Základem domácí sítě je kvalitní spojení

aktualizováno 
V minulém díle jsme se zamýšleli nad tím, co nám může přinést domácí síť. Dnes se budeme především zabývat otázkami z čeho je domácí síť složena a čím se jednotlivé komponenty propojují.

Jak se propojují?

K vzájemnému propojení zařízení v počítačové síti se používají buď kabely, nebo rádiové (elektromagnetické) vlny. V druhém případě hovoříme o bezdrátových sítích, nicméně pro sítě používající k propojení kabely se označení „drátové“ nevžilo. Možná i proto, že při vytváření sítí se používají dva typy kabelů: kovové (metalické) kabely, tvořené měděnými vodiči, a optické kabely, tvořené skleněnými vlákny. Na rozdíl od metalických, které pro přenos signálů používají elektrický proud, v optických kabelech slouží k přenosu informací světelný paprsek. V domácích sítích se zatím optické kabely příliš nepoužívají, a proto je ponecháme stranou. Soustava kabelů propojujících uzly sítě je označována jako kabeláž či rozvod sítě. Rozvodu se také říká datový, protože slouží k přenosu počítačových a poslední dobou i audio/videodat. Pro domácí síť vytváříme obvykle samostatný rozvod, avšak v některých případech je možné využít i další kabelové rozvody, které jsou již v domácnosti instalovány, například elektrické sítě. V zahraničí se pro vytváření domácích sítí využívají také telefonní rozvody, které jsou – zejména ve Spojených státech amerických – součástí standardní kabelové výbavy budov. V současné době se pro domácí sítě využívá jeden typ kabelů – tzv. kroucené páry –, který připomíná moderní telefonní kabel a je i zakončen podobným, jen o něco větším konektorem. Označuje se jako RJ-45 a vidíte ho na připojené fotografii. Koaxiální kabel, jaký známe např. z připojení televizní antény, už není doporučeno používat.

Strukturovaná kabeláž

Bez výjimky všichni, kdo se zabývají navrhováním a instalací počítačových sítí, používají termín strukturovaná kabeláž, ačkoli zdaleka ne všichni jsou schopni takové rozvody vytvořit. Nicméně je to termín, který byste měli mít v povědomí. Zjednodušeně řečeno, strukturovanou kabeláží se rozumí kompletní datové a telefonní rozvody a také rozvody analogových signálů (např. televizní, bezpečnostní či ovládací), vybudované podle soustavy normalizovaných pravidel. K základním z nich patří hierarchické strukturování kabeláže na vertikální a horizontální rozvody, použití centrálního datového rozvaděče, v němž se jednotlivé větve sbíhají, a použití standardních typů kabelů se standardizovanými vlastnostmi, o nichž jsme už hovořili. I pro instalaci strukturované kabeláže v malých budovách, rodinných domcích či bytech jsou vypracovány standardy, které zaručují, že bude vyhovovat svým účelům. Stanovují se nejen požadavky na samotný kabelový rozvod, ale také způsoby měření a testování hlasových, datových a multimediálních rozvodů, rozvodů pro domácí automatizaci, bezpečnostní systémy a výstražná zařízení. Projektanti rodinných domků a bytové zástavby by už i v České republice měli při své práci vzít v potaz, že datové rozvody patří ke stejně důležitému vybavení, jako elektrické rozvody, rozvod vody nebo kanalizace.

Z čeho je složena domácí síť?

Počítačovou síť včetně domácí však netvoří jen kabely a konektory, ale řada dalších zařízení, které souhrnně označujeme jako aktivní prvky sítě. Aktivní proto, že se na rozdíl od kabelů, které žádnou aktivitu nevyvíjejí, ale pouze přenášejí signály, většinou aktivně podílejí na komunikaci. Aktivní prvky poznáme především podle toho, že jsou připojeny nejenom do počítačové sítě, ale také do sítě elektrické, a nezřídka bývají vybaveny několika povětšinou blikajícími světelnými diodami. Podívejme se nyní na schéma typické domácí počítačové sítě (viz obr. na následující straně) a něco si o nich povězme. Jak vidíme, tvoří domácí síť především počítače, ale také tiskárna, případně další zařízení. Každé, které chceme připojit, musí být vybaveno tzv. síťovou kartou, která zprostředkuje komunikaci mezi počítačem a zbytkem sítě. Výhodou je, že většina dnes vyráběných počítačů, notebooků a periferií má síťovou kartu již vestavěnou. U PC či notebooku to poznáme při bližším ohledání podle toho, že je vybaven zásuvkou RJ-45. Do ní pak stačí zapojit příslušný kabel. Avšak pozor! Většina soudobých počítačů je vybavena také vestavěným telefonním modemem, který používá konektor typu RJ-11. Vypadá podobně, ale je užší. Kabel počítačové sítě do něho zasunout nelze, telefonní kabel ano. Není-li počítač kartou vybaven, nezbývá nic jiného, než ji koupit, což je záležitost několika stovek korun.

