Úterý 29. listopadu 2022, svátek má Zina
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Úterý 29. listopadu 2022 Zina

Zemřel významný duchovní, někdejší politický vězeň Antonín Huvar

  18:30
V nemocnici v Novém Jičíně zemřel v úterý 22. září 2009 ve věku sedmaosmdesáti let duchovní Antonín Huvar. Ještě nedávno přispěl do cyklu Česká vize, který v Kavárně on-line publikujeme.

Antonín Huvar, Katolický kněz a bývalý politický vězeň | foto: Luděk Peřina, MAFRA

Huvarovu osobnost zde přibližujeme podstatným a redakčně upraveným i doplněným výňatkem z loňského textu Jiřího V. Musila, předsedy Vlastivědné společnost muzejní Olomouc (VSMO), a Marcely Musilové z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Rozloučení se zesnulým se uskuteční ve čtvrtek 1. října 2009 ve 14:00 hod v kostele sv. Mikuláše v Albrechtičkách. Po mši svaté bude Antonín Huvar pohřben do kněžského hrobu na místním hřbitově.

Nejprve fakta, kým Antonín Huvar byl

Papežský prelát, farář a familiár řádu P. Marie Jeruzalémské Mons. ThDr. Vzdělavatel orelské župy v Olomouci, prezident Mezinárodního sdružení bývalých politických vězňů se sídlem ve švýcarském Curychu, emeritní univerzitní pedagog a nositel řádu T. G. Masaryka (udělil prezident Václav Havel v roce 2000). O roku 2006 nositel Pamětní medaile k 60. výročí obnovení olomoucké univerzity.

Narodil se 23. července 1922 v Albrechtičkách, v katolické rodině jako sedmé dítě. Nižší gymnázium studoval v Příboře, po vzniku Protektorátu Čechy a Morava studoval od kvinty v Ostravě, kde v roce 1942 maturoval s vyznamenáním. Po absolutoriu teologické fakulty olomoucké univerzity v roce 1947 působil ve Vizovicích, kde s pověřením arcibiskupa Matochy vedl mj. mládež v exercičních kursech. 26. září 1948 byl zatčen "pro aktivní činnosti s mládeží" a 6. listopadu téhož roku byl v Uherském Hradišti odsouzen a vězněn. V letech 1948 až 1949, tzn. jako šestadvacetiletý, prodělal krutosti pracovních táborů na Mostecku, kde pracoval na šachtách Pluto, Koh-i-nor, Centrum, Nejedlý. Poznal také kruté poměry borské věznice (1949-1952, týrání, samotky, korekce) a dalších věznic (Mírov, Mladá Boleslav, Kartouzy), čtyři roky pracoval v uranových dolech (Náchodsko, Tmavý důl, důl hrůzy a smrti - Svatobořice). Když byl propuštěn z vězení, jedenáctý rok po odsouzení, nedostal státní souhlas k duchovní službě.

česká vize

Příspěvek do seriálu Česká vize, který napsal Antonín Huvar v srpnu najdete zde: Vládnout nám musí osobnosti, nikoliv mravní trosky, míní kněz a politický vězeň Huvar.

Na obživu si Huvar vydělával jako dělník v podniku státního rybářství (to trvalo devět let), v olomouckých Dopravních stavbách a velkomlýně v Jeseníku nad Odrou (šest let). Státní souhlas k duchovní činnosti mu byl udělen roku 1967, po osmi letech mu byl odebrán a znovu udělen až v roce 1982, kdy byl ustanoven administrátorem v Orlové a krátce působil i ve farnostech Rychvald a Petřvald. Od roku 1990 působil ve farnosti Velká Bystřice a Hlubočky. Současně vyučoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě Olomouc (1990-1993). 1. ledna 2005 odešel do důchodu, který prožíval ve Vražném. Nadále však vypomáhal kněžskou službou.

Dali mu trpce okusit

Trpkost a bezvýchodnost svého údělu snášel Huvar obdivuhodně, bez stýskání a uhýbání. Žil duchovně a duševně čistě z pevných základů své osobnosti - rodinné výchovy, duchovní formace, pravdy své víry, následoval dobrou zvěst a nacházel duchovní oprávnění a odměnu. Nezlomili ho, pokračoval vždy ve svém poslání a stále za sebou zanechává hmotné a intelektuální statky jako přetrvávající doklady o své poctivé životní cestě.

