude podporovat výstavbu a neumožní obstrukce. To je alfa a omega.

Naším záměrem je stavět dálnice, obchvaty měst. Začít s přípravou trasy pro vysokorychlostní železnice a s rekonstrukcemi nádraží - ve světě jsou nádraží moderní infrastrukturou, která slouží celému městu - jsou zde obchody, občanská vybavenost - a u nás často bohužel špinavé budovy, které hyzdí město.

Musíme připravit výstavbu nových bloků pro jaderné elektrárny. Investiční pobídky poskytneme jen výjimečně pro akce s vysokou přidanou hodnotou.

Potřebujeme podpořit produktivní investice pro malé a střední firmy, které technologicky zaostávají.

Samospráva, ve spolupráci s vládou, musí budovat byty pro mladé rodiny i seniory.

Musíme začít s rekonstrukcemi památkových objektů ve všech regionech a přitáhnout tak turistický ruch i mimo hlavní centra.

Budeme hledat řešení pro zlepšení situace hospodářsky problémových regionů napříč jednotlivými resorty.

5. Chceme začít s reformou státu

To znamená vyrovnaný státní rozpočet a nový zákon o příjmových daních. Důslednou kontrolu regulovaných cen, především vodného a stočného. Lépe spravovat majetek státu. Bojovat s lichvou.

Potřebujeme narovnat vztah mezi samosprávnými celky a státním rozpočtem.
Ve spolupráci se Svazem měst a obcí projednáme výši příspěvku na výkon státní správy.

Potřebujeme reformu sociální péče a regulaci trhu práce - nové pracovní síly i posílení motivace k práci.

Potřebujeme stanovit pravidla pro financování školství a konečně taky začít s posílením technického školství, přípravy učňů a vnést pořádek do soustavy vysokých škol.

Potřebujeme jasná pravidla pro financování zdravotnictví a rozvoj jeho kapacit.

Nově koncipujeme rozvoj sportu jak vrcholového, tak i masového.

Nepřipustíme privatizaci veřejných služeb ani podniků se státní účastí.

6. Posílíme naši bezpečnost

Zvyšování výdajů na obranu bude probíhat za vyšší účasti našich firem - dodávky výzbroje, munice atd.

Vnitřní bezpečnost bude založena na předvídání vzniku krizových situací a jejich důsledném řešení - policie a hasiči profesionální i dobrovolní.

Prioritou je pro nás zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti ve výrobě elektrické energie.

Zvýšíme stupeň domácí potravinové soběstačnosti.

Budeme chránit půdu jako základ našeho přírodního bohatství před záborem a erozí.

Potřebujeme co nejvíce udržet vodu v krajině.

Domácí suroviny budeme chránit a zpracovávat tak, aby byl efekt pro stát co nejvyšší.

Tato vláda nebude do státní správy dosazovat politické nominanty, naopak státní správu otevře a odpolitizuje.

Ve snaze nalézt maximální možný konsenzus je vláda připravena do plnění priorit vlády a programového prohlášení zapojit i odborníky opozice, zástupce sociálních partnerů, profesní a zájmová sdružení a organizace i územní samosprávy. Vláda současně prohlašuje, že bude vycházet vstříc kontrole ze strany Parlamentu České republiky, kterému je ze své činnosti odpovědná.

Vláda bude pokračovat ve spolupráci se sociálními partnery. Chceme naslouchat názorům podnikatelských svazů, které často přicházejí s racionálními názory na zlepšení práce státních orgánů. Partnerem jsou pro nás samozřejmě i zaměstnanci a jejich odborové organizace - jejich názor je důležitou zpětnou vazbou pro kroky vlády.

Pevně věřím a doufám, že poslanci všech parlamentních stran překonají marginální rozpory a pomohou vytvořit a zajistit fungování vlády, která bude pracovat v zájmu občanů České republiky podle jejich preferencí a jasně projevené politické vůle.

Za Vládu České republiky
Andrej Babiš

Finance a hospodaření státu

Prioritami ministerstva financí budou zjednodušení a elektronizace daňového systému, přičemž se v maximální možné míře budeme zasazovat o přesun komunikace s finančním úřadem do on-line prostředí, zavedení nových účinných postupů při správě daní mezinárodních korporací a efektivní sestavování a plnění státního rozpočtu.

Klademe důraz na zvyšování investic a efektivní čerpání zdrojů na investice z EU. Budeme podporovat nárůst důchodů a také platů u vybraných profesí, například u pedagogů a pracovníků v sociálních službách. Budeme prosazovat efektivní řízení provozu s péčí řádného hospodáře za použití centralizace nákupů a řízení nákladů.

Budeme podporovat dlouhodobý hospodářský růst. Ctíme pravidlo, že případný deficit musí být nižší než výše investic z národních zdrojů. Rovněž budeme dlouhodobě stabilizovat státní dluh ve vztahu k HDP a udržíme ho na nízké úrovni.

Prosazujeme stabilní a předvídatelné daňové prostředí. Změny soustavy daňových zákonů budou prováděny pouze několika málo souhrnnými novelami, a to s dostatečným odkladem účinnosti. Všechny nové IT systémy budou před ostrým spuštěním uživatelsky testovány. Cílíme na zajištění rovných a spravedlivých podmínek pro práci a podnikání a nebudeme zvyšovat daňovou zátěž.

Zrušíme „superhrubou“ mzdu u daně z příjmů fyzických osob a navrhneme novou sníženou sazbu 19 procent z hrubé mzdy. Stávající solidární zvýšení daně zachováme zavedením sazby 23 procent z hrubé mzdy. Umožníme podnikatelům uplatnit odpočet od základu daně ze samostatné činnosti ve výši tří čtvrtin jimi odvedených pojistných ve vztahu k samostatné činnosti. Ve vztahu k zaměstnancům musí změny systému přinést snížení daňové zátěže o jeden procentní bod.

Realizujeme projekt MOJE daně s cílem zjednodušit správu daní a daňový systém. Spustíme internetový daňový portál, který zajistí ucelený přehled o daňové historii poplatníka, umožní podání při správě daní a bude nabízet „předvyplněná daňová přiznání“.

Ctíme princip daňové neutrality. Zajistíme revizi a sloučení daňových výjimek a budeme bránit zavádění dalších, což vytvoří prostor pro plošné snížení daňové zátěže. Prosadíme návrh nové koncepční zákonné úpravy daní z příjmů, která nově upraví zdaňování a systém pojistných odvodů z těchto příjmů s cílem zjednodušit daně a eliminovat daňové distorze. Proces rekodifikace příjmových daní zakončíme přípravou integrovaného systému správy daní a pojistných odvodů, který umožní placení těchto zákonných povinností na jednom místě.

Zajistíme novely právních předpisů upravujících daňový proces s cílem zjednodušit systém správy daní, posílit právní jistoty a snížit administrativní zátěž na straně správce daně i daňového subjektu. Součástí této novely bude rozšíření institutu paušální daně. Dále se zasadíme o koncepční řešení problematiky daňových odpočtů ve prospěch daňových subjektů, o revizi kontrolních postupů a revizi systému sankcí.

Prosadíme přeřazení dalších plnění ze základní sazby 21 % nebo první snížené sazby 15 % do druhé snížené sazby 10 %, a to zejména v případě:

 •  stravovacích služeb a podávání nápojů s výjimkou alkoholických nápojů a tabákových výrobků,
 • točeného piva podávaného v rámci restauračních a cateringových služeb,
 •  vodného a stočného,
 • služeb s vysokým podílem lidské práce, mezi něž patří opravy obuvi a kožených výrobků, opravy sportovních potřeb, opravy a čištění oděvů, kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti, domácí péče o seniory, domácí péče o děti, úklid v domácnostech a čištění oken v domácnostech.

Po důkladném vyhodnocení fungování systému elektronické evidence tržeb navrhneme změny zákona o evidenci tržeb s cílem zachovat funkčnost tohoto nástroje při současném snížení nákladů soukromého sektoru. Bude navržen speciální off-line režim plnění povinnosti evidovat tržby pro fyzické osoby s nízkými ročními hotovostními příjmy do určité výše, která bude stanovena na základě dalších podrobných analýz. Novelou zákona o evidenci tržeb rovněž plně zohledníme závěry vyplývající z nálezu Ústavního soudu ze dne 15. prosince 2017, kterým byla zrušena některá ustanovení zákona o evidenci tržeb.

Budeme podporovat rozvoj sdílené ekonomiky a sdílených služeb a na domácí i zahraniční úrovni prosazovat efektivní organizační či legislativní řešení problémů spojených s nelegální konkurencí ze strany subjektů využívajících tuto oblast k dosahování zisků. Za účelem efektivní správy daní budeme prosazovat zejména odstranění informačního deficitu správce daně ve vztahu k některým transakcím probíhajícím přes internetové platformy v dané oblasti.

Budeme pokračovat v boji proti daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování.

Na úrovni EU budeme prosazovat opatření, která povedou ke zvýšení efektivity boje proti daňovým únikům na dani z příjmů právnických osob a na DPH a při implementaci těchto opatření budeme prosazovat, aby byla využitelná stejnou měrou pro zahraniční i domácí subjekty.

Provedeme revizi daňové uznatelnosti technických rezerv v oblasti pojišťovnictví. Daňově uznatelné technické rezervy budou nově vázány na pravidla obsažená v evropské směrnici Solvency II. Tento systém bude odolnější vůči případnému nadhodnocování ze strany poplatníků, neboť výši takto stanovených technických rezerv může poplatník ovlivňovat výrazně méně než u stávajícího postupu, který vychází ze zákona o účetnictví.

Prosadíme rozšíření oznamovací povinnosti nadnárodních korporací i na osvobozené příjmy zejména v podobě dividend, které jsou z České republiky vyváděny do zahraničí.

Budeme rovněž podporovat uzavírání dalších smluv o zamezení dvojímu zdanění.

Dále přehodnotíme systém daňových investičních pobídek.

Zavazujeme se aktivně podporovat pracující rodiny s dětmi prostřednictvím daňových slev.

Zahájíme diskusi o změně rozpočtového určení daní tak, aby byl v rámci přerozdělování daňových příjmů, které jsou součástí rozpočtů obcí, zohledněn rovněž počet seniorů trvale žijících v jednotlivých obcích s cílem motivovat obce ke zvyšování kvality služeb určených pro tuto skupinu obyvatel.

Mezi zásadní důvody, proč v následujícím období nechceme usilovat o přijetí eura jako společné měny, patří ztráta vlastní měnové politiky a nedokončený proces nominální a reálné konvergence k eurozóně, který by při zafixování směnného kurzu přinesl náklady v podobě inflace vedoucí ke znehodnocení úspor občanů. Samotné přijetí společné měny by také v nejbližší době znamenalo povinnost pro Českou republiku vložit do Evropského stabilizačního mechanismu řádově desítky miliard korun s tím, že související podmíněné závazky by mohly následně dosáhnout stovek miliard korun. Na probíhající diskusi o prohlubování hospodářské a měnové unie v EU se nicméně budeme aktivně podílet v nejvyšší možné míře s důrazem na důsledné dodržování a vynucování rozpočtové odpovědnosti především na úrovni jednotlivých členských států eurozóny.

Vláda připraví efektivní a hospodárné řešení rozmístění státních zaměstnanců, které spočívá ve výstavbě nového administrativního komplexu, jenž by nedostatek ploch vyřešil. Výsledkem bude ukončení nájemních vztahů a s tím spojená eliminace nájemného, eliminace vysokých výdajů na provoz a údržbu administrativních budov, stejně tak jako vysokých investic do stávajících energeticky náročných budov.

Stát má v Praze dlouhodobě výrazný nedostatek vhodných kancelářských ploch ve státních budovách a současně hrozí výrazné investiční výdaje do stávajících technicky i morálně zastaralých státních budov.

Provedeme komplexní vyhodnocení aplikace nové regulace hazardních her přijaté v roce 2016 a na základě získaných poznatků případně navrhneme změny, které zajistí efektivní regulaci a správu daně z hazardních her, zejména internetového sázení.

Budeme podporovat rozvoj finančního trhu a posilování jeho odolnosti. Zaměříme se rovněž na ochranu práv spotřebitelů finančních služeb a rozvoj finančního vzdělávání.

Budeme dále bojovat s lichvou regulací nákladů spojených se sjednáváním úvěru. Budeme sledovat, zda při aplikaci nového zákona o spotřebitelském úvěru je náležitě chráněn spotřebitel, a budeme provádět pravidelné konzultace s orgánem dohledu - Českou národní bankou.

V rámci podpory exportu zreformujeme fungování České exportní banky (ČEB), Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP), zásadně zvýšíme jejich efektivnost a nastavíme nově systém podpory českého exportu na úroveň, která je běžná ve vyspělých průmyslových zemích EU. Na fungování těchto institucí a na podpoře exportní politiky budou spolupracovat ministerstvo financí a ministerstvo průmyslu a obchodu. Dále vytvoříme novou strategii pro Českomoravskou záruční a rozvojovou banku.

Zasadíme se o důsledné dodržování principu transparentnosti v rozhodování o dotacích a veřejných zakázkách. Zasadíme se o to, aby k veřejným zakázkám a dotacím neměly přístup právnické osoby a s nimi propojené subjekty, které řádně nezveřejňují zákonem stanovené dokumenty ve Sbírce listin.

Sociální politika a zaměstnanost

Pozitivním výsledkem sociální politiky státu je výjimečně nízká míra chudoby, dokonce jedna z nejnižších mezi evropskými zeměmi. Toto postavení České republiky chceme nejenom zachovat, ale chceme se zaměřit na skupiny obyvatel, které se dlouhodobě ne vlastní vinou pohybují na hranici chudoby nebo v její blízkosti. Zlepšíme podmínky pro život těm, kteří si je sami zlepšit nemohou. Pomůžeme těm, kteří se přechodně ocitli v nepříznivé sociální situaci. Nedopustíme však, aby se závislost na pomoci státu stala životním stylem pro práceschopné lidi. Práce úřadů bude směřovat k zajištění individuální účinné pomoci.

