Neděle 24. ledna 2021, svátek má Milena
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Neděle 24. ledna 2021 Milena

Úplná pravidla soutěže „Nejkrásnější zahrada“

I. Obecná ustanovení

1. Soutěž „Nejkrásnější zahrada“ (dále jen „soutěž“) probíhá na území České republiky nebo kdekoli ve světě.

2. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se stává každá fyzická osoba akceptující pravidla soutěže a splňující tyto podmínky. K akceptaci těchto pravidel dochází tím, že účastník soutěže sepíše příběh své zahrady a včetně fotografií jej vloží do soutěžního formuláře na adrese www.idnes.cz/nejkasnejsizahrada

3. Organizátorem soutěže je společnost MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1328 (dále jen „organizátor“) a partnerem soutěže je společnost FAST ČR, a.s., Černokostelecká 2111/131, Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 7977 (dále jen „spoluorganizátor“)

4. Internetová adresa soutěže je: www.idnes.cz/nejkrasnejsizahrada

5. Adresa pro výkon práv ohledně ochrany osobních údajů je zejména osobni.udaje@mafra.cz.

6. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let, jež je v potřebném rozsahu svéprávná. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a spoluorganizátora a osoby jim blízké.

7. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

8. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Tyto skutečnosti budou účastníkům oznámeny zveřejněním příslušné informace na internetové adrese: www.idnes.cz/nejkrasnejsizahrada.

9. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

10. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

II. Mechanismus soutěže

1. Soutěž bude probíhat od středy 5. 6. 2019 do středy 4. 9. 2019.

2. Soutěž je dvoukolová, první kolo končí čtenářskou anketou, která vybere pět nejkrásnějších zahrad od čtenářů, kteří pak získají balíček od spoluorganizátora. Druhé kolo končí opět čtenářskou anketou, která vybere pět vítězů.

3. Soutěžící musí v 1. kole soutěže nejpozději do 3. 7. 2019 do 12:00: - do soutěžního formuláře vypsat příběh své venkovské či městské zahrady, ať už má jakoukoliv podobu: tedy své okrasné či zeleninové zahrady, zahrádky na terase nebo na balkoně, zahradního posezení, nebo i záhonů v komunitní zahradě; lze se podělit také o zahrádkářské rady a tipy k pěstování okrasných i užitkových plodin. - k soutěžnímu příspěvku je nutné uvést místo pozemku, jaký má k tomu místu soutěžící vztah, jaký při budování zahrady řešil problém apod. Délka textu by měla být minimálně jedna normostrana, tedy 30 řádek (tzn. alespoň 1 800 znaků včetně mezer). - soutěžící zároveň musí nahrát do soutěžního formuláře minimálně 8 fotografií své zahrady.

4. Soutěžící, kteří se chtějí účastnit v 2. kole soutěže musí svůj příspěvek vložit do soutěžního formuláře nejpozději 14. 8. 2019 do 12:00 (vše ostatní je stejné jako v bodě 3).

5. Vložením fotografií a textu do soutěžního formuláře účastník soutěže potvrzuje, že: - je autorem fotografií a textů, které jsou původní, - zpřístupněním fotografií a textu na serveru iDNES.cz nevznikne organizátorovi žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejm. právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob), - zpřístupněním fotografií a textu na serveru iDNES.cz nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a dobré mravy, - veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografií a textu byly ke dni jejich nahrání do soutěžního formuláře uspokojeny a zároveň uděluje organizátorovi bezúplatně nevýhradní licenci k užití fotografií a textu ke všem způsobům jejich užití, a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence pro účely soutěže a v souvislosti s její prezentací a propagací, včetně prezentace výsledků soutěže. Účastník soutěže nemá právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení.

6. Duplicitní formuláře budou organizátorem vyřazeny.

7. Ze zaslaných příspěvků prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz za organizátora MAFRA nejzajímavější příspěvky s kvalitními fotografiemi, které zveřejní v průběhu trvání soutěže na internetové adrese: www.idnes.cz/nejkrasnejsizahrada. Vítěze 5 balíčků v každém kole, které věnuje spoluorganizátor, vyberou čtenáři serveru iDNES.cz prostřednictvím hlasování ve dvou anketách, které se konají vždy po skončení příslušného kola. První anketa vyjde na webu www.idnes.cz/nejkrasnejsizahrada nejpozději 10. 7. 2019 (skončí o týden později tj. 17. 7. 2019 v 10:00), anketa pro druhé kolo začne nejpozději 28. 8. 2019 (skončí o týden později tj. 4. 9. 2019 v 10:00). Po skončení anket redakce iDNES.cz vždy vyhlásí výherce.

III. Výhry a jejich předání

1. Ceny deseti výhercům poskytuje spoluorganizátor a jsou následující: Benzínová sekačka 46 cm, FZR 4608-B v hodnotě 7 380 Kč vč. DPH, AKU nůžky na keře, FZN 5101-A v hodnotě 1 299 Kč vč. DPH, El. Strunová sekačka, FZS 2505-5 v hodnotě 1 190 Kč vč. DPH

(Přičemž každý z nich obdrží balíček, který bude obsahovat 1x benzínovou sekačku, 1x aku nůžky a 1x el. strunovou sekačku.)

