Ptali jste se šéfky protipirátské unie na poplatky za média i zátahy proti pirátům

  0:35aktualizováno  0:35
Při stahování nelegálních kopií filmů a hudby se můžete dostat do konfliktu ze zákonem. I kvalitativně špatná, nelegální kopie filmu pořízená v kině má negativní vliv na tržby kin, půjčoven a distributorů. V on-line rozhovoru odpovídala Markéta Prchalová, ředitelka ČPU.

Markéta Prchalová při on-line rozhovoru na Technet.cz | foto: Václav Nývlt, Technet.cz

Před necelými čtrnácti dny jsme informovali o přelomovém rozhodnutí soudu, který odsoudil zakladatele portálu The Pirate Bay k ročnímu odnětí svobody a vysoké finanční pokutě. Soud jim prokázal nelegální sdílení třiatřiceti autorských děl.

Podrobné informace o soudním procesu s The Pirate Bay ZDE.

Jak je na tom s pirátstvím Česká republika? Co je a co není trestné? I o tom dnes můžete hovořit s šéfkou české protipirátské unie, Markétou Prchalovou.

Odpovědi šéfky protipirátské unie

Otázky bylo možné pokládat dnes od 14:00 do 15:00.

Česká protipirátská unie působí jako ochránce autorských práv a práv souvisejících s právem autorským k audiovizuálním dílům. Zabývá se potíráním všech forem pirátství v oblasti výroby, dovozu a šíření audiovizuálních děl.

Činnost ČPU spočívá především v ochraně autorských práv k filmovým dílům, sledování a analýze informací týkajících se autorských práv, přípravě právních kroků proti jejich porušování, spolupráci s orgány činnými v trestním řízení a ostatními institucemi a spolupráci na přípravě nových právních předpisů.

Markéta Prchalová

ředitelka České protipirátské unie

Prostřednictvím e-mailu jsme Markétě Prchalové položili tucet otázek, které považujeme za klíčové. V reakcích možná naleznete odpovědi i na své plánované otázky. Případně vás mohou inspirovat k otázkám dalším.

Technet.cz: Je šíření obsahu, který v ČR není nijak legálně dostupný a neexistuje zde na něj držitel autorských práv, trestně postižitelné? (např. záznamy seriálů z amerických televizí)

M.P.: Ano, český autorský zákon chrání na základě mezinárodních dohod a vzájemnosti i autorská díla a zvukově obrazové záznamy cizích státních příslušníků za stejných podmínek jako tuzemská díla a záznamy.

To, že zde tato díla nejsou legálně dostupná, je z hlediska trestnosti irelevantní. Navíc předpremiérovým pirátstvím se snižuje šance, že seriál koupí některá tuzemská televize, takže takové nelegální šíření zahraniční výrobce přímo poškozuje. Poškozuje samozřejmě i televizi, která práva koupí, vzpomeňte na Lost a podobné seriály.

V praxi je pak samozřejmě důležité, zda se svých práv nositel práva domáhá. Česká protipirátská unie zastupuje všechna hlavní hollywoodská studia (tzv. majors) včetně všech jejich divizí a dceřiných a sesterských společností včetně televizních společností a tato práva aktivně vymáhá. Navíc to, že některý nositel práva nemá v ČR zástupce či se svých práv aktivně nedomáhá, neznamená, že nelegální šíření jeho děl nebude postiženo.

Pokud např. ČPU podá trestní oznámení kvůli dílům, k nimž drží práva společnosti zastoupené ČPU, policie je povinna zjišťovat celý rozsah trestného činu, tj. i ve vztahu k dílům a záznamům, k nimž drží práva jiné subjekty.

Technet.cz: Jaké možnosti máte při zjišťování důkazů proti těm, co sdílí nelegální obsah?

M.P.: Naše postupy samozřejmě nebudu prozrazovat.:-) Nicméně můžu konstatovat, že při zjišťování důkazů postupujeme výhradně v souladu s právními předpisy.

Technet.cz: Jak probíhá takový zásah proti pirátovi?

M.P.: To se liší případ od případu. ČPU zpravidla zjistí a zaeviduje rozsah a formu protiprávního jednání a zjistí dostupné údaje vedoucí k odhalení pachatele a podá trestní oznámení.

Policejní orgán poté oznámení prověří, zajistí důkazy a další skutečnosti, pokud tak neučinila již ČPU, zjistí totožnost pravděpodobného pachatele a se souhlasem státního zástupce či soudce provede domovní prohlídku, při které zajistí počítače, externí paměťová média, nosiče a další důkazy.

Zajištěné věci následně prozkoumá soudní znalec, který zjistí, jaká díla, v jakém rozsahu a jakým způsobem byla neoprávněně užita.

Technet.cz: Je pravda, že většina případů šíření a sdílení nelegálního obsahu je řešena na základě udání?

