Předpisy ve sbírkách zákonů od 15.5.2013 do 31.5.2013

  14:50aktualizováno  14:50
I ve druhé polovině května 2013 byl aktivnější evropský zákonodárce.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto:  Viktor Chlad, MAFRA

Česká sbírka zákonů

118/2013 Sb. Vyhláška o energetických specialistech

Tato vyhláška stanoví obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah průběžného vzdělávání a přezkušování energetických specialistů oprávněných ke zpracování energetického auditu a energetického posudku, zpracování průkazu, provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie nebo provádění kontroly klimatizačních systémů, jakož i pravidla a jednání zkušební komise a činnosti organizací provádějících průběžné vzdělávání. Vyhláška také stanoví náležitosti vedení evidence energetického specialisty o prováděných činnostech.

119/2013 Sb. Vyhláška o standardech kvality poskytovaných služeb podle zákona o obětech trestných činů

120/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2004 Sb., kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení, ve znění pozdějších předpisů

121/2013 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince "Dřevěný most v Lenoře" po 5 000 Kč

122/2013 Sb. Vyhláška o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání

123/20123 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

124/2013 Sb. Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS-st. 35/13 o nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení soudu, kterým byl účastník řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyzván k zaplacení soudního poplatku

125/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů

126/2013 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2014

127/2013 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2016, FIX %

128/2013 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2018, FIX %

129/2013 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2018, FIX %

130/2013 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2020, CPI %

131/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

132/2013 Sb. Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS-st. 36/13 k rozsahu zákonem stanovených procesních garancí ústavně zaručeného vlastnického práva menšinových akcionářů při určování výše přiměřeného protiplnění v řízení o žalobě podle § 131 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře

Česká sbírka mezinárodních smluv

37/2013 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o schválení nových hraničních dokumentů česko-polských státních hranic

Průběh česko-polských státních hranic je v terénu vyznačen 11.499 hraničními znaky. Délka státních hranic činí 795,910 km. Přestože v případě hraničních dokumentů nejde o klasickou mezinárodní smlouvu, s ohledem na význam hraničních dokumentů pro určování průběhu státních hranic byl pro účely vnitrostátního schválení gestorem navržen postup analogický vnitrostátního schválení mezinárodní smlouvy prezidentské kategorie.

38/2013 Sb.m.s. Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Černé Hory o obranné spolupráci

39/2013 Sb.m.s. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o leteckých službách

40/2013 Sb.m.s. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o letecké dopravě

41/2013 Sb.m.s. Mezinárodní úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním ropnými palivy

Právo Evropské unie

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 447/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se stanoví postup pro správce alternativních investičních fondů, kteří se rozhodnou, že se na ně bude vztahovat směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 448/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se stanoví postup pro určení referenčního členského státu mimounijního správce alternativních investičních fondů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 449/2013 ze dne 15. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 450/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. května 2013

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 451/2013 ze dne 16. května 2013, kterým se provádí čl. 11 odst. 1 a 4 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 452/2013 ze dne 7. května 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (CHZO))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 453/2013 ze dne 7. května 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lakeland Herdwick (CHOP))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 454/2013 ze dne 7. května 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ail fumé d’Arleux (CHZO))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 455/2013 ze dne 7. května 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (CHOP))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 456/2013 ze dne 16. května 2013, kterým se v důsledku přistoupení Chorvatska k Evropské unii stanoví přechodná opatření, pokud jde o dovozní kvóty pro mléko podle nařízení (ES) č. 2535/2001 a dovozní kvóty pro hovězí maso podle nařízení (ES) č. 412/2008 a (ES) č. 431/2008

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 457/2013 ze dne 16. května 2013, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 412/2008 a (ES) č. 431/2008, pokud jde o dovozní kvóty pro hovězí maso na období od 1. července 2013 do 30. června 2014

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 458/2013 ze dne 16. května 2013, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 589/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 459/2013 ze dne 16. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 460/2013 ze dne 16. května 2013 o stanovení minimální celní sazby pro cukr pro třetí dílčí nabídkové řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 36/2013

Nařízení Komise (EU) č. 463/2013 ze dne 17. května 2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I, II a IV technickému pokroku

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 464/2013 ze dne 17. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 465/2013 ze dne 16. května 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 192/2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovozy některých polyethylentereftalátů pocházejících z Indie, Indonésie, Malajsie, Korejské republiky, Thajska a Tchaj-wanu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 466/2013 ze dne 7. května 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Panforte di Siena (CHZO))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 467/2013 ze dne 16. května 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 206/2009 o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství, pokud jde o informace, které mají být na plakátech poskytnuty cestujícím a široké veřejnosti

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 468/2013 ze dne 21. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Směrnice Komise 2013/27/EU ze dne 17. května 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky chlorfenapyr do přílohy I uvedené směrnice

Směrnice Komise 2013/28/EU ze dne 17. května 2013, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností

Oprava nařízení Komise (EU) č. 294/2013 ze dne 14. března 2013, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 98 ze dne 6.4.2013)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 469/2013 ze dne 22. května 2013 o povolení DL-methioninu, DL-methioninu sodné soli, hydroxyanalogu methioninu, vápenaté soli hydroxyanalogu methioninu, isopropylesteru hydroxyanalogu methioninu, DL-methioninu chráněného kopolymerem vinylpyridinu a styrenu a DL-methioninu chráněného ethylcelulózou jako doplňkových látek

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 470/2013 ze dne 22. května 2013 o otevření celní kvóty pro určité množství průmyslového cukru pro hospodářský rok 2013/14

