Neděle 26. března 2023, svátek má Emanuel
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Neděle 26. března 2023 Emanuel

Pravidla registrace

1. Úvodní ustanovení a provozovatelé. Registrací na této stránce získáte jako registrovaný uživatel možnost přidávat komentáře a případně využívat další služby na stránkách www.idnes.cz, www.lidovky.cz, www.ocko.tv, www.expres.cz, www.neviditelnypes.cz. Pro všechny tyto stránky slouží jednotná registrace, kterou pro všechny tyto stránky a jejich provozovatele zajišťuje společnost MAFRA, a.s. se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, IČO: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328, která je také sama provozovatelem stránek www.idnes.cz, www.lidovky.cz, www.expres.cz.

Provozovatelem stránky www.ocko.tv je Stanice O, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 26509911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7531.

Provozovatelem stránky www.neviditelnypes.cz je společnost O.Neff,s.r.o. se sídlem Praha 5, U Mrázovky 1, IČ: 65414985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44979.

Všechny výše uvedené společnosti nebo ty z nich, u nichž to bude v daném kontextu relevantní, budou dále označovány také dohromady jako „provozovatelé“.

2. Provozovatel registračního rozhraní. Samotnou registrací získá přístup k Vašim registračním údajům pouze společnost MAFRA, a.s., která zajišťuje provoz celého registračního rozhraní. Až v okamžiku, kdy v rámci rozhraní požádáte o možnost zadávat komentáře (či využívat jiné služby) na jiných stránkách, jež nejsou přímo provozovány MAFRA, a.s., budou Vaše údaje zpřístupněny i těmto ostatním provozovatelům a navážete s nimi přímý smluvní vztah, který se bude řídit těmito pravidly a dále zvláštními podmínkami pro každou takovou službu stanovenými jejím provozovatelem. MAFRA, a.s. však i nadále bude spravovat samotné registrační rozhraní.

3. Ukončení registrace uživatelem. Vaši registraci můžete v případě, kdy nevyužíváte placených služeb, kdykoliv ukončit přímo v jejím rozhraní nebo zasláním žádosti na níže uvedené kontakty. V takovém případě bude Vaše registrace zrušena bez zbytečného odkladu poté, kdy MAFRA, a.s. obdrží Vaši žádost. V případě, kdy budete v rámci registrace využívat placených služeb některého provozovatele spojených s registrací, můžete registraci zrušit až po ukončení takovýchto placených služeb (registrace je předpokladem pro využívání s ní spojených placených služeb výše uvedených internetových stránek MAFRA, a.s. a Stanice O, a.s., tzn. dokud budete využívat takových placených služeb, je nutné registraci zachovat).

4. Ukončení registrace ze strany MAFRA, a.s. Vaši registraci může MAFRA, a.s. v případě, kdy nevyužíváte placených služeb, kdykoliv ukončit či omezit. V takovém případě budete upozorněni na ukončení registrace vhodným způsobem, obvykle e-mailem na Vaši registrační e-mailovou adresu. V případě, kdy budete využívat placených služeb, může být Vaše registrace zrušena ze strany MAFRA, a.s. po ukončení takovýchto placených služeb (registrace je předpokladem pro využívání placených služeb).

5. Omezení a zrušení služby. Bez ohledu na výše uvedené může být kdykoliv z jakéhokoliv důvodu (zejména porušení podmínek služby, zrušení příslušné služby, změně podnikatelského záměru provozovatele příslušné služby apod.) jakákoliv bezúplatně poskytnutá služba jednotlivého provozovatele omezena, zrušena bez náhrady či Vám do ní odmítnut přístup a to bez povinnosti předchozího upozornění. Pravidla pro placené služby jsou součástí jejich podmínek.

6. Odstraňování příspěvků. Upozorňujeme, že již uveřejněné příspěvky nejsou samotným zrušením registrace automaticky odstraněny, o toto smazání je třeba příslušného provozovatele zvlášť požádat (tato žádost bude posouzena podle pravidel jednotlivých služeb).

V případě požadavku na vymazání Vašich příspěvků zveřejněných na stránkách provozovatele kontaktujte prosím administrátory jednotlivých stránek nebo v případě MAFRA, a.s. náš tým zabývající se ochranou osobních údajů. Podrobnosti o nakládání s Vašimi osobními údaji ze strany MAFRA, a.s. po zrušení registrace naleznete zde. Pro Stanici O, a.s. prosím použijte tyto kontakty a pro O.Neff, s.r.o. tyto kontakty.

