Většina pojišťoven zatím sankce za nehody neuplatňuje

  0:05aktualizováno  0:05
Pojišťovací ústavy nabízejí svým klientům, kteří jezdí bez nehod, slevy na povinném ručení, takzvané bonusy. Uplatňují ale také malusy, tedy sankce za nehody?
Pojišťovací ústavy nabízejí svým klientům, kteří jezdí bez nehod, slevy na povinném ručení, takzvané bonusy. Řidiči, kteří doufali, že díky své bezpečné jízdě v porovnání s cenou letošní pojistky v příštím roce ušetří, se však těší marně. I když se bonusy za jednotlivé roky sčítají, zdražení pojistného tato zvýhodnění převyšuje.

Bonus

Řidič, který jezdil v uplynulém roce bez nehod, má nárok maximálně na pětiprocentní slevu z minimální sazby pojistného. Protože je však systém bonusů uplatňován druhým rokem, mohou motoristé získat desetiprocentní slevu. Výše bonusu přitom nezáleží na technickém stavu vozidla ani na tom, v jakém regionu je automobil registrován. Je-li nyní pojištění například 3000 korun, může ten, kdo nezpůsobil žádnou dopravní nehodu, ušetřit 300 korun.

Přiznané bonusy vycházejí z minimálních sazeb, které zveřejňuje Česká kancelář pojistitelů. Sleva může být maximálně pět procent pod tento stanovený limit. To však nebrání pojišťovnám poskytovat procentně větší bonusy, jejich ceny pojištění jsou totiž vyšší než základní sazby. Například Kooperativa nabízí za jeden rok bez nehod bonus deset procent. Základní cena pojistného je ovšem vyšší než minimální sazba stanovená kanceláří pojistitelů. Zatím je výše bonusů stanovena zákonem, cenová regulace pojistného však končí 31. července 2002 a po tomto datu lze očekávat i změny v bonusech.

Rozhodne-li se majitel vozidla změnit pojišťovnu, nemusí se obávat, že by přišel o případné bonusy. Při přestupu ke konkurenci mu původní pojišťovna vystaví doklad o době trvání a průběhu pojistného a ten pak předloží při sjednávání nové smlouvy.

Podle údajů z pojišťoven se přiznání bonusů týká více než devadesáti procent všech pojištěných.

Malus

Malus znamená zvýšení sazeb pojistného pro řidiče, kteří zavinili dopravní nehodu. Většina pojišťoven zatím tento "trest" neuplatňuje, ale jejich zástupci se shodují v tom, že po ukončení zákonné regulace budou uvedeny do praxe. Výše malusu může podle zákona nejvýše dosáhnout třiceti procent nad hranici minimálního pojistného, stanoveného pro příslušný kalendářní rok. Pojišťovny v případě pojistné události přistupují spíše ke snížení nebo neposkytnutí bonusu.

Co dělat při krachu pojišťovny?

Kdo zaplatí škodu, když pojišťovna, u které si sjednal motorista povinné ručení, zkrachuje? Česká kancelář pojistitelů. Kancelář, která sdružuje pojišťovny poskytující povinné ručení, vytváří garanční fond tvořený příspěvky jednotlivých členských pojišťoven. Z něj se platí náhrady škod.

Jestliže byl viník dopravní nehody pojištěn u zkrachovalé pojišťovny, může se poškozený na kancelář obrátit buď přímo, nebo prostřednictvím jakékoliv pojišťovny nabízející povinné ručení. Předloží tu stejné dokumenty jako při "klasickém" postupu.

Stejně by se měl člověk zachovat i v případě, že mu byla škoda způsobena nepojištěným nebo v zahraničí registrovaným automobilem. I v takových případech platí škodu Česká kancelář pojistitelů. Od zahraničních řidičů, kteří nemají platnou zelenou kartu, je vybíráno "hraniční pojištění" pro případ, že by na našem území způsobili dopravní nehodu. Po nepojištěných řidičích je kromě sankcí požadována zpětně i úhrada vyplacené částky. Pozor! Minimální náhrada škody vyplacená kanceláří je pět tisíc korun, jestliže byla hmotná újma nižší, musí vyplacení škody řešit poškozený s viníkem sám.

