Sobota 19. června 2021, svátek má Leoš
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 19. června 2021 Leoš

Šéf ČSSZ: Tisíce lidí si v září zkontrolují své důchodové konto

Česká správa sociálního zabezpečení začne v těchto dnech rozesílat tisíce dopisů s přehledy takzvaných důchodových kont. Adresáti z přehledu zjistí, zda ve své pracovní minulosti nemají v evidenci na důchod nějaká bílá místa. Co dělat, když se objeví nesrovnalosti a proč je důležité mít důchodové konto pod kontrolou, vysvětluje Jiří Biskup, ústřední ředitel ČSSZ.

„Chybějící doby důchodového pojištění mohou mít negativní vliv na výši důchodu, ale mohou ohrozit i nárok na důchod,“ říká Jiří Biskup, ústřední ředitel ČSSZ. | foto: zdroj: ČSSZ

K hromadnému rozesílání přehledů s důchodovou evidencí dojde už podruhé, poprvé tomu bylo loni v létě. Kolik lidí letos přehledy obdrží a které ročníky?
Dopis s přehledem svého důchodového konta obdrží letos více než sto tisíc lidí předdůchodového věku. Česká správa sociálního zabezpečení začne tyto přehledy rozesílat od poloviny září bezplatně do poštovních schránek mužům narozeným v roce 1955 a ženám ročníku narození 1958. Neobdrží ho například ti klienti zmíněných ročníků, kteří si letos již zažádali o tzv. informativní osobní list důchodového pojištění a potřebné informace tak již mají nebo budou mít k dispozici.

Pokud má někdo zřízenou datovou schránku, dostane přehled automaticky prostřednictvím datové schránky, nebo zároveň i poštou?Každému bude doklad zaslán jen jedním způsobem. Vlastníkům datových schránek bude zaslán do datové schránky, ostatním na adresu, kterou má ČSSZ v evidenci. Lidé, kteří se například zdržují mimo své oficiální bydliště a přehled z tohoto důvodu neobdrží, mohou kontaktovat kteroukoliv okresní správu sociálního zabezpečení.

Jaké klíčové informace lidé z tohoto přehledu zjistí?
Ze zaslaného přehledu dob důchodového pojištění lidé zjistí, zda má ČSSZ ve své evidenci všechny doklady o jejich pracovní minulosti a kolik činí součet jejich dob pojištění. Přehled obsahuje výčet a celkový součet dob důchodového pojištění, tedy takzvaných odpracovaných let, případně náhradních dob pojištění, například dobu vedení v evidenci úřadu práce. Jsou v něm rovněž uvedeny vyměřovací základy (výdělky/příjmy) a vyloučené doby (například doba dočasné pracovní neschopnosti) od roku 1986. Praktické a tím pádem klíčové je, že na přehledu je uveden i součet dob neevidovaných a lidé tedy hned vidí, zda „prázdná místa“ mají jen v řádu dní, případně měsíců, nebo zda chybí několik let.

Proč tyto přehledy vlastně rozesíláte?
Automatické zaslání přehledů dob pojištění se ukázalo být přínosnou službou, kterou naši klienti pozitivně hodnotili. Někteří z nich se svěřili, že si v každodenním shonu ani neuvědomili, že se jim blíží důchod. Díky přehledu si snadno a bez běhání po úřadech sami ověřili a zkontrolovali, jestli pro důchod splňují podmínku získání potřebné doby důchodového pojištění.

Nepřehlédněte

Pokud se stane, že naši klienti objeví určité nedostatky a bílá místa ve své evidenci, mohou je včas, tedy ještě před podáním žádosti o důchod, začít řešit a pozitivně tak ovlivnit jak výši svého důchodu, tak dobu řízení o přiznání důchodu.

Kromě toho zaslané údaje mohou lidé využít i k předběžnému informativnímu výpočtu výše starobního důchodu. Stačí je podle návodu „dosadit“ do důchodové kalkulačky umístěné na webových stránkách ČSSZ.

