DOKUMENTY: Odpůrci historika Jiřího Pernese poukazují: Podívejte se, jaký je to plagiátor

  8:56aktualizováno  8:56
Historik Jiří Pernes sice nastoupil 1. dubna 2010 do čela ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, veřejná diskuse o vhodnosti jeho osoby na tento post neustává. Zde přinášíme příspěvek antipernesovské Iniciativy NeUSTRčených.

Historik Jiří Pernes | foto: Nikola HronkováMF DNES

Plagiát Jiřího Pernese

"Nemám tam jedinou větu, kterou bych opsal od něho a neuvedl, že to je jeho věta…”
(Jiří Pernes, 12.4.2010 ČT2, pořad Hyde Park)

Iniciativa neUSTRčených zde předkládá detailní analýzu plagiátu Jiřího Pernese a právní posudek, který plagiátorství potvrzuje. Iniciativa neUSTRčených zjistila, že v knize Jiřího Pernese "Až na dno zrady: Emanuel Moravec" z roku 1997 bylo použito cca 68% odstavců biografické části diplomové práce Josefa Vytlačila "Emanuel Moravec (1893-1945), Od narození po vyhlášení protektorátu: Pokus o biografický portrét" z roku 1993.

Iniciativa neUSTRčených demonstrovala různé formy plagiarizace textu, od identického opsání přes používání synonym, přehazování slovosledu po rozvíjení větnými členy a vedlejšími větami.

Důkazem, že Jiří Pernes opisoval od Josefa Vytlačila je také skutečnost, že převzal obsáhlé citace původní literatury přímo z diplomové práce se zachováním nepřesností a chyb pana Vytlačila. Jak Iniciativě neUSTRčených vysvětlil Josef Vytlačil, tyto odchylky od předlohy vznikly tím, že ručně přepisoval pasáže z originálů v knihovně v době, kdy neexistovaly přenosné počítače a kopírování bylo obtížné a drahé.

Podle posudku renomované advokátní kanceláře Čermák Hořejš Matějka a spol., specialistů na duševní vlastnictví, je kniha Jiřího Pernese plagiátem diplomové práce Josefa Vytlačila, a Jiří Pernes se nemůže zbavit odpovědnosti za plagiátorství ani v případě, že by knihu bylo možné označit za populárně vědeckou publikaci. Právníci, jejichž služby hradí Iniciativa neUSTRčených z vlastních zdrojů, shledali také, že není vyloučeno, že kniha Jiřího Pernese porušuje autorská práva k diplomové práci Josefa Vytlačila.

Josef Vytlačil, který dnes nepracuje v oboru, se o existenci knihy Jiřího Pernese dozvěděl až letos,  kdy byl kontaktován novináři. Po prozkoumání knihy Josef Vytlačil konstatoval, že "pan Pernes z větší části použil tuto diplomní práci a některé pasáže jsou shodné".

Členové Iniciativy neUSTRčených požádali jako zaměstnanci ÚSTR ředitele Jiřího Pernese o schůzku, na které jej chtějí s obsahem analýzy a posudku podrobně seznámit.

Emanuel Moravec

Emanuel Moravec

x x x

TEXTOVÉ SROVNÁNÍ PRACÍ O EMANUELI MORAVCOVI


Předmětem analýzy jsou práce:

Josef Vytlačil: "Emanuel Moravec (1893-1945)", diplomová práce, Katedra československých dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1993, v textu dále označována V, a Jiří Pernes: "Až na dno zrady: Emanuel Moravec", Themis, Praha, 1997, v textu dále označována P.

__________________________________________________________________________________

I. Porovnávané práce

Práce V sestává z těchto částí:

1. Úvod (2 str.)
2. Prameny a literatura (5 str.)
3. Léta 1893-1920
3.1. Do první světové války (2 str.)
3.2. Za války a v legiích (9 str.)
4. Kariéra vojáka a spisovatele
4.1. Ve službě u Zemského vojenského velitelství (1920-1926) (7 str.)
4.2. U pluků (1927-1931) (3 str.)
4.3. Na Vysoké škole válečné (1931-1938) (28 str.)
5. Od Mnichova k 15. březnu (11 str.)
6. Hodnocení Emanuela Moravce a názory jeho současníků na něj (3 str.)
7. Závěrem (3 str.)