Kromě toho jsou z garančního fondu hrazeny i další pojistné události. Například když je člověk při nehodě zraněn nebo usmrcen neznámým viníkem. Zde však Česká kancelář pojistitelů však hradí jen škody na zdraví, nikoliv hmotné škody.

Jakékoliv úhrady škod vyplácené kanceláří jsou omezeny základními limity pro náhradu, tedy osmnáct milionů korun za škody na zdraví a pět milionů korun u majetku. Na rozdíl od pojišťoven kancelář nemůže tyto limity zvyšovat.

Česká kancelář pojistitelů
Štefánikova 32
150 00 Praha 5
Telefon: 02/21 413 111
Fax: 02/21 413 110
E-mail: info@ckp.cz

Jak postupovat při dopravní nehodě?

1) Nehoda v České republice

 • Pokud při nehodě škoda na automobilech či jiných věcech překročí částku dvacet tisíc korun nebo jestliže je zraněn či usmrcen člověk, je třeba neprodleně ohlásit dopravní nehodu policii. Odhadnout škodu je někdy složité, pokud si není řidič její výší jistý, měl by rovněž policii přivolat, vyhne se tak následnému dohadování s pojišťovnou.
 • Jestliže byla poškozena komunikace, životní prostředí nebo obecně prospěšné zařízení, například elektrické, plynové vedení, telefonní budka či zastávka MHD, je třeba ihned informovat policii.
 • Účastníci dopravní nehody by si měli navzájem sdělit jméno a bydliště, zapsat si státní poznávací značku, výrobní značku, typ a barvu vozidla, kterým byla škoda způsobena. Důležité je, aby poškozený zjistil pojišťovnu viníka a číslo jeho pojistné smlouvy. Dále by si měl zapsat i jména a adresy ostatních účastníků a svědků dopravní nehody.
 • Vozidla by se neměla před příjezdem policie nijak přemisťovat, případně jinak s nimi hýbat, pochopitelně pokud to neohrožuje zdraví a životy lidí. Jestliže je ale nutné například uvolnit silnici, musí účastníci vyznačit křídou nebo pískem, kde vozidla stála bezprostředně po nehodě.
 • Vyplatí se nakreslit plánek nehody, nebo pokud je to možné situaci vyfotit.
 • Poškozený by se měl do patnácti dnů obrátit písemně na pojišťovnu viníka a žádat úhradu škody. Pokud se zatím neví, kdo nehodu způsobil, musí člověk nahlásit nehodu s tím, že o vině není rozhodnuto. Pojišťovna dostane usnesení od policie později.
 • Viník musí neprodleně ohlásit nehodu své pojišťovně. Nejdříve stačí telefonicky, do patnácti dnů by však měl poslat písemné oznámení.
 • Pokud není škoda způsobená nehodou vyšší než dvacet tisíc korun a účastníci se dohodnou, kdo ji zavinil - nejlépe písemně - pak není nutné volat policii. Nezbavuje je to povinnosti oznámit událost pojišťovně.

2) Nehoda v zahraničí

 • Základní pravidlo zní: vždy přivolat policii.
 • Jak přesně postupovat při nehodě v zahraničí by měli poradit na telefonním čísle, které pojišťovny vydávají spolu se zelenou kartou. Pojišťovny by měly zároveň nabídnout asistenční služby. U některých jsou zdarma, jako doplněk povinného ručení, jinde se za ně platí.
 • Je třeba zapsat jména a adresy účastníků nehody a svědků - pokud možno včetně čísel "zelených karet", jména a adresy majitelů automobilů, státní poznávací značky vozidel ostatních účastníků, adresy pojišťoven účastníků a čísla dokladů o pojištění.
 • Pokud účastník dopravní nehody nerozumí protokolu nebo s ním nesouhlasí, neměl by ho podepisovat. V takovém případě by k němu měl v češtině připojit své vyjádření.
 • Poškozený by se měl do patnácti dnů od nehody obrátit na pojišťovnu viníka a žádat náhradu škody. Jejím prostřednictvím je také třeba informovat kancelář pojistitelů v dané zemi. V pojišťovně předloží dokumenty o nehodě dokazující vinu jejího klienta. Pokud není rozhodnuto o viníkovi, vyplatí se pro jistotu kontaktovat svoji pojišťovnu.
 • Viník by měl do patnácti dnů od nehody oznámit pojistnou událost své pojišťovně.

