120 pozic ve firmě - velký výkladový slovník

aktualizováno 
Hledáte práci, ale občas si nejste jisti, co se za záhadným názvem pozice ukrývá? V řeči personalistů je někdy těžké se vyznat. Přinášíme přehled obvyklých pozic u firem a stručný popis práce.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Náplň práce jednotlivých pozic se může u firem lišit, rozhoduje např. zda je firma ryze česká nebo se zahraničním kapitálem, jestli je výrobní nebo poskytující služby, zda odpovědná osoba vytvářející popisy práce využívá standardů nebo improvizuje dle aktuálního požadavku na pracovní místo, zda pozice v sobě zahrnuje odpovědnost za více oblastí atd. (omluvte prosím případné odlišnosti - děkujeme).

Account manager (manažer pro styk s významnými klienty)

 • Osoba odpovědná za každodenní práci ve styku s nejdůležitějšími klienty, odpovědnost za služby klientům a jejich vysokou úroveň, reprezentace společnosti ve styku s klienty

Accountant (účetní)

 • Samostatná účetní práce, účtování dle mezinárodních nebo lokálních účetních standardů, kompletní zpracování účetní agendy, vedení pokladny, příprava hlášení o DPH, příprava platebních příkazů pro banku, kontrola toku peněz, nákladové účetnictví, inventury a odpisy

Administrative clerk (úředník, referent)

 • Osoba řešící rutinní otázky administrativního charakteru, podpora chodu specifického oddělení, administrativní úkony

Advertising manager (manažer pro reklamu)

 • Odpovědnost za reklamní aktivity společnosti, spolupráce s reklamními agenturami, příprava projektů a řízení projektů, výběry médií

Application consultant (konzultant pro aplikace)

 • Správa aplikací, konzultace uvnitř firmy nebo ve vztahu k externím klientům, implementace nových požadavků, integrace aplikací

Area manager (oblastní manažer)

 • Řízení aktivit společnosti v daném regionu, vedení příslušných poboček společnosti, spoluvytváření prodejní strategie, vazba na klíčové zákazníky

  . Najděte si práci s pomocí Jobdnes.cz

  Počítač, manažer, PCNavštivte stánek společnosti MAFRA a serveru jobDNES.cz na veletrhu Job Fair. Poradíme, jak sestavit životopis, ukážeme všechny funkce jobDNES.cz. Najdete nás v pavilonu A1 na brněnském výstavišti od 7. do 9. října. Těšíme se na Vás!

Art director (umělecký, výtvarný ředitel)

 • Pozice obvyklá u reklamních agentur, osoba odpovědná za uměleckou stránku projektu, výběr vhodných autorů, koncepci práce nebo díla

Article manager (manažer pro artikl - druhy zboží) 

 • Opovědnost za vytvoření ceníku zboží a jeho správu, pružnou reakci na změnu trhu, nabídky a poptávky

Asistent to manager (asistent manažera)

 • Podpora práce manažera, zastupování manažera, řešení dílčích projektů a přejímání odpovědnosti za ně, náplň práce je závislá na zaměření manažera

Attorney (právní zástupce - zmocněnec) 

 • Konzultuje a dohlíží na veškeré právní a legislativní procesy ve společnosti, ochraňuje práva společnosti, ručí za legislativní správnost kroků společnosti

Auditor (auditor)

 • Osoba odpovědná za přípravu podkladů pro externí audit nebo v případě interního auditu (kontrola použitých postupů a kroků) za jeho provedení a reportování výsledků finančnímu řediteli, (kromě finančního auditu je také personální audit, manažerský audit atd.)