Předmětem hodnocení byly kapitoly 3.-5., které obsahují původní práci autora podloženou poznámkovým aparátem a tématicky zahrnují období 1893 - 15. 3. 1939, celkem 60 stran textu.

Zkoumáno bylo použití tohoto textu v práci P.

Práce P sestává z těchto částí:

1. Úvodem (4 str.)
2. Z rodičovského domu do války (22 str.)
3. V československých legiích (26 str.)
4. Vojákem z povolání (14 str.)
5. Může mu býti dána úplná důvěra (22 str.)
6. Vysokoškolským učitelem, odborným spisovatelem, úspěšným novinářem (16 str.)
7. Čas rozhodnutí: Mnichov (28 str.)
8. Až na dno zrady (28 str.)
9. Nejnenáviděnější muž v národě (34 str.)
10. …až za hrob (14 str.)
11. Použité prameny a literatura (4 str.)
12. Životopisná data Emanuela Moravce (7 str.)
13. Rejstřík (5 str.)
14. Obsah (1 str.)

Předmětem hodnocení byly kapitoly 2.- 7. a prvních 6 stránek kapitoly 8., které tématicky zahrnují období popisované v práci V; celkem 134 tištěných stran formátu A5. Práce nemá poznámkový aparát.

__________________________________________________________________________________

Z knihy Jiřího Pernese Až na dno zrady: Emanuel Moravec

Z knihy Jiřího Pernese Až na dno zrady: Emanuel Moravec


II. Metoda analýzy

Byl sledován výskyt formulací z práce V v práci P. Údaje, věty, slovní spojení a jednotlivá klíčová slova, které se shodovaly v těchže souvislostech obou pracích, byly zaneseny barevně do kopií obou prací.

Bylo provedeno také namátkové srovnání doslovných citací z dobových periodik v obou pracích s původními texty v originálech novin z Národní knihovny.

Na závěr bylo provedeno souhrnné zhodnocení počtu odstavců práce V, z nichž byl použit text v práci P.
__________________________________________________________________________________


III. Výsledky

Je zřejmé, že práce V posloužila jako klíčový zdroj primárního i sekundárního textu (tj. citací) pro práci P. Autor P přebírá části textu i jednotlivé formulace de facto chronologicky tak, jak se vyskytuje v práci V, a to včetně citací z literatury a poznámek pod čarou práce V.

Práce P přebírá standardně pasáže z literatury citované v práci V, a to buď v identickém nebo kratším znění. Autor V vybírá z dobových článků často mnoho vět, které rediguje do jedné pasáže. Autor P tyto zredigované pasáže identicky přebírá. Pravděpodobnost, že by autor P ze stejných článků vybral k citování stejné věty a uspořádal je stejným způsobem jako V, kdyby práci V neznal, je mizivá (viz níže, V.4.). Autor P při opisování citací z práce V zachovává i nepřesnosti oproti originálu, kterých se autor V dopustil (viz níže, V.5.).

S krátkými pasážemi textu kapitoly 3.1 a 3.2 práce V se čtenář setká již v kapitole 2 a 3 práce P. Kapitola 4.1. práce V se promítla do kapitol 3, 4 a 5 práce P. Kapitola 4.2. práce V se zobrazuje v kapitole 5 práce P. Kapitola 4.3. práce V tvoří podstatnou část kapitol 6 a 7 práce P. A konečně kapitola 5 práce V se projevuje výrazně ve druhé části kapitoly 7 a v začátku kapitoly 8 práce P.

Počínaje kapitolou 4.1 práce V se však zároveň prodlužuje délka převzatých formulací, což bylo v této analýze zohledněno pouze tím způsobem, že v dalším vyhodnocování nebyl brán zřetel na odstavce obsahující jen jednotlivá klíčová slova či datové údaje z druhé práce.