I v těch nejtěžších situacích svého života vzorně plnil své pedagogické a duchovní poslání. Již na konci teologických studií po válce byl pověřen výukou v rámci obnovovaného skautského hnutí (stejně pak po krátkém oživení po "pražském jaru" v roce 1968), přednášel ve skautské Oblastní i Zemské škole v Rajnochovicích a Červeném Hrádku. Tehdy byl také velitelem junáckého tábora na Cábu. Ve svém vizovickém působišti vedl s pověřením arcibiskupa Matochy přípravu ministrantů, přednáškové turnusy pro děti a mládež, také exerciční kursy pro mládež.

Antonín Huvar, katolický kněz a bývalý politický vězeň, v pražských Ďáblicích vzpomínal na oběti komunismu; červen 2007.

Po odsouzení se mu zpočátku dařilo z vězení (Libkovice, Jiřetín) předávat "motákovým způsobem" referáty pro vatikánský rozhlas. Týkaly se mravního stavu vězňů a jejich "převychovatelů" (tématika: Přítomný společenský i mravní stav v českých věznicích, Jednání a způsoby tzv. převýchovy v současných věznicích). V padesátých letech psal samizdatové traktáty: Odvaha, předpoklad přežití, Víra - pomocník v opuštěnosti; Člověk, který se nezná; Čistota duše - základ klidu; Křesťanství - systém naděje; Tvář nové Evropy a další. Studijně se zabýval spisy Otilie Mosshammerové, R. Bourdona, Ch. Dickense. Ve věznicích pokračoval ve vzdělávání, a to díky spoluvězňům - profesorům: dr. J. Krejčímu na borském "izolovaném oddělení" a oddělení samotek (přednášky z práva, hlavně mezinárodního práva), dr. K. Procházkovi (psychologie a parapsychologie), dr. R. Dacíkovi, dr. Hanusovi a dr. Zvěřinovi (morálka), dr. Habáňovi (logika a metafyzika). Během pobytu na Mírově nezaostal ani v edukaci praktických dovedností: vyučil se tam košíkářem.

Nezlomili ho

Profesor Josef Maňák k Huvarovu trpkému osudu nedávno řekl: "Měl jsem v životě štěstí setkat se s tzv. 'muklem' (komunistickým vězněm - doslova mužem určeným k likvidaci), který byl za svou skautskou činnost jako mladý kněz tvrdě potrestán dlouholetým žalářováním. Prošel snad všechny komunistické pracovní tábory u nás, ale neztratil lidskost, optimismus, dokonce ani humor. Velký Člověk!" (viz publikace ŠVEC, V.: Životní cesta jako proces výchovy a sebevýchovy: Dialogy s Josefem Maňákem nejen o pedagogice. Brno, Konvoj, 2003).

Po propuštění z vězení Antonín Huvar zúročoval své prohloubené vědomosti umocněné zkušenostmi a útrapami z věznění v kursech "tajné university" po boku prof. dr. J. Zvěřiny, kdy přednášel na témata: Ožehavé otázky mládeže, Denní formace, Vybrané stati výchovné z Nového Zákona a také ve skautské letní škole ve Švagrově, kde přednášel na téma Filosofie dějin skautingu. V obdobích, kdy pracoval v manuálních profesích bez státního souhlasu k výkonu povolání duchovního, ale i po udělení souhlasu často přednášel na mnoha místech - zprvu především na Moravě, později byl zván k přednáškám i jinde v republice a v posledním desetiletí přednášel na mnoha místech v zahraničí, především v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Itálii (roku 1992 vedl v Římě kurs pro mládež, na němž proslovil řadu přednášek). Ještě v roce 1989 mu byly rukopisy a také nahrávky přednášek na magnetofonových kazetách (v počtu 200 ks) zabaveny Státní bezpečností.

internetové stránky

Více informací i fotografií najdete na internetových stránkách Mons. Antonína Huvara.