Jednotlivé uzly sítě, v našem případě počítače a tiskárna, jsou připojeny pomocí kabelů k centrálnímu prvku sítě, který zajišťuje vzájemnou komunikaci jak mezi nimi, tak i s dalšími částmi sítě. Centrálním prvkem může být buď rozbočovač, nazývaný také hub (čti hab), nebo přepínač, označovaný jako switch (čti svič). Byť jde o funkčně rozdílná zařízení, obě zajišťují, že periferie připojená k jejich jednotlivým konektorům, mohou mezi sebou vzájemně komunikovat. Oproti rozbočovači je přepínač rychlejší a umožňuje současně přenášet větší objemy dat. V případě, že chceme propojit pouze dva počítače, není třeba používat centrální prvek. Stačí jejich síťové karty propojit přímo kabelem, kterému se říká „křížený“. Vzhledově vypadá stejně, avšak odlišuje se zapojením konektorů. Křížené kabely mívají obvykle žlutou barvu na rozdíl od přímých, které se vyrábějí nejčastěji v barvě šedé nebo modré. Není to však pravidlem. Příslušný prodejce ve specializovaném obchodě to však bude vědět, takže s tím nebudete mít problémy.

Stavíte nebo rekonstruujete?

Nikdo se dnes nepozastavuje nad tím, že součástí projektu rodinného domku je také projekt elektrických rozvodů, vody a odpadů, rozvodů tepla a v mnoha případech i rozvodů telefonních nebo televizních. Nicméně jsme se v poslední době setkali pouze s několika projekty rodinného domku, který počítá i s datovými rozvody, a to bez ohledu na to, že životnost, resp. doba mezi jeho celkovými opravami, kdy lze do takových rozvodů zasáhnout, se měří desítkami let. Výpočetní technika, a především počítačové sítě a internet za poslední léta prošly tak obrovským vývojem, že jeho pokračování si dovedeme představit jen stěží. Je jasné, že sítě a internet budou do našeho života zasahovat stále více a budou se stávat součástí běžného denního života, stejně jako vodovod, elektřina, plyn nebo televize. Dnes jsou již v prodeji pračky, které je možné k internetu připojit, sdělit jim druh prádla, stupeň jeho zašpinění, použitý prací prášek a třeba i tvrdost vody a ony samy si podle pokynů výrobce prášku stáhnou ze sítě nejlepší prací program. Postupně se takováto zařízení stanou obvyklou složkou vybavení domácnosti. Rovněž interaktivní rádio a televize přenášené po internetu a následně domácí síti již jsou skutečností. O to horší je skutečnost, že na rozdíl od budov určených pro komerční účely málokdo v projektu rodinného domku počítá s datovými rozvody.

Rozvod strukturované kabeláže v nově budovaném rodinném domku přinese ve srovnání s náklady na jeho vybudování značné zvýšení jeho užitné hodnoty. Pomiňme fakt, že domek vybavený datovými rozvody je lépe připraven na budoucnost a nabízí vyšší zhodnocení při prodeji, a připomeňme si hlavní z nich.

Strukturovaná i multimediální kabeláž v prvé řadě umožní umístit do každé místnosti několik datových zásuvek, takže ať budeme připojovat jakékoli zařízení (od kuchyňského robota přes pračku, rádio, televizi, počítač, prvky zabezpečovacího zařízení, např. kameru, regulační systémy a v podstatě skoro všechno, co vyžaduje ke své činnosti přenos informací), vždy budeme moci použít zásuvku, která je nejblíže. Doporučujeme vyvést datovou zásuvku i v koupelně – třeba kvůli pračce nebo zrcadlu, které nabízí sledování dopravního zpravodajství apod. (i takové si můžete koupit). A samozřejmě i v kotelně.

Náklady na vybudování datových rozvodů v průběhu stavby nového domku budou zaručeně nižší, než jejich instalace po několika letech obývání. Podle našeho odhadu se náklady na kabeláž v menším rodinném domku budou pohybovat okolo 20 až 30 tisíc korun a u velké rodinné vily nepřesáhnou 60 až 100 tisíc korun.

