Čtvrtek 6. srpna 2020, svátek má Oldřiška
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Čtvrtek 6. srpna 2020 Oldřiška

Právní předpisy uveřejněné ve sbírkách zákonů od 1.3.2013 do 15.3.2013

  18:40aktualizováno  18:40
Zákon upravující rozúčtování služeb v nájemních bytech je asi nejdůležitější normou vydanou počátkem března. Dále je možné zmínit zrušení povinnosti vstupních prohlídek pro většinu dohod o provedení práce a pracovní činnosti a také legalizaci konopí pro léčebné účely.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto:  Viktor Chlad, MAFRA

47/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb.

Novela zužuje okruh osob ucházejících se o zaměstnání, které mají povinnost absolvovat vstupní lékařskou prohlídku, a upřesňuje pravidla pro poskytování pracovnělékařských služeb. U dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti bude vstupní prohlídka povinná pouze v případě, kdy tato osoba bude zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy; zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, bude-li mít pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

48/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Novela upravuje postavení studentů, jimž se v době studia na vysoké škole narodí dítě.

49/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů

Přijatá novela ukládá Kontrolní radě Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České republiky, aby předkládala nejméně jednou za 6 měsíců příslušnému výboru Poslanecké sněmovny informaci o činnosti těchto institucí.

50/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon zpřístupňuje léčebné využití konopí a produktů z konopí.

51/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistických režimem

Novela by měla bývalým příslušníkům vojenských táborů nucených prací umožnit přiznání nároku na tento příspěvek. Na základě připomínek Legislativní rady vlády bylo rovněž rozhodnuto o přiznání jednorázového příspěvku i vdovám po těch bývalých příslušnících vojenských táborů nucených prací, jimž na základě podané žádosti nebyl podle původního znění zmíněného vládního nařízení tento příspěvek přiznán.

52/2013 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

53/2013 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

54/2013 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

55/2013 Sb. Sdělení Ministerstva kultury o uzavření smluv o vypořádání mezi Českou republikou a Apoštolskou církví, Církví adventistů sedmého dne, Církví bratrskou, Církví československou husitskou, Církví řeckokatolickou, Církví římskokatolickou, Českobratrskou církví evangelickou, Evangelickou církví augsburského vyznání v České republice, Evangelickou církví metodistickou, Federací židovských obcí v České republice, Jednotou bratrskou, Luterskou evangelickou církví a. v. v České republice, Náboženskou společností českých unitářů, Pravoslavnou církví v českých zemích, Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání a Starokatolickou církví v České republice

V ustanovení v loňském roce schváleného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi je státu uložena povinnost uzavřít s každou dotčenou církví a náboženskou společností smlouvu o vypořádání. Pokud by nebyly smlouvy uzavřeny, mohla by se dotčená církev nebo náboženská společnost obrátit na soud, aby nahradil chybějící projev vůle. Smlouva o vypořádání potvrzuje závazek státu vyplatit každé dotčené církvi a náboženské společnosti finanční náhradu jako další formu vypořádání majetkových křivd, které utrpěly dotčené církve a náboženské společnosti. Výplata finanční náhrady se provádí v pravidelných ročních splátkách, přičemž roční splátka nebo její část může být na základě vzájemné dohody vypořádána prostřednictvím převodu státních dluhopisů. Dále smlouva o vypořádání potvrzuje závazek státu vyplácet dotčeným církvím a náboženským společnostem po dobu 17 let příspěvek na podporu činnosti.

56/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

Nařízení stanoví pravidla pro nízkoemisní zóny. Obce tak budou moci určit, jakým typům motorových vozidel a do kterých oblastí umožní vjezd. Nařízení určuje způsob zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií, vzory emisních plaket, pravidla pro označení silničního motorového vozidla příslušnou emisní plaketou, bližší podmínky distribuce emisních plaket a jejich cenu.

57/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

58/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

59/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů

60/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2012 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům, ve znění nařízení vlády č. 448/2012 Sb.

61/2013 Sb. Vyhláška o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech

62/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

63/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

64/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb.

65/2013 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

66/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

Jedná se o zákon, který komplexně upravuje problematiku služeb spojených s nájmem. Zastřešuje úpravu služeb spojených s užíváním bytu, stanovuje obecná pravidla rozúčtování a postupy a lhůty pro rozúčtování.