Zasadíme se o zlepšení podmínek života seniorů, zabráníme jejich diskriminaci v jakékoli podobě v přístupu k práci, ke vzdělávání, ke všem typům služeb, k volnočasovým aktivitám, k aktivní účasti na veřejném životě. Všemi způsoby budeme prosazovat návrat úcty a respektu ke stáří a zasadíme se o zvýšenou právní ochranu seniorů.

Prosadíme novelu zákona o důchodovém pojištění, která zvýší základní výměru důchodu na 10 % průměrné mzdy. Tím přispějeme ke zvýšení životní úrovně lidí s nízkými důchody, kde základní výměra tvoří významnou část důchodu, aniž by byl narušen princip zásluhovosti. Zachováme pravidla pro valorizaci navázanou na růst mezd a index spotřebitelských cen. Novela zákona o důchodovém pojištění upraví navýšení důchodu o 1000 Kč lidem, kteří dosáhnou věku 85 let. Připravíme návrh na dřívější odchod do důchodu pro zaměstnance pracující ve fyzicky náročných profesích.

Sestavíme odborný pracovní tým pro důchodovou reformu, který zhodnotí dosavadní návrhy, aktuální situaci a předpokládaný vývoj a předloží návrh řešení, které zachová stávající nároky, definuje standard plošného zabezpečení ve stáří na principu solidarity, posílí princip zásluhovosti a bude motivovat lidi v aktivním věku, aby využívali podporované formy individuálního zajištění na stáří.

Ministerstvo práce a sociálních věcí předloží návrh, zachovávající výhody stávajícího systému, jako jsou stabilita a vysoká míra právní jistoty, nízká nákladovost, profesionalita a veřejnosprávní záruky při správě pojistného, a zároveň oddělí správu příjmů a výdajů důchodového pojištění od státního rozpočtu. Systém nastavený budoucí reformou musí být dlouhodobě stabilní, srozumitelný a finančně zajištěný, proto bude změna realizována v podobě, která si získá širokou politickou a společenskou podporu.

Nastavíme pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb s cílem zajistit kvalitní, včasné, místně i finančně dostupné služby ve skladbě požadované klienty. Důraz budeme klást na rozvoj služeb, které umožní klientům co nejdéle žít v domácím prostředí. Zároveň definujeme standardy a podmínky jednotlivých služeb, které budou východiskem pro spravedlivé a řízené financování včetně pravidel spolufinancování a úhrad. Financování sociálních služeb bude vyvážené, vícezdrojové, spolehlivé a předvídatelné. Zajistíme kontinuální stabilitu financování sociálních služeb v rámci každoroční přípravy střednědobého rámce rozpočtových výdajů. Navíc dořešíme fungování a financování průřezových služeb na zdravotně sociálním pomezí a zajistíme vyšší odměňování ve srovnatelných profesích v sociálních službách, přibližující se oboru zdravotnictví. Podpoříme domácí i ústavní paliativní péči včetně péče hospicové.

Provedeme úpravu legislativního rámce upravující fungování, kompetence a odpovědnost lékařské posudkové služby s cílem zjednodušit postup, nastavit transparentní pravidla pro posuzování a zásadně zkrátit rozhodovací lhůty. Zjednodušíme a zrychlíme administraci dávek podmíněných zdravotním stavem s cílem zvýšit komfort pro klienty.

Vyhodnotíme změny v dávkových systémech, realizované v minulých letech. Pozornost věnujeme zejména souboru dávek a opatření podporujících rodiny, dávek podmíněných zdravotním stavem, počtu a struktuře dávek státní sociální podpory, dále dávkám pomoci v hmotné nouzi, zejména doplatku na bydlení, a dávkám určeným dlouhodobě nezaměstnaným osobám. Podmínkou přiznání takové dávky bude povinnost aktivně hledat zaměstnání, případně se účastnit veřejně prospěšných prací na úrovni měst a obcí.

Tam, kde to bude vhodné, předložíme úpravu, která podmíní poskytování dávky plněním určité povinnosti ze strany klienta, s cílem postupně závislost na dávkách snížit a odstranit. V této souvislosti zahájíme dialog s obcemi o funkčním rozdělení rolí v sociální oblasti, a po dohodě navrhneme takové změny, aby práce s klientem byla skutečně účinná. K tomu je zapotřebí vytvořit potřebnou legislativu řešící sociální práci a problematiku sociálního bydlení včetně definování potřebných investičních, personálních a provozních zdrojů včetně jasných kompetencí a pravidel mezi jednotlivými rezorty a mezi státem, kraji a samosprávou. Spolupráce mezi státem a samosprávami bude digitalizována a údaje sdíleny.

Budeme usilovat o to, aby děti vyrůstaly ve funkčních rodinách, v prostředí, kde je normální pracovat a o práci usilovat. Takové rodiny budeme podporovat a chránit. Pečující rodič musí mít možnost volby, proto podpoříme rozvoj veřejných služeb pro rodiny.

Zvýšíme rodičovský příspěvek na 300 000 Kč. Zasadíme se o poskytnutí včasné podpory rodinám s dětmi, které potřebují pomoc. Zachováme variabilitu forem náhradní péče a budeme ji rozvíjet s cílem vytvořit dostatečné kapacity pro individuální péči rodinného typu tak, aby si jednotlivé formy nekonkurovaly, ale vhodně se doplňovaly.

Připravíme závazná pravidla pro předvídatelný růst minimálních mezd.

Politiku zaměstnanosti vrátíme do centra činnosti Úřadu práce, který bude koordinátorem trhu práce, bude aktivně komunikovat se všemi účastníky v zájmu co nejrychlejšího uplatnění uchazečů o zaměstnání a splnění požadavků zaměstnavatelů. Vůči klientům bude důsledně uplatňován individuální přístup. Důraz bude kladen na revizi poměrně neefektivního systému rekvalifikací, na větší zapojení zaměstnavatelů do přípravy na povolání a na předvídání vývoje a změn ve struktuře povolání.

Podpoříme zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, zvýšíme účinnost příspěvků i opatření podporujících jejich pracovní uplatnění, jakož i zamezíme novou vhodnou legislativní úpravou zneužívání nástroje náhradního plnění ze strany některých podnikavců.

Mimořádnou pozornost budeme věnovat odbornému auditu existujících informačních systémů zajišťujících fungování kritické infrastruktury státu, zejména v oblasti administrace pojistných a nepojistných sociálních dávek s cílem dosáhnout ve střednědobém horizontu efektivního využívání těchto informačních systémů a elektronizaci agend, a to jak v komunikaci s klienty, tak i v podpoře vlastního chodu úřadu.

Vytvoříme nabídku netradičních forem práce a flexibilních úvazků v rámci celé státní správy, a podpoříme tak zaměstnávání rodičů, osob pečujících o jiného závislého člena rodiny, osob se zdravotním postižením, seniorů a dalších skupin, pro které je taková práce podmínkou pro skloubení rodinného a pracovního života. Připravíme začlenění institutu sdíleného pracovního místa do zákoníku práce.

Od 1. 7. 2019 obnovíme náhradu mzdy v prvních třech dnech pracovní neschopnosti ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu a projednáme možnosti, jak tento krok kompenzovat zaměstnavatelům.

Pro případy, kdy druhý rodič neplatí řádně výživné, prosadíme zákonnou úpravu řešící zálohované výživné, poskytované za jasných podmínek státem.

Digitální Česko

Současný stav eGovernmentu v České republice není uspokojivý. Přes optimistický start a nadějné pilotní fáze projekt ustrnul a dále se příliš nerozvíjel a nepřinesl obyvatelům země očekávané nové možnosti komunikace s úřady a služby v odpovídající míře.

Ostatní státy EU nám utekly nebo nás předběhly. Za poslední období mnoho nových projektů a služeb nevzniklo, v lepším případě se udržoval současný, ne příliš efektivní stav. Chceme nastartovat a začít dodávat služby pro občany a firmy efektivně, s jasnou vizí i pro další volební období. Kompletní digitalizace bude kvůli své náročnosti a zásahu do mnoha agend trvat více volebních období. Proto chceme započít změnu a s podporou ostatních parlamentních stran a hnutí, s odborníky, s profesními sdruženími a asociacemi ze soukromého a institucionálního sektoru s cílem společně budovat Digitální Česko.

Máme jedinečnou šanci k digitální přestavbě Česka. Moderní Česko potřebuje digitální revoluci. To znamená úplné pokrytí cenově dostupným vysokorychlostním internetem, propojení všech státních databází a elektronickou identitu pro každého občana. Fungující eGovernment znamená vznik moderní, rychlé a přívětivé digitální státní správy, která bude šetřit náklady státu a čas občanům. Dostaneme služby pro občany, podnikatele, firmy a instituce do každého počítače.

Naším cílem je připravit komplexní a perspektivní digitální strategii České republiky se zaměřením na služby pro občany. V rámci projektu připravíme a zajistíme nezaměnitelnou koordinační roli státu a státních orgánů. Cílem je zlepšení efektivity státní správy, zjednodušení a zpřehlednění využívání digitálních technologií pro komunikaci se státními orgány, zvýšení uživatelské dostupnosti služeb pro všechny občany a v důsledku realizace projektu tak i úsporu vynakládaných veřejných prostředků pro fungování státní a místní správy. Současně tak dojde i k posílení role digitální datové infrastruktury na úroveň dalších fungujících infrastruktur (například dopravní).

Dalším cílem je ve spolupráci se sociálními partnery a s dalšími subjekty vytvořit prostředí, podporující českou společnost v digitální transformaci, tzv. Společnost 4.0. Vzhledem k horizontálnímu a průřezovému pojetí jednotného digitálního trhu v Evropě (European Digital Single Market) je koordinace evropského rozměru digitální agendy nezbytná. Prioritami České republiky v oblasti jednotného digitálního trhu je revize legislativy, nová pravidla pro ochranu autorských práv, rozvoj evropské datové ekonomiky a volného toku neosobních údajů, zajištění kybernetické bezpečnosti, podpora přeshraničního elektronického obchodu, vyvážené prostředí pro on-line platformy a nové trendy, jako je umělá inteligence, robotizace nebo Internet věcí. Plnění tohoto cíle je klíčovým předpokladem významného posunu v celé oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje, ICT infrastruktury, legislativy, trhu práce a standardizace.

K realizaci viditelné a pro občany a firmy užitečné změny je nutné zaměřit se a učinit klíčová opatření zejména v oblastech uživatelsky přívětivých on-line služeb, digitálně přívětivé legislativy a centrální koordinaci ICT.

Změny v těchto oblastech musí být provázané, dobře zacílené a diskutované jak s veřejnou správou, tak se soukromým sektorem. Úzká spolupráce poskytovatelů digitálních služeb ve veřejné správě a v soukromém sektoru, jejich schopnost sdílet ICT infrastrukturu, znalosti, zkušenosti, a především schopnost vnímat potřeby občanů a firem - klientů, je nezbytnou podmínkou pro kvalitativní posun v této oblasti.

Koordinace digitalizace

Zavedeme jednu Centrální IT autoritu pro digitalizaci státu řízenou vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci, která bude podléhat přímo premiérovi. Bude zastřešovat tvorbu standardů, koordinaci prací, enterprise architekturu a další činnosti, které zjednoduší ministerstvům rozvoj služeb. Vytvoříme vládní akční plán s jasnými termíny, kdy budou agendy jednotlivých ministerstev a státních úřadů zapojeny do Digitálního Česka. Zkoncentrujeme IT agendu, definujeme základní standardy platné pro státní správu, budeme centrálně řídit náklady, architekturu a dodávky projektů, za které Centrální IT autorita ponese přímou odpovědnost.

Základem Digitálního Česka bude jedna digitální identita pro každého občana, kde budou všechny služby státu dostupné na jednom místě. Zde bude možné odevzdat daňové přiznání, seznámit se s nejnovějšími vyhláškami či zákony nebo zkontrolovat, která veřejná instituce se dívala na vaše osobní údaje a žádat vysvětlení. Součástí této digitální identity bude občanský průkaz s čipem, který existuje již dnes.

Vyřešíme problematiku služeb, jako je Uber nebo Airbnb, a platformám nastavíme jasná pravidla z hlediska spravedlivého zdanění na jedné straně a z pohledu jednoduchého uživatelsky komfortního přístupu na straně druhé.

Pro urychlený rozvoj digitálních služeb ve veřejném sektoru, zprůchodnění a zkvalitnění služeb v sektoru soukromém a pro případnou možnost sdílení některých služeb napříč veřejným a soukromým sektorem, je třeba zmapovat všechny právní předpisy, které v sobě obsahují případné bariéry pro úspěšnou implementaci digitálních technologií, a zároveň trvale sledovat, aby v nově přijímané legislativě se neobjevovaly bariéry další nebo nové. Budeme prosazovat digitálně přívětivou legislativu, každý nový návrh jakékoliv právní normy určené k projednání vládou ČR bude muset obsahovat kromě již existujících analýz dopadů i tzv. ITIA (information technology impact analysis).

K vytvoření Digitálního Česka je třeba několika zásadních kroků:
Dobudujeme vysokorychlostní internetovou síť po celé České republice. Důležité je, aby stát vytvořil takové podmínky, které budou operátory motivovat k dostavbě sítí i tam, kde dnes připojení není. Využijeme principu sdílených služeb a budeme je provozovat na sdílené infrastruktuře, ekonomicky výhodném konceptu, využívaném ve všech státech s vysokou úrovní digitalizace.