Je někdy těžké dohledat potřebné doklady? S jakými složitými případy se pracovníci ČSSZ a okresních správ setkávají?
Mezi ty složité případy patří právě získání dokladů, kterými lze prokázat neevidovanou dobu zaměstnání. Lidé je někdy už nedohledají nebo mají jen zlomek z nich, zaměstnavatel neexistuje, neexistuje ani jeho právní nástupce, v archivech také žádné doklady nejsou.

Přehledně

Potřebná doba pojištění pro kalendářní rok, ve kterém je dosaženo důchodového věku.

2010: 26 let
2011: 27 let
2012: 28 let
2013: 29 let
2014: 30 let
2015: 31 let
2016: 32 let
2017: 33 let
2018: 34 let
po roce 2018: 35 let
zdroj: ČSSZ

Setkali jsme se i se situacemi, kdy doklady byly uloženy v archivu, který byl postižen povodněmi, takže potřebné podklady byly zničeny. Právě v těchto situacích je dobré zajít na okresní správu a poradit se. V některých případech lze využít institutu prohlášení svědků, ale i to má svá pravidla.

Složité případy řeší naši odborníci i s podnikateli, kteří podnikali několik let v devadesátých letech, po roce 1989. Mnozí si neplatili pojistné a nebylo proto možné jim tuto dobu započítat. „Neuznaných“ několik let jim sice neohrozilo nárok na důchod, ale ovlivnilo negativně jeho výši. Pak lze uvést také situace, kdy lidé pracovali v tzv. nesmluvní cizině, to je ve státech, se kterými nemá Česká republika smlouvu o sociálním zabezpečení. Pro vznik nároku na český důchod tuto dobu nebylo možné zohlednit.

Jestliže lidé zjistí, že mají v evidenci mezery, jak mají postupovat?
Důkladně zkontrolovat zaslané údaje doporučujeme všem, i když ze součtu evidovaných dob zjistí, že odpracovali dostatečný počet let. Rozhodně doporučujeme, aby lidé s doklady přišli na okresní správu sociálního zabezpečení, kde jim odborníci vysvětlí, které z nich lze před podáním žádosti o důchod zaevidovat a které doklady předloží až při sepisování žádosti. Samozřejmě jim také poradí v dalších záležitostech spojených s dobou pojištění. Není na místě zasílat doklady úřadu unáhleně.

Které doklady se předkládají až při sepisování žádosti o důchod a které doklady vracíte v případě prokazování bílých míst zpět?
V předstihu nelze například předkládat rodné listy dětí. Doba péče o děti se prokazuje vždy až při podání žádosti o důchod. Někdy se lidé diví, že jim vrátíme zpět například zaslanou pracovní smlouvu, aniž bychom doklad zaevidovali. Je důležité vědět, že z dokladu musí být jednoznačně zřejmé, od kdy do kdy doba pojištění či náhradní doba trvala. Proto například zmíněná pracovní smlouva není průkazná, protože obsahuje jen údaj o nástupu do zaměstnání, neprokazuje celou délku jeho trvání, případně neprokazuje skutečnost, že bylo zaměstnání skutečně vykonáváno. Dobu nelze zaevidovat ani na základě neověřených kopií dokladů. Ověřit je můžou odborníci na okresní správě sociálního zabezpečení zdarma nebo musí být kopie notářsky ověřené. Je tedy vždy na místě se nejprve poradit s našimi odborníky, než doklady do evidence ČSSZ zašlete.

Trochu jiná situace je u podnikatelů, přesněji OSVČ. Dobu samostatné výdělečné činnosti za rok 2015 v přehledu neuvidí. Do evidence se přebírá zpravidla až následující rok po roce, ve kterém odevzdali přehled příjmů a výdajů.

Co když lidé zjistí, že s dosažením důchodového věku jim bude chybět potřebná doba pojištění? Stává se to?
Tyto situace se také stávají a bývá to důvodem, proč žádost o důchod musí být zamítnuta. V praxi se setkáváme například s tím, že lidé, kterým byl vyplácen invalidní důchod I. nebo II. stupně, v minulosti částečný invalidní důchod, často až v okamžiku podání žádosti o důchod zjistí, že tato doba sama o sobě není dobou důchodového pojištění. A pokud při pobírání tohoto důchodu nepracovali, nemůže jim být započítána pro nárok na starobní důchod. Pokud chybí potřebná doba, opět doporučuji přijít za odborníky na okresní správu sociálního zabezpečení a zjistit možnosti, jaké člověk má. Někdy pomůže institut dobrovolného důchodového pojištění či rada, že není důvod stydět se za evidenci na úřadu práce. V některých případech, zejména pokud chybějící doba k získání nároku na důchod není příliš dlouhá, je možné ji dopracovat nebo doplatit formou dobrovolného důchodového pojištění.