7. Zpoplatnění registrace. Registrace samotná není zpoplatněna. Stejně tak některé služby v rámci registrace přístupné nejsou zpoplatněny. Při aktivaci zpoplatněných služeb budete na jejich zpoplatnění upozorněni (a pro takové služby mohou platit zvláštní podmínky užívání). Pro užívání zpoplatněných služeb platí zvláštní Všeobecné obchodní podmínky služby iDNES Premium, které se použijí i na případné čerpání těchto služeb v rámci bezúplatného zkušebního období.

8. Odmítnutí registrace. MAFRA, a.s. si vyhrazuje právo registraci uživatele odmítnout z jakéhokoliv důvodu.

9. Povinně vyžadované údaje. Při registraci vyžaduje MAFRA, a.s. jméno a příjmení uživatele a další údaje označené v registračním formuláři jako povinné, bez jejich poskytnutí není možné registraci dokončit. Uživatel je povinen sdělovat údaje pravdivě a úplně a udržovat svoje údaje v rámci registrace aktuální.

10. Unikátní hesla. Provozovatelé důrazně doporučují zadat při registraci unikátní heslo odlišné od Vašich jiných hesel.

11. Registrace prostřednictvím jiných služeb. Při registraci prostřednictvím Facebook, Google a mojeID jsou využívány standardní nástroje pro tyto zprostředkované registrace, další podrobnosti naleznete zde.

12. Ověření totožnosti uživatele. V případě pochybností o totožnosti uživatele, který odeslal žádost o registraci, mohou provozovatelé vyžadovat doložení pravosti uvedených údajů/identity uživatele. Během této doby nebude využívání služeb umožněno. Pravdivost údajů a identita může být doložena vhodným způsobem, např.:

a) zasláním písemné žádosti o zřízení účtu s úředně ověřeným podpisem; v případě ověřovací doložky v cizím jazyce (vyjma slovenského, anglického či německého jazyka) musí být ověřovací doložka úředně přeložena do češtiny. Vzor žádosti naleznete ZDE. Žádost musí být zaslána poštou na adresu:

MAFRA, a.s.

právní úsek

Karla Engliše 519/11

150 00 Praha 5

b) zasláním elektronické žádosti o zřízení účtu se zaručeným elektronickým podpisem uznávaným v Evropské unii. Vzor žádosti naleznete taktéž ZDE. Žádost musí být zaslána na adresu: admin.blog@idnes.cz.

c) zasláním elektronické žádosti o zřízení účtu (není třeba podepisovat) do datové schránky MAFRA, a.s., ID datové schránky tu3cfw9. Vzor žádosti naleznete ZDE.

d) osobní návštěvou v sídle MAFRA, a.s.a předložením průkazu totožnosti ke kontrole identity. Pro dojednání termínu nás kontaktujte na e-mailové adrese: admin.blog@idnes.cz.

e) zasláním kopie občanského průkazu (nebo jiného relevantního dokladu, zejména u cizinců). U zasílaného průkazu je vhodné prvky, které nejsou potřeba k prověření identity, začernit či je jinak znečitelnit. Pro účely prověření je však nutné zachovat viditelné jméno, příjmení, fotografii a datum platnosti průkazu. Kopie průkazu slouží pouze k ověření pravosti údajů/identity uživatelů a je MAFRA, a.s. ukládána po dobu cca týdne po zpracování žádosti a následně smazána.

Výše způsobené způsoby ověření totožnosti nenahrazují registraci provedenou na webové stránce www.idnes.cz, pouze ji doplňují za účelem ověření totožnosti.

13. Osoby mladší 15 let. U osob mladších 15 let si provozovatelé vyhrazují právo požadovat k provedení registrace souhlas jejich zákonného zástupce či jejich registraci bez dalšího odmítnout.

14. Blokace služby. Při poskytnutí nepravdivých údajů, porušení podmínek jednotlivých služeb či z jiných závažných důvodů mohou být registrace či některé služby v jejím rámci využívané, zablokovány po dobu stanovenou příslušným provozovatelem.

15. Vícenásobná registrace. Vícenásobná registrace není povolena a bude považována za porušení těchto podmínek, MAFRA, a.s. má právo smazat duplicitní účty.