Místo složitých a velkých veřejných zakázek budeme soutěžit jednotlivé menší, nicméně vzájemně kompatibilní a spolupracující části a platformy, které zapadnou do celkové architektury. V maximální míře budeme využívat sdílených služeb, a to nejen datových center a serverů, ale i celých agend společných pro více úřadů.

Vytvoříme moderní centrální portál státu, kde bude pro občany jednoduché najít informace a vyřídit tam, co potřebujeme. Elektronicky, moderně, přehledně.

Na modernizaci státu budeme spolupracovat s odborníky z ostatních politických stran a hnutí a společně změníme zákony. Digitálně přívětivá legislativa se musí stát nezbytnou součástí reformy celého našeho právního řádu.

Využijeme také volnou kapacitu dnes již jednotlivými ministerstvy vybudovaných komunikačních sítí, které jsou ve vlastnictví státu (přímo či prostřednictvím státních podniků), k propojení jednotlivých subjektů státní správy. Občané musí mít zajištěno, že jejich přístup k internetu nebude omezován.

Budeme prosazovat co největší konkurenci na telekomunikačním trhu, což povede ke snížení cen a zlepšení služeb. Použijeme k tomu frekvence, které budou uvolněny přechodem na nový standard digitálního televizního vysílání. Tento přechod pak uděláme tak, aby byl sociálně co nejcitlivější, a podpoříme sociálně nejslabší skupiny tak, aby nikdo nepřišel o možnost přijímat televizní vysílání zdarma.

Všechna dostupná a zveřejnitelná data, která vzniknou za peníze daňových poplatníků, musí být neprodleně bezplatně zveřejňována jako otevřená data. To podpoří další rozvoj služeb založených na těchto datech.

Snadný přístup k informacím o fungování veřejné správy je jedním ze základních prvků moderního digitálního státu. Proto zlepšíme přístup občanů k informacím, a to i o hospodaření veřejných institucí tak, aby byly informace poskytovány včas a bez nepřiměřených nákladů.

Digitální Česko znamená výhodu i pro občany, kteří s internetem neumějí pracovat. Díky propojení všech databází si budou moci vyřídit vše potřebné na nejbližší poště, bez zbytečného dojíždění. Samozřejmostí bude on-line platba u všech státních institucí České republiky.

Vzdělávání, věda a výzkum

Resort školství je pro nás prioritou, protože bez kvalitního školství nemá národ budoucnost. Investice do našich dětí jsou investicí do naší budoucnosti. Kvalitní školství chápeme jako školství otevřené, dostupné a profesionální.

Prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů a nepedagogů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 procent jejich výše pro rok 2017. Zlepšíme podporu učitelů tak, aby se mohli plně soustředit na výuku.

Ve spolupráci se zřizovateli škol a školských zařízení regionálního školství omezíme nadbytečnou byrokratizaci regionálního školství a posílíme postavení ředitele školy jako manažera, především v oblasti řízení lidí a pedagogického procesu. V regionálním školství podpoříme zavedení transparentního a administrativně nenáročného způsobu financování v souladu se schválenou novelou školského zákona, včetně zajištění dostatečné alokace finančních prostředků pro chystanou změnu financování. Přitom budou zohledněna specifika financování školních družin a základních uměleckých škol.

Zasadíme se o maximální rozvoj potenciálu každého dítěte. Ten je dnes omezován především vysokou selektivností českého školství, kdy jsou žáci příliš brzy rozdělováni do různých vzdělávacích proudů, zpravidla na základě rodinného zázemí. Provedeme věcnou a finanční revizi inkluze, a to tak, aby byly podporovány sítě škol běžných i speciálních, s udržitelným využíváním principů společného vzdělávání.

Zajistíme dostatečné kapacity mateřských škol posílením a efektivním využitím národních a evropských finančních zdrojů a lepší koordinací mezi ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstvem místního rozvoje. Zajistíme zákonem garantovaný nárok na péči o děti od dvou let při zohlednění možností zřizovatelů. Budeme investovat také do pedagogického personálu s cílem výrazně snížit počet dětí na jednu učitelku.

Provedeme úpravy Rámcových vzdělávacích programů, aby byly jasné a závazné očekávané výstupy vzdělávání. V první řadě je nutné upravit RVP v oblasti matematiky, jazyků a ICT.

Budeme vyrovnávat podmínky v přístupu k mimoškolním vzdělávacím příležitostem, zdrojům a službám (např. školy v přírodě), tak aby je mohlo využívat každé dítě bez ohledu na rodinné zázemí.

Ve středním odborném vzdělávání zvýšíme zapojení odborníků z praxe do výuky a spoluprací škol a firem a budeme řešit palčivý problém nedostatku mistrů odborného výcviku. Snížíme počet oborů středního vzdělávání a efektivně provážeme jejich strukturu s potřebami trhu práce. Cílem je zvýšení prestiže, odborné úrovně a uplatnitelnosti absolventů učňovských oborů a technických oborů středních škol.

Budeme podporovat zahraniční mobilitu studentů ve středním vzdělávání lepším využitím evropských programů.

Veřejné vysoké školství považujeme za jeden ze zásadních pilířů vzdělávacího a výzkumného systému v České republice a garantujeme jeho nezpoplatnění, s výjimkou jednoznačného zpoplatnění „věčných“ studentů.

Provedeme analýzu účelnosti a efektivnosti současného modelu financování soukromých, církevních i veřejných škol v primárním, sekundárním i terciárním vzdělávání. V regionálním školství nastavíme spravedlivý systém financování veřejných, soukromých a církevních škol. Prosadíme účinnou regulaci sítě škol. Zajistíme dostatečné finanční prostředky pro investice v oblasti regionálního školství.

Budeme podporovat kvalitní přípravu budoucích pedagogů, kteří jsou jedinou zárukou zkvalitňování školství. Posílíme spolupráci mezi fakultami připravujícími učitele a školami, v nichž studenti vykonávají své praxe. Zajistíme, aby každý začínající učitel mohl spolupracovat s uvádějícím učitelem.

Při řízení a financování systému veřejného vysokého školství budeme klást větší důraz na kvalitu a výkon a budeme významněji zohledňovat celospolečenskou potřebnost některých profesí, zejména lékařů, učitelů, technických oborů, zdravotnického personálu.

Budeme podporovat výjezdy studentů vysokých škol do zahraničí i výměnu vědců mezi českými a zahraničními výzkumnými organizacemi větším zapojením do evropských programů.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace se bude starat o analýzu, rozpočtové směřování a věcnou koordinaci všech, kteří poskytují veřejné prostředky na výzkum, vývoj a inovace tak, aby tyto prostředky byly využívány účelně a nevydávaly se vícekrát na stejné aktivity.

Nastavíme a provedeme transparentní hodnocení vědy a výzkumu, a to včetně zohlednění jejich skutečného přínosu pro aplikační praxi s přímým dopadem na financování výzkumných organizací.

Doprava

Prioritou ministerstva dopravy bude urychlit přípravu a výstavbu dopravních staveb. Chceme zásadně pokročit směrem k dokončení páteřní dálniční sítě a dobudování obchvatů na silnicích prvních tříd, ale i ve zlepšení stávajícího stavu dopravní infrastruktury. Do dopravně správních agend zavedeme elektronizaci a usnadníme komunikaci občanů s úřady. Podpoříme přesun nákladní dopravy na železnici. Urychlíme přípravu vysokorychlostních tratí a projektů ke zlepšení plavebních podmínek u vodních dopravních cest.

Připravíme koncepční změnu stavebního práva v oblasti prioritních infrastrukturních staveb. Upravíme a doplníme zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury a připravíme zákon o liniových stavbách tak, aby se zjednodušilo schvalování veřejně prospěšných staveb, omezilo obstrukční chování při povolovacích procesech dopravních staveb a snížila nadbytečná byrokratická zátěž v rámci povolovacích procesů.

Přijmeme pravidla pro dofinancování krajské dopravní infrastruktury (silnice druhých a třetí tříd) prostřednictvím rozpočtu SFDI s cílem zajistit pro ně finanční prostředky ve výši 4 mld. Kč ročně.

Zintenzivníme výstavbu dálnic na všech hlavních trasách, konkrétně zejména D1, D3, D4, D6, D7, D11, D35, D48, D49, D52, D55 a dokončíme kompletní modernizaci dálnice D1 mezi Prahou a Brnem.

Do roku 2021 zprovozníme 210 kilometrů dálnic, z toho 110 kilometrů dálnic nových a 100 kilometrů modernizované D1. Do roku 2021 rozestavíme dalších 180 km dálnic.

Města na silnicích první třídy musí mít obchvaty, aby tranzitní doprava nejezdila přes jejich centra. Na silnicích první třídy postavíme 130 km obchvatů, které odlehčí dopravně zatíženým městům a obcím. Mimo jiné jde o obchvaty či jejich další úseky okolo Slaného, Ostravy-Poruby, Hradce Králové, Otrokovic, Frýdku-Místku, Klatov, Jaroměře, Znojma, Břeclavi, Strakonic, Opavy, Karviné a řady dalších. Do roku 2021 zahájíme stavbu klíčové části Pražského okruhu D0 511 mezi Běchovicemi a D11. Územní rozhodnutí získáme pro stavby 518 a 519 mezi Ruzyní a Březiněvsí, u stavby 520 Březiněves - Satalice získáme kladné stanovisko EIA.

Do výstavby dopravní infrastruktury zapojíme formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) soukromé investory. Realizací pilotního projektu PPP zajistíme dostavbu a další provozování nedokončené části dálnice D4. Na základě zkušeností s projektem bude tento postup použit i u dalších dálnic (např. D7, D6, D3 nebo D35).

Nejpozději do roku 2020 vyřešíme problematiku elektronického mýtného systému pro zpoplatnění nákladních vozidel nad 3,5 tuny. Jeho další rozšiřování proti současnosti nemůže mít jen fiskální cíl, ale musí být i nástrojem pro regulaci dopravy. Pro případ, že by v důsledku rozšíření rozsahu zpoplatněných komunikací došlo k objíždění zpoplatněných úseků a devastaci jiných pozemních komunikací, prosadíme legislativní možnost regulace tranzitu pro obce a kraje s cílem předcházení poškození komunikací a staveb na nich nebo poblíž a k zabránění vzniku nebezpečí pro osoby a ostatní provoz na těchto komunikacích.

Usnadníme komunikaci občanů se státní správou v oblasti registrace vozidel a dalších registrů v resortu dopravy. V návaznosti na již přijatou novelu zákona zajistíme, že řidičský průkaz si bude moci každý vyřídit i mimo své trvalé bydliště na jakémkoli úřadu s rozšířenou působností bez zbytečných formulářů a vlastních fotografií. Po zavedení občanských průkazů s čipem bude možné vše vyřídit i z domova.

Místo dálničních známek zavedeme elektronický dálniční kupon, který bude možné koupit prostřednictvím mobilní aplikace či internetu.

Důraz budeme klást i na bezpečnost. Rostoucí silniční doprava, moderní a rychlé dopravní prostředky v kombinaci s řadou dalších působících vlivů vyžadují větší důraz než dosud na prevenci a průběžné vzdělávání. Mimo jiné se v tomto směru chceme zaměřit na začínající řidiče, aby nebyli smrtelným nebezpečím pro sebe i pro druhé. Proto pro ně prosadíme např. řidičské oprávnění s omezenou platností na max. 2 roky, ve které bude muset absolvovat výcvik s cílem zdokonalení řidičských schopností a dovedností při zvládnutí krizových situací.

Vláda zavede významné slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory nad 65 let, žáky a studenty do dovršení věku 26 let.

Vytvoříme podmínky pro mezioborovou spolupráci v oblasti nákladní dopravy tak, aby železniční a vodní doprava plnila služby pro silniční dopravce. Ze zdrojů EU proto podpoříme rozvoj terminálů kombinované dopravy. Cílem je vytvořit překladiště kontejnerů, která zajistí, aby po silnici probíhal pouze počáteční svoz a závěrečný rozvoz nákladní dopravy. Větší část délky uskutečněné přepravy by pak měla probíhat po železnici či po vodě.

Státem garantovaná veřejná železniční přeprava pro cestující bude nadále zajištěna v rozsahu minimálně 7,4 mld. Kč ročně, což představuje téměř 37 milionů vlakových kilometrů ročně na 28 linkách dálkové dopravy. Naším cílem je též růst kvality poskytovaných služeb a zlepšení kultury cestování především systematickou podporou obnovy vozového parku, využíváním moderních informačních systémů a technologií.

Budeme pokračovat v liberalizaci na železničním trhu. Liberalizace a nástup konkurence v osobní dopravě na železnici však musí být postupný a stát při něm zohlední skutečnost, že České dráhy jsou zatíženy nejen náklady na režijní jízdné, ale že zajišťují obsluhu i méně atraktivních dálkových či regionálních linek v rámci veřejné služby. Národní dopravce - České dráhy musí být efektivně řízen a musí fungovat jako apolitický subjekt.

Pro vyšší komfort cestujících zajistíme opravu minimálně šedesáti významných nádražních budov. Jedná se například o nádraží v Mostě, Praze-Smíchově či v Křižanově. Nevyužité prostory staničních budov budou nabídnuty k využití veřejné správě či komerčním subjektům.

Ve spolupráci s obcemi budeme podporovat rozvoj parkovacích kapacit v okolí železničních stanic (systémy P+R). Nejenom u železničních stanic, ale i u zastávek autobusové dopravy pak budeme podporovat rozvoj cyklistické infrastruktury (odstavné plochy B+R).

V rámci veřejné dopravy chceme vytvořit jednotný dopravní integrovaný systém založený na principu jedné jízdenky a jednotných přepravních podmínek. Bez ohledu na to, jakou dopravní společnost cestující ke své cestě využije.

