Středa 6. července 2022, Den upálení mistra Jana Husa
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Středa 6. července 2022 Den upálení mistra Jana Husa

Ceny plynu se už budou pohybovat vysoko, říká Pavel Tomek ze SUAS Group

  10:03
Stoupající ceny plynu i elektřiny nutí k úsporným opatřením. Jak však reagovat v okamžiku, kdy je strategie firmy zčásti postavená právě na zemním plynu? To nyní řeší i v Sokolovské uhelné a její sesterské skupině SUAS Group. Podle místopředsedy dozorčí rady SUAS Group Pavla Tomka bude v příštích letech nejdůležitější omezit závislost na dodávkách surovin pro výrobu energií ze zahraničí.

Místopředseda dozorčí rady společnosti SUAS Group Pavel Tomek. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Začnu trochu zeširoka. Nemyslíte si, že by ve světle událostí měla Evropská unie přehodnotit svůj Green Deal?
Z mého pohledu je nutné zabývat se otázkou Green Dealu z mírně modifikované perspektivy. Přikláním se k tomu, aby se nastavila nějaká koncepce zrychlení určitých procesů a vývoje technologií, které pomohou odklonu od uhelné energetiky. Ale na druhou stranu by se v této souvislosti měla Evropská unie a její jednotlivé státy více soustředit na využití vlastních zdrojů a nebýt závislými na energetických surovinách ať už z Asie, Ruska a potažmo i jiných států. Hledat potenciál na využití vlastního nerostného bohatství a vlastních energetických surovin.

Počítáte do toho také uhlí?
V tomto okamžiku do toho počítám i uhlí, které, jak se v současné době ukazuje, poskytuje energetickou bezpečnost a stabilitu pro dostatek tepla a elektřiny v sítích na straně spotřebitelů i průmyslových podniků.

Myslíte si tedy, že je ve hře i posunutí definitivního odklonu od uhlí?
Současně z pozice zástupce uhelné společnosti bych to samozřejmě uvítal. Na druhou stranu se naše druhá skupina SUAS Group věnuje obnovitelným zdrojům. Podílí se na aktivitách, které směřují k hledání nových alternativních paliv. Ta pomohou postupnému odklonu od uhlí. Na druhou stranu si ale musíme uvědomit, že nejsme ve vývoji technologií tak daleko, abychom ve velmi krátkém čase mohli uhlí opustit, a nevystavit se tím závislosti na energetických surovinách ze států, které pro nás do určité míry znamenají bezpečnostní riziko, jak se nyní ukazuje.

Politika České republiky je v tomto ohledu jasná. V programovém prohlášení současné vlády se objevil rok 2033, do kterého chce vláda odklon od uhlí stihnout. Využijete tu dobu do posledního možného okamžiku?
V tomto okamžiku máme nastavený odklon od uhelné energetiky k roku 2030. Mimo jiné to odpovídá i společenské odpovědnosti, ke které se hlásíme a ke které jsme se zavázali i vůči bankám. Předpokládáme však, že z důvodu energetické bezpečnosti může nastat situace, kdy bude docházet k prodloužení využití hnědého uhlí v energetice či jiných průmyslových odvětvích.

Pokud jde o ta jiná odvětví, tak jsou například otevřené diskuse, jak uhlí využít pro chemický průmysl. Sokolov je, dá se říct, chemické město. Ať už se bavíme o chemických závodech, nyní Synthomeru, tak i Vřesová byla chemickou fabrikou. Máme za to, že uhlí může poskytovat surovinový zdroj pro výrobu některých chemických látek a produktů, které mohou být využívány jako surovinové vstupy pro další produkci. Chemické produkty nás obklopují a obklopovat budou. Jsme přesvědčeni o tom, že chemie má význam nejenom v tom klasickém slova smyslu, ale do určité míry má a bude mít svůj prostor i v energetice či odpadovém hospodářství. Věříme proto, že by se náš region mohl rozvíjet i v těchto odvětvích.

Jedním z pilířů SUAS Group je i do budoucna energetika. Znamená současná situace nějaké změny nastavené koncepce? V ní totiž zčásti počítáte i s využitím zemního plynu, což zřejmě aktuálně není to, co by mělo hrát prim.
Na rovinu. Vrátím-li se o nějakých šest až devět měsíců zpátky, tak koncepce transformace byla postavená na jednom z nosných pilířů, totiž využití paroplynové elektrárny a výrobě tepla a elektřiny ze zemního plynu. Je to zařízení, které do srpna 2020 spalovalo energoplyn, tedy plyn vznikající ze zplyňování uhlí. Jeho podstatným obsahem je vodík. Po odstavení tlakové plynárny přešla celá elektrárna na zpracování pouze zemního plynu. S ohledem na tržní situaci, kdy vnímáme ten exponenciální nárůst cen komodit, tak od ledna letošního roku paroplynová elektrárna stojí. Je v takzvané teplé záloze, kdy jsou v provozu parní turbíny, které využívají páru z uhelné energetiky.