Back office administrator (administrativní podpora)

 • Odpovědnost za administrativu určitého oddělení, veškerá papírová práce, informační podpora oddělení, zpracovávání dat, vstupů a výstupů

Křištálová lupa

Billing and credit control manager (manažer pro fakturaci a kontrolu zustatku)

 • Odpovědnost za přípravu a provádění systému zúčtování zákaznických služeb a bezproblémový průběh s ohledem na potřeby zákazníka, zavedení systému kontroly platební schopnosti zákazníků

Brand sales manager (obchodní manažer pro určitý druh výrobku)

 • Odpovědnost za plánování a provádění obchodní strategie a odpovědnost obchodní výsledky týkající se jednoho výrobku nebo skupiny výrobků (zboží)

Branch manager (manažer pobočky)

 • Odpovědnost za chod pobočky, implementace firemních cílů, odpovědnost za finanční , personální a marketingovou stránku chodu pobočky, rozhodovací pravomoce v rámci pobočky a příslušného regionu

Business planer (obchodní plánování)

 • Osoba odpovědná za analytickou podporu finančnímu oddělení, příprava finančních plánů a finančních předpovědí, finanční otázky plánovaných obchodních aktivit a projektů

Buyer (nákupčí)

 • Zajišťování sítě vhodných dodavatelů, řízení vztahů s dodavateli, cenová politika, řešení smluvních podmínek, řešení aktuální poptávky

Car fleet specialist (administrátor vozového parku)

 • Odpovědnost za veškerý provoz vozového parku, výdej vozidel, opravy, administrativa, nákupy nových vozidel, výkaznictví

Cashier (pokladní)

 • Odpovědnost za příjem a výdej hotovosti, správa pokladny, odvody finančních prostředků

Cleaner (uklízeč)

 • Osoba odpovědná za úklid, nákup čistících prostředků

Computer operator (operátor počítače)

 • Zajišťování vstupu dat do počítače, práce s různými systémy, zpracování dat, zajištění odpovídajícího výstupu

Contracting manager (manažer pro řízení smluvních vztahů)

 • Odpovědnost za uzavírání smluvních vztahů, jednání se zákazníky o smluvních podmínkách, spolupráce na přípravě smluv

Controlling manager (manažer firemního controllingu)

 • Vybudování a rozvíjení firemního controllingu, zavedení potřebných ekonomických instrumentů pro optimalizaci nákladů a výkonů, sestavování firemního reportingu, měsíční a roční uzávěrky, statistické sestavy a analýzy

Costing analyst (analytik rozpočtu) 

 • Odpovědnost za analýzu cen na trhu, sledování nákladů a jejich analýza, spolupráce na zpracování rozpočtu společnosti

Country manager (manažer pro danou zemi)

 • Odpovědnost za fungování společnosti v dané zemi (finance, marketing, personál, výroba, informační technologie atd.), za rozvoj obchodních a všech jiných aktivit a činností společnosti,

Credit risk analyst (úvěrový analytik)

 • Odpovědnost za vývoj a strategii posuzování úvěrového rizika, risk management, zavádění rozhodovacích systémů, hledání a zavádění nových metod řízení rizika, řízení a nalézání optimálních způsobů vymáhání pohledávek

Customer care manager (manažer péče o zákazníky)

 • Řízení týmu prodejců, školení v péči o zákazníky, pozice vyskytující se v supermarketech, zajišťování chodu reklamačního oddělení, informační systémy pro zákazníky

Customer service technician (technická podpora pro zákazníky)

 • Osoba odpovědná za poskytování technické podpory a služeb zákazníkům, řeší technické problémy a požadavky zákazníků, poskytuje technické školení, instalaci u klienta a konzultace související s technickou stránkou zboží (výrobku)

Data communications manager (manažer datové komunikace)

 • Odpovědnost za návrhy a provádění komplexních technických řešení a koordinace projektů, řízení rozpočtu, operativní a strategické plánování, prezentace produktů a návrhů řešení

Database administrator (správce databáze)

 • Správa databáze, podpora uživatelům, řešení havárií a změn dle požadavků společnosti, zajištění bezpečnosti firemních dat

Deputy financial officer (zástupce finančního manažera)

 • Osoba zastupující finančního manažera na dílčích jednáních, odpovědnost za dílčí oblasti financí, odpovědnost za rozvoj nových metod finančního řízení a jejich aplikaci v praxi

Development manager (manažer pro rozvoj)

 • Odpovědnost za plánování rozvoje společnosti, expanzi v rámci země nebo regionu, projekty spojené s výběrem lokality, výstavbou areálu, zabezpečením po stránce pracovních sil, spolupráce s vedením firmy atd.