Stejně jako mívá domek kotelnu, doporučujeme v případě větších rozvodů do projektu zahrnout malou místnůstku či kout, kde bude umístěn datový rozvaděč a v budoucnu i rodinný server, případně další komunikační zařízení. Místnost by měla mít zajištěné větrání pro odvod tepla a měla by být umístěna tak, aby vzdálenosti do všech místností, kde budou umístěny datové zásuvky, byly co nejmenší a nepřesáhly 45 m. Pro rozvod použijte nejmodernější a kvalitní datové UTP kabely, neboť pouze ty v budoucnu zaručí přechod na vyšší přenosové rychlosti bez nutnosti přestavby.

Kvalita kabelů a jejich přenosové vlastnosti se poznají podle tzv. kategorie kabelu. Každá kategorie musí splňovat určité požadavky. Kabely renomovaných výrobců obvykle splní ještě přísnější měřítka, než která definuje standard. V současnosti se používají kabely kategorií 5 a 6.

Co potřebujeme k připojení na internet

LAN síť zapojená výše uvedeným způsobem je plně funkční, samozřejmě po příslušném konfigurování, o němž bude řeč později, a umožňuje sdílet data a připojená zařízení jednotlivými počítači a mezi sebou navzájem. Nekomunikuje však s internetem. Pro připojení tohoto typu potřebujeme další dvě zařízení: směrovač a modem. Zatímco modem obstarává komunikaci s poskytovatelem služeb internetu, směrovač, nazývaný router (čti rautr nebo rútr, obojí je správně), zajišťuje, aby domácí síť komunikovala správně se svým okolím. Nejjednodušší směrovače, které se však v domácích sítích uplatňují nejvíce, mají pouze dvě rozhraní. Jedno z nich, obvykle označené LAN, je určeno pro připojení k domácí síti a druhé, WAN, k síti vnější, tedy k modemu. Bez směrovače nelze připojit síť k internetu, pokud to není zajištěno speciálními prostředky na straně poskytovatele.

Typ modemu závisí na typu použitého připojení. Pro telefonní připojení, které je však pro domácí síť dnes už naprosto nevyhovující, je třeba použít klasický telefonní modem. Pro připojení přes rozvod kabelové televize je nutný tzv. kabelový modem, pro ADSL zase ADSL modem. Pro další způsoby připojení k internetu, např. GPRS nebo CDMA, jsou opět zapotřebí příslušné modemy s odpovídajícím příslušenstvím, jako je anténa apod.

Napojení bezdrátové (pokud se nejedná o napojení přes GSM síť) se často označuje zkratkou WLAN z anglického Wireless LAN (bezdrátová lokální síť) nebo poněkud nesprávně Wi-Fi. K vytvoření bezdrátové sítě je nutné použít zařízení nazývané přístupový bod (Access Point – čti ekces pojnt). Ten je vybaven jednou nebo dvěma miniaturními anténkami a připojuje se stejně jako kterýkoli jiný uzel sítě do některého z konektorů rozbočovače nebo přepínače. Slouží k přenosu dat mezi ním a bezdrátově připojenými počítači. Aby bylo možné připojit počítač bezdrátově, je třeba jej vybavit bezdrátovou (WLAN) síťovou kartou. Novější notebooky založené na technologii Centrino mají často takovouto kartu již vestavěnu. Pokud ne, postará se o to PC karta v ceně zhruba od dvou tisíc korun výše, jež se zastrčí do zásuvky PCMCIA, kterou má každý přenosný počítač.

Popsané aktivní prvky se vyskytují prakticky ve všech malých sítích. Nabízí se proto možnost jejich slučování, integrace do jednoho celku. Na trhu se tak velmi často setkáme se směrovači kombinovanými s rozbočovačem nebo přepínačem (router/switch) či přístupovým bodem (wireless router) do Wi-Fi sítě. Mnozí výrobci nabízejí i zařízení kombinující současně funkce směrovače, přepínače a bezdrátového přístupového bodu. Ceny podobných kombinovaných zařízení se v závislosti na vlastnostech a výrobci pohybují v řádu od tisíce do pěti tisíc korun. Zde bychom si dovolili podotknout, že nejlevnější zařízení neznamená vždy nejlepší volbu a nejvyšší úsporu. Příliš levné výrobky některých asijských výrobců ne vždy spolupracují s ostatními zařízeními v síti nebo s modemy dodávanými poskytovateli připojení. Vyskytují se rovněž zařízení kombinující funkce modemu a směrovače. Většinou jde o spojení typu ADSL modemu se směrovačem (ADSL router), řidčeji modemu kabelového a směrovače. Nejnižší cenová hladina ADSL routerů se nyní pohybuje lehce nad tisícem korun.

