Úplná pravidla soutěže „Tipujte nej střelce biatlonové sezony 2018/2019“ (dále jen „soutěž“)

1. Organizátoři soutěže

Organizátory soutěže jsou:

obchodní společnost MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/1328 (dále jen „MAFRA“),

obchodní společnost Hamé, s.r.o., se sídlem Kunovice, Na Drahách 814, PSČ 686 04, IČ: 28213556, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C/63439 (dále jen „Hamé“),

obchodní společnost ALPINE PRO, a. s., se sídlem Praha - Vršovice, Kodaňská 1441/46, PSČ 101 00, IČ: 49970321, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/10224 (dále jen „Alpine Pro“);

MAFRA, Hamé a Alpine Pro dále společně jen „organizátoři“.

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v období od 22. listopadu 2018 12:00 hod. do 31. března 2019 do 12:00 hod., a to na webových stránkách www.idnes.cz/strelci, které jsou také základním nástrojem komunikace organizátorů s účastníky soutěže (dále jen „soutěžní webové stránky“).

3. Účast v soutěži

Přihlásit se mohou jen uživatelé registrovaní na serveru iDNES.cz. Registrace je možná mailem, Facebookem nebo přes MojeID (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). Vstoupit do soutěže lze kdykoliv v období od 22. listopadu 2018 od 12:00 do 21. března 2019 do 16:30 hodin.

4. Mechanismus soutěže

Jde o tipovací soutěž, v níž soutěžící tipují nejlepší střelce či střelkyně českého biatlonového týmu při závodech Světového poháru. Za úspěšné tipy získávají body. Vítězem je soutěžící s nejvyšším počtem nasbíraných bodů.

Soutěž má 11 soutěžních kol, ve kterých se hraje o dílčí ceny. O konečném pořadí a hlavních cenách rozhodují body nasbírané za všechna soutěžní kola.

5. Soutěžní kola:

  • a) V každém kole soutěžící tipují, kdo z reprezentantů bude ve střelbě nejúspěšnější (tzn. bude mít nejlepší percentuální úspěšnost) v rozpisem stanovených závodech. Zároveň musí tipnout, jakou bude mít jím vybraný biatlonista úspěšnost (v procentech).
  • b) Soutěžící si vybírají z předem zadaného seznamu českých reprezentantů. Aby byl biatlonista hodnocen, musí nastoupit aspoň ke dvěma závodům v daném podniku (v případě Zlaté trefy alespoň ke 40 procentům závodů v sezoně). Odhad percentuální úspěšnosti napíše soutěžící s přesností na celá procenta do textového pole.
  • c) V soutěžním kole „Zlatá trefa“ tipují soutěžící nejlépe střílejícího biatlonistu či biatlonistku za celou sezonu. Uzávěrka tohoto kola
  • d) V ostatních soutěžních kolech (1. až 9. kolo) se tipují nejlepší střelci z jednotlivých podniků Světového poháru (přičemž podnikem Světového poháru se myslí souhrn všech závodů, které se uskuteční na jednom místě). Uzávěrka každého z těchto kol je vždy ve stanoveném čase startu prvního závodu daného podniku.
  • e) Soutěžní kola jsou organizátory s dostatečným předstihem vypisována na soutěžních webových stránkách. Obvykle po vyhodnocení předcházejícího kola.
  • f) Tipují se závody Světového poháru, a také mistrovství světa. Mistrovství je jako celek považováno za jeden díl Světového poháru, a je tedy na něj vypsané jedno dílčí kolo tipovací soutěže.

6. Vyhodnocení

V každém dílčím kole vyhrává soutěžící, který uhodne nejlepšího střelce a zároveň se nejvíce přiblíží jeho percentuální úspěšnosti. Desetinná čísla se zaokrouhlují do čtyřky dolů, od pětky nahoru. Percentuální úspěšnost je pomocným kritériem, hlavním úkolem je správně tipnout nejlepšího střelce.

7. Bodování do dlouhodobé soutěže

  • a) V běžném soutěžním kole každý soutěžící, který uhodl nejlepšího střelce, získá jeden bod.
  • b) Správný tip v soutěžním kole „Zlatá trefa“ je bodově ohodnocen 3 body. Pokud soutěžícím tipovaný vítěz skončí v reálu na druhém místě, získá tento soutěžící 2 body; za třetí místo bude analogicky hodnocen 1 bodem.

8. Vyhodnocení za celou sezonu

Celkovým vítězem soutěže se stává soutěžící, který získal nejvíce bodů za tipy z dílčích kol. V případě rovnosti bodů rozhoduje tip celosezonní percentuální úspěšnosti ze zlaté trefy. V takovém případě se porovná odchylka od střelecké úspěšnosti toho biatlonisty, kterého dotyčný soutěžící tipoval jako vítěze.

9. Ceny

Ceny v soutěži poskytují výhercům Hamé a Alpine Pro. Ceny získají tři nejlepší soutěžící v každém dílčím kole a deset nejlepších v celkovém pořadí. Seznam cen může být v dílčích soutěžních kolech průběžně obměňován, o změnách informují organizátoři v článcích na webu www.idnes.cz/sport.