Director (ředitel)

 • Odpovědnost za řízení společnosti a koncepci jejího rozvoje, vyhodnocování trhu, tvorba marketingových strategií, vytváření a plnění hospodářských plánů a finanční řízení společnosti

Discrict manager (manažer pro danou oblast)

 • Odpovědnost za vybudování, udržování a rozvoj distribuční sítě v dané oblasti, přizpůsobování se aktuální poptávce

Driver (řidič, kurýr)

 • Doprava osob, zboží, dokumentů, pošty, odpovědnost za včasné doručení zásilky příjemci

Expansion manager (manažer pro rozvoj)

 • Osoba odpovědná za rozvoj společnosti v rámci země nebo několika států, příprava projektů, analýzy prostředí, bezpečnosti investic atd.

Export manager (manažer exportu)

 • Osoba odpovědná za obchodní činnost firmy ve styku se zahraničím, řízení exportní politiky podniku, cenové politiky, vyhledávání nových odbytových trhů a péče o stávající

External communications manager (manažer pro externí komunikaci)

 • Odpovědnost za komunikaci firmy vůči externím subjektům, spolupráce s obchodním a marketingovým oddělením, reklamními a PR agenturami, spolupráce na formulaci firemní politiky a vize firmy

Facility manager (manažer pro zařízení)

 • Osoba odpovědná za všechny operativní kroky související s provozem nemovitosti, vybavením apod.

Fiduciary officer

 • Odpovědnost za kontrolu práce určitého oddělení nebo útvaru, nutnost neustále zlepšovat činnosti, nacházet nedostatky a navrhovat řešení na jejich odstranění.

Financial accountant (finanční účetní)

 • Osoba odpovědná za samostatné vedení podvojného (jednoduchého) účetnictví, zpracování prvotních účetních dokladů, jejich kontrolu, zpracovávání pravidelných výkazů a hlášení, zajišťování odvodů daní atd.

Financial analyst (finanční analytik)

 • Osoba odpovědná za přípravu, provedení a interpretaci finančních analýz podniku, příprava variant dalšího postupu a řešení stávající situace

Financial manager (finanční manažer)

 • Odpovědnost za správné vedení týmu účetních, kontrola rozpočtu, tok peněz, finanční prognózy, finanční kalkulace

Fixed income analyst (analytik trhu s dluhopisy)

 • Sledování trhu s dluhopisy, analýzy trhu, reporting, prognózování, u poradenských a finančních firem podpora a prezentace výstupů klientům

General manager (generální manažer)

 • Odpovědnost za řízení společnosti a koncepci jejího rozvoje, vyhodnocování trhu, tvorba marketingových strategií, vytváření a plnění hospodářských plánů a finanční řízení společnosti

General service manager (manažer provozu)

 • Odpovědnost za provoz všech sekcí super (hyper) marketu, řízení sekčních manažerů, řešení klíčových otázek souvisejících s provozem

Handler (manipulant)

 • Odpovědnost za manipulaci se zbožím v obchodním domě dle požadavků úsekových manažerů

Help desk manager (manažer pro uživatelskou podporu)

 • Odpovědnost za vybudování a rozvoj systému uživatelské podpory, analýza uživatelských potřeb a následné změny v možnostech informačního systému

Hot line operator (orerátor horké linky)

 • Osoba odpovědná za poskytování informací, technické a jiné podpory po telefonu

Human resources manager (manažer pro lidské zdroje, personální manažer)

 • Tvorba pravidel pro výběr a přijímání pracovníků, realizace a účast na kolektivním vyjednávání, vypracování globální personální strategie, coaching a poradenství řídícím pracovníkům, kooperace s personálně poradenskými firmami, tvorba a realizace plánu personálního rozvoje pracovníků

