Začínáme s PalmOS (16) - Diář (Date Book)

aktualizováno 
Dnešní článek Vám ukáže základní rozsah prací a možnosti využití základní aplikace Diář. Popis menu, pracovní plochy atd.

Aplikace Diář umožňuje:

 • Evidence schůzek, které si můžete popsat a naplánovat na daný den a hodinu.

 • Grafické znázornění týdenního přehledu schůzek a jednání. Zobrazí také vzniklé časové překrývání jednotlivých schůzek.

 • Jednoduché grafické znázornění měsíčního přehledu schůzek s uvedením časového intervalu naplánovaných schůzek pro daný den (ráno, přes poledne, odpoledne nebo poznámka pro celý den).

 • Možnost nastavení alarmu ke každé schůzce nebo jednání, včetně nastavení, kdy má být alarm spuštěn.

 • Zadávání výročí nebo událostí, které mají vztah pouze k datu, například narozeniny apod.

 • Ke každé schůzce možnost zadat textovou poznámku, do které si můžete zapsat upřesňující nebo doplňující údaje.

 • Spuštění aplikace Diář

Stiskněte na čelním panelu Vašeho Palmu tlačítko aplikace Diář (obrázek listu s hodinami). Na displeji se objeví základní obrazovka aplikace Diář, obsahující naplánované schůzky pro aktuální den. Dalším stisknutím se můžete přepnout do týdenního a měsíčního přehledu.


 • Vytvoření schůzky v aktuálním dni

1) Spusťte aplikaci Diář pomocí aplikačního tlačítka.

2) Ukažte tužkou na řádek s časovým údajem, který potřebujete přiřadit plánované schůzce. Tam se umístí kurzor.

3) Nyní můžete zapsat pomocí znaků Graffiti nebo klávesnice on-screen stručný popis schůzky. Tento popis může být dlouhý až 255 znaků.

Standardně je délka schůzky nastavena na hodinu a je znázorněna graficky pomocí svorky vlevo vedle časových údajů. Pokud potřebujete zadat počátek schůzky v jinou dobu než v celou hodinu nebo pokud schůzka trvá kratší dobu než jednu hodinu, ukažte tužkou na hodnotu časového údaje schůzky. Zobrazí se okno Set Time, kde si vše nastavte.

4) Ukažte tužkou na údaj pod popiskou Start Time. Při pravém okraji displeje najdete dva sloupce hodnot. Ten vlevo je určen pro zadávání hodin a ten vpravo pro zadávání minut.

5) Ve sloupci pro hodiny si vyberte potřebnou hodnotu pro nastavení hodin a ve sloupci pro minuty zase hodnotu pro nastavení minut.

6) Nyní ukažte tužkou na údaj pod popiskou End Time. a stejným způsobem zadejte časový údaj pro konec schůzky.

7) Pokud máte údaje zadány, ukažte tužkou na tlačítko OK.

8) Nyní ukažte tužkou někde do prázdného místa na displeji. Tím zrušíte označení výběru zadané schůzky.

 • Vytvoření schůzky v jiném dni

Spusťte na aplikaci Diář pomocí mechanického aplikačního tlačítka. V denním přehledu schůzek najdete na horním okraji displeje postupně zleva následující údaje: datum zobrazeného dne, šipku pro přepnutí na předchozí týden, zkratky pro jednotlivé dny v týdnu (v aplikaci Prefs se dá nastavit pondělí jako první den týdne) a šipku pro přepnutí na další týden.

1) Pomocí šipek se můžete přepnout do předchozího nebo následujícího týdne. V tomto týdnu si pak můžete vybrat podle zkratky den (např. pokud si plánujete schůzku na příští týden v pátek).

2) Pokud potřebujete zadat schůzku na den určený konkrétním datem, ukažte tužkou na tlačítko Go to, které najdete v pravém dolním rohu displeje. Zobrazí se okno Go to Date. Vzhled a způsob přepnutí na konkrétní den, týden nebo měsíc je závislý na způsobu zobrazení schůzek v aplikaci Adresář (denní, týdenní, měsíční).