Budeme pokračovat v modernizaci celostátních i regionálních železničních tratí včetně elektrizace důležitých dosud neelektrifikovaných tratí tam, kde je to efektivní. I železnice musí být bezpečnější než dosud. Proto se chceme zaměřit nejen na železniční přejezdy, ale za prioritní považujeme i zavádění ETCS. Do konce volebního období pevně ukotvíme trasy plánovaných vysokorychlostních železničních tratí v územně plánovací dokumentaci krajů a pokročíme v jejich projektové přípravě. Pro klíčová spojení budou zpracovány studie proveditelnosti. Prioritami jsou osy Berlín - Drážďany - Ústí nad Labem - Praha, Praha - Brno - Břeclav, Brno - Přerov - Ostrava. U železničního spojení Praha - Kladno s odbočením na Letiště Václava Havla získáme územní rozhodnutí, pokročíme výrazně v majetkoprávní přípravě a pro některé části zajistíme i stavební povolení.

Schválením Koncepce vodní dopravy, dokončením procesů EIA a zahájením územního řízení k realizaci plavebních stupňů Děčín a Přelouč pokročíme k vytvoření dostatečných plavebních podmínek na labsko-vltavské vodní dopravní cestě.

Po dokončení rozpracované studie proveditelnosti projektu vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe rozhodne vláda o dalším postupu.

Obranná politika a Armáda České republiky

Budeme aktivní v OSN, EU, NATO a dalších organizacích v souladu se zájmy České republiky, budeme prosazovat rovnoprávnou spolupráci mezi státy a zapojení do úsilí čelit mezinárodnímu terorismu a kyberterorismu pro ochranu občanů České republiky.

Postupně navýšíme rozpočet na obranu s cílem dosáhnout podílu 1,4 % na HDP do konce volebního období, tedy do roku 2021. Finance musí jít ruku v ruce s dobře připravenými a racionálními akvizičními projekty. Zavazujeme se předložit přesný plán financování a investic do roku 2024 a dál.

Armáda České republiky je tu primárně pro své občany, proto bude i nadále spolupracovat s ostatními složkami v rámci IZS.

Budeme i nadále pokračovat ve stabilizaci Armády České republiky a v navyšování jejího rozpočtu s ohledem na vývoj bezpečnostní situace.

Armádu České republiky budeme vybavovat přednostně domácí výstrojí a výzbrojí. Nákupy ze zahraničí budeme pořizovat bez prostředníka a musí jít o techniku, která již prošla testem aktivního nasazení. V těchto případech budeme také vyžadovat zapojení českého obranného průmyslu. Vždy budeme postupovat transparentně.

Pokročíme ve výstavbě kapacit obrany proti hybridním hrozbám, a zvláště kybernetickým útokům, které jsou zásadním destabilizujícím faktorem. Za tímto účelem prosadíme novelu zákona o Vojenském zpravodajství a budeme i nadále na tomto poli spolupracovat s nejvyspělejšími spojenci.

Budeme pokračovat v rekrutační politice minulých let, kdy se zvyšuje počet vojáků z povolání z 21 tisíc na 24 tisíc. Cílem je dosáhnout nejpozději do roku 2025 minimálně 30 tisíc vojáků z povolání, doplnění a dozbrojení dvou stávajících brigád a návazně budování dalších jednotek.

Navýšíme počet aktivních záloh. Pokračovat bude i program jednorázového dobrovolného vojenského výcviku.

Revizí mobilizačního systému posílíme schopnost mobilizace a rozvinutí Armády České republiky do podoby obranyschopné a bojeschopné armády, včetně budování příslušných záloh a zásob.

V průběhu roku 2018 zahájíme restrukturalizaci systému velení, řízení a struktury generálního štábu. Jde o nezbytné opatření pro vytváření nových jednotek Armády České republiky i pro efektivní využití rozpočtových prostředků.

Prosadíme legislativu, která podstatně zmírní negativní důsledky evropské směrnice o zákazu držení některých druhů zbraní.

Do základních a středních škol zavedeme civilní přípravu obyvatel k obraně státu jako samostatný předmět.

Zajistíme transparentní výběrová řízení směřující k modernizaci letectva, pozemních sil včetně dělostřelectva a tím i obranyschopnosti České republiky.

Budeme v NATO a EU prosazovat takovou strategii, která povede k většímu zapojení do řešení migrační krize. Tím je myšlen především větší podíl na řešení konfliktů v těch oblastech, které ilegální migraci generují.

Hlásíme se k záměru potřeby zesílené spolupráce zemí EU v oblasti obrany a zapojíme se do Posílené strukturované spolupráce v obraně (PESCO). Budeme akcentovat především urgentní potřebu účinnější ochrany hranic schengenského prostoru, nutnost reformy Bojových uskupení EU (EU Battlegroups) směrem k větší nasaditelnosti a podpoříme zapojení českého obranného průmyslu do projektů spolufinancovaných z Evropského obranného fondu.

V rámci Středoevropské obranné spolupráce navážeme na vytváření předpokladů pro schopnost řešit případnou další migrační vlnu na tzv. balkánské cestě. Tato spolupráce rozšiřuje smysluplně koncept V4 o Slovinsko, Chorvatsko a Rakousko, které není členem aliance, ale o to důležitějším partnerem v rámci EU.

Udržíme a prohloubíme naše tradiční vazby v oblasti obrany s Velkou Británií, jejíž armáda má pro obrannou kapacitu Aliance i Evropy klíčový význam, a to bez ohledu na BREXIT.

Zajistíme užší a efektivnější kooperaci s partnerskými zahraničními zpravodajskými službami s cílem zvýšení obrany občanů České republiky proti teroristickým útokům.

Členství v NATO je pro zajištění obrany naší země klíčové a nemá alternativu. Bezpečnostní záruky kolektivní obrany ale nejsou samozřejmostí. Chceme být našim spojencům spolehlivým partnerem. Proto budeme věrohodně vytvářet své vlastní obranné kapacity a aktivně přispívat ke kolektivní alianční obraně.

V rámci zpravodajských komunit NATO a EU budeme usilovat o efektivnější vzájemnou informační výměnu. Zavazujeme se i nadále účastnit na mírových misích a dalších aktivitách NATO.

Budeme aktivně přispívat do zahraničních operací NATO, EU či OSN, které budou v souladu s mezinárodním právem a definovanými bezpečnostními a obrannými zájmy České republiky.

Armáda České republiky si v zahraničním působení vytvořila výbornou pověst. Zapojení našich vojáků do alianční spolupráce budeme i nadále podporovat.

Posílíme účast na mírové a výcvikové misi v Afghánistánu (Resolute Support), zvýšíme přítomnost v Iráku. Budeme přispívat do Předsunuté vojenské přítomnosti v Pobaltí, Sil rychlé reakce NATO (NRF) včetně Sil velmi vysoké pohotovosti (VJTF), ochrany vzdušného prostoru (Air Policing) a budeme přispívat do vystavění robustních následných sil (Follow-On Forces).

Vnitřní bezpečnost a veřejná správa

Česká republika je šestou nejbezpečnější zemí na světě. Naším prvořadým závazkem je, aby to tak zůstalo, a to i v kontextu zhoršené bezpečnostní situace v Evropě. Stát musí zajistit lidem bezpečnost. Současně se odmítáme podílet na zveličování strachu z potenciálních bezpečnostních rizik, neboť takovéto podněcování vede k nárůstu extremismu a xenofobie.

Budeme usilovat o snižování rizik terorismu, včetně islámského, a to kontrolou migrace, bojem s islamistickou propagandou a bojem s extremismem jakéhokoliv druhu. Budeme rozvíjet integrovaný záchranný systém na řešení mimořádných situací a ochranu proti terorismu. Za tímto účelem posílíme celkovou koordinaci bezpečnostní politiky státu.

Naším prioritním cílem je zastavení nelegální migrace, a ve spolupráci s dalšími členskými státy Evropské unie nedovolit pokračování nesmyslného systému kvót, který je neefektivní a rozděluje Evropu. Budeme důsledně potírat nelegální migraci, převaděčství a obchod s lidmi. Na evropské úrovni budeme prosazovat účinný systém zamezení zneužití azylového procesu k nelegální migraci. Stát musí mít možnost ukončit pobyt, odebrat vízum a vyhostit rizikové migranty.

Budeme se aktivně podílet na novém nastavení evropské spolupráce, která musí vycházet z aktuální bezpečnostní reality v EU a zároveň udržet výhody volného pohybu osob bez kontrol na vnitřních hranicích. Budeme prosazovat vznik operativních policejních jednotek, které budou speciálně vycvičené ke společné obraně schengenského prostoru. Ve spolupráci s Armádou České republiky připravíme plán na případné operativní okamžité zajištění ochrany státních hranic České republiky.

S novými technologiemi sílí rizika hybridních a kybernetických útoků. Vytvoříme funkční struktury pro předcházení a boj s hybridními a kybernetickými hrozbami. Cílem je odvracení napadení v ekonomické, finanční, politické či mediální oblasti, včetně hackerských útoků a zabránění napadení infrastruktury a zneužívání takto získaných dat. Zaktualizujeme a implementujeme doporučení vzešlá z Auditu národní bezpečnosti. Budeme vyžadovat nezávislou kontrolu všech zpravodajských služeb a zajistíme jejich lepší koordinaci na vládní úrovni, aby se výsledky jejich práce sčítaly. Posílíme spolupráci bezpečnostních struktur na celoevropské úrovni.

Základem vnitřní bezpečnosti je profesionální policie a hasičský záchranný sbor. Proto finančně podpoříme zkvalitnění a zefektivnění fungování bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému. Posílíme a stabilizujeme personální obsazení na všech úrovních, zvýšíme efektivitu řízení i spolupráci jednotlivých složek a zatraktivníme kariérní růst v bezpečnostních složkách včetně zvýšení ohodnocení jejich práce. Finančně podpoříme s využitím národních i evropských zdrojů jednotky sborů dobrovolných hasičů a radikálně zkvalitníme jejich vybavení. Současně budeme trvat na zvyšování kvality práce a na důsledném vynucování práva v působnosti těchto sborů a za tímto účelem zavedeme jasný systém hodnocení práce managementu těchto bezpečnostních sborů.

Snížíme byrokracii a administrativní zátěž policistů, aby se mohli soustředit na svoji základní činnost, jíž je zejména boj s kriminalitou a s ní souvisejícími doprovodnými jevy. Obecní policii je třeba více zapojit do integrovaného záchranného systému a činností souvisejících se zajištěním vyšší bezpečnosti občanů, a to ve spolupráci se státní policií. Zpřístupníme mapy kriminality a podpoříme preventivní a mediační programy v nejrizikovějších oblastech.

Budeme i nadále podporovat právo na vlastní obranu a držení legálních zbraní. Zpřísníme podmínky pro soukromé bezpečnostní služby a prosadíme při-jetí zákona o soukromých bezpečnostních službách, aby byly pod přísnější kontrolou státu.

Podpoříme dobrovolné programy připravenosti občanů na krizové situace při ochraně obyvatelstva. Občané musí vědět, jak se zachovat při mimořádných situacích. Klademe důraz na odpovědnost každého občana České republiky a jeho schopnost adekvátně reagovat na rizikovou situaci bez strachu z následné kriminalizace.

Zjednodušíme volební pravidla tak, aby se občanům usnadnil přístup k volbám (včetně zavedení korespondenční volby, zrušení místní příslušnosti pro vydávání voličských průkazů). Prosadíme zefektivnění volby do Senátu zavedením jednokolového systému.

Zveřejníme všechny platné smlouvy uzavřené na jednotlivých ústředních správních úřadech, vyhodnotíme jejich výhodnost a budeme zveřejňovat veškeré nově uzavřené smlouvy. Prosadíme novelu zákona o registru smluv. Budeme prosazovat rozšíření působnosti NKÚ na územně samosprávné celky a veřejně vlastněné obchodní společnosti.

Zefektivníme fungování veřejné správy, přehodnotíme a změníme kompetence ve vztahu k samosprávě, která by nadále spadala pod Ministerstvo pro místní rozvoj, popřípadě přesunem kompetencí směrem z centra ke krajům a obcím. Budeme iniciovat reformu letitého systému obcí s rozšířenou působností (ORP), který z hlediska spádovosti a souměřitelnosti neodpovídá dnešní době a do budoucna by mohl zastřešit spolupráci obcí ve spádových regionech a být neformálním článkem mezi krajskou a obecní samosprávou.

Občané musí mít možnost komunikovat se státem elektronicky prostřednictvím portálu ob??ana, pokud se tak rozhodnou. Zavedeme elektronická ID, jako základ ke zpřístupnění elektronických služeb občanům a sjednocení po-dávání žádostí o vydání občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů na jednom místě. Umožníme elektronická podání žádostí a platbu kartou ve veřejné správě.

Zlepšíme a zmodernizujeme služby České pošty. Je nutné, aby Česká pošta zvyšovala dostupnost a efektivnost svých služeb i v menších obcích, a to nejen prostřednictvím tradičních forem obsluhy, ale především s využitím nových digitálních forem optimalizovaných procesů v souladu s dynamicky se měnícími potřebami obyvatel, a stala se tak hlavním partnerem státu pro komunikaci s občany. Naplněním svého poslání se Česká pošta musí stát atraktivním, vyhledávaným a efektivním zaměstnavatelem.

Vyhodnotíme rozsah a efektivnost činnosti státních úřadů a institucí a uskutečníme potřebné organizační změny za účelem efektivního vynakládání prostředků na chod státní správy.

Připravíme a prosadíme novelu služebního zákona. Státní služba musí být otevřená odborníkům zvenčí, je nutné odstranit byrokratické překážky při získávání vzdělaných a motivovaných pracovníků. Přehodnotíme administrativní náročnost celého systému a zajistíme pružnější pravidla.