Sbírka mezinárodních smluv

21/2013 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Thajského království

22/2013 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo o zřízení Společného centra česko-německé policejní a celní spolupráce Petrovice – Schwandorf¨

24/2013 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví České republiky v Arménské republice o změně názvu letiště uvedeného v článku 3 Prováděcího protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem územní správy Arménské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob

25/2013 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Stanovám Světové organizace cestovního ruchu

26/2013 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou novely čl. 38 Stanov Světové organizace cestovního ruchu

Vybrané předpisy práva Evropské unie

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 177/2013 ze dne 28. února 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 178/2013 ze dne 28. února 2013 o stanovení minimální celní sazby pro cukr pro druhé dílčí nabídkové řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 36/2013

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 179/2013 ze dne 28. února 2013, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. března 2013

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 180/2013 ze dne 1. března 2013, kterým se po sto osmdesáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 181/2013 ze dne 1. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Doporučení Komise č. 2013/112/EU ze dne 20. února 2013 Investice do dětí: východisko z bludného kruhu znevýhodnění

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení (Úř. věst. L 201 ze dne 27.7.2012)

Oznámení o vstupu v platnost Dohody mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin

Nařízení Komise (EU) č. 182/2013 ze dne 1. března 2013, kterým se zavádí celní evidence dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků a destiček) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky

Nařízení Komise (EU) č. 183/2013 ze dne 4. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví 1

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 184/2013 ze dne 4. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 186/2013 ze dne 5. března 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Salame Felino (CHZO))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 187/2013 ze dne 5. března 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky etylen

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 188/2013 ze dne 5. března 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka mandipropamid a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 189/2013 ze dne 5. března 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, pokud jde o režim známého odesílatele

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 190/2013 ze dne 5. března 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky chlornan sodný

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 191/2013 ze dne 5. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 798/2008, (ES) č. 119/2009, (EU) č. 206/2010 a rozhodnutí 2000/572/ES, pokud jde o potvrzení o dobrých životních podmínkách zvířat ve vzorech veterinárních osvědčení

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 192/2013 ze dne 5. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Rozhodnutí Komise č. 2013/114/EU ze dne 1. března 2013, kterým se stanoví pokyny pro členské státy pro výpočet energie z obnovitelných zdrojů z tepelných čerpadel využívajících různé technologie tepelných čerpadel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES (oznámeno pod číslem C(2013) 1082)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 174/2013 ze dne 5. února 2013 kterým se mění nařízení (ES) č. 106/2008 o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky

Dohoda mezi vládou Spojených států amerických a Evropskou unií o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 193/2013 ze dne 6. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 194/2013 ze dne 6. března 2013 o stanovení přídělového koeficientu pro dostupná množství cukru nepodléhající kvótám, jež mají být prodána na trhu Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2012/13

Nařízení Komise (EU) č. 195/2013 ze dne 7. března 2013, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (ES) č. 692/2008, pokud jde o inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 196/2013 ze dne 7. března 2013, kterým se mění příloha II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o novou položku týkající se Japonska v seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz některých druhů čerstvého masa do Evropské unie

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 197/2013 ze dne 7. března 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 80/2012, kterým se vydává seznam biologických a chemických látek uvedený v čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 o systému Společenství pro osvobození od cla

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 198/2013 ze dne 7. března 2013 o výběru symbolu za účelem identifikace humánních léčivých přípravků, které musí být dále sledovány

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 199/2013 ze dne 7. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 200/2013 ze dne 8. března 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka ametoctradin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 201/2013 ze dne 8. března 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 788/2011 a prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o rozšíření použití, pro která byla účinná látka fluazifop-P schválena

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 202/2013 ze dne 8. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, pokud jde o předkládání programů podpory v odvětví vína a obchod se třetími zeměmi

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 203/2013 ze dne 8. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 204/2013 ze dne 8. března 2013, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 4. do 5. března 2013 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc březen 2013 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 204/2013 ze dne 8. března 2013, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 4. do 5. března 2013 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc březen 2013

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 205/2013 ze dne 7. března 2013, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 2/2012 z dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých spojovacích prostředků z korozivzdorné oceli zasílaných z Filipín, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Filipín či nikoli, a kterým se zastavuje šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených uvedeným nařízením dovozem některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli zasílaných z Malajsie a Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Thajska či nikoli

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 206/2013 ze dne 11. března 2013, kterým se provádí čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 207/2013 ze dne 11. března 2013, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o lhůtu pro přezkum rozhodnutí o zvláštní podpoře pro rok 2013, a od nařízení Komise (ES) č. 1120/2009, pokud jde o oznamování tohoto přezkumu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 208/2013 ze dne 11. března 2013 o požadavcích na sledovatelnost u klíčků a semen určených k produkci klíčků

Nařízení Komise (EU) č. 209/2013 ze dne 11. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005, pokud jde o mikrobiologická kritéria pro klíčky a pravidla pro odběr vzorků z jatečně upravených těl drůbeže a čerstvého drůbežího masa

Nařízení Komise (EU) č. 210/2013 ze dne 11. března 2013 o schvalování provozů produkujících klíčky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004

Nařízení Komise (EU) č. 211/2013 ze dne 11. března 2013 o požadavcích na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků do Unie

Nařízení Komise (EU) č. 212/2013 ze dne 11. března 2013, kterým se nahrazuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o doplnění a změny ohledně produktů uvedených v této příloze

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 213/2013 ze dne 11. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Směrnice Komise č. 2013/9/EU ze dne 11. března 2013, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství

Nařízení Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie

Dohoda č. 2013/125/EU ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 217/2013 ze dne 11. března 2013 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých hliníkových fólií v rolích pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 218/2013 ze dne 8. března 2013, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cabrito Transmontano (CHOP))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 219/2013 ze dne 12. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Nařízení Komise (EU) č. 220/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 297/95, pokud jde o úpravu poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, na základě míry inflace