Jaké mohou nastat komplikace, jestliže budu mít ve své evidenci bílá místa, mávnu nad tím rukou a začnu vše řešit, až když požádám o starobní důchod?
Chybějící doby důchodového pojištění mohou mít nejen negativní vliv na výši důchodu, ale mohou „ohrozit“ i nárok na důchod, tedy způsobit, že nárok na důchod vůbec nevznikne, případně při kratší době pojištění vznikne, ale až o několik let později. Dodatečné dokládání může mít rovněž vliv na délku vyřízení žádosti a tedy delší čekání na první výplatu důchodu. Z praxe máme zkušenosti, že obstarání chybějícího dokladu může být někdy opravdu velmi komplikované a trvat dost dlouho.

Fakta:

Jak získat přehled s důchodovým kontem

  • Občan má právo na zaslání informativního listu jednou za kalendářní rok.
  • Informativní list zašle Česká správa sociálního zabezpečení občanovi do 90 dnů ode dne doručení jeho žádosti.
  • Žádost musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno a příjmení (rodné příjmení) a adresu, na kterou bude informativní list zaslán.
  • Žádost se zasílá na adresu ČSSZ, odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5, nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz

Plánujete rozesílání důchodových kont i mladším ročníkům?
Rozesílání přehledů je cíleně zaměřeno na předdůchodové ročníky. Věnovat pozornost dobám důchodového pojištění doporučujeme ale i mladším ročníkům. I mladí lidé by si měli uvědomit, že doby důchodového pojištění nejsou důležité jen pro starobní důchod. Doby důchodového pojištění hrají roli v situaci, kdy přijde vážná nemoc, úraz či nehoda, která negativně ovlivní zdravotní stav. I pro nárok na invalidní důchod zákon stanoví potřebnou dobu pojištění, obdobně je doba důchodového pojištění důležitá pro vznik nároku na pozůstalostní důchod, který alespoň částečně zaručí finanční příjem rodině po zesnulém. Nastane-li konkrétní situace jako nezaměstnanost, nemoc, péče o handicapovanou osobu, pobyt v cizině apod., je na místě jít se poradit na OSSZ.

Kdo chce mít svůj důchod pod kontrolou, jak může získat přehled s důchodovým kontem?
Každý bez ohledu na ročník narození si může požádat jednou ročně o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění, nebo pokud je majitelem datové schránky, může si své konto kontrolovat on-line na ePortálu ČSSZ, což je taková naše internetová samoobsluha.

Jak často nebo v jakých případech bychom si měli hlídat, zda máme své důchodové konto během své pracovní kariéry v pořádku?
Doporučuji lidem, aby si „konto“ s nějakým časovým odstupem kontrolovali vždy po změně zaměstnavatele, například v polovině následujícího roku po ukončení bývalého zaměstnání. Tímto zjistí, zda nemají v dobách a výdělcích nesrovnalosti, a pokud nastane problém, mohou ho začít hned řešit. Jak už jsem zmínil, o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění lze požádat jedenkrát během roku.

Řada lidí vůbec netuší, jakou v budoucnu získají starobní penzi. Nebylo by užitečné informovat občany alespoň orientačně a rozesílat takový orientační propočet spolu s důchodovým kontem? Plánujete něco takového?
S pomocí naší vylepšené důchodové kalkulačky lidé získají představu o budoucí výši svého důchodu. Vstupem jsou právě údaje uvedené na přehledu dob pojištění. Kalkulačka je určena široké veřejnosti a dostupná z webových stránek ČSSZ. Spojuje v sobě funkci věkové kalkulačky a nástroje pro výpočet výše důchodu, a to jak v aktuálním čase, tak i do budoucna, až 5 let před dosažením důchodového věku. V případě výpočtu výše důchodu do budoucna jsou připraveny tři varianty automaticky generované predikce na základě odhadu ČSSZ o vývoji výše průměrné mzdy v ČR, a to v minimalistické, střední a optimistické verzi. Sám klient pak může doplnit i vlastní odhad vývoje průměrné mzdy a získat tak i odpovídající vlastní predikci.