V horní části si můžete pomocí šipek vybrat rok, pod rokem měsíc, a pod měsícem pak pořadové číslo dne v měsíci, kdy se má konat schůzka. Aktuální den je uzavřen do kulatých závorek.

Ukázáním na pořadové číslo dne v měsíci se z okna Go to Date přepnete do denního přehledu schůzek pro vybraný den.

 • Vytvoření akce bez závislosti na čase

1) Spusťte aplikaci Diář.

2) Vyberte si konkrétní den a ukažte tužkou na tlačítko New. Otevře se okno Set Time. V tomto okně nezadávejte žádné časové údaje.

3) Ukažte na tlačítko OK.

4) Jako první v pořadí, nade všemi řádky s časovými údaji, se vloží nový řádek, který má na svém počátku místo časového údaje malý černý kosočtverec.

5) Nyní můžete pomocí znaků Graffiti zadat stručný popis akce.

 • Zrušení závislosti schůzky na čase

1) Spusťte aplikaci Diář.

2) Ukažte tužkou na hodnotu časového údaje již vytvořené schůzky. Otevře se okno Set Time, které již znáte.

3) V tomto okně ukažte na tlačítko No Time.

4) Ukažte na tlačítko OK. Původní schůzka se zařadí na začátek v denním přehledu a na začátku řádku bude mít černý kosočtverec.

 • Změna údajů schůzky

1) Spusťte aplikaci Diář.

2) Vyberte si tu schůzku, u které chcete změnit datum nebo čas. Stačí na popis této schůzky ukázat tužkou.

3) Nyní ukažte tužkou na tlačítko Details, které najdete na spodním okraji displeje. Zobrazí se okno Event Details.

4) Ukažte na časové údaje za popiskou Time:. Zobrazí se oknoSet Time. Pomocí již známého postupu změňte časové údaje schůzky.

5) Ukažte tužkou na datum za popiskou Date:. Zobrazí se okno Set Date. I zde pomocí známého postupu můžete změnit datum schůzky.

 • Nastavení alarmu ke schůzce

Alarm neboli upozornění si můžete nastavit tak, aby vás na schůzku upozornil nejméně 1 minutu před jejím začátkem. Klidně si však můžete nastavit i delší časový údaj. Třeba jednu hodinu nebo i jeden den. Standardně vám Diář nabídne 5 minut, které můžete změnit.


Pokud k nějaké schůzce nastavíte alarm, pak je toto nastavení indikováno formou malé ikonky budíku, který je zobrazen v denním přehledu na konci řádku pro danou schůzku.

1) Spusťte aplikaci Diář.

2) Vyberte si tu schůzku, u které chcete nastavit alarm. Stačí na popis této schůzky ukázat tužkou.

3) Nyní ukažte tužkou na tlačítko Details, které najdete na spodním okraji displeje. Zobrazí se okno Event Details.

4) Ukažte tužkou na zatrhávací pole Alarm. Jakmile tento čtvereček aktivujete, zobrazí se vpravo od něj místo pro zadání časového intervalu, obsahující číslo 5, a seznam pro zadání jednotky času Minutes (Minuty).

5) Číslo 5 můžete smazat a pomocí číselných znaků Graffiti zadat novou hodnotu. Pokud ukážete tužkou na šipku za číslem 5, pak aktivujete seznam jednotek času pro zadávanou hodnotu. Kromě Minutes můžete ze seznamu vybrat ještě Hours (hodiny) nebo Days (dny).

6) Jakmile máte zadány hodnoty pro alarm, ukažte tužkou na tlačítko OK. Informace o akustickém signálu je indikována ikonkou budíku na konci řádku, na kterém je zadána schůzka.

 • Nastavení opakování schůzky

Při opakovaném sledu schůzek si můžete naplánovat schůzky s určitou periodou opakování. Odpadá vám tak neustálé opětovné zapisování. Podobným příkladem, kdy intervalem opakování je jeden rok, může být například upozornění na narozeniny. Pokud k nějaké schůzce nastavíte opakování, pak je toto nastavení indikováno formou malé ikonky dvou překrývajících se čtverečků, které jsou zobrazeny v denním přehledu na konci řádku pro danou schůzku.