(Poznámka redakce Kavárny on-line: Následující pasáž, která obsahuje tabulky a graf, je zde vyňata, ale zájemce ji najde v příloze, která přináší "textové srovnání" ve formátu PDF. V tomtéž formátu zájemce nalezne i právní posudek ve věci Pernesova plagiátorství).  

_________________________________________________________________________________

Z diplomové práce Emanuel Moravec od Josefa Vytlačila,

Z diplomové práce Emanuel Moravec od Josefa Vytlačila,


IV. Odkazy na práci V v práci P

Práce V je v práci P zmiňována čtyřikrát - v úvodu, dvakrát v textu a v seznamu literatury:


P, Úvodem, str. 6-7:

"Historik má za povinnost hodnotit události, dobu i osobnosti komplexně, jako celek, s přihlédnutím ke všem důležitým okolnostem, jež ovlivňovaly jejich vývoj. Tomu jsem se snažil dostát i při psaní této knihy. Nebyl to úkol jednoduchý, neboť s výjimkou diplomové práce Josefa Vytlačila, studenta Univerzity Karlovy v Praze, se Moravcovým osudům nikdo podrobněji nevěnoval. Seznámit se s jeho životem v nejranějších letech života, s jeho působením v legiích za 1. světové války i s jeho kariérou důstojníka v období meziválečném vyžadovalo trpělivou badatelskou práci v archivech a nad tlustými svazky novin a časopisů. Práce nad Moravcovým životopisem mnohdy připomínala detektivní pátrání."


P, str. 84:

"Tím se dostáváme k velkému problému, který Emanuela Moravce trápil po celý život – peníze! Průběžně si stěžoval na nedostatek financí a upozorňoval nadřízené na své problémy. Přitom – jak zjistil Josef Vytlačil, který se otázce Moravcova hospodaření věnoval – představoval jeho příjem v armádě roku 1924 přibližně 27 400 Kč ročně a v roce 1926 již 27 580 Kč, tj. zhruba 2300 Kč měsíčně a to za první republiky nebyly malé peníze."


P, str. 139:

"Jednání s prezidentem Benešem předcházela porada některých vyšších velitelů armády, kterou do prostor sborového velitelství generála Ingra na jižní Moravě svolal armádní generál Lev Prchala. Na základě materiálů uložených ve Vojenském historickém archivu v Praze nedávno popsal její průběh mladý historik Josef Vytlačil. Podle jeho poznatků byli pozváni brigádní generál František Slunéčko, brigádní generál František Hněvkovský, brigádní generál Josef Fišera, vedle Emanuela Moravce také další plukovníci generálního štábu Rakovčík, Pohůnek a jiní důstojníci, převážně sloužící u 4. armády."


P, Literatura, str. 224- 226:

jako jeden z 38 titulů:

VYTLAČIL, Josef: Emanuel Moravec (1893-1945), rukopis diplomové práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 1993.

……………………………………..

Zmínky pouze správně identifikují autora dvou odstavců práce P. Převzato bylo však zhruba 68% práce V, což těmito zmínkami v žádném případě honorováno není. Vzhledem k tomu, že P opsal od V také citace literatury, zní autorovo líčení práce nad tlustými svazky novin a přirovnání k detektivnímu pátrání cynicky.

__________________________________________________________________________________

Z diplomové práce Emanuel Moravec od Josefa Vytlačila,

Z diplomové práce Emanuel Moravec od Josefa Vytlačila,


V. Ukázky plagiátorství textu


1. Doslovné opsání původních formulací V, s nepatrnými změnami.

V: "26. listopadu byl na ustanovující schůzi Kruhu pro studium československých vojenských dějin, která se konala v čítárně Vojenského ústavu vědeckého zvolen do jeho výboru. Na tuto funkci však již v květnu 1932 rezignoval." (str. 29)

P: "…26. listopadu 1931 byl na ustavující schůzi Kruhu pro studium československých vojenských dějin, která se konala v čítárně Vojenského ústavu vědeckého, zvolen členem jeho výboru. Na tuto funkci však již v květnu roku následujícího rezignoval." (str. 93-94)

………………..