Zavazujeme se tvrdě bojovat s korupcí, u prokázaných případů prosadíme legislativně v trestním právu ztrátu všech výhod státních úředníků se zákazem dalšího výkonu státní služby a členství ve statutárních orgánech právnických osob s majetkovým podílem státu.

Právo a spravedlnost

 Za klíčovou hodnotu našeho společenského uspořádání považujeme ideu právního státu založeného na úctě k ústavně chráněným principům dělby moci, vlády práva a ochrany základních práv a svobod. Tyto principy budeme ve všech svých krocích respektovat a dále posilovat. Právo a spravedlnost jsou základními kameny právního státu. Důvěra občanů v soudy a státní zastupitelství je podmínkou efektivity právního státu. Právo musí být předvídatelné a vymahatelné.

V zákonodárné oblasti budeme dbát na stabilitu právního řádu a klást důraz na kvalitu nově přijímaných norem.

 • Pro tvorbu zákonů zkvalitníme legislativní útvary ministerstev, zavedeme profesní přípravu legislativců a posílíme organizační zajištění Legislativní rady vlády.
 • Pro zákony, jejichž příprava a implementace přesahuje funkční období jedné vlády, zavedeme zvláštní způsob expertní přípravy s podporou Legislativní rady vlády s přesným harmonogramem projednávání, schvalování a zavádění do praxe. Příkladem mohou být změny Ústavy, změny v kompetencích ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, změny důchodového zabezpečení a zjednodušení dávkových systémů, změny v soudnictví a státním zastupitelství nebo příprava nových soudních procesních předpisů.
 • Dokončíme legislativní práce na novém civilním řádu soudním a novém trestním řádu s důrazem na kvalitnější a rychlejší řízení a nalézání práva a spravedlnosti. Završíme tak pětadvacetileté rekodifikační úsilí.
 • V rámci nové úpravy civilního procesního práva předložíme zákon o hromadných žalobách.
 • Předložíme nový zákon o znalcích.

V justiční oblasti budeme při přísném respektování nezávislosti soudců i státních zástupců a mezinárodních doporučení v této oblasti usilovat o zvyšování kvality jejich činnosti:

 • Garantujeme platové poměry soudců a státních zástupců a nezasahování do nich ze strany exekutivy jako jednu z podmínek nezávislosti justice.
 • Prosadíme kariérní řád soudců a zákonem stanovené podmínky výběrů soudců jako záruky udržení profesní motivace a protikorupční opatření.
 • Zajistíme zlepšení platového ohodnocení administrativního a dalšího odborného aparátu soudů. Cílem je nejen funkčnost soudní správy, ale také zvýšení její kvality.
 • Předložíme změny ve státním zastupitelství pro jeho účinnější správu a posílení odpovědnosti státních zástupců.
 • Budeme pokračovat v elektronizaci justice v zájmu zjednodušení činností, zrychlení řízení a snížení nákladů.

V exekuční oblasti zvážíme vhodnost a proveditelnost alternativ umožňujících zavedení principu jeden dlužník - jeden exekutor, jako je teritorialita exekutorů nebo koncentrace
všech exekucí proti témuž povinnému u jednoho exekutora. Zavedeme chráněné účty nebo jiné účinné řešení zajišťující, že po provedení exekuce srážkami ze mzdy nebude nezabavitelná částka podruhé stižena exekucí na bankovním účtu povinného.

Přijmeme opatření k účinnému vynucování zákazu lichvy stanoveného právními předpisy. Odstraníme praktiky vedoucí k zadlužování dětí a ožebračování chudých. Prosadíme novelu insolvenčního zákona, která odstraní podmínku 30 % uspokojení věřitelů pro povolení oddlužení a bude zvláště chránit zadlužené seniory a děti.

Předložíme ústavní zákon o celostátním referendu. Respektujeme však zastupitelskou demokracii zakotvenou v Ústavě a proto neumožníme ve funkčním období této vlády referendem schvalovat zákony a rozhodovat o mezinárodních závazcích.

Budeme dále bojovat proti korupci ve všech oblastech, tento boj systémově koordinovat, vyhodnocovat efektivitu již přijatých protikorupčních opatření v praxi a navrhovat jejich vhodné změny a doplnění. V této souvislosti předložíme zejména účinné právní nástroje k ochraně oznamovatelů korupce (whistleblowing) a zákon o regulaci lobbingu vycházející z mezinárodních doporučení.

Po vzoru některých států Evropské unie posoudíme rozšíření kompetencí Celní správy České republiky v trestním řízení v oblasti daňových trestných činů a trestných činů souvisejících a zavedení pravomoci k vyšetřování. Pravomoci Policie České republiky v těchto oblastech nebudou dotčeny.

Prosadíme spotřebitelský zákoník, který jasně a přehledně upraví práva a povinnosti spotřebitelů a podnikatelů a posílí práva spotřebitelů. Zavedeme požadavek textového potvrzení spotřebitelské smlouvy uzavřené po telefonu.

Zahraniční politika a Evropská unie

Zahraniční politika vlády bude sebevědomá, aktivní a srozumitelná. Jejím hlavním motivem bude prosazování českých národních zájmů. Pouze taková zahraniční politika přispěje k posilování bezpečnosti, prosperity a zároveň právního a demokratického charakteru České republiky i zachování míru v Evropě. Jsme a budeme i nadále nedílnou součástí evropského geografického, ekonomického, civilizačního a hodnotového prostoru. Naše zahraniční politika bude vycházet především z členství v EU a NATO. V základních směrech bude navazovat na předchozí vlády, a to i v oblasti koncepční, bude však výrazněji, proaktivně a pružněji reagovat na aktuální zahraničně politické problémy či hrozby, typu masivní ilegální migrace či terorismus. Vláda se bude snažit o dosažení širšího vnitro politického konsensu v oblasti zahraniční politiky.

Členství České republiky v Evropské unii a prosazování jejích zájmů v příslušných orgánech je pro vládu prioritní. Česká republika musí být vnímána jako aktivní a respektovaná členská země.

Reforma EU je nezbytným předpokladem pro obnovení důvěry obyvatel Unie v evropský projekt. Vláda ČR se aktivně zapojí do této reformní diskuze. Evropská unie musí dělat méně, ale podstatně lépe. Musí akcentovat posílení role členských států, Evropské rady a obecně posílení principů subsidiarity a proporcionality. Budeme prosazovat větší využívání unijních nástrojů a politik za účelem sbližování mezd, životní úrovně a sociálních standardů napříč členskými státy.

EU, její instituce i členské státy, musí být schopny zabezpečit vnější hranice EU, bojovat proti terorismu a projevům radikálního islamismu a účinně se bránit proti útokům v kybernetické oblasti.

Evropa musí zůstat spolupracující, integrující se na dobrovolné bázi a nediskriminující nečleny eurozóny. Evropské fondy nesmí být užívány jako prostředek vydírání členských zemí, které mají jiný názor na některé unijní politiky. Diskuse a dialog by měly být preferovaným nástrojem při pochybách o demokratických deficitech v některých členských zemích.

Rozhodování o přijímání uprchlíků (přesídlování) musí jednoznačně zůstat v kompetenci jednotlivých států EU, stejně jako rozhodování o migračním mixu z hlediska potřeb ekonomiky. O tom, kdo do jakéhokoli státu EU přijde, nesmějí rozhodovat převaděči, ale suverénní státy na základě společné/konsenzuální dohody členských států EU. Budeme prosazovat takovou změnu pravidel Společného evropského azylového systému (CEAS), která zamezí zneužívání azylových pravidel pro nelegální vstup do Evropy a umožní systém zachovat pro ty, kteří ochranu opravdu potřebují. Schengenská hranice nesmí být pro ilegální migraci prostupná. Je třeba ji adekvátně střežit. EU musí vytvořit mechanismy obrany a ochrany pro případ, kdy se situace náhle zhorší. Jen tak lze uchovat jednu z hlavních výsad evropského prostoru: volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu.

V souladu s humanitární tradicí i mezinárodními závazky budeme podporovat řešení uprchlictví zejména aktivitami v zemích původu a v zemích prvního útočiště, kam uprchlíci přicházejí. Budeme prosazovat razantnější přístup EU i NATO a budeme se na něm aktivně podílet.

Budeme usilovat o posílení zastoupení českých představitelů a občanů v institucích a orgánech Evropské unie Budeme aktivněji než dosud informovat veřejnost o svých aktivitách a o klíčových tématech, kterým se v EU věnujeme.

V rámci EU budeme v zájmu prosazení svých národních priorit usilovat o vytváření pragmatických aliancí a uskupení. Dobrá komunikace, spolupráce a koordinace s rozhodujícími evropskými hráči, zejména pak Německem a Francií, je nezbytná a naše strategická partnerství jsou vhodným nástrojem. Velká Británie pro nás zůstane bez ohledu na brexit velmi významným partnerem, nejen z pohledu ekonomické výměny a bezpečnosti.

Vláda bude udržovat a dále rozvíjet naše nadstandardní vztahy se Slovenskem. V4 vnímáme jako významnou a důležitou platformu pro spolupráci a formulaci společných postojů. Polsko i Maďarsko pokládáme za důležité partnery jak z hlediska členství v EU a NATO, ale i v bilaterální rovině. Máme zájem na dalším rozvoji vztahů s Rakouskem, jak bilaterálně, tak i v rámci tzv. Slavkovského formátu.

Transatlantická vazba je nejdůležitější bezpečnostní, obchodní i hodnotovou vazbou pro Evropu i USA. NATO je páteří naší bezpečnostní politiky. Spolupráci s USA chce vláda rozvíjet především v oblasti obrany, bezpečnosti, a obchodu, investic a vědy a výzkumu. Navážeme rovněž na naše tradiční přátelství a strategické partnerství s Izraelem, nicméně i nadále budeme prosazovat mírové řešení palestinské otázky v souladu s rezolucemi RB OSN a mezinárodním právem. Podpoříme postupnou integraci Západního Balkánu do EU, což pomůže do budoucna stabilizovat citlivý region. Významné je pro Českou republiku i Východní partnerství, především spolupráce s Ukrajinou.

Nejvyšší prioritou je zachování míru, a tedy i záruka dodržování mezinárodního práva, Charty OSN a rezolucí RB OSN. Chceme se v EU mnohem aktivněji účastnit diskuze o budoucích vztazích s Ruskou federací, se snahou o nalezení všeobecně přijatelných řešení vedoucích ke snížení napětí v Evropě. Z hlediska posilování stability a důvěry v Evropě budeme podporovat aktivní roli OBSE, včetně české kandidatury na předsednictví v této organizaci. S Čínou chceme docílit vyvážených a vzájemně výhodných vztahů, na základě uzavřených dohod, respektujících pravidla mezinárodního obchodu. Budeme podporovat další rozvoj vztahů s Japonskem a Jižní Koreou. Budeme rozvíjet obchodní a politické vztahy s dalšími zeměmi Asie, Afriky a Latinské Ameriky.

Součástí české zahraniční politiky bude důraz na dodržování lidských práv. Využijeme za tím účelem naše členství v Radě pro lidská práva OSN v období 2019 až 2021.

Chceme být aktivní a efektivnější i v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. Vláda bude prosazovat lepší zacílení nástrojů humanitární a rozvojové pomoci k řešení migrační krize prostřednictvím poskytování této pomoci v zemích, odkud do Evropy migranti proudí. Takto vynakládanou zahraniční pomoc lze právem považovat za výdaje na posilování bezpečnosti ČR. 

Nadále budeme podporovat multilaterální mezinárodní uskupení, jako jsou OSN, WTO, Světová banka, Mezinárodní měnový fond nebo OECD. Tyto instituce jsou klíčové z hlediska globálního přístupu k problémům bezpečnosti (jaderné otázky, migrační záležitosti), ale také ekonomiky, rozvoje a životního prostředí. Zvážíme přístup do nově vznikajících institucí, jako např. AIIB.

V oblasti zahraniční obchodní politiky budeme rozvíjet proaktivní ekonomickou diplomacii, která napomůže lepšímu prosazování českých ekonomických zájmů. Podpoříme exportéry jak v hledání nových obchodních příležitostí, tak v udržení jejich přítomnosti na stávajících trzích a ochráníme investiční projekty v zahraničí. Provedeme reformu všech stávajících zahraničních zastoupení a agentur s cílem zvýšit jejich efektivitu, včetně případných úprav kompetencí mezi jednotlivá ministerstva a personálního auditu.

V neposlední řadě se chceme vrátit k obnovení mechanismu pravidelných setkání nejvyšších ústavních činitelů ČR k zahraniční a bezpečnostní politice.

Kultura

Kulturu považujeme za jeden z nejdůležitějších faktorů zdravého rozvoje společnosti, který zásadně ovlivňuje všechny její stránky. Kultura v nejrůznějších podobách se významně podílí na formování obrazu naší společnosti v zahraničí. Kulturní projevy a artefakty jsou součástí kulturního dědictví a zrcadlí se v nich základní hodnoty společnosti postavené na evropské křesťanské duchovní tradici.

Kreativita je základem konkurenceschopnosti naší společnosti a proto budeme podporovat její rozvoj, zejména u nejmladší generace, a to participací na uměleckých a kulturních aktivitách.

V kulturní politice budeme respektovat a rozvíjet záměry a opatření Státní kulturní politiky na léta 2015-2020 s výhledem do roku 2025.

Navýšíme rozpočet Ministerstva kultury. S ohledem na zásadní roli kultury v rozvoji demokratické společnosti zvýšíme platy zaměstnanců veřejného kulturního sektoru do konce volebního období v roce 2021 na úroveň odpovídající úrovni státních zaměstnanců ve školství či sociálních službách.

Budeme usilovat o vyšší efektivitu a transparentnost dotačních výběrových řízení včetně veřejné kontroly využití přidělených prostředků. Zaměříme se na zjednodušení agendy a na elektronické zpracování a vyhodnocování žádostí s co nejnižší administrativní zátěží pro žadatele.