Jak moc vám jako firmě komplikuje využití uhelných zdrojů systém emisních povolenek?
Extrémně! Dlouhodobě usilujeme o to, aby emisní povolenky plnily svůj účel a nebyly nástrojem finančních spekulací, které nám všem výrazně prodražují ceny energií. Uvědomujeme si, že pozice vlády je v tomto ohledu obtížná, ale nyní se ukazuje, že je potřeba najít v komunikaci s Evropskou komisí řešení, které umožní prodloužení životnosti uhelné energetiky pro období, než budou zprovozněny zdroje, které umožní bezpečný odklon od uhelné energetiky.

Toto se ukazuje mimo jiné na přístupu Polska, které činí v zájmu vlastní energetické bezpečnosti kroky i proti koncepci Evropské unie. Polsko jednoznačně deklarovalo, že s uhlím skončí v okamžiku, kdy jim dojde. A že je nikdo nedonutí k tomu, aby nevyužili vlastní nerostné bohatství pro svoji energetickou bezpečnost.

Proč něco takového neprosadí i česká vláda?
Vycházejme z toho, že pozice České republiky je dlouhodobě ve shodě s cíli Evropské unie. Tato pozice zřejmě nedává prostor k tomu, aby bylo možné důrazněji prosazovat zájmy pro vlastní energetickou bezpečnost, jako třeba Polsko. To je asi schopné prosazovat své cíle i proti rozhodnutím Evropské komise v oblasti Green Dealu. V tuto chvíli postoj Polska graduje tím, co se děje na energetickém trhu. Vždyť bylo společně s Bulharskem prvním státem, kterému Rusko odmítlo dodávat plyn.

Vraťme se ale k nám, respektive k SUAS Group. Mezi další vámi avizované pilíře patří využití obnovitelných zdrojů energie, jako je solární či větrná. Urychlila situace na trhu s plynem jejich realizaci?
Pokud jde o záměr fotovoltaických elektráren, projekty nestojí. V tuto chvíli máme projekty pro čtyři velké fotovoltaické parky, které budou podporovány z modernizačního fondu v rámci programu Res plus. V současné době ale začínáme realizovat i bez podpory jeden vlastní fotovoltaický park o výkonu 2,7 megawatt. Chceme si na něm ověřit naši schopnost realizovat výstavbu na vlastním brownfieldu a zapojení této elektrárny do systémového řízení našich zdrojů. Tak abychom získali více zkušeností pro realizaci zmiňovaných větších parků. Na ně se připravuje výběrové řízení, ze kterého vzejde dodavatel výstavby.

Na druhou stranu nelze pomíjet situaci na trhu, která se týká všech. Je to problém se získáváním materiálu a zařízení pro výstavbu fotovoltaických parků. Není železo, není ocel, nejsou fotovoltaické panely, je velmi obtížné získat transformátory či střídače. S ohledem na boom fotovoltaiky se budeme muset všichni, tedy nejenom naše skupina, vypořádat s absencí těch základních materiálů a zařízení. A to pomíjím nárůst cen jednotlivých komponentů, který lze v tuto chvíli odhadnout na 25 procent.

O vlastním fotovoltaickém parku jste v minulosti nemluvil.
Vlastně o něm veřejně mluvím poprvé s vámi. Výstavbu plánujeme u Lipnice nedaleko bioplynové stanice a obce Vintířov. Máme vydané stavební povolení, máme hotové terénní úpravy a začíná výstavba. Vzhledem k tomu, že jsme s projektem počítali už na podzim minulého roku, předfinancovali jsme si nákup fotovoltaických panelů a střídačů. Takže věříme, že bychom po materiální stránce měli být schopní projekt realizovat do konce třetího kvartálu letošního roku.