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 221/2013 ze dne 13. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 91/2013 ze dne 31. ledna 2013, kterým se stanoví zvláštní podmínky použitelné pro dovoz podzemnice olejné (arašídů) z Ghany a Indie, okry a listů curry z Indie a melounových jader z Nigérie a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 669/2009 a č. 1152/2009 (Úř. věst. L 33 ze dne 2.2.2013)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 222/2013 ze dne 6. března 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Spargel aus Franken / Fränkischer Spargel / Franken-Spargel (CHZO))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 223/2013 ze dne 6. března 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Mela Rossa Cuneo (CHZO))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 224/2013 ze dne 6. března 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Kitkan viisas (CHOP))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 225/2013 ze dne 6. března 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ficodindia di San Cono (CHOP))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 226/2013 ze dne 14. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 214/2013 ze dne 11. března 2013 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz určitých výrobků z oceli s organickým povlakem pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 215/2013 ze dne 11. března 2013 o uložení vyrovnávacího cla na dovoz určitých výrobků z oceli s organickým povlakem pocházejících z Čínské lidové republiky

Autor:
  • Nejčtenější

Začínaly s třiceti tisíci. První milion vydělaly po třech letech

Jako malé holky měly obě stejný sen – být návrhářkami. Pak na to tak trochu zapomněly, ale naštěstí se potkaly ve...

Zmapovali jsme nejlepší běžné účty. Žebříček se výrazně proměnil

Žebříček nejlepších běžných bankovních účtů, které si mohou pořídit občané, doznal po několika měsících výrazné změny....

Proč i chytří lidé občas dělají hloupá rozhodnutí a co je k tomu vede

Hloupá rozhodnutí dělá řada lidí. Proč se však k nim uchylují i chytří a velmi inteligentní jedinci? Často je to tím,...

Lidé bez práce? Jen v některých profesích. Po jiných je stále hlad

Koronavirová krize otočila trendy na trhu práce. Začala vlna propouštění. Ovšem jen v hodně postižených oborech. V řadě...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Daňové odpočty u hypoték mají mít nižší limit. Kdo by měl zpozornět?

U hypoték a úvěrů ze stavebního spoření bude i nadále možné uplatnit daňové odpočty ze zaplacených úvěrů. Došlo však ke...

Tajemství zlatých adres. Pražská vila za půl miliardy je na prodej

Premium Mohutná, ale v rámci okolní zástavby celkem nenápadná cihlová stavba v srdci diplomatické čtvrti pražské Bubenče je...

Kůže je zrcadlem vnitřních chorob, říká lékař. Jaké nemoci může ukázat?

Premium Vyrážka s pupínky, puchýřky i problémová pigmentová znaménka dokážou pěkně znepříjemnit život, ale mohou být také...

Jak se dělá byznys za miliardy. Agent Paska o přestupu Součka i dalších

Premium Jak se zrodil rekordní přestup záložníka Součka do Anglie? Kam asi tak půjde střelec Schick? Co očekává od zázračného...

  • Další z rubriky

Postoupení pohledávky podle nového občanského zákoníku

Postoupení pohledávek z původního věřitele (postupitel) na věřitele nového (postupník) jako častého institutu se dotýká...

Dědické právo v novém občanském zákoníku

Dědické právo je jednou z oblastí, které se rekodifikace soukromého práva dotkla nejvýrazněji. Nový občanský zákoník...

Stanovisko Nejvyššího soudu k promlčení nároku na omluvu

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu schválilo na svém zasedání dne 11.9.2013 stanovisko, které se týká...

Jmenováni tři noví předsedové okresních soudů

Ministryně spravedlnosti dnes jmenovala tři nové předsedy okresních soudů.

Škoda dostane šéfa s úkolem zabránit, aby značka dotírala na VW a Audi

„Není nám k ničemu, když se Škoda vyvíjí ke třetí prémiové značce v rámci koncernu,“ prohlásil v rozhovoru publikovaném...

Díky, že létáte se SpaceX. Loď Crew Dragon úspěšně dopadla do moře

Američtí astronauti Robert Behnken a Douglas Hurley úspěšně absolvovali nedělní návrat z Mezinárodní vesmírné stanice...

Zemřela manželka Jiřího Krampola, měla dlouhodobé zdravotní problémy

Ve věku 59 let zemřela Hana Krampolová, manželka herce Jiřího Krampola. Dlouhodobě se potýkala se zdravotními problémy.

Pokutu za přespání v karavanu dohnal Němec až k soudu

Nocování na parkovišti v obytném autě se v Německu může dosti prodražit. Své si zažil jeden turista s karavanem, který...

Nové zuby mám z Turecka. Zákrok byl psychicky náročný, říká pornoherečka

Česká pornoherečka Daisy Lee si zaletěla do Turecka pro nové zuby. Zákrok, který podstoupila na tamější klinice, ji prý...