Ve spolupráci Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vytvoříme dotační program na podporu uměleckého a kreativního vzdělávání.

Budeme nadále podporovat projekty ve všech oblastech kulturního života v regionech prostřednictvím dotačních programů Ministerstva kultury. Podle možností státního rozpočtu budeme postupně navyšovat alokaci finančních prostředků v jednotlivých programech, a to jak pro oblast živého umění (včetně regionální sítě divadel a orchestrů), tak pro oblast památkové péče nebo pro paměťové instituce. Ve spolupráci s profesními organizacemi zrevidujeme jejich stávající podobu a připravíme programy nové. Zaměříme se také na zefektivnění Státního fondu kultury.

Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem kultury patří k tradičním základním pilířům české kultury a tvoří její výkladní skříň. Budeme respektovat jejich odbornou suverenitu a uměleckou a tvůrčí svobodu a budeme všestranně podporovat jejich činnost. Budeme pokračovat v investicích zaměřených na zkvalitnění jejich pracovišť. Zásadní je dokončení rekonstrukce historické budovy Národního muzea, budovy Státní opery a rekonstrukce a revitalizace Klementina. Mimo to se zaměříme na významné investiční akce, jako je revitalizace Invalidovny v Praze, Památník romského holokaustu v Letech, Muzeum železnice a elektrotechniky na Masarykově nádraží v Praze, Muzeum středoevropského umění v Olomouci. Zaměříme se také na zvýšení efektivity jejich organizačních a ekonomických agend. Vytvoříme pravidla pro výběr ředitelů těchto institucí, v nichž budeme respektovat především odbornost a renomé. Připravíme zákon o veřejných kulturních institucích jako alternativu vůči stávající příspěvkové organizaci.

Připravíme dlouhodobý program investiční podpory a kofinancování projektů kulturní infrastruktury, který by umožnil výstavbu nových kulturních zařízení pro poskytování veřejných kulturních služeb (koncertních sálů, divadel, knihoven, výstavních síní, muzeí, galerií apod.) na území celého státu a v souladu se soudobými světovými trendy a standardy. Za pilotní projekty podporované národními a evropskými dotačními programy považujeme Janáčkovo kulturní centrum v Brně, novou budovu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, Západočeské galerie v Plzni. Současně budeme podporovat i projekty péče o kulturní dědictví, jako je záchrana památkové rezervace Terezín, revitalizace Císařských lázní v Karlových Varech nebo Muzeum totality v Uherském Hradišti.

Zajistíme digitální pasportizaci (zaměření, fotodokumentace a průzkumy) souboru nejcennějších národních kulturních památek. Připravíme nový zákon o státní památkové péči a zaměříme se na režim vývozu starožitností, aby tyto normy odpovídaly skutečným potřebám ochrany našeho kulturního dědictví v souladu s moderní evropskou legislativou.

Zaměříme se na zkvalitnění a rozšíření forem mezinárodní spolupráce v oblasti kultury a export kulturních projektů. Navrhneme opatření na podporu mobility umělců a uměleckých institucí. Soustředíme se na rozšiřování mezinárodních vztahů na bilaterální i vícestranné evropské a světové úrovni s důrazem na tradiční vazby (např. V4). Zintenzívníme propojení prezentace zděděného i vytvářeného kulturního bohatství s cestovním ruchem.

Připravíme novelu autorského zákona, do níž implementujeme očekávanou směrnici EU o autorském právu na jednotném digitálním trhu a po diskusi s odbornou veřejností připravíme další změny autorského práva s ohledem na vývoj nových technologií a jejich roli při sdělování autorských děl veřejnosti.

Budeme věnovat pozornost proměnám audiovizuálního sektoru za účelem naplnění kulturních, společenských a sociálních služeb. Zachováme stávající úpravu postavení veřejnoprávních médií. Budeme důsledně podporovat jejich nezávislost.

Agenda církví a náboženských společností bude i nadále v gesci Ministerstva kultury ČR, s výjimkou vyplácení finanční náhrady a příspěvku na podporu jejich činnosti, které budou převedeny na Ministerstvo financí.

Zdravotnictví

Chceme kvalitní, moderní a finančně stabilní veřejnou službu pro občany. Zdravotnictví musí reagovat na hrozby dneška, kterými jsou významný nárůst výskytu chronických chorob a stárnutí populace.

Posílíme transparentnost zdravotnictví a postavení pacientů v celém systému, přitom však nezvýšíme jejich spoluúčast. Jasně definujeme role jednotlivých aktérů ve zdravotnictví a posílíme odpovědnost pojišťoven za zajištění hrazených služeb. Změny ve zdravotnictví nelze dělat na jedno volební období, proto budeme všechny zásadní kroky ve zdravotnictví konzultovat s opozicí, ve snaze nalézt maximální možný konsenzus.

Začneme otevřeně zveřejňovat data o hospodaření rezortu a jím přímo řízených nemocnic. Také veškerá rozhodování komisí při Ministerstvu zdravotnictví budou transparentní - jejich rozhodnutí budou vždy řádně zdůvodněna a zveřejněna způsobem, umožňujícím veřejný přístup a obecnou kontrolu včetně zveřejnění na internetu.

U přímo řízených nemocnic zavedeme jasná metodická pravidla pro takzvané zpětné bonusy. Tyto bonusy musí být vždy podloženy smlouvami, řádně zaúčtovány a použity výhradně k úhradě zdravotní péče.

Připravíme zákon o regulaci úhrad zdravotnických prostředků, revizi odměňování lékárenské péče a systému stanovování cen a úhrad léků, aby byl flexibilnější a aby se k pacientům dostaly dříve život zachraňující léky s prokazatelným přínosem pro pacienta, prodloužením života nebo zvýšením jeho kvality.

Vytvoříme novou koncepci fungování zdravotních pojišťoven. Zvážíme snížení počtu zdravotních pojišťoven. Budeme prosazovat přenastavení smluvní sítě a jejího financování tak, aby došlo ke zvýšení dostupnosti péče zejména v regionech a rozšíření a zkvalitňování péče, zejména mimo pracovní dobu, v oblasti lékařské pohotovostní služby a ústavní pohotovostní služby. Při zajištění sítě poskytovatelů zdravotních služeb posílíme roli Ministerstva zdravotnictví, omezíme kumulaci zdravotních služeb do metropolí a zasadíme se o větší rovnoměrnost v regionech.

Připravíme zákon pro elektronizaci zdravotnictví a bezpečné sdílení dat mezi poskytovateli zdravotní péče. Upravíme legislativu tak, aby bylo možné využívat elektronický recept v plném rozsahu, včetně kontroly lékových interakcí a celkové preskripce pacienta.

Představíme systém kontroly kvality péče založený na parametrech srovnatelnosti poskytovatelů zdravotních služeb, kterou tím začneme systematicky měřit. Budeme prosazovat finanční motivaci poskytovatelů ke zlepšování zdravotní péče. Informace o kvalitě péče budou dostupné pro pacienty.

Zaměříme se na zlepšení řízení nemocnic v působnosti Ministerstva zdravotnictví a zavedeme centrální nákupy léků a ostatního materiálu, založené na nejlepším poměru ceny a kvality. Předložíme zákonnou úpravu, která zefektivní řízení fakultních nemocnic a spolupráci s univerzitami. Rozšíříme kompetence praktických lékařů a posílíme tak využívání primární péče a rozšíření spektra jejich hrazených služeb, například mimo pracovní dobu. Podpoříme změnu způsobu výběrových řízení s kritérii umožňujícími posílit možnosti smluvních vztahů zdravotních pojišťoven v nedostatečně obsazených lokalitách. K tomu podpoříme prevenci a zdravý životní styl a také systémy odměňování těch občanů, kteří pečují o své zdraví.

Podpoříme programy zaměřené na koordinaci péče o chronicky nemocné pacienty a zasadíme se o pokračování reformy psychiatrické péče. Připravíme koncepci v oblasti dlouhodobé péče a spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí budeme řešit sociálně zdravotní pomezí a jeho financování se snahou maximálně podpořit domácí a další neústavní formy péče.

Zavedeme transparentní systém pro vstup nových technologií a výkonů do úhrad z veřejného zdravotního pojištění, založený na principech Health Technology Assessment (HTA). Cílem je posouzení nákladové efektivity tak, aby z veřejného zdravotního pojištění bylo hrazeno jen to, co má skutečný přínos pro pacienta. Podpoříme efektivní a dokladovatelné využívání nákladné přístrojové techniky.

Dokončíme revizi úhrad zdravotní péče na bázi Diagnosis-related group (DRG) a zavedeme další motivační úhradové mechanismy tak, aby peníze šly více „za pacientem“. Do jeho zavedení vyvineme tlak na zdravotní pojišťovny k vyrovnání základních sazeb u prováděných výkonů.

Zaměříme se na zlepšení pracovních podmínek zdravotnických pracovníků. V případě mladých lékařů připravíme jasnou definici jejich kompetencí a zavedeme systém průběžné evaluace zařízení, která se zabývají vzděláváním lékařů. Vytvoříme podmínky pro zvýšení počtu studentů lékařských fakult a podpoříme financování studia. Podpoříme také vzdělávání středního zdravotního personálu.

Budeme prosazovat postupné navyšování odměňování ve zdravotnictví.

Zrevidujeme a zjednodušíme administrativní zátěž poskytovatelů zdravotních služeb a zrušíme zbytečné regulace, které nejsou přínosem ani pro lékaře ani pro pacienta. Učiníme kroky k unifikaci a elektronizaci zdravotnické dokumentace a dalších dokumentů, které souvisejí s úhradou a péčí o pacienta.

Vláda bude při řešení problému závislostí prosazovat taková opatření, a to jak v oblasti prosazování práva, tak i v oblasti omezování poptávky, která povedou ke snižování škod a rizik spojených s problematikou závislosti na návykových látkách a hazardním hraní. Při řešení problematiky závislostí bude vláda uplatňovat národní politiku, která bude založená na vědeckých poznatcích a bude postavena na vyváženém uplatňování jak omezování nabídky a prosazování práva, tak omezování poptávky, tj. prevence, léčby a sociálního začleňování závislých osob.

Průmysl a obchod

Současný trend digitalizace, s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce, které s sebou přinese, je současnou velkou výzvou pro celou Českou republiku. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto bude hlavním koordinátorem programu Průmysl 4.0, respektive Společnost 4.0, který by měl zajistit, že český průmysl zachytí moderní trendy vývoje průmyslu ve světě, tak aby nebyla ohrožena prosperita a zaměstnanost v naší zemi. V úzké spolupráci s podnikatelskou sférou, vědou a výzkumem zajistíme implementaci projektu Průmysl 4.0 a Smart projekty v energetice. Zpracujeme analýzu možných dopadů robotizace na domácí průmysl. Zasadíme se rovněž o prosazování technologií 4.0 ve stavebnictví např. uplatňováním BIM (digitální modelování staveb), dronů, virtuální reality, robotů, chytrých budov, cloudu, GPS lokace či 3D tisku.

Malé a střední podniky jsou pevnou a nezastupitelnou součástí tuzemské ekonomiky a hlavním tahounem současného hospodářského růstu. Vláda podnikne další kroky směřující k maximálnímu snižování administrativní zátěže pro podnikatele. Podpoříme proto koncentraci elektronické komunikace mezi státem a podnikateli do jednoho místa. Budeme usilovat o sladění lhůt účinnosti legislativních změn a zajistíme, aby zákonné lhůty stejně jako podnikatelé musely dodržovat i státní úřady. Podnikatelé budou zdarma a přehledně informováni o povinnostech vyplývajících z platné legislativy a zároveň o všech nástrojích podpory podnikání nabízených rezorty a státními agenturami. Vláda zajistí kapitálové posílení Českomoravské záruční a rozvojové banky pro financování především malého a středního podnikání a jeho rozvoje.

Česká republika jako otevřená exportní ekonomika potřebuje z hlediska konkurenceschopnosti zefektivnit exportní podporu na úroveň běžnou ve srovnatelných evropských zemích, a to zejména v teritoriálních relacích s vysokým potenciálem pro český průmysl, jakož i u složitých komplexních projektů na klíč či u investičních projektů vyžadujících specifické financování či exportní záruku státu. Tyto podmínky jsou v současné době na rozhodujících trzích zcela běžné, takže obecně bez zásadní inherence státu exportéra nelze prakticky v ostré konkurenci uspět.

Nejdůležitější součástí těchto změn musí být reorganizace státních podpůrných institucí jako je ČEB a zejména Exportní pojišťovací a garanční společnost EGAP, bez jejichž aktivní a flexibilní součinnosti není realizace takových rozsáhlých projektů myslitelná. Tento aktivní přístup je podmínkou zachování nejen kompetence českého průmyslu, ale zároveň i příležitostí výrazně přispět k růstu objemu exportu zařízení s vysokou přidanou hodnotou, a tedy i k zachování zaměstnanosti a hospodářskému růstu české ekonomiky. Přehodnotíme investiční programy směrem k úspoře pracovních míst a podpoře komplexních automatizačních projektů. Posílíme efektivitu CzechTrade a CzechInvest a přímo podpoříme konkrétní projekty a české podnikatele na zahraničních trzích a výstavách. Investiční pobídky poskytneme pouze ve výjimečných a odůvodněných případech projektům s vysokou přidanou hodnotou či s lokalizací do strukturálně postižených regionů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu bude ministerstvem nejen pro firmy, ale i pro občany. Tzv. šmejdi se přesouvají na internet a používají nové obchodní metody. Důrazně budeme v těchto nových podmínkách chránit spotřebitele prostřednictvím České obchodní inspekce, Puncovního úřadu i Státní energetické inspekce. V komunikaci s občany podpoříme rozšíření vysokorychlostního internetu, čímž uspoříme jejich čas i peníze.

