Levným pojistkám definitivně odzvonilo

  7:28aktualizováno  7:28
V důsledku teroristických útoků na Spojené státy musí velké světové pojišťovny a zajišťovny hradit obrovské sumy na pojistném plnění. Tyto výdaje se nyní projeví i do cen pojistného na českém trhu, které se v blízké době může zvýšit i o 30 procent!
V důsledku teroristických útoků na Spojené státy musí velké světové pojišťovny a zajišťovny hradit obrovské sumy na pojistném plnění. Tyto výdaje se nyní projeví i do cen pojistného na českém trhu, které se v blízké době může zvýšit i o 30 procent!

Podle posledních zpráv je pojistný sektor v USA dostatečně silný na to, aby byl schopen uhradit veškeré závazky plynoucí z pojistných událostí v souvislosti s teroristickým útokem. Odvětví je dostatečně kapitálově vybaveno a riziko je rozloženo mezi mnoho pojišťoven a zajišťoven. Solventnost amerického pojistného trhu by mohla ohrozit pouze série teroristických útoků nebo katastrof podobného rozsahu.

V souvislosti s touto událostí se hovoří o zvýšení poptávky ze strany klientů po krytí rizika terorismu. Nové zajistné smlouvy ovšem budou sjednávány s vyloučením krytí rizika terorismu, proto nebude zpravidla možné krytí tohoto rizika zákazníkům nabídnout. I z tohoto důvodu je v plánu vytvoření pojistného poolu, tedy sdružení pojišťoven za účelem krytí velkých rizik, v tomto případě dopadů teroristických činů. Nově se diskutuje o tzv. smíšeném modelu, tedy modelu s účastí vládního sektoru, který by hradil případné převýšení nákladů na krytí rizika nad rezervami vytvořenými pojišťovnami v poolu. Podobný model za účasti státu v souvislosti s teroristickými činy již existuje například ve Velké Británii nebo v Israeli. O účasti vlád se začalo více hovořit v souvislosti s obrovskými ztrátami leteckého průmyslu, kde ceny pojistného v posledním období z důvodu rostoucího rizika stouply i desetkrát. Z tohoto důvodu již v některých zemích byla leteckým společnostem schválena pomoc ze strany vlád ve formě překlenovacích úvěrů nebo státních záruk.

Jaký se očekává dopad na český pojistný trh?

Na veřejnost se dostávají informace, že dojde i u nás ke zdražení pojištění. Důvodem má být očekávaný tlak zajišťoven na zvýšení zajistného, které budou chtít zajišťovny vyjednat v rámci nových zajistných smluv s pojišťovnami. Munich Re, kterou postihly nepříjemné události nejvíce, je významným partnerem například obou leaderů pojistného trhu - České pojišťovny a Kooperativy. Podle dostupných informací se má růst pojistného dotknout celé oblasti neživotního pojištění - zejména pojištění živelních rizik a pojištění pro případ přerušení provozu. V tomto případě je důvodem nepříznivý škodní průběh v souvislosti s vývojem povodní a požárů v České republice, tedy zvyšující se počet živelních katastrof v posledních měsících. Český trh z hlediska zajištění tak pro zajišťovny přestává být výnosný, což vede k jejich tlaku na pojišťovny k opatrnějšímu oceňování rizik, což se projeví v růstu cen pojištění. Již několik měsíců před teroristickým útokem se objevovaly informace o dumpingových cenách zejména v pojištění průmyslu a podnikatelů, které vyvolal konkurenční boj pojišťoven v této oblasti. Očekávaný růst zajistného tak může pojišťovnám dodat odvahu ke zvýšení pojistného, ke kterému se dříve - z důvodu konkurenčních tlaků - neodhodlaly.