V: "Když na počátku roku 1936 vyplňoval daňové přiznání, nahlásil k dani podrobený důchod 14 500 Kč." (str. 40)

P: "…když na počátku roku 1936 vyplňoval daňové přiznání, nahlásil k dani podrobený důchod 14 500 Kč." (str. 107)

……………..

V: " …v okolí Znojma, na jednom z nejvíce ohrožených úseků hranice, v hraniční oblasti č. 38, které velel brigádní generál Miroslav Kudrna,…" (str. 59)

P: "…v okolí Znojma, na jednom z nejvíce ohrožených úseků hranice, v hraniční oblasti číslo 38, jíž velel brigádní generál Miroslav Kudrna." (str. 135)


2. Použití původních formulací V s dosazením synonym a změnami slovosledu.

V: "Tento článek byl napsán již 3. října, ale pro odpor šéfredaktora Lidových novin Eduarda Basse byl otištěn až 5. října." (str. 64)

P: "Autor jej napsal již 3. října, ale pro odpor šéfredaktora Lidových novin Eduarda Basse vyšel až o dva dny později." (str. 144)

……………………

V: "Poslanec za Československou stranu národně - socialistickou Josef David proti němu ostře vystoupil v "Českém slově", a protože byl členem branného výboru Poslanecké sněmovny ČSR, zasazoval se za jeho vyloučení z armády." (str. 31)

P: "Josef David, poslanec za Československou stranu národně socialistickou, proti němu ostře vystoupil na stránkách Českého slova a jako člen branného výboru Poslanecké sněmovny Československé republiky dokonce požadoval jeho vyloučení z armády." (str. 113)

…………………………..

V: "O zlepšení jeho finanční situace svědčí též uzavřené pojistky proti vloupání na 50000 Kč, proti ohni na 100000 Kč a koupě automobilu značky Praga - Lady v červnu roku 1938." (str. 47)

P: "O zlepšení jeho finanční situace svědčí pojistky, které v roce 1937 uzavřel - proti vloupání na 50 000 Kč a proti ohni na 100 000 Kč, a také koupě automobilu Praga-Lady v červnu 1938." (str. 117)


3. Rozvíjení původních formulací V dalšími větnými členy a vedlejšími větami

V: "Od počátku letního semestru 1934/35 zahájil tedy výuku před 8 studenty, jejichž počet však postupně rostl na 24 studentů ve školním roce 1935/36, 26 v roce 1936/37, a na 27 ve školním roce 1937/38." (str. 37)

P: "Počátkem letního semestru školního roku 1934/1935 tedy zahájil výuku pro osm posluchačů. (…). Ve školním roce 1935/36 měl tedy již čtyřiadvacet studentů, o rok později šestadvacet a ve školním roce 1937/38, posledním, v němž přednášel, jich již měl sedmadvacet." (str. 104)

………………………

V: "V letech 1930 a 1931 připravil do tisku dva svazky knihy "Válka a vojáci" obsahující soubor statí a recenzí knih věnovaných vojenským dějinám – velkým bitvám, vojenským operacím, vojevůdcům i některým politikům, kteří měli vliv na válečné události." (str. 28)

P: "…připravil v letech 1930 a 1931 k tisku dva svazky knihy, nazvané Válka a vojáci. Obsahuje jeho historické statě a recenze knih o vojenských dějinách. Věnoval v ní pozornost velkým bitvám, významným vojenským operacím, slavným vojevůdcům i politikům, kteří měli vliv na průběh a výsledek válečných událostí." (str. 90)

……………………….