V oblasti energetiky je pro nás zásadní prioritou zajištění energetické bezpečnosti, soběstačnosti, ohleduplnosti k životnímu prostředí a konkurenceschopné a sociálně únosné ceny elektrické energie a tepla a jejich plynulou a bezpečnou dodávku všem zákazníkům. Výroba elektrické energie bude zajištěna mixem zdrojů založeným na rostoucím podílu jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů, a naopak postupném poklesu výroby v uhelných elektrárnách. Zajistíme přípravu výstavby nových jaderných bloků dle platné Aktualizace státní energetické koncepce včetně definice modelu financování a výstavby v potřebných termínech, jakož i výstavbu hlubinného trvalého úložiště radioaktivního odpadu. Budeme podporovat snižování energetické náročnosti veřejných i soukromých budov zateplováním, využívání energeticky účinných technologií a spotřebičů, decentrální obnovitelné zdroje, chytré energetické projekty, jako jsou chytré regiony, chytrá města, chytré sítě a inteligentní domácnosti.

Zjednodušíme podmínky pro drobné výrobce elektrické energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu. Provedeme analýzu překompenzace zejména větších solárních elektráren s cílem snížit neúnosně vysoké platby za stávající obnovitelné zdroje. U nových obnovitelných zdrojů budeme podporovat především lokální výrobu elektrické energie nebo tepla s co největší spotřebou nebo akumulací v místě výroby, tedy bez dalších provozních dotací. Zachováme stávající těžební limity hnědého uhlí.

Budeme důsledně hájit vlastnické, ekonomické a environmentální zájmy státu při využívání ložisek nerostných surovin České republiky, především strategických surovin. Prověříme možnost těžby a zpracování lithia prostřednictvím státního podniku DIAMO. Cílem je, aby maximální efekt z těžby všech nerostných surovin zůstal v rukou státu. V tomto smyslu neprodleně upravíme Surovinovou strategii České republiky a následně také příslušnou legislativu, především horní zákon a geologický zákon, včetně zvýšení poplatků za těžbu některých druhů nerostných surovin tak, aby odpovídaly měnícím se podmínkám na trhu a co nejvyššímu efektu pro stát. Rovněž zajistíme, aby do regionů postižených těžbou směřoval vyšší podíl z těžebních poplatků.

Za důležitou prioritu vláda považuje zlepšení čerpání fondů Evropské unie a jejich efektivní využití. V oblasti průmyslu a energetiky budeme podporovat využití moderních digitálních technologií. Digitální infrastrukturu považujeme za stejně důležitou jako dopravní nebo energetickou infrastrukturu. Proto zásadně urychlíme budování vysokorychlostního internetu a maximálně k tomu využijeme evropské fondy. Připravíme zákon o právu každého občana mít přístup k internetu. Pokud chceme budovat moderní digitální stát, občané musí mít zajištěno, že jejich přístup k internetu nebude omezován.

Veřejné investice, regionální a místní rozvoj

Podle požadavků podnikatelské sféry zjednodušíme, zprůhledníme a zrychlíme celý systém poskytování pracovních povolení pro zahraniční pracovníky, zejména v nezbytných případech a při nezájmu českých občanů o tyto pracovní pozice. Zároveň budeme dbát na to, aby se nezvýšilo bezpečnostní riziko v České republice

Místní a regionální rozvoj spočívá především v kvalitě života, dostupnosti veřejných služeb, dostatku práce, příznivého životního prostředí a perspektivě pro mladé lidi. Zajištění místního rozvoje závisí na obcích a krajích, které mají mít dostatek prostředků pro jeho dosahování. Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo být nejbližším partnerem pro územní samosprávné celky a zároveň jej chceme transformovat do nového konceptu ministerstva veřejných investic.

Veřejné investice

Vytvoříme jedno místo se zodpovědností za veřejné investování. Zřízením jednoho místa pro metodiku, systém, implementaci a kontrolu veřejného investování se docílí nejen objektivizace poznání současného stavu, ale bude možné provést efektivní aktualizaci a rozhodnout o prioritách v této oblasti. Připravíme strategický investiční plán země - zajistíme inventuru připravovaných investic a syntézu analytických materiálů jednotlivých ministerstev tak, aby byl plán pro zásadní investice závazný včetně zajištění zdrojů a jejich udržitelnosti.

Transformujeme Státní fond rozvoje bydlení na Státní investiční fond (SIF). Kromě podpory bydlení rozšíříme jeho aktivity i do oblasti regionálního rozvoje a podpory venkova (podpora strategických investic obcí do modernizace veřejných prostranství v bytové zástavbě, regenerace brownfields, místních komunikací a cestovního ruchu). Podpoříme a zrychlíme výstavbu v České republice, prosadíme rekodifikaci veřejného stavebního práva a zjednodušíme a zkrátíme přípravy staveb pro zvýšení konkurenceschopnosti.

Zajistíme kvalitní metodickou a odbornou podporu obcím a krajům pro správné zadávání veřejných zakázek, zejména dále zjednodušíme proces zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příkladně zvýšením zákonných limitů tak, aby zadavatelé v území mohli zahrnout i další kritéria pro hodnocení nabídek vedle kritéria ceny. Uvedený krok považujeme za podporu podnikatelského sektoru, zejména pak střední a malé firmy.

Regionální rozvoj a evropské fondy

Připravíme jednotný model pro správu a prezentaci územních plánů, který přispěje k jejich jednodušší čitelnosti pro občany i veřejnou správu a umožní jejich vzájemnou koordinaci.

Budeme více koordinovat národní dotace - zaměření by mělo vyplnit tzv. bílá místa, která značí oblasti, ve kterých není možné žádat podporu z evropských fondů. Zrušíme neefektivní dotační tituly, ušetřené peníze využijeme na strategické a rozvojové projekty v území, případně na posílení partnery žádaných dotačních titulů. Podpoříme koncepční řešení Smart Cities.

Zpracujeme ucelenou Koncepci rozvoje venkova, kterou dojde ke sjednocení jeho podpory a rozvoje pod správou Ministerstva pro místní rozvoj. Podpoříme spolupráci při řešení problémů venkovského prostoru mezi obcemi a zachováme principy partnerství s pomocí metody LEADER.

Obnovíme národní dotační titul pro strukturálně postižené regiony, který bude zahrnovat nejen území stanovená usnesením vlády, ale na základě konkrétních statistických údajů podpoří též postižené oblasti vymezené hranicemi obcí s rozšířenou působností. Podpora musí být v souladu se Strategií regionálního rozvoje ČR 2021+. Jako jeden z možných nástrojů podpoříme přeshraniční spolupráci s okolními státy jako významný zdroj finančních prostředků pro zaostalé či periferní regiony.

Vytvoříme dlouhodobý nástroj podpory podnikání na venkově, a to napříč rezorty, s cílem uchovat podnikatelský ruch a služby na venkově. Cílem podpory pro všestranný rozvoj venkova bude mimo jiné zavedení pobídek k zaměstnávání pracovníků v malých nebo málo rozvinutých obcích, rozšíření vysokorychlostního internetu či podpora rodinných firem.

Vytvoříme podmínky pro úspěšné a smysluplné dočerpání programů v období 2014-2020 v souladu s obcemi a kraji. Důraz by měl být kladen na projekty s největší přidanou hodnotou včetně vzdělávání a budování veřejné infrastruktury. V rámci EU budeme aktivně prosazovat zjednodušení podmínek čerpání evropských fondů po roce 2020 a budeme prosazovat podporu takových témat, která budou odrážet skutečné potřeby nejen státu, ale i regionů, měst a obcí.

Nové operační programy musí zohledňovat zejména nejzávažnější problémy a potřeby České republiky a jejich jednotlivých částí. Společně s územními partnery se zaměříme na integrovaná řešení podpory socioekonomického rozvoje regionů, měst i venkova.

Podpoříme silnou urbánní agendu s důrazem na integrované přístupy a aktivně podpoříme partnerství měst v rámci Městské agendy pro EU.

Bytová politika

Provedeme revizi koncepce bytové politiky, jejímž hlavním garantem musí být Ministerstvo pro místní rozvoj. Vláda bude usilovat o modernizaci právní úpravy pro činnost společenství vlastníků bytů a bytová družstva s ohledem na garanci vlastnických práv jejich členů. Budeme prosazovat zvýšení objemu finančních prostředků pro bytovou výstavbu v ČR s akcentem na podporu dostupného nájemního bydlení určených pro seniory, mladé lidi, zdravotně postižené, matky samoživitelky a občany s nižšími příjmy. Zároveň podpoříme pokračování dotačních programů určených na rozvoj technické infrastruktury, rekonstrukcí panelových domů a revitalizace sídlišť.

Vláda připraví zákon o sociálním bydlení k řešení potřeb občanů v bytové nouzi a na okraji společnosti. Zákon vytvoří potřebné podmínky pro obce, spojí poskytnutí sociálního bytu se soustavnou sociální a výchovnou prací. Uvedený zákon by měl obsahovat také oprávnění pro obce požadovat po investorovi v rámci výstavby nových bytů určitý podíl tzv. levných bytů.

Vláda připraví nový zákon o realitním zprostředkování, abychom zamezili nekalým praktikám v realitních činnostech, a tak co nejúčinněji ochránili spotřebitele.

Cestovní ruch

Zajistíme důslednou podporu a propagaci tuzemské produkce, tradičních výrobků a pokrmů a využití lokálních surovin ve stravování s důrazem na hotelové a stravovací služby, včetně mediální propagace.

Cestovní ruch musí doznat důstojnějšího postavení vzhledem k jeho významu pro regionální rozvoj a národní hospodářství vytvořením samostatné sekce na Ministerstvu pro místní rozvoj. Budeme usilovat prostřednictvím změny kompetenčního zákona o zvýšení kvality lidských zdrojů jako klíčového faktoru inovačních procesů. Zefektivníme výběr místních poplatků s cílem motivovat obce k jejich reinvestování do cestovního ruchu a sloučíme poplatek z ubytovacích kapacit s rekreačním a lázeňským. Posílíme dotační titul pro marketing a budování infrastruktury cestovního ruchu.

Za prioritu považujeme stanovení zákonných pravidel pro bezpečný pohyb a pobyt návštěvníků na horách v letním i zimním období, jejichž součástí bude také jasná definice postavení Horské služby ČR jakožto další složky IZS včetně odborného vzdělávání pro její pracovníky.

Zemědělství

Prioritou vlády bude upevnění postavení českých zemědělců a potravinářů a jejich zájmů v rámci Společné zemědělské politiky Evropské Unie po roce 2020, zejména spravedlivých podmínek s důrazem na zajištění opatření k řešení klíčových problémů české krajiny a lidí žijících na venkově.

Z pohledu vlády spravedlivé podmínky pro ČR znamenají:

 • Budeme usilovat o zachování minimálně stávající výše finanční obálky Společné zemědělské politiky pro Českou republiku, včetně minimalizace dopadů BREXITU na finanční obálku Společné zemědělské politiky se zvláštním zřetelem na Českou republiku;
 • Srovnatelnou úroveň dotací napříč EU pro zemědělce a potravináře bez umělého krácení finanční podpory skutečným producentům na základě jejich velikosti;
 • Zajištění spravedlivého fungování jednotného trhu, tzn. s jasnými limity pro národní subvence pro zemědělskou prvovýrobu a zpracování zemědělských komodit, aby nedocházelo k nekalé soutěži prostřednictvím národních rozpočtů mezi členskými státy;
 • Na úrovni EU legislativně omezit nekalé obchodní praktiky obchodníků uplatňovaných vůči zemědělcům a potravinářům;
 • Jednotná, nikoliv dvojí kvalita potravin pro občany EU s cílem eliminovat praktiky obchodních subjektů k vytváření trhů a občanů „druhé kategorie“ v nových členských státech EU.
 •  Budeme důsledně chránit zemědělskou půdu, vláda a Ministerstvo zemědělství přijmou opatření k omezení půdní eroze a její degradace, zvýšení obsahu organické hmoty v půdě včetně podpory precizního a k přírodě ohleduplného zemědělství.

Chceme dosáhnout co nejvyšší soběstačnosti ve výrobě co nejširšího spektra základních potravin a zajistit kvalitní a bezpečné potraviny pro občany.

Prosadíme vyváženou strukturu dotačních opatření zemědělské politiky pro všechny druhy a velikosti hospodařících subjektů. Stavíme se proti zastropování dotací pro střední a větší podniky, ale budeme podporovat vyšší platbu dotací u malých farmářů.

Snížíme administrativní zátěž pro všechny zemědělce a potravináře.

Navýšíme platby na živočišnou výrobu a citlivé rostlinné komodity, jako je ovoce, zelenina, chmel, brambory, cukrová řepa, a to na úkor platby na plochu.

Vytvoříme systémový nástroj, který bude pomáhat zemědělcům čelit nepojistitelným jevům, jako je například sucho, ve formě Fondu obtížně pojistitelných rizik.

S pomocí investic do potravinářství vyrovnáme z evropských i národních zdrojů zemědělský zahraniční obchodní deficit a zajistíme udržení a další zvýšení konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu efektivním užitím dotací pro inovaci a zvyšování efektivity a bezpečnosti produkce potravin.

Podporou chovu hospodářských zvířat docílíme zlepšení osevního postupu na zemědělské půdě a navýšení objemu organické hmoty v půdě a tím její výrazně větší schopnost poutat a zachycovat vodu.

Podpoříme opatření, která snižují negativní dopady hydrologických extrémů. Cílem vlády je rovněž podpora zadržování vody v krajině i ve vodních nádržích a rybnících, která je využívána pro zemědělské hospodaření, energetiku a pro udržení života v krajině. Zjednodušíme stavební řízení při výstavbě malých vodních nádrží a obnově dříve zaniklých nádrží. Prosadíme vytvoření národní strategie nakládání s vodou a vodními zdroji, včetně zadržování vody v krajině a ochraně před povodněmi.