1) Spusťte aplikaci Diář.

2) Vyberte si tu schůzku, u které chcete nastavit opakování. Stačí na popis této schůzky ukázat tužkou.

3) Nyní ukažte tužkou na tlačítko Details, které najdete na spodním okraji displeje. Zobrazí se okno Event Details.

4) Ukažte tužkou na None (žádné) za popiskou Repeat:. Zobrazí se okno Change Repeat. V horní části displeje si můžete vybrat typ opakování.


 • Day - denní opakování

Jakmile ukážete tužkou na Day, zobrazí se parametry pro tento typ opakování. Za popisku Every: můžete zadat číslo, které určuje, po kolika dnech se bude schůzka opakovat. Když ukážete tužkou na šipku za popiskou End on:, rozvine se seznam s položkami. První s nich je No End Date. Vyberete-li ji, bude se schůzka opakovat pořád. Druhou z nich je Choose Date. Pokud vyberete tuto položku, zobrazí se kalendář, ze kterého musíte vybrat datum, kdy opakování schůzky skončí.

 • Week - týdenní opakování

Jakmile ukážete tužkou na Week, zobrazí se parametry pro tento typ. Za popisku Every: můžete zadat číslo, které určuje, po kolika týdnech se bude schůzka opakovat. Když ukážete tužkou na šipku za popiskou End on:, rozvine se seznam s položkami. První s nich je No End Date. Vyberete-li ji, bude se schůzka opakovat pořád. Druhou z nich je Choose Date. Pokud vyberete tuto položku, zobrazí se kalendář, ze kterého musíte vybrat datum, kdy opakování schůzky skončí.

 • Month - měsíční opakování

Jakmile ukážete tužkou na Month, zobrazí se parametry pro tento typ. Za popisku Every: můžete zadat číslo, které určuje, po kolika měsících se bude schůzka opakovat. Když ukážete tužkou na šipku za popiskou End on:, rozvine se seznam s položkami. První s nich je No End Date. Vyberete-li ji, bude se schůzka opakovat pořád. Druhou z nich je Choose Date. Pokud vyberete tuto položku, zobrazí se kalendář, ze kterého musíte vybrat datum, kdy opakování schůzky skončí. Za popiskou Repeat by: ještě můžete dále upřesnit, zda bude při opakování dodrženo pořadové číslo v týdnu (Day - např. každé druhé pondělí v měsíci) nebo v měsíci (Date - např. každého 13. v měsíci)

 • Year – rok

Jakmile ukážete tužkou na Year, zobrazí se parametry pro tento typ. Za popisku Every: můžete zadat číslo, které určuje, po kolika rocích se bude schůzka opakovat. Když ukážete tužkou na šipku za popiskou End on:, rozvine se seznam s položkami. První s nich je No End Date. Vyberete-li ji, bude se schůzka opakovat pořád. Druhou z nich je Choose Date. Pokud vyberete tuto položku, zobrazí se kalendář, ze kterého musíte vybrat datum, kdy opakování schůzky skončí.

 • Důsledky změn u nastavení opakování

Po každé změně parametrů opakování jste dotázáni, zda chcete tyto změny aplikovat pouze na aktuální schůzce (Current), nebo na všech (All), které byly opakováním vytvořeny.

 • Pokud změníte počáteční datum opakování a necháte-li tuto změnu působit na všechny schůzky, Palm přepočítá všechna data dní schůzek a přesune je tak, aby byly umístěny na nově přepočtená data. Palm také změní datum konce opakování.

 • Pokud změníte typ opakování (např. z denního na měsíční) a necháte-li tuto změnu působit na všechny schůzky, pak se tato změna projeví až ode dne, na kterém právě provádíte změnu opakování. Palm předchozí schůzky ponechá a od aktuálního data vytvoří nové.