Co je zelená karta?

- doklad o povinném ručení potřebný při cestách do zahraničí
- pojišťovny ji vydávají automaticky při sjednání smlouvy (případně dodatečně doručí poštou) nebo ji vystaví na požádání
- přímo na kartě je uvedeno, ve kterých zemích platí, při cestě do států, kde ji neuznávají, je třeba uzavřít zvláštní pojistku

Změna vlastníka znamená cestu do pojišťovny

Prodej, koupě, ale i krádež nebo vyřazení vozidla z provozu znamená cestu do pojišťovny, kde je třeba zrušit starou nebo založit novou smlouvu na povinné ručení. Konkrétně je třeba učinit následující kroky:

Koupě automobilu

Mezi některými motoristy přetrvávají dvě nepřesné informace
- pokud prodají vozidlo, zanikne i jejich smlouva na povinné ručení
nebo - s prodejem vozu přechází povinné ručení na nového majitele.
Ani jedno není pravda. Ve skutečnosti tím, že má vozidlo nového majitele, nekončí smlouva o pojištění odpovědnosti. Původní vlastník musí v pojišťovně starou smlouvu zrušit.

Kdo kupuje automobil či motocykl, musí ještě před tím, než ho přihlásí na dopravním inspektorátu, uzavřít smlouvu o povinném ručení. Případné chybějící údaje - třeba státní poznávací značku nebo technický průkaz se zapsanou změnou vlastníka - předloží pojišťovně dodatečně, nejpozději však do patnácti dnů od uzavření této smlouvy. Pojišťovna pak doplní údaje o majiteli, poznávací značce do pojistné smlouvy a dokladu o pojištění a vydá pojištěnému "zelenou kartu" potřebnou pro cesty do zahraničí.

Pokud nový majitel už dříve vlastnil nějaké vozidlo, a měl tedy povinné ručení, měl by v původní pojišťovně požádat o vydání dokladu o době trvání a průběhu pojištění. Ten pak předloží při sjednávání nové smlouvy. Podle toho, zda způsobil v minulosti dopravní nehodu, či nikoliv, mu bude stanovena výše pojistného.

Prodej automobilu

Pokud člověk prodává vozidlo, měl by o tom informovat svoji pojišťovnu. V den, kdy změnu oznámí, zaniká povinné ručení. "Zánik pojištění nastává dnem oznámení prodeje vozidla pojistiteli, nikoli datem uvedeným na kupní smlouvě," upřesňuje Marek Vích z Kooperativy. Motorista je povinen odevzdat pojišťovně doklad o zaplacení pojistného a "zelenou kartu". Pojišťovny většinou vyžadují i další doklady, jako například kupní smlouvu, kopii technického průkazu.

Je v zájmu prodávajícího, aby pojišťovnu informoval co nejdříve. Může si tak ušetřit peníze. "Vracíme pochopitelně zbývající část pojistného, pojišťovně náleží pojistné za všechny započaté měsíce povinného ručení," říká Viktor Zvelebil z Union pojišťovny. Pokud řidič nahlásí prodej auta například 30. září, končí pojištění ještě v září, jestliže se obrátí na pojišťovnu až 1. října, platí pojistné ještě za celý říjen.

Kdo prodává automobil a neplánuje v brzké době nákup jiného, měl by si od pojišťovny vyžádat doklad o době trvání a průběhu povinného ručení.

Krádež automobilu

Při odcizení auta či motocyklu povinné ručení zaniká. Jestliže nelze dobu krádeže přesně určit, je rozhodující okamžik, kdy oznámení o odcizení přijala Policie České republiky. Proto základní rada zní: ihned po krádeži informujete policii, nikoliv však městskou, ale státní. V rámci jednání s policejními orgány je dobré předložit všechny doklady sloužící k přesné identifikaci vozidla - velký technický průkaz, protokol o poslední technické kontrole (STK). Jako doklad pro pojišťovnu lze použít buď její formulář odcizení vozidla potvrzený příslušnými policejními orgány, nebo samotný policejní protokol. Vyplněný formulář nebo protokol je pak třeba co nejrychleji zaslat do pojišťovny.