Česká pojišťovna podle současných informací růst pojistných sazeb nechystá. Rovněž úvěrová pojišťovna EGAP nemění ceny svých produktů a čeká na reakci světového zajistného trhu. Pouze zástupci některých pojišťoven veřejně připustily možnost nárůstu pojistných sazeb. Například IPB Pojišťovna očekává růst pojistných sazeb v průměru mezi 10 – 30% a u některých rizik připouští i několikanásobné zvýšení. Také Allianz a Generalli připouští možný nárůst pojistného a zatím celou záležitost šetří. Kooperativa již letos sazby u pojištění živelních rizik zvýšila. To potvrzuje slova pana Šišky z pojišťovny Zürich podle kterého již došlo a bude docházet k růstu pojistných sazeb, a to zejména u pojištění majetku. Toto zvyšování nelze dávat do souvislosti s událostmi 11. září, ale lze jej hledat již v minulých letech. Události 11.září tento trend pouze akcelerují. Dále pan Šiška dodal, že zajistitelé jednotlivá rizika individuálně přehodnocují a při obnovách zajistných smluv požadují nárůst v rozmezí 20% – 30%. Tlak ze strany zajistitelů je vyvíjen v podobě tlaku na zvyšování pojistné prémie, růstu spoluúčasti a v aplikaci limitů plnění. Tento tlak ze strany zajišťoven může mít negativní dopad na menší pojišťovny se strategií nízkého pojistného a špatnou skladbou portfolia. Například Munich Re letos neprodloužila zajistnou smlouvu s pojišťovnou Certusia. Tato pojišťovna, která se nachází od 19. července v nucené správě, tak působí od dubna bez zajištění pojistných smluv, což by při výskytu velké škodní události nebo při větším počtu škod znamenalo pro pojišťovnu nemalé problémy. Obecně jsou zajistné smlouvy sjednávány minimálně na dobu 1 roku, tudíž dopad na ceny lze očekávat do dvou až tří let. V žádném případě ale podle pana Šišky nedojde k nějakému masivnímu vypovídání pojistných smluv sjednaných ještě v době relativně nízkých pojistných sazeb.

Na pojistném trhu se přitvrdí ve smyslu výběru pojistných rizik a růstu tarifů. Kontrolním mechanismem neodpovídajícího růstu cen by zde měla být dostatečná konkurence na pojistném trhu, a to i přes tu skutečnost, že již bylo šetřeno, zda pojišťovny v určitých případech nepostupují při stanovování pojistných sazeb ve vzájemné shodě. Sazby jsou díky konkurenci u pojištění podnikatelů skutečně podhodnocené, tudíž zdražení tak může očekávat většina klientů tuzemských pojišťoven. Zdražování také nemine pojištění majetku, a to z již uvedených důvodů. Rovněž lze očekávat nárůst sazeb u pojištění odpovědnosti, a to zejména v souvislosti s očekávaným nárůstem finančního ohodnocení škod na zdraví.

Jaký se očekává dopad na evropský pojistný a zajistný trh?

Přestože v Evropě jsou teroristické činy vyloučeny z pojistného krytí, u pojistných smluv upsaných v USA se toto riziko zpravidla zahrnuje. Útok na WTC ovlivní tedy přímo velké pojišťovny s účastí na americkém pojistném trhu a rovněž velké zajišťovny. Již dříve například došlo k poklesu cen akcií pojišťoven a zajišťoven. Škody zaznamenaly nejen neživotní pojišťovny, ale rovněž některé životní pojišťovny s účastí na americkém trhu. Celková velikost finančních škod bude ještě vyčíslována několik měsíců, například určení výše škod v souvislosti s pojištěním přerušení provozu bude velice náročné.

Odhadované finanční dopady na některé evropské pojišťovny a zajišťovny

Pojišťovny

ZeměMil. USD
AEGONNizozemí30
AllianzNěmecko637
AxaFrancie400
INGNizozemí46

Zajišťovny

ZeměMil. USD
Munich ReNěmecko1930
Swiss ReŠvýcarsko1250

Pramen: jednotlivé pojišťovny

Největší finanční ztráty v podobě zhoršení hospodářských výsledků očekává největší světová zajišťovna Munich Re, a za ní hned následuje dvojka světového zajistného trhu Swiss Re. Z důvodu globálního zajistného trhu se očekává, že celkový efekt ztrát spolu s oslabením kapitálového trhu povede ke zvýšení světových cen zajištění. Většina zajišťoven se přesto stále nachází v bezpečném pásu ratingového hodnocení „BBB“ nebo lepším. Podle analýzy Standard&Poor se očekává zvýšená poptávka po pojistných produktech, která povede ke zvýšení cen, což by po určitém čase mělo obnovit ztracený kapitál zajišťoven. S tím je možné souhlasit, protože již dnes některé pojišťovny na trh uvádějí nové produkty, například speciální „životní pojistky“ chránící osoby, které cestující do vysoce rizikových oblastí (zdravotníci nebo pracovníci humanitárních organizací).