16. Dodatečné údaje. Provozovatelé si vyhrazují právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazují právo dosavadní registraci zrušit a/nebo omezit či neumožnit uživateli přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, případně vyžadují registraci s určitými údaji.

17. Základní pravidla využívání služeb. Uživatel se zavazuje při využívání registračního rozhraní nebo služeb přístupných v rámci registrace dodržovat platné právní předpisy, dobré mravy a podmínky dotčené služby; případné porušení může mít za následek zrušení či pozastavení registrace nebo možnosti užívat dotčenou službu.

Upozorňujeme, že uživatelé nejsou oprávněni bez povolení příslušného poskytovatele užívat registraci a služby k podnikatelským účelům. Uživatelé nesmí v rámci registrace či jednotlivých služeb služby rozesílat obchodní sdělení. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatele internetu (phishing). Uživatelé nesmí šířit počítačové viry a jiný závadný software a obsah.

Uživatelé nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatelů, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

Uživatelé nesmí vyvíjet činnosti směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serverů poskytovatelů, na kterých jsou registrace a jednotlivé služby provozovány, nebo provádět jiné útoky na tyto servery, ani nesmí být při takové činnosti nápomocni třetí osobě. Uživatelé nesmí registraci a služby využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v jejich užívání další uživatele. Uživatelé zejména nesmí servery poskytovatele zatěžovat automatizovanými požadavky.

18. Dostupnost. Provozovatelé negarantují dostupnost a funkčnost registrace a jednotlivých služeb; ty tak mohou být dočasně nedostupné např. z důvodů údržby, havárie, vnějších vlivů apod. Ustanovení bodu 5 tím není dotčeno.

19. Vyjadřování názorů. Jako uživatel máte právo svobodně vyjadřovat v komentářích své názory. Nesmíte však při tom porušovat právní předpisy, dobré mravy a neoprávněně zasahovat do práv třetích osob. Další pravidla jsou případně uvedena zde.

20. Preventivní kontrola. Poskytovatelé jsou oprávněni (avšak nikoliv povinni) provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených uživateli v rámci služby.

21. Odpovědnost za vkládaný obsah. Jako uživatel berete na vědomí, že jste odpovědní za obsah Vámi vkládaných příspěvků do jednotlivých služeb a že provozovatelé nenesou v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací Vámi ukládaných. Provozovatelé neodpovídají za protiprávní úkony uživatele. V případě, kdy provozovatel bude upozorněn či jinak zjistí možnou závadnost Vámi uloženého obsahu či Vámi provedených úkonů či bude mít podezření na takovou závadnost, je oprávněn takové příspěvky bez dalšího smazat nebo znepřístupnit. V případě, že provozovatel požádá uživatele o poskytnutí součinnosti k prověření možné závadnosti, zavazuje se mu uživatel poskytnout bez zbytečného odkladu na jeho výzvu potřebnou součinnost k vyřešení takového incidentu, zejména se písemně vyjádřit k namítaným skutečnostem.

V souladu s nařízením (EU) č. 2021/784 ze dne 9. dubna 2021, o potírání šíření teroristického obsahu online, tímto informujeme uživatele, že je – vedle dalších omezení uvedených v těchto podmínkách - zakázáno jakkoliv šířit prostřednictvím naší služby teroristický obsah. Tímto obsahem se rozumí materiál, který:

 1. podněcuje ke spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541, pokud takový materiál přímo či nepřímo, například formou glorifikace teroristických činů, obhajuje páchání teroristických trestných činů, a vyvolává tím nebezpečí, že může být jeden či více takových trestných činů spáchán
 2. získává osobu nebo skupinu osob ke spáchání nebo přispění ke spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541
 3. získává osobu nebo skupinu osob k účasti na činnostech teroristické skupiny ve smyslu čl. 4 písm. b) směrnice (EU) 2017/541
 4. poskytuje návod k výrobě nebo použití výbušnin, palných nebo jiných zbraní nebo škodlivých či nebezpečných látek, nebo k jiným specifickým metodám či technikám za účelem spáchání nebo přispění ke spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541
 5. vyhrožuje spácháním některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541

S ohledem na charakter naší služby a aktuální rizika nejsou přijata žádná zvláštní opatření k boji proti teroristickému obsahu, včetně používání automatizovaných nástrojů.