V: "21. ledna 1924 zemřel V.I.Lenin. Na místo předsedy rady lidových komisařů SSSR byl jmenován Alexej Ivanovič Rykov, který byl příbuzným Moravcovy manželky Heleny Georgievny. Moravec na tuto skutečnost okamžitě upozornil svého nadřízeného plukovníka Miloše Žáka a projevil obavu, zda za těchto skutečností může nadále vykonávat zpravodajskou činnost." (str. 21-22)

P: "Dne 21. ledna 1924 zemřel v Petrohradě sovětský vůdce Vladimír Iljič Lenin, který vedle nejrůznějších stranických funkcí zastával také úřad předsedy Rady lidových komisařů SSSR. Po jeho smrti byl do funkce, která se takto uvolnila, zvolen jiný bolševický potentát: jmenoval se Alexej Ivanovič Rykov a byl blízkým příbuzným Moravcovy manželky Heleny Georgijevny. Moravec na tuto skutečnost neprodleně upozornil svého nadřízeného – shodou okolností opět plukovníka Miloše Žáka, jenž mu tehdy šéfoval – a projevil obavu, zda za těchto okolností může nadále vykonávat zpravodajskou činnost v československé armádě." (str. 82)

Z knihy Jiřího Pernese Až na dno zrady: Emanuel Moravec

Z knihy Jiřího Pernese Až na dno zrady: Emanuel Moravec


4. Přebírání složených citovaných pasáží z práce V.

Zdroj: Lidové noviny, 21.9.1938, str. 1, Stanislav Yester, "Ústup k nástupu?":
Článek má celkem 70 vět. Autor V cituje celkem 27 vět z 10 míst textu, které poskládal do jedné pasáže. Ukázka:

"(…) Je čas hovořit. Řečí mužů. Chcete-li dbát závazků a plnit je bez zření na hmotný prospěch, jsme vaši. Běda, bude-li náš lid pochybovat o upřímnosti západu, o jeho spolehlivém přátelství.

Snad se to bude zdát trochu překreslené, snad nám budou vytýkat neklid, nervositu. Ani jedno ani druhé není pravda. Naše síla je právě v tom, že si dobře uvědomujeme význam našeho postavení ve střední Evropě právě pro západní velmoci. Jakmile Československo přestane být spojencem západu, jakmile přestane plnit úkol mostu mezi západem a východem, je budoucnost západu horší budoucnosti Československa, i když se o něm dnes mnoho podivného a chmurného vypráví.

Není-li ústup západu přípravou pro mocný nástup, znamená to počátek letu po skloněné rovině. Západ, který v rozhondé minutě nedovede uplatnit své bohaté síly, ocitá se tak na křižovatce, kde není možná volba jiných směrů, poněvadž všechny výhodné směry už nepřítel předem obsadil. (…)"


Práce V (str. 57) a identicky práce P (str. 132):

"(…) Běda, bude-li náš lid pochybovat o upřímnosti západu, o jeho spolehlivém přátelství... Naše síla je právě v tom, že si dobře uvědomujeme význam našeho postavení ve střední Evropě právě pro západní velmoci… Není-li ústup západu přípravou pro mocný nástup, znamená to počátek letu po nakloněné rovině…(…)"


5. Převzetí citací literatury z práce V včetně chyb a nepřesností.

Zdroj: Lidové noviny, 3.6. 1938, str. 1, Stanislav Yester, "Těžký mír":

"Přátelé na Západě nás nyní velmi chválí. Držíme se. Mluví o statečném národě, který ukázal zuby. Je to pravda, že jsme překvapili i ty, kteří nás dobře znají. Mnohý spoluobčan měl nakonec sám ze sebe radost, když trapné čekání nakonec vystřídal rozkaz: vyrazit vstříc událostem. Než jsme se odvážili sami sobě přiznat, že máme odvahy habaděj, trvalo to totiž nějakou chvilku. Ale správné slovo padlo v rozhodné chvíli. Národ vydechl jako po sejmutí plynové masky."

Práce V (str. 51) a identicky práce P (str. 122):

"Přátelé na Západě nás nyní velmi chválí. Držíme se. Mluví se o statečném národě, který ukázal zuby. Je pravda, že jsme překvapili i ty, kteří nás dobře znají. Mnohý spoluobčan měl nakonec sám ze sebe radost, když trapné čekání vystřídal rozkaz vyrazit vstříc událostem. Už jsme se odvážili sami sobě přiznat, že máme odvahy habaděj, ale trvalo to nějakou chvíli. Národ vydechl jako po sejmutí plynové masky..."