Import manager (manažer importu)

 • Osoba odpovědná za obchodní činnost firmy ve styku se zahraničím, řízení politiky nákupu ze zahraničí, vyhledávání nových dodavatelů, rozšiřování obchodních kontaktů se stávajícími, nutnost pružně reagovat na aktuální poptávku

Internal auditor (interní auditor)

 • Dohled nad prováděním účetních prací ve společnosti, dodržování účetní metodiky, správných pracovních postupů, zákona o účetnictví a všech souvisejících daňový a účetních zákonů (vyhlášek)

Internal affair supervisor (supervisor pro vnitřní záležitosti)

 • Odpovědnost za kontrolu firemních procesů ve svěřené oblasti činností firmy, spolupráce s vedením týmu, návrh efektivních postupů práce a řízení

Internal communications manager (manažer pro interní komunikaci)

 • Odpovědnost za management interní komunikace, koordinace informačních toků mezi jednotlivými články firmy, podpora a prosazování firemní vize

Internet specialist (internetový specialista)

 • Zavádění služeb sítě ve společnosti, podpora uživatelům, zavádění systému v rámci podniku, komunikace s poskytovatelem služeb sítě, ochrana dat

It/edp manager (manažer informačních technologií)

 • Odpovědnost za informační systémy v podniku, HW, SW, plán, rozvoj a následná implementace informačních technologií

It/edp system administrator (správce informačního systému)

 • Řeší a je odpovědný za operativní otázky a problémy týkající se výpočetní techniky (HW + SW), sítě a periférií, instalace nového SW + HW

Key account manager (manager pro klíčové zákazníky)

 • Odpovědnost za prodejní činnosti související se stávajícími a potencionálními klíčovými zákazníky

Lawyer (právník)

 • Řešení právních otázek společnosti, příprava smluv a právní podpora při přípravě a řešení smluvních vztahů společnosti

Legal secretary (sekretářka v právní kanceláři)

 • Odpovědnost za běžnou asistentskou práci, přípravu dokumentů, time management, kontakt s klienty

Logistics manager (manažer logistiky)

 • Tvorba logistické koncepce firmy, marketingové hledisko logistiky, nákupní, výrobní a distribuční strategie, logistický informační systém, řízení zásob

Maintenance manager (manažer údržby)

 • Odpovědnost za technický stav svěřeného zařízení, kontakt s dodavateli zařízení, zajištění plynulého chodu

Managing director (výkonný ředitel)

 • Odpovědnost za společnost, řízení společnosti, strategické plánování

Management consultant (poradce)

 • Externí pomoc při řešení specifických požadavků managementu, jako např. řízení změny, zvyšování produktivity…. Odpovědnost za projekt řešení, pomoc při implementaci a získávání zpětné vazby

Marketing manager (manažer marketingu)

 • Odpovědnost za marketingové aktivity, reklama, mapování trhu, PR

Materials manager (manažer pro materiál)

 • Odpovědnost za spolupráci při plánování výroby, řízení nákupu, řízení a kontrolu skladu, řízení a organizaci logistiky související se skladovým hospodářstvím

Media relationship manager (manažer pro styk s médii)

 • Odpovědnost za prezentaci firmy a jejích aktivit ve vztahu k médiím, prezentace firemní kultury, vytváření dobrého jména firmy, kontakt s PR agenturami

Medical representative (obchodní zástupce pro medicínské zboží)

 • Péče o stávající a aktivní vyhledávání nových zákazníků, u některých společností i přímý prodej a vytváření prodejní sítě

Metodik účetnictví 

 • Osoba odpovědná za vypracování metodiky účetnictví, správnosti účetních kroků a postupů, jejich vzájemnou provázanost, daňovou návaznost, aplikaci souvisejících zákonů a vyhlášek

Network administrator (admiministrator unix, win. nt 4, linux, novell, solaris, os 400 atd.) 

