Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Program biatlonové sezony 2024/2025

Světový pohár v biatlonu v sezoně 2024/2025 začne 30. listopadu ve finském Kontiolahti. O poslední body pak biatlonisté zabojují 23. března 2025 v Oslu. Pro české fanoušky je klíčový především 6. březen, kdy začnou klání v Novém Městě na Moravě.

Úplná pravidla soutěže „Tipujte nejlepší střelce biatlonové sezony“ (dále jen „soutěž“)

1. Organizátoři soutěže

Organizátory soutěže jsou:

a) obchodní společnost MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/1328 (dále jen „MAFRA“),

b) obchodní společnost Hamé, s.r.o., se sídlem Kunovice, Na Drahách 814, PSČ 686 04, IČ: 28213556, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C/63439 (dále jen „Hamé“),

c) obchodní společnost ALPINE PRO, a. s., se sídlem Praha - Vršovice, Kodaňská 1441/46, PSČ 101 00, IČ: 49970321, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/10224 (dále jen „Alpine Pro“);

MAFRA, Hamé a Alpine Pro dále společně jen „organizátoři“.

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v období od 16. listopadu 2017 12:00 hod. do 31. března 2018 do 12:00 hod., a to na webových stránkách www.idnes.cz/strelci, které jsou také základním nástrojem komunikace organizátorů s účastníky soutěže (dále jen „soutěžní webové stránky“).

3. Účast v soutěži

Přihlásit se mohou jen uživatelé registrovaní na serveru iDNES.cz. Registrace je možná mailem, Facebookem nebo přes MojeID (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). Vstoupit do soutěže lze kdykoliv v období od 16. listopadu 2017 do 22. března 2018 14:45 hodin.

4. Mechanismus soutěže

Jde o tipovací soutěž, v níž soutěžící tipují nejlepší střelce či střelkyně českého biatlonového týmu při závodech Světového poháru. Za úspěšné tipy získávají body. Vítězem je soutěžící s nejvyšším počtem nasbíraných bodů.

Soutěž má 10 soutěžních kol, ve kterých se hraje o dílčí ceny. O konečném pořadí a hlavních cenách rozhodují body nasbírané za všechna soutěžní kola.

5. Soutěžní kola:

a) V každém kole soutěžící tipují, kdo z reprezentantů bude ve střelbě nejúspěšnější (tzn. bude mít nejlepší percentuální úspěšnost) v rozpisem stanovených závodech. Zároveň musí tipnout, jakou bude mít jím vybraný biatlonista úspěšnost (v procentech).

b) Soutěžící si vybírají z předem zadaného seznamu českých reprezentantů. Aby byl biatlonista hodnocen, musí nastoupit aspoň ke dvěma závodům v daném podniku (v případě Zlaté trefy alespoň ke 40 procentům závodů v sezoně). Odhad percentuální úspěšnosti napíše soutěžící s přesností na celá procenta do textového pole.

c) V soutěžním kole „Zlatá trefa“ tipují soutěžící nejlépe střílejícího biatlonistu či biatlonistku za celou sezonu. Uzávěrka tohoto kola je před třetím podnikem sezony.

d) V ostatních soutěžních kolech (1. až 9. kolo) se tipují nejlepší střelci z jednotlivých podniků Světového poháru (přičemž podnikem Světového poháru se myslí souhrn všech závodů, které se uskuteční na jednom místě). Uzávěrka každého z těchto kol je vždy ve stanoveném čase startu prvního závodu daného podniku.

e) Soutěžní kola jsou organizátory s dostatečným předstihem vypisována na soutěžních webových stránkách. Obvykle po vyhodnocení předcházejícího kola.

f) Tipují se jen závody Světového poháru. V době Zimních olympijských her 2018 bude soutěž přerušena.

6. Vyhodnocení

V každém dílčím kole vyhrává soutěžící, který uhodne nejlepšího střelce a zároveň se nejvíce přiblíží jeho percentuální úspěšnosti. Desetinná čísla se zaokrouhlují do čtyřky dolů, od pětky nahoru. Percentuální úspěšnost je pomocným kritériem, hlavním úkolem je správně tipnout nejlepšího střelce.

7. Bodování do dlouhodobé soutěže

a) V běžném soutěžním kole každý soutěžící, který uhodl nejlepšího střelce, získá jeden bod.

b) Správný tip v soutěžním kole „Zlatá trefa“ je bodově ohodnocen 3 body. Pokud soutěžícím tipovaný vítěz skončí v reálu na druhém místě, získá tento soutěžící 2 body; za třetí místo bude analogicky hodnocen 1 bodem.

8. Vyhodnocení za celou sezonu

Celkovým vítězem soutěže se stává soutěžící, který získal nejvíce bodů za tipy z dílčích kol. V případě rovnosti bodů rozhoduje tip celosezonní percentuální úspěšnosti ze zlaté trefy. V takovém případě se následně porovná odchylka od střelecké úspěšnosti toho biatlonisty, kterého dotyčný soutěžící tipoval jako vítěze a jeho skutečného výsledku.

9. Ceny

Ceny v soutěži poskytují výhercům Hamé a Alpine Pro. Ceny získají tři nejlepší soutěžící v každém dílčím kole a deset nejlepších v celkovém pořadí. Seznam cen může být v dílčích soutěžních kolech průběžně obměňován, o změnách informují organizátoři v článcích na webu sport.idnes.cz.