M.P: V našem případě nikoli, ČPU aktivně vyhledává případy pirátství a většina našich "věcí" má původ v našem monitoringu či v oznámení členských společností.

Technet.cz: Jaký je Váš názor na to, že stahování a sdílení audiovizuálního obsahu je podporováno nedostatečnou nabídkou trhu? Jde například o seriály, které nejsou v ČR dostupné nebo jsou umělecky znehodnoceny špatným dabingem. Pokud chce zájemce například sledovat pořad v originálním znění s titulky, jiná možnost než ho stáhnout z internetu není. Titulky přitom vyrábí sami fanoušci podle originálního znění. Pokud by si tato skupina zákazníků chtěla dílo zakoupit, nemá kde.

M.P.: Malá nabídka je samozřejmě problém, ale na pirátství, resp. jeho oblibě, se podílí jen velmi málo. Zahraniční seriály jsou určité specifikum, nicméně celkově má legální nabídka na oblibu a rozsah pirátství mizivý vliv - viz situace v teritoriích s rozvinutou legální nabídkou. Naopak pirátství omezuje a zpomaluje rozvoj legálních distribučních on-line modelů, zejména na menších trzích, kam Česko patří.

Správná cesta je současně omezovat nelegální konkurenci legálním službám a rozvíjet legální služby. Do té doby mohou fanoušci využít legální zahraniční služby, i když často to chce vymyslet způsob placení, a ne všechny služby jsou poskytovány do zahraničí.

Technet.cz: Existuje vzorec pro výpočet škody porušením autorských práv šířením nelegálního audiovizuálního obsahu?

M.P.: Ano, mnoho vzorců.:-) Pro usnadnění výpočtu škody autorský zákon (jako implementaci směrnice EU) stanoví, že místo skutečně ušlého zisku se autor může domáhat náhrady ušlého zisku ve výši odměny, která by byla obvyklá za získání licence k užití díla v době neoprávněného nakládání s dílem (§ 40 odst. 4 AZ).

Technet.cz: Je nějak empiricky vypozorován vztah mezi nelegálním šířením autorského díla a jeho komerční úspěšností? Platí, že kinorip v mizerné kvalitě sníží tržby kin?

M.P.: Ano a ano, nicméně největší dopad na tržby kin má nelegální šíření kvalitní kopie díla, která má nejdrtivější dopad i na snížení zisků z distribuce DVD a především z půjčoven. U mizerných ripů také záleží na kvalitě a charakteru filmu, v některých případech skutečně může povzbudit chuť diváka vidět film na velkém plátně, ale ve většině případů je to tak, že diváku stačí film vidět jednou a do kina nepůjde.

Technet.cz: Můžete nějak postihovat ty, co jen nelegální audiovizuální díla stahují?

M.P.: Ano, ale zatím to neděláme s výjimkou těch, kteří stahují prostřednictvím klientů P2P, které při stahování data zároveň sdílí (např. BitTorrent, novější klienti Direct Connect).

Technet.cz: Můžete nějak postihovat ty, co jen nelegální audiovizuální díla vlastní (mají na disku)?

M.P.: Obecně není postihováno držení nelegální kopie (byť např. na harddisku), ale její pořízení v rozporu se zákony nebo její další užití, např. nasdílení v peer-to-peer sítích.

Pokud je zjištěno, kdo kopie zhotovil, zkoumá se, zda tak učinil v souladu se zákonem (tj. v době zhotovení kopie se jednalo o zveřejněné dílo, kopie slouží výhradně pro osobní potřebu zhotovitele, jde o jednu kopii určitého díla, nikoli více, a kopie byla pořízena z legálního zdroje a při jejím pořízení nebyly obejity technické prostředky k ochraně práv).

Pokud některá z podmínek nebyla splněna, jedná se o neoprávněné užití a tedy i o porušení autorských práv. V konkrétním případě záleží na orgánech činných v trestním řízení, příp. na správních orgánech, zda jednání posoudí jako trestný čin nebo jako přestupek. V každém případě se však jedná o autorskoprávní delikt a autorovi náleží nároky podle autorského zákona včetně náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení.

Obvykle se proto zkoumá množství takových kopií, protože při zhotovení kopie pro osobní potřebu nesmí být takový akt v rozporu s běžným způsobem užití díla a ani jím nesmí být nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora, což v případě, že si někdo udělá kopie např. 30 a více děl, splněno není. Záleží také, zda taková osoba neporušila právo jiným způsobem, např. sdílením prostřednictvím P2P, pak se to k tomu často "přičte".

Technet.cz: Není pravda, že autorskými poplatky z médií (CD, DVD, HDD, flash) jsem si již nelegální audiovizuální obsah vlastně zaplatil, a tedy zlegalizoval?