……………………………


Zdroj: Lidové noviny. 21.4.1938, str. 1, Stanislav Yester, "Italie a naše revoluce":

"Italie zůstává západním sloupem celé mocenské soustavy v Podunají. Dnes tvoří štít, před levou paží středoevropského jihu, zatímco jeho pravice je představována Československem (… ) Ať už je politické uskupení středoevropského státu jakékoli, je jisté, že mezi Italií a Československem jsou geopolitické konstanty vzájemné mocenské závislosti (...) Silná Italie je zárukou stability středoevropských poměrů stejně jako silná Francie a silné Rusko. Italský národ za poslední tři roky prošel velikou zkouškou. Obstál znamenitě, a dnes se objevuje na politické šachovnici evropské v plné síle, kterou nabízí světovému míru."


Práce V (str. 51) a identicky práce P (str. 123):

"... Itálie zůstává západním sloupem celé mocenské soustavy v Podunají. Dnes tvoří štít před levou paží středoevropského jihu, zatímco Československo je jeho pravice... Ať už politické uskupení středoevropského státu je jakékoli, je jisté, že mezi Československem a Itálií jsou geopolitické konstanty vzájemné mocenské závislosti... Silná Itálie je zárukou stability středoevropských poměrů stejně jako silná Francie a silné Rusko. Italský národ za poslední tři roky prošel velikou zkouškou. Obstál znamenitě, a dnes se objevil na politické šachovnici evropské v plné síle, kterou nabízí evropskému míru..."

………………

Zdroj: Lidové noviny, 4.9.1938, str. 2, Stanislav Yester, "Vojenská spolupráce francouzsko-britská":

"Příští válka bude také potřebovat času, aby se hlavní operace rozehrály. V té věci rozhodnou úlohu sehrají zálohy, nastřádané pro tuto chvíli. Jejich výhodné umístění umožňují: Francii znamenitá opevnění a Anglii moře, které je lepší než opevnění, když vlastní loďstvo má na něm převahu. V prvém údobí války operační krize nastane asi v druhém měsíci a tu dohoda francouzsko-britská bude mít nad Německem převahu ve vzduchu i na zemi více než 50procentní," pokračoval. "Představme si, že Němci ze svých 120 divizí upotřebí ve střední Evropě polovinu, aby se tu mohly vykázat nějakým úspěchem než zasáhne plnou silou francouzský spojenec - Rusko. Co bude dělat zbývajících 60 německých divisí na západním břehu Rýna pod tlakem 180 divisí dohodových? Bude jim patrně poněkud horko, hlavně když komunikace na východ přes Rýn budou podrobeny bedlivému zájmu francouzsko-britského letectva. Před sebou francouzská neochvějná opevnění, za sebou široký Rýn a v boku Moselu. Nebude příjemné německým silám čekat zde, odkud dopadne rána drtivé trojnásobné převahy protivníkovy. Německo si dnes prostě nemůže dovolit válku proti spojeným silám francouzsko-britským a spojené síly francouzsko-britské mohou proto snadno zabránit jakékoliv německé válečné akci ve střední Evropě i bez zásahu Ruska."


Práce V (str. 54) a identicky práce P (str. 127):

"Příští válka také bude potřebovat čas, aby se hlavní operace rozehrály. V té chvíli hlavní úlohu sehrají zálohy, nastřádané na tuto chvíli. Jejich výhodné umístění umožňuje Francii znamenité opevnění, Anglii moře, které je lepší než opevnění, když vlastní loďstvo má na něm převahu. V prvním údobí války operační krize nastane asi v druhém měsíci a tu Dohoda bude mít ve vzduchu i na zemi nad Německem převahu více než 50%," pokračoval. "Představme si, že Německo ze svých 120 divizí nasadí ve střední Evropě polovinu, aby se tu mohly vykázat nějakým úspěchem dříve, než zasáhne plnou silou francouzský spojenec - Rusko. Co bude dělat zbývajících 60 německých divizí pod tlakem 180 divizí dohodových na západním břehu Rýna? Bude jim poněkud horko, hlavně když komunikace na východ budou podrobeny bedlivému zájmu francouzsko-britského letectva. Před sebou francouzské neochvějné opevnění, za sebou široký Rýn a v boku Moselu. Nebude příjemné německým silám čekat, odkud dopadne rána drtivé trojnásobné protivníkovy převahy. Německo si dnes nemůže dovolit válku proti spojeneckým silám francouzsko-britským a spojenecké síly francouzsko-britské mohou proto snadno zabránit jakékoliv německé válečné akci ve střední Evropě i bez zásahu Ruska."