 • Pokud změníte datum některé ze schůzek, které vznikly opakováním (např. z 15. ledna na 16. ledna) a necháte-li tuto změnu působit na všechny schůzky, pak bude nově nastavené datum počátečním datem opakování.

 • Například 1. ledna vytvoříte schůzku s opakováním dva dny a s koncem opakování 7. ledna. Vzniknou tak schůzky 1., 3. a 5. ledna. Pokud změníte datum schůzky z 1. ledna na 6. ledna, dojde k přepočítání a datum 6. ledna se stane počátečním datem opakování. Vzniknou tak nově schůzky 6., 8. a 10. ledna.

 • Pokud u schůzky změníte některý z jiných parametrů opakování (např. čas, alarm, důvěrné) a necháte-li tuto změnu působit na všechny schůzky, pak se tato změna projeví až ode dne, na kterém právě provádíte změnu opakování. Palm předchozí schůzky ponechá a od aktuálního data vytvoří nové.

 • Pokud například provedete změnu času u schůzky a necháte-li tuto změnu aplikovat pouze na tuto jednu schůzku, pak se na řádku této schůzky neobjeví indikátor opakování.

Herní veletrh E3

11. - 14. června se koná nějvětší herní veletrh E3 2019. Můžeme se těšit na ohlášení nových titulů pro PC, konzole a také stále populárnějších her pro mobilní zařízení.

Nejčtenější

Na české operátory u moře zapomeňte. Chorvatští vám dají neomezená data

Ilustrační snímek

Již dva roky využíváme mobilní služby v EU za stejných podmínek jako doma. Tedy i v Chorvatsku, kam na dovolenou míří...

T-Mobile dává na léto neomezená data. Zadarmo pro tarify i předplacenky

T-Mobile akce na léto, neomezená data

Překvapivou nabídku připravil na léto T-Mobile. Od čtvrtka si zákazníci budou moci aktivovat zdarma balíček s...

A není to málo, Antone Pavloviči? Sony chystá monstrum

Nové sony by mělo mít vzadu šest objektivů.

Známou repliku z filmu Jára Cimrman ležící, spící můžeme použít i na chystaný smartphone Sony. Ten by totiž měl mít...

PRVNÍ DOJMY: Nejlepší smartphone střední třídy je v Česku příliš drahý

Google Pixel 3A

Střední třída je doslova nabitá cenově výhodnými kousky. Když už se mezi nimi objeví model, který stojí kolem deseti...

Podobnost čistě náhodná. Tarif Vodafonu nekopírujeme, brání se T-Mobile

T- Mobile.

Tarif s 10 GB dat, a to bez závazku? Není problém. Nové zákazníky na něj aktuálně láká T-Mobile. Lidé přitom poukazují...

Další z rubriky

Google radši ukázal svůj telefon. Záda budou vypadat jako u iPhonu XI

Google Pixel 4

Loňský Pixel 3 i letošní novinky 3a unikly na veřejnost dříve, než je stačil Google oficiálně představit. Prý se tak...

Chcete obří displej? Vybírat můžete z těchto novinek za slušné ceny

Honor 8X, Sony Xperia 10 Plus a Samsung Galaxy A70

Kdo touží po telefonu s obřím displejem, nemusí hledat jen mezi drahými smartphony. Výběr je ve skutečnosti o něco...

Západ se k němu otáčí zády, Huawei proto hledá zákazníky jinde

ilustrační snímek

V rámci obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou je klíčovou společností Huawei. Ten je obviňován z možných...

Vlhčenec ubrouskový: Krkonoše bojují s odpadky vtipnou kampaní
Vlhčenec ubrouskový: Krkonoše bojují s odpadky vtipnou kampaní

Krkonošský národní park (KRNAP) v loňském roce navštívilo téměř 3,8 milionu lidí. Negativním dopadem masové turistiky je velké množství odpadků, které po sobě lidé v přírodě zanechávají. Dobrovolníci jich každoročně sesbírají skoro 3 tuny.

Najdete na iDNES.cz