Podpoříme výzkum, vývoj a inovace v oblasti Zemědělství 4.0 (smart farming), potravinářství a lesnictví, zahrnující udržitelné hospodaření s přírodními zdroji formou precizních postupů, udržitelnou zemědělskou produkci při snižujících se dopadech na životní prostředí a klima a produkci kvalitních a bezpečných potravin.

Podpoříme aplikovaný výzkum a zintenzivníme přenosy výsledků výzkumu a vývoje do praxe a jejich okamžité uplatnění prostřednictvím inovací, přinášejících pozitivní hospodářský dopad snížením nákladů a zvýšením produktivity. Za tímto účelem podpoříme vznik nových a rozvoj stávajících potravinářských inovačních center a platforem.

Připravíme opatření proti dalšímu záboru kvalitní zemědělské půdy, včetně podpory přednostní výstavby na brownfieldech nebo povinnosti náhradních rekultivací.

Udržíme minimálně současnou výši podpory z národních dotací do živočišné výroby a citlivých rostlinných komodit.

Prosadíme oznamovací povinnost při prodeji zemědělské půdy vůči těm, kdo na ní hospodaří.

Jako vláda garantujeme nezcizitelnost Budějovického Budvaru n.p., podniků Povodí a Lesů České republiky. Praktickými opatřeními posílíme ochranu lesů, především jehličnatých, které jsou v současné době vážně ohroženy dopady klimatických změn. Vytvoříme dlouhodobou a jednoznačnou koncepci státní lesnické politiky a také myslivecké politiky, které budou naplňovat jak potřeby státu, jeho občanů, tak průmyslu a zemědělství na něj navázaných, a to v symbióze s kulturní krajinou, přírodou, přirozenou obnovou lesů. Hlavním nositelem této strategie bude Ministerstvo zemědělství a jeho prostřednictvím podnik Lesy ČR a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů.

Budeme důsledně trvat na efektivním využívání dřevní hmoty s podporou českého zpracovatelského průmyslu. Nadále budeme podporovat rozšiřování lesních pozemků zalesňováním zemědělsky nevyužitelných ploch.

Cílenou koordinací dozorových orgánů zajistíme pro českého spotřebitele maximální úroveň ochrany zejména v oblasti dovozu nekvalitních potravin. V tomto směru se zaměříme na oblast bezpečnosti a standardizace potravin. Budeme podporovat a rozvíjet zavádění systémů kvality.

Zajistíme důslednou implementaci zákona o významné tržní síle a jejím zneužití a rovnoprávné postavení tuzemských dodavatelů v maloobchodních sítích.

Životní prostředí

Česká republika se může chlubit rozmanitou krajinou a nádhernou přírodou, o kterou se chceme zodpovědně starat tak, abychom ji našim dětem předali v lepším stavu, než jsme ji sami převzali.

Opatření proti suchu a snahu o zadržení vody v krajině považujeme za věc nejvyššího veřejného zájmu. Proto budeme pokračovat v podpoře účinných přírodě blízkých vodohospodářských opatření. Finančně podpoříme a zjednodušíme povolovací proces při obnově nebo vybudování tisíců menších vodních nádrží v krajině, stovek nových zdrojů pitné vody pro obyvatele. Zvýšíme podporu inovativních způsobů likvidace odpadních vod (např. domácí čistírny odpadních vod) a opatření umožňující náhradu pitné vody za dešťovou tam, kde je to možné. Zajistíme lepší legislativní i věcnou ochranu vodních zdrojů (zejména podzemních), a především zdrojů pitné vody.

V zájmu posílení strategické surovinové bezpečnosti a soběstačnosti budeme prosazovat principy oběhové ekonomiky. Do konce roku 2018 předložíme nový zákon o odpadech směřující k zásadnímu snížení objemu odpadů končících na skládkách, a naopak k lepšímu třídění a recyklaci. Navrhneme komplexní systém motivující občany i obce ke snížení množství odpadů (tzv. recyklační sleva).

Zajistíme, aby občan platil v rámci vodného a stočného férovou cenu a aby věděl, komu a za co platí. Prosadíme centrálního silného a nezávislého regulátora v oblasti vody hájícího zájmy spotřebitelů. Podpoříme v rámci existujícího právního rámce možnost získání vodohospodářského majetku zpět do rukou obcí, krajů a státu. Zajistíme podporu těm obcím, které samy nejsou schopny zajistit investiční prostředky na obnovu vodohospodářské infrastruktury.

Budeme důsledně chránit zemědělskou půdu, především tu nejkvalitnější, její využití pro jiné než zemědělské účely a agro-envi opatření bude možné jen z důvodu vyššího veřejného zájmu, a to včetně vytvořeného nového systému motivačních opatření, která předpokládá budoucí společná zemědělská politika v rámci EU. Budeme preferovat větší využití bývalých hospodářských ploch, tzv. brownfieldů. Zajistíme co nejrychlejší realizaci programu ochrany zemědělské půdy ohrožené vodní erozí.

Budeme důsledně dbát, aby jednou z hlavních priorit všech hospodářských odvětví bylo snižování emisí skleníkových plynů. Budeme plnit všechny úkoly a cíle stanovené Pařížskou dohodou.

Připravíme a finančně podpoříme projekty na zlepšení kvality ovzduší ve všech regionech, prioritně v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (Moravskoslezský a Ústecký kraj). V oblasti dopravy finančně podpoříme program čisté mobility, tedy podpory pořízení nízkoemisních vozidel, včetně související infrastruktury.

Urychlíme projekt kotlíkových dotací s cílem vyměnit až 100 tisíc nejstarších domácích kotlů na pevná paliva nejpozději do konce roku 2019. Zároveň budeme hledat další finanční prostředky pro pokračování tohoto projektu. Budeme podporovat rozvoj malé fotovoltaiky a rozšíření zařízení k ukládání energie v rámci podpory občanské i obecní energetické soběstačnosti.

Do všech oblastí ochrany životního prostředí promítneme nutnou ochranu biologické rozmanitosti a prověříme možnosti rozšíření území se zvýšenou ochranou jako genetické banky pro budoucnost.

Zasadíme se o ekologicky vhodné řešení nedostatečné druhové a věkové diverzifikace a kalamitních stavů v lesích.

Zaměříme se na komplexní politiku ochrany krajiny a vhodným způsobem ji propojíme se systémem územního plánování prostřednictvím územního systému ekologické stability.

Sport

Hlavní význam podpory sportu, sportování a aktivního životního stylu v České republice spatřujeme, podobně jako většina států EU, ve zlepšování kvality života občanů a jejich zdraví ve všech věkových skupinách.

V oblasti sportu zajistíme transparentnější a efektivnější využití veřejných prostředků jako základní podmínky pro navyšování celkového objemu finanční podpory sportu ze státního rozpočtu. Budeme podporovat návaznost na silné tradice českého sportu a podporovat talentované a úspěšné sportovce v jejich reprezentování České republiky, a to v rovnováze s moderními trendy a v souladu s potřebou vytvářet podmínky pro rozvoj pohybových aktivit všech věkových skupin obyvatel.

Zajistíme, že vládní zmocněnec pro sport podřízený předsedovi vlády bude ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy koordinovat oblast státní podpory sportu a definovat institucionální, finanční a legislativní parametry pro vznik nové centrální autority (Národní sportovní agentura), která bude komplexně zajišťovat realizaci státní politiky v oblasti podpory sportu a pohybových aktivit obyvatelstva.

Připravíme nový zákon o podpoře sportu, který bude reflektovat současný společenský význam sportu včetně institucionálního, legislativního a finančního zabezpečení podpory a rozvoje sportu.

Zasadíme se o nastavení stabilního a kontinuálního financování sportovních organizací prostřednictvím víceletých finančních plánů.

Budeme dále podporovat přímé rozdělování veřejných prostředků sportovním klubům, tělovýchovným jednotám, sportovním svazům a sportovním organizacím.

Podpoříme větší zapojení odborníků a zavádění moderních přístupů při výuce pohybové gramotnosti dětí a sportovní výchově mládeže, jakož i při realizaci zdravotně orientovaných pohybových programů pro všechny.

Zkvalitníme systém podpory tréninkového procesu talentované mládeže, včetně podpory tréninkových středisek mládeže a využívání vědy a výzkumu v tréninkovém procesu mládeže i dospělých.

Vytvoříme vhodné podmínky a jasná pravidla pro pořádání významných mezinárodních sportovních akcí a jejich podpory ze státního rozpočtu jako důležitého nástroje propagace českého sportu, České republiky a samotných regionů.

Budeme usilovat, a to v součinnosti se sportovními spolky, obcemi i kraji o zajištění dostatečného objemu investičních prostředků státního rozpočtu i dalších veřejných rozpočtů na obnovu, modernizaci a rozvoj sportovní infrastruktury lokálního, regionálního, ale i celorepublikového významu.

Autor:

S Babišem se shodnu více než s Fialou, říká šéf odborů KOVO v Rozstřelu

 • Nejčtenější

Novinky na iDNES Premium: Rozdáváme kola za milion korun

Členství v iDNES Premium má velkou spoustu výhod. Čtenáři se dostanou ke všem prémiovým článkům na iDNES.cz nebo Lidovky.cz, ale čerpat mohou i řadu výhod. Nyní můžete vyhrát například tři nové...

15. července 2024

Trumpa při pokusu o atentát trefili do ucha. Střílel mladý republikán, nepřežil

Republikánský kandidát na amerického prezidenta Donald Trump přežil pokus o atentát. Na předvolebním mítinku v pensylvánském městě Butler padlo několik výstřelů, než tajná služba exprezidenta - se...

14. července 2024  1:01,  aktualizováno  14:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

„Nakonec na mě plivnul.“ Nizozemec loví Češky a prodává je na gangbang

Premium

Stovky českých žen k natáčení tvrdého porna v Nizozemsku naverboval v uplynulých letech Daniël van der W. Některé znásilnil, donutil je k prostituci a hromadnému sexu, dalším nezaplatil. Příběh...

18. července 2024

Zemřela Shannen Doherty. Hvězda Beverly Hills 90210 podlehla rakovině

Po téměř deseti letech boje s rakovinou zemřela americká herečka Shannen Doherty, informují média. Proslavil ji seriál Beverly Hills 90210, kde si zahrála Brendu Walshovou, jednu z ústředních postav...

14. července 2024  15:17,  aktualizováno  17:04

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

„Katastrofa pro Ukrajinu.“ Trumpův výběr viceprezidenta rozklepal Evropu

Jméno J.D. Vance naznačuje, kam by se mohla ubírat zahraniční politika Spojených států v případě Trumpova listopadového vítězství v prezidentských volbách. Senátor za Ohio, kterého si Trump v pondělí...

16. července 2024  10:28,  aktualizováno  12:04

KOMENTÁŘ: Když hlavní proud ztratí soudnost, sílí krajní póly. Co čeká Evropu

Premium

Voliči ve Francii a Anglii rozhodli. V Británii vznikla vláda zcela bez potíží. Labouristický premiér Keir Starmer má v parlamentu jasnou většinu. Ale jen díky většinovému systému, kde vítěz v...

19. července 2024

„Vážím si toho, že jsem na začátku.“ Pavel v Ostravě zahájil stavbu koncertní haly

V Ostravě začala výstavba koncertní haly. Na slavnostní ceremoniál s poklepáním základního kamene dnes přijel prezident Petr Pavel i autor návrhu, americký architekt Steven Holl. Náklady na stavbu...

19. července 2024  10:16,  aktualizováno  12:58

Městské dvoupodlažní nádraží v Jihlavě vybuduje Skanska, stát má přes miliardu

Přestavbu městského vlakového nádraží v Jihlavě dostala na starost firma Skanska, která podle Správy železnic podala nejvýhodnější nabídku. Podle ní by měla chystaná stavba vyjít na 1,2 miliardy...

19. července 2024  12:58

Trumpa i Fica postřelili kvůli jejich protiválečným názorům, prohlásil Orbán

Bývalý americký prezident Donald Trump a slovenský premiér Robert Fico se stali terčem atentátů kvůli svým protiválečným názorům. V rozhovoru poskytnutém maďarské státní rozhlasové stanici Kossuth...

19. července 2024  12:55

Sex je jako chipsy. Chcete ho, dáte si ho a akorát vás bolí břicho
Sex je jako chipsy. Chcete ho, dáte si ho a akorát vás bolí břicho

Alespoň to říká Marek Cinko, sochař, který prošel různými profesemi. Byl počítačovým grafikem, prodavačem, tesařem a tantra masérem. Právě při...

Zemřela Shannen Doherty. Hvězda Beverly Hills 90210 podlehla rakovině

Po téměř deseti letech boje s rakovinou zemřela americká herečka Shannen Doherty, informují média. Proslavil ji seriál...

Princezna Kate přišla s dcerou na Wimbledon, setkala se i s Krejčíkovou

Princezna Kate (42) přišla na mužské finále letošního Wimbledonu spolu se svou dcerou Charlotte (9). V zákulisí se...

Piju každý den. Dřív nebo později se upiju k smrti, líčí bývalý fotbalista Fenin

Fotbalista Martin Fenin (37) neprožívá nejlepší období. Nejen, že mu nevyšlo manželství s policistkou Beatou, se kterou...

Restauratéři chtějí zakázat vstup Biance Censori, vadí jim její odhalování

Přítelkyně rappera Kanyeho Westa (47) Bianca Censori (29) je známá svým stylem „oblečená neoblečená“ a snaží se šokovat...

Rytmusovi shořelo auto na dálnici, podařilo se mu vyváznout bez zranění

Slovenský raper Rytmus (47) zveřejnil na Instagramu video hořícího vozu. Je to auto jeho manželky Jasminy Alagič (35),...