_

Z knihy Jiřího Pernese Až na dno zrady: Emanuel Moravec

Z knihy Jiřího Pernese Až na dno zrady: Emanuel Moravec

________________________________________________________________________________

VI. Závěr

Práci P je třeba hodnotit jako plagiát práce V.

Plagiátem je podle definice ČSN ISO 5127-2003 "představení duševního díla jiného autora půjčeného nebo napodobeného v celku nebo z části, jako svého vlastního".

Práce P tuto definici naplňuje. Uvedené 2 citace v textu P čtenáři ani přibližně neodhalují rozsah, jakým byla práce V v práci P použita. Autor P porušil nejen pravidla vědecké etiky, ale zřejmě také autorský zákon.


V Praze dne 10. dubna 2010

Mgr. Neela Winkelmann-Heyrovská, Ph.D., technická konzultantka
Miroslav Vodrážka, novinář a publicista
Miroslav (Kamil) Černý, kapitán Policie ČR v.v.

Karel je normální člověk, ale má silnou auru, řekla o Gottovi Zelenková v Rozstřelu

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Letní radovánky v Německu. Na koupaliště raději s policejním doprovodem

Němečtí policisté dorazili urovnat jeden z násilných incidentů ve venkovním...

Teploty stoupají a s nimi i počet návštěvníků koupališť. Německo uvažuje o posílení bezpečnosti na plovárnách kvůli...

Expremiér Nečas si koupil byt. Finanční transakce však nahrávají spekulacím

Manželé Petr a Jana Nečasovi přicházejí na slavnostní  recepci, kterou...

Byt o velikosti téměř sto metrů čtverečních s terasou o výměře 37,66 metrů čtverečních v sedmém patře Rezidence Na...

Ukradl auto i s třemi dětmi. Dostihli ho v koloně, vytáhli a zlynčovali

Američtí policisté při dopravní kontrole ve městě Falcon Heights zastřelili...

Udělala chybu, z níž se snad již poučila. Zastavila s autem v americké Filadelfii před pizzerií, kam mířila za...

Známá britská youtuberka zahynula při nehodě na elektrokoloběžce v Londýně

Známá britská youtuberka Emily Hartridge na smíku z roku 2018

Emily Hartridgeová, populární britská youtuberka a televizní moderátorka, zahynula v Londýně při nehodě na...

Teenager přišel při protestu o oči, jeho obličej zasáhlo 52 gumových broků

Šestnáctiletý Rufo Chacon zraněný při střetu demonstrantů s...

Šestnáctiletý Rufo Chacón začíná zapomínat, jak vypadají barvy. Teenager přišel před čtrnácti dny o oči během protestu...

Další z rubriky

ZÁPISNÍK: České sebebičování. Přijali jsme Mnichov a vůbec

Edvard Beneš před svou vilou

Obama přestal kouřit kvůli své ženě a lidem chybí nadhled. Říkáme, že jsme nejhorší a že se Beneš v roce 1938 choval...

ZÁPISNÍK: Také Američané nadávají na svoji politiku

Američtí váleční veteráni navštívili památník druhé světové války ve

Spojené státy se přirovnávají k banánové republice a k ­Itálii. Americká konzervativní Tea Party žije v bublině. V...

ZÁPISNÍK: Naše česká Kanada. Jak starosta řádil, lhal a měl podporu

Torontský starosta Rob Ford se přiznal, že v minulosti kouřil crack.

Škromach oceňoval konspirační teorie. Srovnání: česká politika a starosta Toronta, který kouří crack, lže a pije. Boj...

Advantage Consulting, s.r.o.
OPERÁTOR MONTÁŽE

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 22 000 - 28 000 Kč

Najdete na iDNES.cz