Pokud by došlo k neoprávněnému odstranění obsahu chybně označeného za teroristický z naší služby nebo znemožnění přístupu k němu, může uživatel, který takový obsah sdílel, podat stížnost týkající se odstranění takového obsahu nebo znemožnění přístupu k němu s žádostí o jeho obnovení nebo znovuumožnění přístupu k němu a to buď v rámci kontaktů na administrátory naší služby nebo centrálně na e-mail: pravni@mafra.cz, tel. 225063129.

Upozorňujeme, že podle čl. 4 odst. 4 nařízením (EU) č. 2021/784 jsou uživatelé oprávněni do 48 hodin od obdržení informace podle čl. 11 odst. 2 tohoto nařízení podat příslušnému orgánu členského státu, v němž má naše společnost hlavní provozovnu (tj. příslušnému orgánu České republiky), odůvodněnou žádost o přezkum příkazu k odstranění (ve smyslu odstavce 3 prvního pododstavce tohoto článku).

22. Kodexy chování. Poskytovatelé nejsou ve vztahu k uživatelům vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

23. Mimosoudní vyřizování sporů. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťují poskytovatelé prostřednictvím elektronické adresy na svých kontaktních adresách. Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle příslušný poskytovatel na elektronickou adresu uživatele. K mimosoudnímu řešení sporů je možné využít také portál ČOI: email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. U online nákupů je možné využít také evropskou platformu pro řešení sporů on-line.

24. Změna pravidel. Provozovatelé jsou oprávněni tato pravidla i podmínky jednotlivé služby kdykoliv měnit, tyto změny jsou pro uživatele závazné od okamžiku jejich zveřejnění na příslušné internetové stránce, nestanoví-li příslušný provozovatel jinak. Jako uživatel využívající pouze bezplatné služby jste oprávněni v případě nesouhlasu se změnou registraci kdykoliv ukončit. Ukončení registrace v případě využívání placených služeb se řídí pravidly uvedenými v jejich podmínkách.

25. Použití komunikačních prostředků na dálku. Jako uživatel souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku při registraci. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s registrací (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

26. Souhlas s pravidly. Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při registraci a to zaškrtnutím pole „Ano, souhlasím“.

27. Zpracování osobních údajů. Informace o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s registrací naleznete zde.

Doplňující pravidla pro diskutování na jednotlivých diskuzních serverech

Na iDNES.cz a Lidovky.cz

 • Vstup do diskuse na iDNES.cz je podmíněn odesláním žádosti skrze rozhraní uživatelského účtu a jejím kladným vyřízením ze strany redakce.
 • V prvních 24 hodinách může uživatel vložit maximálně tři diskusní příspěvky. Po uplynutí 24 hodin od registrace lze na iDNES.cz diskutovat neomezeně.
 • Pokud vám bude smazán příspěvek, dojde k blokaci diskusního profilu dle následujících pravidel:

1. smazaný příspěvek = blokace profilu na 3 hodiny

2. smazaný příspěvek = blokace profilu na 6 hodin

3. smazaný příspěvek = blokace profilu na 12 hodin

4. smazaný příspěvek = blokace profilu na 24 hodin

5. smazaný příspěvek = blokace profilu na 36 hodin

6. smazaný příspěvek = blokace profilu na 48 hodin

7. smazaný příspěvek = blokace profilu na 7 dní

8. smazaný příspěvek = blokace profilu na 14 dní

9. smazaný příspěvek = blokace profilu na 1 měsíc

10. smazaný příspěvek = blokace profilu na 6 měsíců

 • Mezi těchto deset příspěvků se nepočítají příspěvky smazané proto, že jsou mimo téma diskuse.
 • Za smazaný příspěvek se nepovažuje jinak nezávadný příspěvek, který byl odstraněn automaticky jako součást vlákna původního smazaného příspěvku.
 • O reaktivaci účtu můžete požádat kliknutím na tlačítko ve svém účtu. Reaktivace účtu je možná jen jednou. Na žádosti o další reaktivace již nebude brán zřetel.
 • Jak diskutovat, co a proč mažeme, si přečtěte na redakčním blogu.
 • Otázky a odpovědi o diskuzích naleznete zde.

Na Ocko.tv

 • Vstup do diskuse na Ocko.tv je přidělován automaticky.
 • Kdykoliv následně může být přístup pozastaven do doby ověření identity uživatele.

Na Neviditelnypes.cz

 • Vstup do diskuse na Neviditelnypes.cz je přidělován automaticky.
 • Kdykoliv následně může být přístup pozastaven do doby ověření identity uživatele.