M.P.: Rozhodně ne. To, o čem hovoříte, je náhradní odměna za oprávněné užití díla, je to kompenzace za to, že zákon omezuje autorské právo a umožňuje fyzické osobě udělat si za určitých podmínek kopii díla pro osobní potřebu. Jedná se tedy o kompenzaci např. za nahrání filmu z televize či zkopírování nezakódovaného disku.

Tyto odměny jsou potom autorům rozdělovány právě podle toho, zda byla díla vysílána v televizi či vyšla na DVD bez ochrany proti kopírování. Autoři děl nelegálně šířených na internetu nedostanou ani korunu.

Technet.cz: Jak se díváte na problematiku DRM? Je tato koncepce, kdy si zákazník zaplatí něco, co může použít jen ve velmi omezené formě (nepřehraje v přenosném přehrávači, on-line zakoupený film nepřehraje v multimediálním centru ani jej nevypálí na DVD do domácího kina), přínosná?

M.P.: Chápu nechuť zákazníků k omezením ze strany DRM, na druhou stranu nikdo nemůže (a zákon to tedy nedělá) omezovat úsilí nositelů práv o ochranu svých práv. Nicméně autor, resp. výrobce, by měl pečlivě zvážit, zda jsou taková opatření účinná a zda oprávněné zákazníky nepřiměřeně neobtěžují a neomezují.

Bohužel individuální identifikace jednotlivých kopií je velmi nákladná, ale snad se časem dočkáme uživatelsky příjemnějšího způsobu ochrany.

Technet.cz: Proti komu jsou namířená vaše protipirátská opatření a akce v ČR?

M.P.: Soustředíme se především na uploadery předpremiérových titulů a masivní uploadery. Dále také na prostředníky a provozovatele stránek, které ve velkém porušují či napomáhají porušování práv - např. shromažďováním odkazů, umožněním spouštění videosouborů uložených na jiných serverech a podobně.

Ptejte SE šéfky protipirátské unie

Otázky můžete pokládat dnes od 14:00.

 

Nejčtenější

Dětem škodí obrazovky a displeje. Ale jinak, než si rodiče obvykle myslí

Jak všudypřítomné displeje ovlivňují výchovu dětí? (ilustrační fotografie)

Světová zdravotnická organizace vydala nová doporučení ohledně aktivit vhodných pro malé děti. Nejvíce pozornosti si...

Třímachový zabiják letadlových lodí Suchoj T-4 byl velkým žroutem rublů

Suchoj T-4

Historie letectví se pozoruhodnými stroji jenom hemží. Jedním takovým byl i sovětský bombardér Suchoj T-4. Vznikl pouze...

Poslední vrtulník. Začíná předehra zcela zapomenuté letecké tragédie

Reklama NYA zvoucí k cestování v proudové době.

Byla to budova, kterou by někteří obyvatelé New Yorku nejraději hned po dokončení nechali zdemolovat. Místní bar s...

Aktualizujte si WhatsApp. Kvůli chybě vás mohli útočníci odposlouchávat

Aplikace WhatsApp (ilustrační obrázek)

Nový trik využívající chybu v komunikační aplikaci WhatsApp umožnil na základě zmeškaného hovoru nainstalovat do...

Statisíce posluchačů přišly o svá internetová rádia, náprava je pomalá

DAB rádio Pure Oasis Flow

Mnoha posluchačům internetových rádií zmizely předvolené stanice i jimi přidané streamy. Největší výrobce čipů pro...

Další z rubriky

Amazon se chystá spustit hudební službu zdarma

Hudební služba Amazon Music Unlimited zamířila do Česka 8.12.2017.

Amazon připravuje vážnou konkurenci bezplatné hudební službě Spotify. Doplní tak své portfolio placeného streamovaného...

Počet lajků schováme, budete pak víc sdílet. Instagram bude privátnější

Šéf Instagramu, Adam Mosseri, ukazuje experiment se skrytým počtem lajků u...

Sociální síť Instagram hledá způsoby, jak povzbudit uživatele ke sdílení. Šéf Instagramu ukázal změny, které mají...

Google připravuje funkci automatického mazání záznamů o poloze a webech

(Ilustrační snímek)

Společnost Google se rozhodla vyslyšet stížnosti řady uživatelů a připravuje funkci, která umožní automaticky po určité...

Nejlepší dětské knihy podle věku: Testujeme na vlastních dětech
Nejlepší dětské knihy podle věku: Testujeme na vlastních dětech

Dětských knih je na trhu velké množství, a tak je někdy složité najít tu pravou, která bude děti opravdu bavit. My jsme vyzkoušeli osm knížek. Podívejte se, jak v testu našich „redakčních“ potomků obstály, a nechte se inspirovat.

Najdete na iDNES.cz