Po roce 1990 byl mnohokrát osloven rozhlasem a jeho přednášky, projevy a diskusní příspěvky zazněly častokrát na rozhlasových vlnách, což platí rovněž o televizi, do níž byl pozván vícekrát, vystupoval v různých pořadech týkajících se třetího odboje. Opakovaně přednášel v katechetických kursech (na konci šedesátých let a po roce 1990), byl prvním univerzitním pedagogem v oboru křesťanské pedagogiky a katechismu po obnovení činnosti Cyrilometodějské teologické fakulty University Palackého v Olomouci, na které ukončil své působení nedlouho před dovršením 71 let. Huvar přednášel rovněž na celostátních vědeckých konferencích uspořádaných k nedožitým výročím osobností české pedagogiky (např. k výročím Františka kardinála Tomáška, doc. dr. Cyrila Stejskala), které spolupořádala Vlastivědná společnost muzejní.

Antonín Huvar, katolický kněz a bývalý politický vězeň

Důležitost žabího pohledu

Sdělení o literární činnosti Antonína Huvara omezíme na přehledový výčet jeho nejvýznamnějších knižních publikací. V roce 1971 byla v exilu, v Torontu, vydána jeho učebnice Vliv prostředí na utváření charakteru dítěte, a to v souvislosti s jeho tehdejším pedagogickým působením na C. - M. bohoslovecké fakultě, jejíž činnost byla roku 1968 nakrátko obnovena v Olomouci. V roce 1994 byla vydána upravená verze jeho habilitační práce (rukopis Huvarovy docentské práce byl dokončen v roce 1992, v následujícím roce byla práce vědeckými oponenty doporučena jako vyhovující v rámci autorova habilitačního řízení). Následovalo vydání jeho Hovorů k bratřím v době tísně, což je podtitul Huvarovy knihy teologických, pedagogických, psychologických a uměnovědných esejů, zamyšlení a úvah z let 1956 až 1995. V kanadském nakladatelství Moravia Publishing byla ve dvou vydáních publikována kniha dokumentů z autorova života pod názvem Střepy, obsahující líčení reálných událostí ze všech období života, působící na čtenáře často tristně a bezvýchodně, v kontrastu s autorovým neutuchajícím optimismem, vyvěrajícím z hodnot jím uznávaných - víry, naděje a lásky.

Ukázkou vysoké odbornosti, vyzrálé empirické zkušenosti a teologické moudrosti autora jsou poměrně rozsáhlé texty věnované psychologickým a pedagogickým otázkám edukace, praktického vedení a pastoračního provázení hochů a dívek až do vývojového období "druhé dětství". Poslední publikace (Život žabím pohledem) přináší autorův pohled na život z různých úhlů pohledu (politického, pedagogického, psychologického i teologického), přičemž inspiračním východiskem byly autorovy pracovní peripetie, konkrétně období jeho práce rybářského dělníka s důvěrně známým horizontem vodní hladiny rybníků, výchozím horizontem žabího pohledu na svět. Jakou dynamikou se vyznačuje Huvarova rétorika při přednáškách a homiliích, stejně působí na čtenáře jeho literární dílo. Je živým dokumentem nelehkého a pro většinu lidí nepředstavitelně těžkého života, přitom osudu žitého poctivě naplno a příkladně na vysoké úrovni intelektuální i spirituální.

Přehled nejdůležitějších knižních publikací Mons. A. Huvara

Vliv prostředí na utváření charakteru dítěte; Toronto, Moravia Publishing, 1970
Přirozená výchova k vůdcovství: S použitím nadpřirozených faktorů; Olomouc, Matice cyrilometodějská, 1994
Záblesky z temného dolu: Hovory k bratřím v době tísně; Nový Jičín, Kontext, 1995
Střepy jednoho života; Toronto, Moravia Publishing, 1995
Synci: od kolébky k oltáři,; Olomouc, MCM, 1996
Dívčiny; Olomouc, Matice cyrilometodějská, 1997
Otec kardinál Tomášek (In: Musil, J. V. a kol.: Zdroje a prostředky pedagogiky prof. ThDr. Františka kardinála Tomáška); Olomouc, MCM, 1999)
Univ. doc. PhDr. Cyril Stejskal - nezlomený účastník dějin hanby a slávy po roce 1948 (In: Musil, J. V. (ed.) aj. Doc. Dr. Cyril Stejskal, 31. 12. 1890-10. 9. 1969); Olomouc, Vlastivědná společnost muzejní, 2001
Život žabím pohledem (monografie na CD-ROM); 2003, 750 stran


Autoři: , , Kavárna

Na co zírá mašinfíra: Měříme zapomenutou lokálku na Kolínsku

  • Nejčtenější

Tři mrtví u cyklostezky. Kriminalisté: Možná dvojnásobná vražda a sebevražda

Pražští policisté se od sobotního odpoledne zabývají smrtí tří lidí u cyklostezky mezi Čakovicemi a Letňany. Případ si...