10. Vyhlášení a předání cen

Výhercům v jednotlivých soutěžních kolech budou výhry doručeny poštou na výherci uvedenou doručovací adresu v České republice, stejně tak výhercům v hlavní soutěži, kteří se umístí na 4. až 10. místě. Trojice nejlepších v celkovém pořadí dostane pozvánku na vyhlášení ankety Biatlonista roku, kde jim budou organizátory předány jejich ceny.

11. Osobní údaje

Účastí v soutěži každý účastník bere na vědomí, že MAFRA je oprávněna užít jeho jméno, příjmení a případně i podobiznu jako případného výherce (např. z předání výhry) ve svých médiích (zejména na internetovém serveru iDNES.cz) v souvislosti s informováním o soutěži.

MAFRA bude zpracovávat o účastnících obvykle údaje uvedené účastníkem v registračním formuláři dle článku III., dále také IP adresu a čas registrace, a dále informaci o případné výhře (vč. fotografií z jejího předání apod.) a text zpráv účastníka a další data v nich obsažená. Tyto údaje budou zpracovávány za účelem organizování soutěže a jejího zlepšování, ochrany práv MAFRA, zajištění bezpečnosti internetových stránek MAFRA a síťové bezpečnosti, pro statistické účely, k vedení účetnictví MAFRA, dokladování zpracování osobních údajů a pro marketingové účely. Údaje výherců budou zpracovávány také pro účely zpravodajství.

MAFRA informuje účastníky soutěže o tom, že jim ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. může zasílat nevyžádaná obchodní sdělení na jejich adresu (vč. e-mailové) či je kontaktovat prostřednictvím nevyžádaného telemarketingu na jimi uvedené tel. číslo. Účastník soutěže s tímto může vyslovit nesouhlas kdykoliv na adrese sídla MAFRA nebo e-mailem zaslaným na adresu osobni.udaje@mafra.cz. Vyslovení nesouhlasu bude možné také v rámci každé zprávy obsahující obchodní sdělení.

Právním důvodem zpracování osobních údajů tak bude zejména plnění zákonných povinností (vedení účetnictví a daňové agendy, plnění povinností podle GDPR a doložení oprávnění k zasílání nevyžádaných obchodních sdělení), dále nezbytnost zajistit organizaci soutěže (plnění smlouvy) a oprávněné zájmy MAFRA (dané zejména zájmem na řádném průběhu soutěže a využitím údajů pro statistické účely, pro účely IT bezpečnosti, pro přímý marketing MAFRA a pro zpravodajství).

MAFRA může předat osobní údaje výherců v potřebném rozsahu osobám, poskytující výhry, případně spoluorganizátorům soutěže. K osobním údajům dále mohou získat přístup v určitém rozsahu (i) osoby, které pro MAFRA vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé jeho IT systémů, (ii) osoby zajišťující pro něj rozesílku e-mailů, pokud takové osoby bude využívat, (iii) provozovatelé jeho záložních serverů a datových záloh, (iv) jeho právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři a (v) dopravci zajišťující dodání výhry.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a po dobu přiměřenou po ukončení soutěže, obvykle po dobu 3 let a u výherce po dobu 10 let po skončení kalendářního roku následujícího po ukončení soutěže. Kontaktní údaje účastníků v rozsahu sloužícím pro zasílání obchodních sdělení MAFRA budou využívány po neomezenou dobu (do odvolání souhlasu) a archivovány cca 4 roky poté (za účelem doložení právního důvodu pro zasílání obchodních sdělení). Údaje výherců užité v rámci zpravodajství budou zpracovávány po časově neomezenou dobu.

Poskytnutí osobních údajů podle těchto pravidel je dobrovolné, nicméně pokud účastník neposkytne údaje nutné k účasti v soutěži, nebude mu účast umožněna či bude ze soutěže vyloučen.

Poučení o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů MAFRA, a.s. naleznete zde.

12. Další ustanovení

Organizátoři neodpovídají za případné nedoručení soutěžních zpráv prostřednictvím prostředků elektronické komunikace.

V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto podrobných pravidel, platí text těchto pravidel.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátorů. V případě, že organizátor zjistí porušení či obcházení tohoto pravidla, bude to považováno za nesplnění podmínek soutěže a dotčený účastník bude ze soutěže vyřazen.

Účastník soutěže bude bez náhrady vyloučen v případě, že organizátoři zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na plnění soutěžních pravidel.

Organizátoři si vyhrazují právo soutěž a její pravidla kdykoliv změnit nebo zrušit, popř. změnit druh výher, a to bez jakékoliv náhrady a to uvedením této skutečnosti na soutěžních webových stránkách.

Organizátoři si vyhrazují právo kontrolovat dodržování pravidel soutěže technickými i administrativními nástroji.

Na výhry není právní nárok. Výhry se nedají vyměnit za peníze. V případě, že účastník soutěže v průběhu soutěže poruší hrubým způsobem podmínky a pravidla soutěže, jeho účast v soutěži končí bez nároku na jakékoliv, byť jen částečné plnění ze strany organizátorů.

Podrobná pravidla soutěže jsou zveřejněna na soutěžních webových stránkách. MAFRA tímto upozorňuje účastníky soutěže, že na zde zmíněných webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu cookies lze vykonávat nástroji běžných webových prohlížečů.

Najdete na iDNES.cz