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 471/2013 ze dne 22. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 461/2013 ze dne 21. května 2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz některých polyetylentereftalátů (PET) pocházejících z Indie po přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení (ES) č. 597/2009

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 474/2013 ze dne 7. května 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Salmerino del Trentino (CHZO))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 475/2013 ze dne 15. května 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Agnello del Centro Italia (CHZO))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 476/2013 ze dne 23. května 2013, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám do konce hospodářského roku 2013/14

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 477/2013 ze dne 23. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 478/2013 ze dne 23. května 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

Nařízení Rady (EU) č. 479/2013 ze dne 13. května 2013 o upuštění od požadavku podat vstupní a výstupní souhrnné celní prohlášení pro zboží Unie přepravované neumským koridorem

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 480/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 788/2012, pokud jde o období, kdy se analýza některých pesticidů provádí dobrovolně

Nařízení Komise (EU) č. 481/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 788/2012, pokud jde o počet vzorků, které má odebrat a podrobit analýze pro kombinace pesticidů/produktů Chorvatsko

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 482/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení

Nařízení Komise (EU) č. 483/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 484/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 718/2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 485/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid, a kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími uvedené účinné látky

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 486/2013 ze dne 24. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy eurozóny, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 473/2013 ze dne 21. května 2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně

Nařízení Rady (EU) č. 488/2013 ze dne 27. května 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 489/2013 ze dne 27. května 2013, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o dvouvláknovou ribonukleovou kyselinu homologní s virovou ribonukleovou kyselinou kódující část obalového proteinu a část intergenové oblasti izraelského viru akutní paralýzy

Nařízení Komise (EU) č. 490/2013 ze dne 27. května 2013, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz bionafty pocházející z Argentiny a Indonésie

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 491/2013 ze dne 27. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Směrnice Rady 2013/12/EU ze dne 13. května 2013 o úpravě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti v důsledku přistoupení Chorvatské republiky

Směrnice Rady 2013/13/EU ze dne 13. května 2013, kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti daní

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 492/2013 ze dne 28. května 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 533/2007, (ES) č. 536/2007 a (ES) č. 442/2009, pokud jde o množství dostupná v rámci dovozních celních kvót podle těchto nařízení

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 493/2013 ze dne 28. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 494/2013 ze dne 29. května 2013, kterým se provádí nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 495/2013 ze dne 29. května 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 996/2012, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 496/2013 ze dne 29. května 2013, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 732/2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí

Nařízení Komise (EU) č. 497/2013 ze dne 29. května 2013, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 498/2013 ze dne 29. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/14/EU ze dne 21. května 2013, kterou se mění směrnice 2003/41/ES o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi, směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů, pokud jde o nadměrné spoléhání se na ratingy

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 469/2013 ze dne 22. května 2013 o povolení DL-methioninu, DL-methioninu sodné soli, hydroxyanalogu methioninu, vápenaté soli hydroxyanalogu methioninu, isopropylesteru hydroxyanalogu methioninu, DL-methioninu chráněného kopolymerem vinylpyridinu a styrenu a DL-methioninu chráněného ethylcelulózou jako doplňkových látek (Úř. věst. L 136 ze dne 23.5.2013)

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (ES) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010 ( Úř. věst. L 281 ze dne 13.10.2012)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 462/2013 ze dne 21. května 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách

Autor:

Nejčtenější

Nad neplatiči nájmu může majitel snadno zvítězit, říká notář Neubauer

Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR

V Česku se množí případy, kdy majitel v dobré víře pronajme byt, ale z nájemníka se vyklube neplatič, který se navíc...

Desítky let v jedné firmě. Kdy je čas se zvednout

Ilustrační snímek

Stejná vrátnice, stejný stůl. Mění se jen kolegové, vedení, podmínky. Proč zůstávají někteří lidé v jedné práci desítky...

Šest pravidel, jak řídit svého šéfa, aby vás hodnotil lépe

Ilustrační snímek

Připusťme, že přímo řídit svého šéfa většinou nemůžeme. Schází nám k tomu potřebné páky. Co však řídit můžeme, je náš...

Šest zásadních změn, které má přinést novela zákoníku práce

Ilustrační snímek

Chystá se novela zákoníku práce. Co může letos čekat zaměstnance, přibližuje expertka na pracovní právo.

Suší maso pro vojáky i sportovce a chtějí dobýt Evropu

David Novák a Pavel Doležal z pardubické společnost Fine Gusto

Vypadají spíše jako studenti práv, přitom David Novák (28) a Pavel Doležal (30) založili a úspěšně řídí firmu Fine...

Další z rubriky

Dědické právo v novém občanském zákoníku

Občanský zákoník (ilustrační foto).

Dědické právo je jednou z oblastí, které se rekodifikace soukromého práva dotkla nejvýrazněji. Nový občanský zákoník...

Server justice.cz ochromila chyba systému

Státní znak (ilustrační foto).

Pravděpodobně jste zaznamenali výpadek serveru www.justice.cz, kde je dostupný mj. obchodní rejstřík, insolvenční...

Patentový úřad upozorňuje na soukromé databáze patentů a známek

Justice, talár, soudce, zástupce, soud, spis, trest, odvolat

Český Úřad průmyslového vlastnictví uveřejnil na svých webových stránkách upozornění na množící se případy nabídek na...

Britští poslanci odmítli brexitovou dohodu. Libra prudce reaguje

Britští poslanci odmítli brexitovou dohodu. Libra prudce reaguje

Kurzy.cz Britští poslanci dnes podle očekávání odmítli dohodu o vystoupení Spojeného království z Evropské unie, kterou se sedma...

Najdete na iDNES.cz