Ve většině zpráv se hovoří o dopadu na neživotní pojišťovny. Rovněž ale životní pojišťovny, a to nejen v USA, očekávají nemalé ztráty. Zajímavostí je, že se odhaduje, že životní pojistky a pojistky firem kryjící jejich závazky vůči zaměstnancům budou vyšší než částky vyplacené za škody na majetku a zničená letadla. Rovněž životních pojišťoven se týká zpráva FATF (Financial Action Task Force), podle které dochází k vzestupném trendu využití pojištění k praní špinavých peněz, tedy k legalizaci příjmů z trestné činnosti. Pojištění lze využít v druhé fázi (oddělení peněz od svého zdroje) i třetí fázi (nákup finančního produktu a legalizace) praní špinavých peněz. Přestože pojištění není vhodné k tomuto účelu, hlavně z důvodu dlouhodobosti většiny pojistných produktů, hrozí toto nebezpečí zejména u některých forem životního pojištění, a to u nejrůznějších spořících pojistek (tzv. capitalisation bonds), pouze výjimečně i u pojištění majetku. K praní špinavých peněz může dojít prostřednictvím nákupu pojistného produktu v hotovosti za jednorázové pojistné s předčasným požadavkem splacení kapitálové hodnoty pojištění. V případě majetkového pojištění pak umělým vyvoláním pojistné události (pojistným podvodem). Určitá nebezpečí jsou například v určení oprávněných osob se sídlem v rizikových zemích (například v Kolumbii) a ve využití pojištění jako zástavy úvěrů. Ze strany regulátorů jde zpravidla o rady typu „poznejte svého zákazníka“, „věnujte zvýšenou opatrnost při hotovostních platbách a brzkém vypovězení pojistných smluv“, apod. Přestože jde o problém zejména zemí Karibiku a tzv. offshore pojišťoven v daňových rájích, zajímalo nás, jaké kontrolní mechanismy fungují v sektoru pojišťovnictví u nás. Je pozitivní, že Česká republika není zařazena na seznam „nespolupracujících zemí“ FATF, na kterém je například Rusko, Ukrajina nebo Maďarsko. Podle vyjádření ředitele Finančně analytického útvaru Ministerstva financí ČR Karla Korynty pro Fincentrum, přijal tento útvar v letošním roce od pojišťoven 15 hlášení na neobvyklé obchody, což je jen nepatrné procento vzhledem k celkovému počtu hlášení. Ze strany pojišťoven jde zpravidla o hlášení nalezení určité nelogičnosti či neekonomičnosti (například ve formě okamžitého vkladu). Rovněž je stanovena povinnost identifikace účastníků obchodu nad 500 000 Kč. Pojišťovny si také vytvářejí vlastní systém vnitřních zásad, který podléhá posouzení ministerstva. Takováto kontrola je zcela v souladu s evropským právem.

Jaký očekáváte vývoj v pojišťovnictví Vy? Myslíte si, že dojde ke zvýšení sazeb pojistného u neživotního pojištění na našem trhu? Považovali byste takové zvýšení za opodstatněné nebo se domníváte, že by šlo o pouhou snahu pojišťoven zvýšit své zisky?

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Šila, kojila a spala jen pár hodin. Teď je nejúspěšnějším prodejcem

„Loni se můj obrat přiblížil jednomu milionu. Jsem ráda, že mám tolik věrných...

Na webovém portálu, kde lidé vystavují své ručně vyrobené zboží, je nejúspěšnějším prodejcem. Přestože má na kontě přes...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Makléř inzeroval byt bez vědomí majitele, aby shrábl tučnou provizi

Ilustrační snímek

Koupit byt do osobního vlastnictví není levná záležitost a vyžaduje to mít i určitou obezřetnost. Zvlášť v případě,...

VIDEO: Byt může zapálit i lampička, modem nebo prodlužovačka

Ilustrační snímek

Požár v bytě může napáchat rozsáhlé škody. A to nejen na majetku, ale i životech. Vzniknout může z nejrůznějších...

Úspěšné lidi nezlomí selhání, křivdy a ústrky ostatních, říká expert

Někdy je to v zaměstnání jako na bojišti a jen odolní vydrží.

Chcete-li v zaměstnání skutečně uspět, nestačí svou práci jen dobře odvádět. Expert Martin Staněk tvrdí, že ještě...

Další z rubriky

Srazil na sjezdovce v Alpách lyžařku. Stálo to dva miliony korun

ilustrační snímek

Srážka s jiným lyžařem je podle pojišťoven poměrně častou pojistnou událostí. V alpských zemích navíc velmi drahou. V...

Sedm věcí, na které byste neměli zapomínat při pojištění auta

Ilustrační snímek

Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, tedy takzvané povinné ručení, je nutnost. Havarijní pojištění je...

Nezaviněná autonehoda v cizině? Povinné ručení vám mnohdy nepomůže

Ilustrační snímek

Zažila to řada českých řidičů. I když autonehodu na evropských silnicích nezavinili, škodu nakonec uhradili ze svého,...

Je zlato opravdu sázka na jistotu?

Je zlato opravdu sázka na jistotu?

Kurzy.cz Zlato, bezpečné vládní dluhopisy a některé měny, například americký dolar. Ty všechny jsou často vnímány jako bezpečná ...

Najdete na iDNES.cz