Matky padlých vojáků sehrály režimní prominentky. Nesedí ani obraz Putina

Ruský prezident Vladimir Putin se při příležitosti ruského Dne matek na konci listopadu setkal s ženami, které v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Prigožin poslal do Bruselu kladivo. Kreml zaslouží hajzl, míní český europoslanec

Sledujeme online Ruský oligarcha a zakladatel takzvané Vagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin poslal Evropskému parlamentu podivný dárek. V...

Vnitro pustilo do boje o Hrad jen devět z 21 kandidátů, odmítlo třeba Janečka

K prezidentské volbě připustilo ministerstvo vnitra devět z 21 kandidátů. O Hrad zabojují Andrej Babiš, Jaroslav Bašta,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Chyba, kterou už nezměním. Pavel se omluvil za prosovětský životopis

Premium Prezidentský kandidát Petr Pavel se pro MF DNES poprvé omluvil za vlastnoručně psaný životopis z roku 1987, ve kterém...

Cítím hořkost. Bývalý šéf mordparty poprvé promluvil o svém odchodu

Premium Nejznámější český kriminalista Josef Mareš sloužil u policie téměř třicet let, stál za objasněním řady vražd a...

Jím jednou denně a často mi stačí spát jen čtyři hodiny, říká kardiolog Neužil

Premium Mluví rychle, a i když sedí, máte pocit, že je v neustálém pohybu. Jinak by nejspíš nemohl stihnout to, co dělá. Petr...

Poté, co se vyrojil Řezník, jsme v podstatě mainstream, říkají Morčata na útěku

Premium Místo ženy se v hitu od Mandrage hledá děda a ve známé písni Richarda Müllera o tom, že kvůli poruše výtahu musí jít...

ZÁPISNÍK. Miss America a vůdkyně Bobo. Papež poskytl interview

Hrozné, Miss America je mohemedánka. Pinožení u klausistů. Proč na rozdíl od Němců odsuzujeme velkou koalici. Rozhovor...

ZÁPISNÍK: Potáhneme na Sýrii! Čeští komunisté milují Severní Koreu

Moderátor usnul, mezi českými novináři se objevily výzvy k válčení a komunistický hejtman mluvil s velvyslancem KLDR o...

ZÁPISNÍK: Panika o českých volbách a sex v Japonsku

Cizinci se divili, proč Češi šílí kvůli volbám. Vzpomínky na válku. Málo sexu u Japonců podle The Washington Post....

ZÁPISNÍK: Také Američané nadávají na svoji politiku

Spojené státy se přirovnávají k banánové republice a k ­Itálii. Americká konzervativní Tea Party žije v bublině. V...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Přemýšlím o sebevraždě, říká Obermaierová kvůli plynu a drahým energiím

Herečka Jaroslava Obermaierová (76) prozradila, že má strach z drahých energií a nedostatku plynu. Kvůli tomu dokonce...

Vsadil na neobvyklý nápad, už má 35 zaměstnanců a rostou i do světa

Lukáš Legát začal podnikat před devíti lety. Z původně garážové firmy je dnes společnost s pětatřiceti zaměstnanci,...

Ivan Trojan si s manželkou vypořádal majetek, bulvár spekuluje o rozvodu

Ivan Trojan (58) a Klára Pollertová-Trojanová (51) si v září podle veřejně dostupných dokumentů vypořádali společný...

Raketa byla Ukrajince, nebo Rusa? rýmuje Nohavica na kanálu Bobošíkové

Problematiku rakety dopadlé na polské území zpracoval ve své nové písni Jaromír Nohavica. „Ta raketa byla Ukrajince,...

Metro v plamenech. Londýnská tragédie odhalila nový fyzikální jev

Metro patří k nejbezpečnějším dopravním prostředkům na světě. Přesto ani jemu se nevyhnou nehody s desítkami mrtvých....

Právě čtete

      Mohlo by vás zajímat