10. Vyhlášení a předání cen

Výhercům v jednotlivých soutěžních kolech budou výhry doručeny poštou na výherci uvedenou doručovací adresu v České republice, stejně tak výhercům v hlavní soutěži, kteří se umístí na 4. až 10. místě. Trojice nejlepších v celkovém pořadí dostane pozvánku na vyhlášení ankety Biatlonista roku, kde jim budou organizátory předány jejich ceny.

11. Osobní údaje

Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že MAFRA je oprávněna užít jeho jméno, příjmení a případně i podobiznu jako případného výherce ve svých médiích (zejména deník Mladá fronta DNES či iDNES.cz) v souvislosti s informováním o soutěži.

MAFRA informuje účastníky soutěže o tom, že jim ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. může zasílat nevyžádaná obchodní sdělení na jejich adresu (vč. e-mailové) či je kontaktovat prostřednictvím nevyžádaného telemarketingu na jimi uvedené telefonní číslo. Účastník soutěže s tímto může vyslovit nesouhlas kdykoliv na adrese sídla MAFRA nebo e-mailem zaslaným na adresu osobni.udaje@mafra.cz. Vyslovení nesouhlasu bude možné také v rámci každé zprávy obsahující obchodní sdělení.

MAFRA bude zpracovávat o účastnících obvykle údaje poskytnuté účastníkem v rámci soutěže a dále informaci o případné výhře (vč. fotografií z jejího předání apod.) a text e-mailových zpráv účastníka a další data v nich obsažená. Tyto údaje budou zpracovávány za účelem organizování soutěže a jejího zlepšování, ochrany práv MAFRA, zajištění bezpečnosti internetových stránek MAFRA a síťové bezpečnosti, k vedení účetnictví MAFRA a pro marketingové účely. Údaje výherců budou zpracovávány také pro účely zpravodajství.

Právním důvodem zpracování osobních údajů tak bude zejména plnění zákonných povinností (vedení účetnictví a daňové agendy, doložení oprávnění k zasílání nevyžádaných obchodních sdělení), dále nezbytnost zajistit organizaci soutěže (plnění smlouvy) a oprávněné zájmy MAFRA (dané zejména zájmem na řádném průběhu soutěže a využitím údajů pro účely přímého marketingu MAFRA a pro zpravodajství).

MAFRA může předat osobní údaje výherců v potřebném rozsahu Hamé a Apline Pro, tedy osobám, poskytující výhry. K osobním údajům dále mohou získat přístup v určitém rozsahu (i) osoby, které pro MAFRA vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé jeho IT systémů, (ii) osoby zajišťující pro ni rozesílku e-mailů, pokud takové osoby bude využívat, (iii) provozovatelé jejích záložních serverů a datových záloh a (iv) její právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a po dobu přiměřenou po ukončení soutěže, obvykle po dobu 3 let a u výherce po dobu 10 let po skončení kalendářního roku následujícího po ukončení soutěže. Kontaktní údaje účastníků v rozsahu sloužícím pro zasílání obchodních sdělení MAFRA budou využívány po neomezenou dobu (do odvolání souhlasu) a archivovány cca 4 roky poté (za účelem doložení právního důvodu pro zasílání obchodních sdělení). Údaje výherců užité v rámci zpravodajství budou zpracovávány po časově neomezenou dobu.

Poskytnutí osobních údajů podle těchto pravidel je dobrovolné, nicméně pokud účastník neposkytne údaje nutné k účasti v soutěži, nebude mu účast v soutěži umožněna či bude ze soutěže vyloučen.

Účastník má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná zákonem č. 101/2000 Sb. a dalšími právními předpisy. Účastník má především právo požádat MAFRA o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz § 12 zákona č. 101/2000 Sb.). MAFRA je povinna účastníkovi bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech účastníka. Účastník, který se domnívá, že MAFRA zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo ji požádat o vysvětlení. Dále může MAFRA vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod. V každém případě, kdy se účastník domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud MAFRA na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo účastník s vyjádřením MAFRA nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

12. Další ustanovení

Organizátoři neodpovídají za případné nedoručení soutěžních zpráv prostřednictvím prostředků elektronické komunikace.

V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto podrobných pravidel, platí text těchto pravidel.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátorů. V případě, že organizátor zjistí porušení či obcházení tohoto pravidla, bude to považováno za nesplnění podmínek soutěže a dotčený účastník bude ze soutěže vyřazen.

Účastník soutěže bude bez náhrady vyloučen v případě, že organizátoři zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na plnění soutěžních pravidel.

Organizátoři si vyhrazují právo soutěž a její pravidla kdykoliv změnit nebo zrušit, popř. změnit druh výher, a to bez jakékoliv náhrady a to uvedením této skutečnosti na soutěžních webových stránkách.

Organizátoři si vyhrazují právo kontrolovat dodržování pravidel soutěže technickými i administrativními nástroji.

Na výhry není právní nárok. Výhry se nedají vyměnit za peníze. V případě, že účastník soutěže v průběhu soutěže poruší hrubým způsobem podmínky a pravidla soutěže, jeho účast v soutěži končí bez nároku na jakékoliv, byť jen částečné plnění ze strany organizátorů.

Podrobná pravidla soutěže jsou zveřejněna na soutěžních webových stránkách. MAFRA tímto upozorňuje účastníky soutěže, že na zde zmíněných webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu cookies lze vykonávat nástroji běžných webových prohlížečů.