Úplná pravidla soutěže Mobil roku 2018

 1. Obecná ustanovení

 1. Soutěž Mobil roku 2018 (dále jen „soutěž“) probíhá na území České republiky.
 2. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se stává každá fyzická osoba akceptující pravidla soutěže a splňující tyto podmínky. K akceptaci těchto pravidel dochází tím, že daná osoba odešle odpověď na soutěžní otázku.
 3. Organizátorem soutěže je společnost MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1328 (dále jen „organizátor“).
 4. Internetová adresa soutěže pro hlasování je: www.mobilroku.cz. Adresa pro výkon práv ohledně ochrany osobních údajů je zejména osobni.udaje@mafra.cz.
 5. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let, jež je v potřebném rozsahu svéprávná. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.
 6. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
 7. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Tyto skutečnosti budou účastníkům oznámeny zveřejněním příslušné informace na internetové adrese: www.mobilroku.cz.
 8. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 9. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

 1. Mechanismus soutěže

 1. Soutěž bude probíhat od 26.11. 2018 do 11.12. 2018 23:59.
 2. Mechanismus soutěže Mobil roku 2018: Účastník ankety bude hlasovat pro Mobil roku, vyplní přiložený formulář pro jeho identifikaci (jméno, příjmení a e-mailová adresa) a stiskne tlačítko „Hlasovat“. Každý soutěžící může přidělit až tři hlasy. Duplicitní formuláře budou organizátorem vyřazeny.
 3. Organizátor soutěže vylosuje nejpozději 14.12. 2018 deset výherců. Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou na adresu, kterou hlasující uvedl do soutěžního formuláře.

 1. Výhry a jejich předání

 1. Výhry v soutěži jsou následující: 10 x balíček MOBIL.CZ, každý obsahuje 1x nabitá SIM karta MOBIL.CZ s kreditem 200 Kč a 500 Mb rychlého internetu, 2x sluneční brýle MOBIL.CZ, 1x sluchátka MOBIL.CZ, 4x propiska, která může psát na smartphony, 1x gymsack.
 2. Každý výherce bude informován o výhře prostřednictvím e-mailu do tří pracovních dnů od losování. Po soutěžících budeme vyžadovat adresu pro doručování, která musí být na území  České republiky. Ceny výhercům předá MAFRA a.s. po předchozí dohodě s výherci.
 3. Výhry jsou uvedeny brutto. Výherci jsou povinni řádně a včas splnit veškeré, zejména daňové povinnosti, které jim podle právních předpisů vzniknou získáním výhry.
 4. Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.
 5. Výhra bude doručena do 21 dní od vyhlášení výherců.
 6. Jestliže výherce nezareaguje do 5 pracovních dní od vyhlášení, výhra propadá organizátorovi. Výhra propadá organizátorovi také v případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoliv před předáním výhry zjištěno porušení těchto pravidel ze strany výherce.

 1. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 1. Účastí v soutěži každý účastník bere na vědomí, že organizátor soutěže je oprávněn užít jeho jméno, příjmení a případně i podobiznu jako případného výherce (např. z předání výhry) ve svých médiích (zejména na www.idnes.cz) v souvislosti s informováním o soutěži.
 2. Organizátor bude zpracovávat o účastnících obvykle údaje uvedené v čl. II. odst. 2 a čl. IV. odst. 1, dále v případě registrace do soutěže prostřednictvím internetových stránek také IP adresu a čas registrace, a dále informaci o případné výhře (vč. fotografií z jejího předání apod.) a text e-mailových zpráv účastníka a další data v nich obsažená. Tyto údaje budou zpracovávány za účelem organizování soutěže a jejího zlepšování, ochrany práv organizátora, zajištění bezpečnosti internetových stránek organizátora a síťové bezpečnosti, pro statistické účely, k vedení účetnictví organizátora, dokladování zpracování osobních údajů a pro marketingové účely. Údaje výherců budou zpracovávány také pro účely zpravodajství.
 3. Organizátor informuje účastníky soutěže o tom, že jim ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. může zasílat nevyžádaná obchodní sdělení na jejich adresu (vč. e-mailové) či je kontaktovat prostřednictvím nevyžádaného telemarketingu na jimi uvedené tel. číslo. Účastník soutěže s tímto může vyslovit nesouhlas kdykoliv na adrese sídla organizátora nebo e-mailem zaslaným na adresu osobni.udaje@mafra.cz. Vyslovení nesouhlasu bude možné také v rámci každé zprávy obsahující obchodní sdělení.
 4. Právním důvodem zpracování osobních údajů tak bude zejména plnění zákonných povinností (vedení účetnictví a daňové agendy, plnění povinností podle GDPR a doložení oprávnění k zasílání nevyžádaných obchodních sdělení), dále nezbytnost zajistit organizaci soutěže (plnění smlouvy) a oprávněné zájmy organizátora (dané zejména zájmem na řádném průběhu soutěže a využitím údajů pro statistické účely, pro účely IT bezpečnosti, pro přímý marketing organizátora a pro zpravodajství).
 5. Organizátor může předat osobní údaje výherců v potřebném rozsahu osobám, poskytující výhry, případně spoluorganizátorům soutěže. K osobním údajům dále mohou získat přístup v určitém rozsahu (i) osoby, které pro organizátora vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé jeho IT systémů, (ii) osoby zajišťující pro něj rozesílku e-mailů, pokud takové osoby bude využívat, (iii) provozovatelé jeho záložních serverů a datových záloh, (iv) jeho právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři a (v) dopravci zajišťující dodání výhry.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a po dobu přiměřenou po ukončení soutěže, obvykle po dobu 3 let a u výherce po dobu 10 let po skončení kalendářního roku následujícího po ukončení soutěže. Kontaktní údaje účastníků v rozsahu sloužícím pro zasílání obchodních sdělení organizátora budou využívány po neomezenou dobu (do odvolání souhlasu) a archivovány cca 4 roky poté (za účelem doložení právního důvodu pro zasílání obchodních sdělení). Údaje výherců užité v rámci zpravodajství budou zpracovávány po časově neomezenou dobu.
 7. Poskytnutí osobních údajů podle těchto pravidel je dobrovolné, nicméně pokud účastník neposkytne údaje nutné k účasti v soutěži, nebude mu účast umožněna či bude ze soutěže vyloučen.
 8. Poučení o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů naší společnosti naleznete zde.

 1. Zveřejnění pravidel

Tato úplná, pro hru závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese www.mobilroku.cz (https://mobil.idnes.cz/mobil-roku.aspx?pravidla).

Najdete na iDNES.cz