Úterý 26. října 2021, svátek má Erik
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Úterý 26. října 2021 Erik

Soutěž:

Hrajte s MOBIL.CZ o smartphony a předplacenky zdarma

Druhé kolo soutěže s MOBIL.CZ

Druhé kolo soutěže s MOBIL.CZ. Vyhrajte smartphone Samsung Galaxy J3 2017 Dual SIM a předplacené karty MOBIL.CZ

Na otázky můžete odpovídat od 8. června 2018 11:00 do 12. června 2018 23:59

Soutěž ukončena, již není možné odpovídat.

Pravidla soutěže

Úplná pravidla soutěže s operátorem MOBIL.CZ I. Obecná ustanovení 1. Soutěž s operátorem MOBIL.CZ (dále jen „soutěž“) probíhá na území České republiky. 2. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se stává každá fyzická osoba akceptující pravidla soutěže a splňující tyto podmínky. K akceptaci těchto pravidel dochází tím, že daná osoba odešle odpověď na soutěžní otázku. 3. Organizátorem soutěže je *obchodní společnost MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1328 (dále jen „MAFRA“) 4. Adresa pro výkon práv ohledně ochrany osobních údajů je zejména osobní.udaje@mafra.cz. 5. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let, jež je v potřebném rozsahu svéprávná. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátorů a osoby jim blízké. 6. Organizátoři nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemají povinnost na dotazy odpovídat. 7. Organizátoři soutěže si vyhrazují právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Tyto skutečnosti budou účastníkům oznámeny zveřejněním příslušné informace na internetové adrese: mobil.idnes.cz. 8. Organizátoři soutěže si vyhrazují právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení. 9. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla. II. Mechanismus soutěže 1. Soutěž probíhá od 1. 6. 2018 (00:30) do 4. 7. 2018 (12:00) na stránkách internetového portálu iDNES.cz. 2. Úkolem soutěžících je zodpovězení dvou soutěžních otázek v jednotlivém kole. Kol proběhne celkem pět, každé je hodnocené samostatně včetně výherců. Účastník každého kola soutěže odpoví na znalostní otázky a stiskne tlačítko „odeslat odpověď“. Do slosování bude zařazen každý účastník, který vyplní všechny požadované identifikační údaje a odpoví správně na soutěžní otázku. Každý soutěžící může zaslat na každou soutěžní otázku maximálně jeden odpovědní e-mail z jedné e-mailové adresy. Duplicitní e-maily ze stejné adresy budou organizátory vyřazeny. Do týdne od zahájení každého soutěžního kola (7 kalendářních dnů) vylosují organizátoři ze všech správných odpovědí 1 výherce hlavní ceny a pět výherců dalších cen. K vylosování výherce bude použit generátor náhodných čísel. III. Výhry a jejich předání 1. Hlavní výhrou v prvních čtyřech kolech soutěže je chytrý telefon Samsung Galaxy J3 2017 Dual SIM černý, v pátém kole soutěže je hlavní výhrou chytrý telefon Asus Zenfone 5 Dual SIM modrý. V každém kole (prvním až pátém) bude vylosováno pět dalších výherců, kteří obdrží předplacenou kartu MOBIL.CZ. 2. Výherci budou informováni o výhře prostřednictvím e-mailu do tří pracovních dnů od losování. Výhry budou výhercům předány do 14 dnů od vylosování. 3. Výhry jsou uvedeny netto po odvedení případné srážkové daně. IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů 1. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že MAFRA je oprávněna užít jeho jméno, příjmení a případně i podobiznu jako případného výherce ve svých médiích (zejména na internetovém serveru iDNES.cz) v souvislosti s informováním o soutěži. 2. MAFRA informuje účastníky soutěže o tom, že jim ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. může zasílat nevyžádaná obchodní sdělení na jejich adresu (vč. e-mailové) či je kontaktovat prostřednictvím nevyžádaného telemarketingu na jimi uvedené telefonní číslo. Účastník soutěže s tímto může vyslovit nesouhlas kdykoliv na adrese sídla MAFRA nebo emailem zaslaným na adresu osobni.udaje@mafra.cz. Vyslovení nesouhlasu bude možné také v rámci každé zprávy obsahující obchodní sdělení. 3. MAFRA bude zpracovávat o účastnících obvykle údaje poskytnuté účastníkem v rámci soutěže a dále informaci o případné výhře (vč. fotografií z jejího předání apod.) a text emailových zpráv účastníka a další data v nich obsažená. Tyto údaje budou zpracovávány za účelem organizování soutěže a jejího zlepšování, ochrany práv MAFRA, zajištění bezpečnosti internetových stránek MAFRA a síťové bezpečnosti, k vedení účetnictví MAFRA a pro marketingové účely. Údaje výherců budou zpracovávány také pro účely zpravodajství. 4. Právním důvodem zpracování osobních údajů tak bude zejména plnění zákonných povinností (vedení účetnictví a daňové agendy, doložení oprávnění k zasílání nevyžádaných obchodních sdělení), dále nezbytnost zajistit organizaci soutěže (plnění smlouvy) a oprávněné zájmy MAFRA (dané zejména zájmem na řádném průběhu soutěže a využitím údajů pro účely přímého marketingu MAFRA a pro zpravodajství). 5. MAFRA může předat osobní údaje výherců v potřebném rozsahu PARTNEROVI, tedy osobě, poskytující výhry. K osobním údajům dále mohou získat přístup v určitém rozsahu (i) osoby, které pro MAFRA vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé jeho IT systémů, (ii) osoby zajišťující pro ni rozesílku e-mailů, pokud takové osoby bude využívat, (iii) provozovatelé jejích záložních serverů a datových záloh a (iv) její právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři. 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a po dobu přiměřenou po ukončení soutěže, obvykle po dobu 3 let a u výherce po dobu 10 let po skončení kalendářního roku následujícího po ukončení soutěže. Kontaktní údaje účastníků v rozsahu sloužícím pro zasílání obchodních sdělení MAFRA budou využívány po neomezenou dobu (do odvolání souhlasu) a archivovány cca 4 roky poté (za účelem doložení právního důvodu pro zasílání obchodních sdělení). Údaje výherců užité v rámci zpravodajství budou zpracovávány po časově neomezenou dobu. 7. Poskytnutí osobních údajů podle těchto pravidel je dobrovolné, nicméně pokud účastník neposkytne údaje nutné k účasti v soutěži, nebude mu účast v soutěži umožněna či bude ze soutěže vyloučen. 8. Účastník má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná zákonem č. 101/2000 Sb. a dalšími právními předpisy. Účastník má především právo požádat MAFRA o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz § 12 zákona č. 101/2000 Sb.). MAFRA je povinna účastníkovi bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech účastníka. Účastník, který se domnívá, že MAFRA zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo ji požádat o vysvětlení. Dále může MAFRA vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod. V každém případě, kdy se účastník domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud MAFRA na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo účastník s vyjádřením MAFRA nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). V. Zveřejnění pravidel Tato úplná, pro hru závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese mobil.idnes.cz.