 • Správce sítě, správa sítě (LAN/WAN), podpora uživatelů, zajišťování rozvoje informační techniky

Non-food floor manager (mažer sekce spotřebního zboží)

 • Odpovědnost za vedení sekce spotřebního zboží v super (hyper) marketu, rozhodování o nákupu zboží, doplnění zboží, odpovědnost za provozní personál

Office manager (manažer kanceláře)

 • Řízení provozu kanceláře, odpovědnost za každodenní provoz, řízení sekretářek a recepčních, poskytování podpory vedení

Operational manager 

 • Spoluodpovědnost za vypracování a uskutečňování celkové firemní strategie, stanovení cílů jednotlivých obchodních divizí a jejich spolupráci, řízení obchodních zástupců

Operation shift manager (manažer směny)

 • Odpovědnost za všechny činnosti směny dle typu společnosti, operativní řešení problémů, organizace práce, řízení směny

Order handler (vyřizování zakázek, objednávek)

 • Odpovědnost za zajištění kompletní podpory prodeje, vyřizování zakázek příslušného oddělení k maximální spokojenosti zákazníků

Personnel officer (personální referent)

 • Řeší dílčí personální otázky (například odměňování, vzdělávání …), projekty, odpovídá personálnímu řediteli, u některých společností pozice totožná s asistentem personálního ředitele

Personnel administrator (personální administrátor)

 • Odpovědnost za shromažďování osobních dat, jejich správu, poskytuje podporu a informace personálnímu řediteli

Planning manager (manažer pro plánování)

 • Odpovědnost za zajištění technicko-ekonomické analýzy, investičních návrhů, příprava investičního rozpočtu

Portfolio manager (manažer správy finančních prostředků)

 • Osoba odpovědná ve finančním světě za správu finančního portfolia, analýza dostupných informací a snaha o co největší zhodnocení svěřených prostředků

Procurement (zajišťovatel nákupu)

 • Osoba odpovědná za nákupní aktivity společnosti, tvorba plánu dodávek a nákupu, technická specifikace nakupovaného zboží, vyjednávání nákupních podmínek

Product manager (manažer pro výrobek)

 • Monitorování vývoje trhu a konkurence ve vztahu k určitému výrobku nebo skupině výrobků, identifikace požadavků trhu a zákazníků, plánování a rozpočtování, implementace reklamních strategií

Production manager (výrobní manažer)

 • Odpovědnost za přípravu a provedení všech stránek výrobního procesu, zorganizování vstupů a výstupů, komunikace s ostatními složkami společnosti

Programmer C/C++ (programátor C/C++)

 • Programování v C nebo C++, jednoho nejrozšířenějších programovacích jazyků vyšší úrovně

Project coordinator (koordinátor projektu)

 • Odpovědnost za realizační stránku projektu, vedení týmu, časový plán, reporting

Project manager (projektový manažer)

 • Odpovědnost za přípravu a samostatné vedení projektu s dosažením stanoveného cíle, volba prostředků a jejich efektivní využití

Promoter / merchandiser 

 • Péče o významné zákazníky, plánování a organizace - uskutečňování předváděcích akcí, kontrola účinného rozmístění produktů a jejich představení, podpora prodeje zboží

Property finance credit manager (úvěrový manažer finančního majetku)

 • Bankovní pozice, osoba odpovědná za samostatnou přípravu úvěrových případů, jejich organizaci a supervizi, konzultace s klienty, spolupráce na celkových projektech banky

Public relations manager (manažer pro práci s veřejností)

 • Odpovědnost za prezentaci společnosti v PR akcích, příprava PR akcí, výběr a spolupráce se specializovanými společnostmi, úzká spolupráce s marketingovým oddělením

Purchase ledger accountant (účetní dodavatelu)

 • Osoba odpovědná za vedení knih dodavatelů, směnné kurzy, domácí a zahraniční platby, jednání s treasury oddělení bank, interní vyrovnávání, analytickou a statistickou práci

Purchasing manager (manažer nákupu)