Policie České republiky nemá v takovém případě vůči pojišťovně žádnou oznamovací povinnost. Je věcí pojištěného - majitele automobilu či jeho provozovatele - odcizení vozidla bez zbytečného odkladu ohlásit. Současně s dokladem o krádeži musí motorista také podat žádost o ukončení smlouvy, aby mohl dostat zpět zbývající část pojistného. Některé pojišťovny vyžadují kromě svých vyplněných formulářů či protokolů i usnesení policie o ukončení šetření. Klient musí pojišťovně odevzdat i doklad o pojištění a zelenou kartu.

Změna vlastníka vozidla přináší následující povinnosti:

 • původní i nový vlastník musí do deseti dnů od změny vlastnictví informovat registr silničních vozidel
 • původní vlastník oznámí pojišťovně změnu majitele vozidla a odevzdá doklad o pojištění a zelenou kartu
 • nový majitel nejdéle do sedmi dnů od zániku povinného ručení uzavře pojistnou smlouvu o novém povinném ručení
 • pokud nový vlastník nehodlá vozidlo provozovat, musí ve lhůtě sedmi dnů od zániku pojištění odevzdat státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla v registru silničních vozidel vedeném příslušným okresním úřadem
 • vozidlo může být dočasně vyřazeno z provozu na pozemních komunikacích až na dobu jednoho roku
Jsou nastaveny pojistné sazby u povinného ručení správně? Co říkáte tomu, že většina pojišťoven neuplatňuje sankce za způsobení nehody?

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Barefootky mají úspěch. Trh na moje zboží čekal, říká mladá podnikatelka

Linda Dedeciusová

První sukni ušila, když jí bylo teprve pět let. Před rokem Linda Dedeciusová podle svého návrhu ušila prvních sto párů...

Je to triko 21. století a chceme, aby ho měl každý, říká podnikatel

Pavel Hrstka (zleva), Martin Burkoň a René Němeček z chrudimské firmy CityZen

Tři inženýři a tátové od rodin. Společně podnikat začali teprve vloni. Letos vyhráli celorepublikové kolo soutěže...

KOMENTÁŘ: Podílové fondy letí nahoru a „roztřesené ruce“ pláčou

ilustrační snímek

Roztřesené ruce jsou investoři, kteří se při výkyvech trhů vzdají své strategie a vrací peníze zpět do krabice od bot....

Úrokové sazby hypoték dál klesají, a to díky akčním nabídkám bank

Ilustrační snímek

Hypotéky dál zlevňují, a to už pátý měsíc. Průměrná úroková sazba poklesla z únorových 2,99 procent na červnových 2,76...

Odkládat hledání práce se nevyplácí. Absolventi, kteří nečekají, mají výhodu

Ilustrační snímek

Řada absolventů středních a vysokých škol si užívá prázdniny a odkládá hledání nového uplatnění. Personalisté však...

Další z rubriky

Čtyři tipy, jak se finančně zabezpečit pro případ následků mrtvice

Ilustrační snímek

Mozková cévní příhoda s sebou nenese jen zdravotní potíže, ale velmi často i potíže finanční, protože člověka vyřadí z...

Kdy a jak upravit pojistnou smlouvu na dům či byt, abyste netratili

Ilustrační snímek

Mnoho majitelů realit platí pojistné smlouvy, v nichž mají uvedeny pojistné částky na rodinný dům či byt v době jeho...

Pojištění domu či bytu je funkční, jen když s ním průběžně pracujete

Ilustrační snímek

Praxe ukazuje, že řada lidí v případě pojistné události tratí peníze kvůli podpojištění. Aktuálně se to týká zejména...

Zdravotní sestra zveřejnila rozpis směn. To byste nechtěli dělat

Zdravotní sestra zveřejnila rozpis směn. To byste nechtěli dělat

Kurzy.cz Těžko uvěřitelnou pracovní dobu mají některé zdravotní sestry. Na sociálních sítích jedna z nich zveřejnila svůj rozpis...

Advantage Consulting, s.r.o.
MARKETING BRAND AND PR SPECIALIST

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Najdete na iDNES.cz