2. Výherce bude informován o výhře prostřednictvím e-mailu organizátorem do tří pracovních dní od vyhlášení. Podmínkou předání výhry je uvedení běžných kontaktních údajů (telefonní číslo, email, jméno a příjmení, adresa pro doručení, která musí být vedena na území České republiky).

3. Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.

4. Výherci budou vyzváni ke splnění podmínek pro předání výhry do 7 dní od vyhlášení výherce soutěže prostřednictvím e-mailu.

5. Jestliže výherce nezareaguje do 15 pracovních dní od vyhlášení, tzn. v této lhůtě nesplní podmínky pro převzetí výhry, výhra propadá spoluorganizátorovi. Výhra propadá spoluorganizátorovi také v případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoliv před předáním výhry zjištěno porušení těchto pravidel ze strany výherce.

6. Ceny pro výherce prvního kola budou výhercům předány spoluorganizátorem, prostřednictvím zásilkové služby nejpozději do 14. 8. 2019 (1. kolo) a do 27. 9. 2019 (2. kolo).

IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

1. Účastí v soutěži každý účastník bere na vědomí, že organizátor soutěže je oprávněn užít jeho jméno, příjmení, poskytnuté fotografie, příběh a případně i podobiznu jako případného výherce (např. z předání výhry) ve svých médiích (zejména na www.idnes.cz) v souvislosti s informováním o soutěži.

2. Organizátor bude zpracovávat o účastnících obvykle údaje uvedené v čl. II. odst. 2 a čl. IV. odst. 1, dále v případě registrace do soutěže prostřednictvím internetových stránek také IP adresu a čas registrace, a dále informaci o případné výhře (vč. fotografií z jejího předání apod.) a text emailových zpráv účastníka a další data v nich obsažená. Tyto údaje budou zpracovávány za účelem organizování soutěže a jejího zlepšování, ochrany práv organizátora, zajištění bezpečnosti internetových stránek organizátora a síťové bezpečnosti, pro statistické účely, k vedení účetnictví organizátora, dokladování zpracování osobních údajů a pro marketingové účely. Údaje výherců budou zpracovávány také pro účely zpravodajství.

3. Organizátor informuje účastníky soutěže o tom, že jim ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. může zasílat nevyžádaná obchodní sdělení na jejich adresu (vč. e-mailové) či je kontaktovat prostřednictvím nevyžádaného telemarketingu na jimi uvedené tel. číslo. Účastník soutěže s tímto může vyslovit nesouhlas kdykoliv na adrese sídla organizátora nebo e-mailem zaslaným na adresu osobni.udaje@mafra.cz. Vyslovení nesouhlasu bude možné také v rámci každé zprávy obsahující obchodní sdělení.

4. Právním důvodem zpracování osobních údajů tak bude zejména plnění zákonných povinností (vedení účetnictví a daňové agendy, plnění povinností podle GDPR a doložení oprávnění k zasílání nevyžádaných obchodních sdělení), dále nezbytnost zajistit organizaci soutěže (plnění smlouvy) a oprávněné zájmy organizátora (dané zejména zájmem na řádném průběhu soutěže a využitím údajů pro statistické účely, pro účely IT bezpečnosti, pro přímý marketing organizátora a pro zpravodajství).

5. Organizátor může předat osobní údaje výherců v potřebném rozsahu osobám, poskytujícím výhry, případně spoluorganizátorům soutěže. K osobním údajům dále mohou získat přístup v určitém rozsahu (i) osoby, které pro organizátora vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé jeho IT systémů, (ii) osoby zajišťující pro něj rozesílku e-mailů, pokud takové osoby bude využívat, (iii) provozovatelé jeho záložních serverů a datových záloh, (iv) jeho právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři a (v) dopravci zajišťující dodání výhry.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a po dobu přiměřenou po ukončení soutěže, obvykle po dobu 3 let a u výherce po dobu 10 let po skončení kalendářního roku následujícího po ukončení soutěže. Kontaktní údaje účastníků v rozsahu sloužícím pro zasílání obchodních sdělení organizátora budou využívány po neomezenou dobu (do odvolání souhlasu) a archivovány cca 4 roky poté (za účelem doložení právního důvodu pro zasílání obchodních sdělení). Údaje výherců užité v rámci zpravodajství budou zpracovávány po časově neomezenou dobu.

7. Poskytnutí osobních údajů podle těchto pravidel je dobrovolné, nicméně pokud účastník neposkytne údaje nutné k účasti v soutěži, nebude mu účast umožněna či bude ze soutěže vyloučen.

8. Poučení o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů naší společnosti naleznete zde.

V. Zveřejnění pravidel

Tato úplná, pro soutěž závazná pravidla, budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese www.idnes.cz/nejkrasnejsizahrada

Mohlo by vás zajímat