Zatím jste zmiňoval pouze sluneční a větrnou energii. Zamýšleli jste se ve světle aktuální situace i nad jinými alternativními zdroji energie?
Sledujeme všechny inovativní náměty, nápady a trendy, kam se oblast energetiky vyvíjí. Už jsem mluvil o tom, že energetika do určité míry souvisí s chemií, takže pro nás jsou zajímavá i témata využití vodíku v energetice. Nechci opouštět ani myšlenky výroby plynu ze zplyňování uhlí, pakliže jsme schopni eliminovat jakékoliv dopady na životní prostředí a zajistit udržitelnost takového projektu. I energoplyn, který byl původně určený pro provoz paroplynové elektrárny, by nám umožnil snižovat závislost na cenách a dodávkách zemního plynu. Ty jsou zcela mimo možnost naší kontroly. Jsme tedy vystaveni velmi silným tržním tlakům na cenu a provozuschopnost zařízení z hlediska ekonomiky.

Když už jste nakousl ceny. Veřejnost bude zajímat, jestli za současné situace budete zvyšovat ceny pro konečné odběratele.
Řešení, ke kterému cílíme a v budoucnu dále cílit budeme, vychází z toho, že koncepce výroby elektřiny a tepla bude vždy postavená na vícero druzích paliv. V tuto chvíli jsme schopni teplo i elektřinu vyrábět z uhlí, tedy z komodity, jejíž nákladovost máme v zásadě pod kontrolou. Nejsme v tuto chvíli závislí na výkyvech trhu a vysokých cenách zemního plynu. Takže úroveň ceny tepla pro letošní rok držíme ve velmi přijatelných mezích oproti extrémním nárůstům cen tepla vyráběného ze zemního plynu. Což kvitují naši koneční odběratelé v celém Karlovarském kraji.

Za tímto účelem jsme asi rok připravovali memorandum o spolupráci s jednotlivými městy, které jsme podepsali v lednu. Vnímal jsem do určité míry negativní reakce veřejnosti, ale v současné době spíš kritici mlčí, protože se ukázalo, že toto řešení bylo ideální a optimální pro celou soustavu centrálního zásobování teplem. Jsme schopni volit palivovou základnu tak, aby byla pro konečného spotřebitele ekonomicky nejvýhodnější. Kdyby došlo k extrémnímu poklesu cen plynu, budeme teplo vyrábět z něj.

Věříte tomu, že by se ceny mohly vrátit na původní úroveň?
Nevěřím, že by se vrátily na úroveň řekněme první poloviny roku 2021. Ceny se už budou pohybovat na výrazně vyšší úrovni. Riziko ale je v pravidelnosti a garanci dodávek. Všichni si asi uvědomujeme, že je to v současnosti velice žhavá otázka. A že je třeba hledat taková koncepční a dlouhodobější řešení, abychom energetiku, ať už v oblasti výroby tepla, nebo výroby elektřiny, budovali na více druzích paliv. Nebýt závislí pouze na zemním plynu, který měl být podle záměru Evropské unie přechodovým palivem, od něhož by se postupně s rozvojem technologií pro obnovitelné zdroje energií upouštělo.

V tuto chvíli se ukazuje, že ani Evropa, ani Česká republika není připravena na to, abychom byli schopni veškerý výpadek výroby z plynu nahradit jen z obnovitelných zdrojů. Přiznejme si na rovinu, že všechny uhelné společnosti v tuto chvíli jedou na maximum svých těžebních možností. Je to dané tím, že jsme všichni v posledních dvou letech výrazně tlumili těžbu, omezovali technologie, zaměstnance na provozech. A v tuto chvíli si všichni saháme na dno, abychom na stávajících kapacitách byli schopni pokrýt poptávku a potřebu uhlí pro bezpečnou energetiku uspokojit.

Vidíte v SUAS Group potenciál, díky kterému by mohl být Karlovarský kraj energeticky soběstačný?
V tomto ohledu má oproti ostatním regionům Karlovarský kraj optimální pozici. Z pohledu výroby elektřiny je náš region přebytkový. Vyrábíme jí víc, než je spotřeba kraje. Právě proto máme vytvořený jeden z důležitých projektů Energy Hub. To znamená energetické propojení soustavy Karlovarského kraje, abychom elektřinu, kterou zde vyrobíme, byli schopni také v regionu využít. A v případech nouze se tak odpojit od ostatních částí.

Takže energetický stát ve státě?
Ano. Jsme na to připraveni. Chystáme studie i technická řešení, která jsou, jak se ukazuje, k dispozici. Myslím si, že bychom díky více zdrojům měli být garantem udržitelné a bezpečné energetiky v Karlovarském kraji.

Komunální a senátní volby 2022

Komunální volby se konají 23. a 24. září. Voliči budou vybírat nové členy zastupitelstev obcí, měst nebo městských obvodů. Tyto volby se spojí s volbami do třetiny Senátu, jejichž případné druhé kolo bude o týden později. V Karlovarském kraji se volí v obvodu Karlovy Vary.