Ethernet a TCP/IP

V průběhu vývoje počítačových sítí vznikla řada nejrůznějších typů sítí neboli síťových technologií. K nejznámějším patří zejména Ethernet (čti eternet), Token Ring (čti touken ring) nebo ArcNet (čti arknet). Nebudeme se podrobněji zabývat ani jejich vlastnostmi ani principy činnosti. Řekněme si jen, že nejsou vzájemně slučitelné a nejenom proto, že některé používají odlišné typy konektorů a kabelů.

Pro budování naší malé domácí sítě ale nejspíše vždy budeme používat nejrozšířenější Ethernet, který je nejjednodušší i z hlediska instalace a provozu. Byl uveden na trh v roce 1980 a bez ohledu na skutečnost, že mezi ostatními síťovými technologiemi nevynikal dokonalostí, brzy se díky masivní reklamě a levným síťovým adaptérům stal nejrozšířenějším právě v oblasti lokálních sítí. Používá topologii typu sběrnice (počítače napojené za sebou) nebo hvězda (centrum a z něj vyvedené propojení na jednotlivá PC). Přenosová rychlost původně činila 10 Mb/s, což je pro účely malé lokální sítě hodnota zcela dostačující. Dnešní síťové komponenty umožňují i v malých sítích používat rychlost až 100 Mb/s.

Aby komunikace mohla probíhat bez problémů, je třeba stejně jako například v silniční dopravě zavést soustavu pravidel. V případě počítačových sítí hovoříme o tzv. protokolech. Během vývoje jich bylo vyvinuto nepřeberné množství a jejich použití závisí na typu sítě, jejím rozsahu, oblasti využití a na mnoha dalších faktorech. Pro použití v lokálních počítačových sítích se ustálily dva hlavní protokoly: TCP/IP a IPX/SPX. TCP/IP je v současné době nejrozšířenější i díky tomu, že je komunikačním protokolem i pro celosvětovou síť internet a také pro použití v domácích sítích je nejvhodnější. Většina zařízení, která jsou v prodeji, je orientována právě na něj.

Předchozí díl našeho miniseriálu naleznete zde. V dalším díle se podíváme na jednotlivé typy sítí.

Více článků o bydlení s digitální technikou najdete v aktuálním čísle časopisu Digitální byt.

Autor:
 

Nejčtenější

Sexuálně nejvýkonnější vyzvědače přebrali československé rozvědce Sověti

Býval agent československé rozvědky v USA Karel Köcher

Československým komunistickým rozvědčíkům se ve špionáži proti Spojeným státům dlouho nedařilo. Nakonec ale zaznamenali...

Našel na půdě 35 let starý Apple II, zapnul ho a dohrál uloženou hru

Spoustu let ležel na půdě, po zapnutí funguje „jako zamlada“.

Newyorský učitel našel u rodičů na půdě starý počítač Apple II. Zkusil ho zapnout a překvapivě mohl pokračovat ve hře,...

Lokální předpověď počasí se razantně zpřesní, možná pomáhá i váš telefon

GRAF

Nejpřesnější lokální předpovědi počasí dnes nabízejí aplikace v našich telefonech - i proto, že s nimi samy pomáhají....

V Perském zálivu spustili největší baterii světa. Virtuální a bez lithia

Sodíko-sírové bateriové systémy japonské firmy NGK. Systém, který se vejde do...

Ve Spojených arabských emirátech byla připojena do sítě největší „virtuální“ baterie světa s obřím výkonem a úctyhodnou...

Severní magnetický pól se vydal na cesty. Co když doputuje až na jih?

Posun severního magnetického pólu

Naši planetu čeká přehození magnetických pólů. Nebude to zřejmě brzy, proč k tomu ovšem vůbec dojde a co může změna...

Další z rubriky

Brýle od Applu jsou možná v ohrožení, z firmy odchází důležitý člověk

Microsoft zahájil prodej brýlí HoloLens veřejnosti.

Apple údajně stále pracuje na svém projektu pro virtuální a rozšířenou realitu. Není však jisté, kdy se objeví...

Panasonic představil první elektrickou motorku Harley-Davidson

LiveWire EV motocykl značky Harley-Davidson

Japonská společnost Panasonic se stále více profiluje i jako dodavatel technologií pro třetí strany. Na veletrhu CES v...

Výrobce grafických karet Nvidia vám chce pomoci s vařením

Nvidia  kuchyni zkoumá, jak využít robota s umělou inteligencí ve spolupráci s...

Nvidia plánuje vyrobit roboty řízené umělou inteligencí, kteří budou moci bezpečně pracovat vedle lidí. Zkusit to chce...

Najdete na iDNES.cz