 • Odpovědnost za řízení dodavatelských vztahů, řízení cenové politiky a výběru dodavatelů

Purchasing specialist (specialista nákupu)

 • Osoba odpovědná za koordinaci aktivit souvisejících s získáváním zboží a materiálu, kancelářského vybavení, shromažďování požadavků jednotlivých oddělení, řešení reklamací a problémů s kvalitou

Quality control engineer (inženýr kontroly kvality)

 • Osoba odpovědná za plánování a řízení aktivit souvisejících s vývojem, aplikací a kontrolou firemních standardů kvality

Quality inspector (inspektor kvality)

 • Udržování systému kvality, hodnocení funkčnosti kvality, koordinace vnitřních auditů kvality

Real estate manager (manažer realit)

 • Řízení týmu realitních makléřů, odpovědnost za chod oddělení, strategii, získávání a správu objektů, kontakt s klíčovými klienty, reportování

Receptionist (recepční)

 • První kontakt s klientem,organizování schůzek, zajištění telefonní ústředny, organizace pošty

Recruitment specialist (specialista náboru)

 • Osoba odpovědná za přípravu projektů náboru nových pracovníků, za výběr médií pro inzerci, prvotní výběr a doporučení personálních agentur, v některých společnostech i provádění prvního kola pohovorů s uchazeči

Relationship manager (manažer vztahu)

 • Styk s významnými klienty, systematická a samostatná obchodní akvizice nových klientů, spolupráce při přípravě, koordinaci a realizaci marketingových a reklamních akcí

Retail manager (manager prodeje maloobchodu)

 • Správa sortimentu, organizace opatření k podpoře prodeje, školení a motivační program prodejců

Revenue manager (účetní tržeb)

 • Odpovědnost za část účetnictví společnosti, příjmy a tržby, přijaté faktury, řešení závazků, komunikace s klientem

Sales manager (manažer prodeje)

 • Koordinace, plánování a kontrola obchodních aktivit, odpovědnost za prodej, řízení prodejního týmu, kontakt s klíčovými klienty, sklad a administrativa

Sales representative (obchodní zástupce)

 • Aktivní získávání nových zákazníků a zakázek s důrazem na určitou oblast, péče o stávající zákazníky, v některých případech přímý prodej zboží

Sap team leader (vedoucí týmu sap)

 • Řízení a rozvoj projektů souvisejících s implementací systému SAP, vedení týmu konzultantů

Secretary (sekretářka)

 • Vyřizování korespondence, administrativní práce, time management, podpora vedoucího pracovníka

Security manager (manažer pro bezpečnost)

 • Řízení týmu bezpečnostních techniků, bezpečnostní služby, zajištění procesů snižujících rizika

Service manager (servisní manažer)

 • Osoba odpovědná za chod servisního oddělení nebo celého servisu, řízení týmu techniků, zajištění služeb zákazníkům

Shop sales representative (obchodník, prodavač)

 • Osobně prodává výrobky nebo zboží zákazníkům v obchodě nebo předváděcím centru, předává technické a jiné parametry výrobků a zboží

Site manager (manažer stanovišť)

 • Odpovědnost za řízení a kontrolu akvizice a přípravu stanovišť, koordinace a řízení prací, spolupráce se subdodavateli, zpracovávání dokumentace, přejímání a předávání stanovišť zákazníkům

Sortiment manager (manažer sortimentu)

 • Realizace strategie nákupu zboží pro obchod (hypermarket), jednání s dodavateli, sestavování skladby sortimentu, stanovení cenových, dodacích a platebních podmínek, sledování vývoje trhu, spolupráce s marketingovým oddělením, koordinace prodeje

Start up manager (manažer pro začátek podnikání)

 • Odpovědnost za vybudování funkční pobočky společnosti, zorganizování všech potřebných činností a jejich řízení, příprava marketingových a obchodních aktivit

Store manager (manažer obchodního domu)

 • Odpovědnost za komplexní řízení obchodu (supermarketu), komerční, personální stránka fungování obchodu, odpovědnost za ekonomické výsledky

