Vi´te o tom, zˇe u´cˇinne´ recepty na kra´su dost cˇasto nestoji´ ani korunu? Jsou u´cˇinne´, pozitivneˇ ovlivnˇuji´ vzhled a stav pleti a mu°zˇete je vyuzˇi´vat dnes a denneˇ. Prˇina´sˇi´me peˇt zkra´sˇluji´ci´ch doporucˇeni´.


1. MINIMUM STRESU


I když ma´ stres svou pozitivni´ stra´nku, aktivuje va´s a motivuje, měli byste by´t obezřetni´. Jakmile je stresu při´liš, jste dlouhodobě vyčerpani´ a v neusta´le´m napěti´, o pozitivni´m vlivu nemůže by´t ani řeč. Naopak, chronicky´ a nadměrny´ stres se může podi´let na řadě zdravotni´ch proble´mů a v každe´m při´padě negativně ovlivňuje vzhled pleti. MUDr. Yvonne Bergerova´ z BcD clinic v Praze vysvětluje: „Stresove´ hormony oslabuji´ ochrannou barie´ru pleti a zhoršuji´ kvalitu pleti, navi´c zvyšuji´ aktivitu mazovy´ch žla´z, takže se ve středni´ch partii´ch pleti mohou rozšiřovat po´ry a pletˇ vypada´ hrubši´. Neusta´le´ napěti´ způsobene´ stresem navi´c snižuje prouděni´ krve a pletˇ zi´ska´ bledy´ nezdravy´ vzhled. Take´ živiny z kosmetiky pronikaji´ při stresu do hlubši´ch vrstev pokožky mnohem hůř, takže ani sebelepši´ kosmetika v na´ročne´m obdobi´ kra´su pleti nezachra´ni´.“

Řešeni´: odpočinek, dovolena´ nebo aspoň masa´ž, aromaterapie, koupel či vy´let do při´rody…  6:00,  aktualizováno  25. března 2019 19:38