Jan Horník, Václav Slavík, Andrea Pfeffer Ferklová, Petr KulhánekVěra Procházková

  • Nejčtenější

Karel Janeček zamíří za voliči na Sněžku i Milešovku, s neúspěchem nepočítá

Prezidentský kandidát Karel Janeček v Karlových Varech oficiálně zahájil svou prezidentskou kampaň. Počítá s tím, že...

Podvod komunistické StB s falešnou hranicí připomíná v Chebu nová tabule

Na rafinovaný a podlý způsob, kterým se komunistická Státní bezpečnost snažila zlomit odpůrce režimu a zničit jim...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Po školačce loudil nahé fotky a nabízel jí sex, viní obžaloba tatéra

S obžalobou ze sexuálního nátlaku a svádění k pohlavnímu styku stanul u plzeňského krajského soudu devětadvacetiletý...

Do baru vtrhla policie, prodávali tam balónky s rajským plynem

Pět lidí zatkli policisté při víkendovém zátahu v jednom z barů v centru Karlových Varů. Hostům tam podle kriminalistů...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Sauna i bazén Thermalu jedou naplno, další úpravy se provozu už nedotknou

Už bez sebemenších omezeních funguje od pátku saunový komplex u bazénu lázeňského hotelu Thermal. Jeho hosté i...

Cesta do Chorvatska 2022: Jak projet rozkopané Slovinsko a tankovat v Maďarsku

Premium Dobrá zpráva pro dovolenkáře mířící autem na Jadran. Cesta byla letos hladká, na nejrychlejší trase přes Vídeň, Graz...

Zbraně, které zaskočily Putina: „Muskovo“ bombardování

Premium Už druhý den po nočním překročení hranic měli triumfálně projíždět centrem Kyjeva, po čtyřech měsících místo toho vězí...

Jet sto třicet, nebo zpomalit? Na dálnici můžete uspořit litry paliva

Premium Ceny paliv opět atakují rekordy. Také si všímáte, o kolik víc řidičů jezdí poslední měsíce „na spotřebu“? Vyzkoušeli...

  • Další z rubriky

Posílí linky autobusů i řady policistů. Ve Varech začíná filmový svátek

V Karlových Varech už je vše nachystáno na 56. ročník mezinárodního filmového festivalu. Ten odstartuje dnes a potrvá...

Karlovarský dřevorubec porazil na mistrovství s pilou Helenkou i matadory

Dřevorubecký pětiboj má nového vítěze. Stal se jím teprve dvaadvacetiletý dřevorubec Lázeňských lesů Karlovy Vary Marek...

České „Štěstí“ bralo stříbro, světovým šampionem v míchání drinků je Rakušan

Nejlepší barmani ze sedmnácti zemí světa bojovali v Karlových Varech o světový titul v míchání nealkoholických drinků....

Ve stanovém městečku ve Varech: festival vyhrál nad splouváním Berounky

Úterní dopoledne ve stanovém městečku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Zatímco někteří už kolem deváté...

Léto venku s eMiminem: Na co se těšit v 1. soutěžním týdnu?
Léto venku s eMiminem: Na co se těšit v 1. soutěžním týdnu?

Léto venku s eMiminem je tady! Každý týden budeme soutěžit o fantastické ceny v celkové hodnotě 298.000 Kč. Sdílejte své letní zážitky, hodnoťte...

Ne, ne, já nemusím, já už ho vidím. Holčička z reklamy na Kofolu se vrací

Malá holčička z vánoční „prasátkové“ reklamy na Kofolu, ve které zazněly hlášky „a bude mít ty velký zahnutý zuby...

Pavla Tomicová výrazně zhubla a s kolegy oslavila šedesátiny

Pavla Tomicová měla s Dášou Zázvůrkovou v květnu nehodu, když do kolegyniny Vespy před Národním divadlem nabouralo...

Herec a režisér Vojtěch Kotek se oženil. S partnerkou chodili více než rok

Herec Vojtěch Kotek (34) se ve čtvrtek oženil. Podle webu Expres.cz si vzal přítelkyni Radanu, se kterou chodí více než...

Móda z Varů: Luxus i lacinost. Sexy Ramba a Plodková. Třeštíková přestřelila

Na červeném koberci zazářily v den slavnostního zahájení 56. ročníku karlovarského filmového festivalu v luxusních...

Ruská ekonomika se hroutí, už není pochyb, ukazují nová statistická data

Ekonomika v Rusku se postupně hroutí, píše americký týdeník Newsweek. Průmyslová výroba se propadla hned v několika...