Supply administrator (administrátor zásobování)

 • Plánování zásobování dle plánu produkce, odpovědnost za efektivní zásobovací politiku, skladování zásob, kontakt s dodavateli

Systém administrator (správce systému)

 • Správa podnikového informačního systému, podpora uživatelům

Tax adviser (daňový poradce)

 • Odpovědnost za daňové otázky společnosti, styk s finančním úřadem a auditory

Technician (technik)

 • Odpovědnost za vývoj, testování, zhodnocování, vytváření a aplikaci technických standardů týkajících se polotovarů, výrobků a materiálů.

Temporary worker (pracovník na dobu určitou)

 • Práce na svěřeném úkolu nebo projektu, časově limitovaná práce s termínem ukončení

Territory sales manager (oblastní obchodní manažer)

 • Osoba odpovědná za rozvoj a péči o obchodní strategii v rámci určité oblasti, týká se jednoho nebo i více produktů, naplňování dlouhodobých obchodních zájmů společnosti

Training manager (manažer pro vzdělávání a školení)

 • Realizace vzdělávacích aktivit, výběr vzdělávacích společností, mapování vzdělávacích potřeb společnosti

Translator (tlumočník, překladatel)

 • Odpovědnost za překlady, tlumočení

Treasury manager 

 • Odpovědnost za mezibankovní obchody, převody měn

Wage accountant (mzdový účetní)

 • Odpovědnost za zpracování mzdového účetnictví, odvody sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance i firmu, evidence zaměstnanců, náhrady dovolených a nemocí

Web administrator (web master)

 • Správce stránek www, správa a tvorba www stránek, správa serveru, kontakt s poskytovateli služeb sítě
Autor:

Nejčtenější

Desítky let v jedné firmě. Kdy je čas se zvednout

Ilustrační snímek

Stejná vrátnice, stejný stůl. Mění se jen kolegové, vedení, podmínky. Proč zůstávají někteří lidé v jedné práci desítky...

Šest pravidel, jak řídit svého šéfa, aby vás hodnotil lépe

Ilustrační snímek

Připusťme, že přímo řídit svého šéfa většinou nemůžeme. Schází nám k tomu potřebné páky. Co však řídit můžeme, je náš...

Šest zásadních změn, které má přinést novela zákoníku práce

Ilustrační snímek

Chystá se novela zákoníku práce. Co může letos čekat zaměstnance, přibližuje expertka na pracovní právo.

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Pokles cen nemovitostí se zatím nekoná. Podívejte se, kolik stojí byty

ilustrační snímek

Ceny nemovitostí v posledních letech strmě rostly, ale na mnoha místech již narazily na strop a začaly stagnovat. Na...

Další z rubriky

Jaký byl rok 2018 na trhu práce? Vítězem je zaměstnanec

Ilustrační snímek

Firmám se daří, zvyšují mzdy, ale trápí je zoufalý nedostatek pracantů, shodují se experti. Otázku, jaký byl letošní...

Poradna: Vyhrožoval jsem šéfovi, může mě za to vyhodit z práce?

Ilustrační snímek

Komunikace je důležitou součástí pracovních vztahů. Někdy se ovšem může stát, že svému nadřízenému řekneme něco, čeho...

Suší maso pro vojáky i sportovce a chtějí dobýt Evropu

David Novák a Pavel Doležal z pardubické společnost Fine Gusto

Vypadají spíše jako studenti práv, přitom David Novák (28) a Pavel Doležal (30) založili a úspěšně řídí firmu Fine...

Ministr financí Francie varoval před možným kolapsem kapitalismu

Ministr financí Francie varoval před možným kolapsem kapitalismu

Kurzy.cz Francouzský ministr financí Bruno Le Maire dnes varoval před možným kolapsem kapitalismu v případě, že se bude dál proh...

Advantage Consulting, s.r.o.
OPERÁTOR VÝROBY

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj
nabízený plat: 21 000 - 25 000 Kč

Najdete na iDNES.cz