Autor:
  • Nejčtenější

Opustil dobře placené místo v bankovnictví a rozjel firmu. Nelituje

Vystudoval ekonomii, nastoupil do banky, pracoval i v bankách v zahraničí. Oboru zůstal věrný i po návratu do Česka....

Zmapovali jsme nejlepší spořicí účty. Výnosy stále padají

Porazit inflaci se zhodnocování vkladů na spořicích účtech nejde. Výnosy dál padají. Úrokové sazby u aktuálně...

Advokát: Stanovit výživné na dítě jen podle daňového přiznání je nesprávné

Výživné se určuje na základě možností, schopností a majetkových poměrů povinného rodiče. Jakkoliv jednoduché se toto...

KVÍZ: Fixuju frontend, ale mám to jen na lokále. Rozumíte řeči ajťáků?

V České republice jsou programátoři na pracovním trhu velmi poptávaní. Často se na ně ale pohlíží tak trochu jako na...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Volno k lékaři či na svatbu. Co nám zaměstnavatel (ne)zaplatí?

Jsou situace, kdy potřebujeme volno z práce, ať už jde o svatbu, pohřeb nebo návštěvu lékaře. I na to legislativa myslí...

Znásilnil mě lékař. Prvně mě muž osahával v deseti. Oběti popsaly své zážitky

Premium Ve vlaku, v práci, u lékaře, na táboře. Sexuální obtěžování zažívají především dívky již ve velmi mladém věku, často se...

Sledujeme začátek rituální sebevraždy lidstva, říká Čech s IQ 206

Premium Je jedním z nejchytřejších Čechů, ale jako robot nepůsobí. Při osobním setkání je Karel Kostka, vzděláním učitel,...

Z dětství jsem si nesla zranění, rodinu chceme, říká Gregor Brzobohatá

Premium Vítězka Miss World, topmodelka, zakladatelka nadace a influencerka Taťána Gregor Brzobohatá přijala další výzvu: právě...

  • Další z rubriky

Do penze o pět let dříve. Předdůchod nabízí řadu výhod

Ve srovnání s předčasným výběrem úspor ze starého penzijního připojištění je předdůchod výrazně flexibilnější. Jeho...

Expert: Účet dlouhodobých investic má být lepší než penzijko. Co čekat?

Spořit na stáří se ukazuje jako nutnost. Spoléhat se jen na státní penzi totiž nelze. Stát chce podpořit úspory lidí...

Na důchod spoří stále víc lidí. Nové penzijní spoření připsalo 5% zisk

O spoření na důchod se zvedá zájem. Nové „penzijko“, tedy doplňkové penzijní spoření, má již 1 327 307 lidí, to je o 45...

Pracující a podnikající důchodci mohou žádat o zvýšení své penze

Kdo v důchodu pracuje nebo podniká, může od státu získat vyšší důchod. A to za výdělečnou činnost, která podléhá...

Advantage Consulting, s.r.o.
ABSOLVENTI CHEMIE - TRAINEE PROGRAM

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 20 000 - 30 000 Kč

Primark v Praze otevřel: fronta až od koně, hasiči lidi ve vedru kropili

S ročním zpožděním způsobeným koronavirovými restrikcemi se na Václavském náměstí otevřela pobočka irského řetězce s...

Sledujeme začátek rituální sebevraždy lidstva, říká Čech s IQ 206

Premium Je jedním z nejchytřejších Čechů, ale jako robot nepůsobí. Při osobním setkání je Karel Kostka, vzděláním učitel,...

Dojemné parte Šafránkové. Nikde mě nehledejte, jsem všude, také tedy ve vás

Pozůstalí po herečce Libuši Šafránkové ve čtvrtek zveřejnili netradiční smuteční oznámení. Dominuje mu černobílá...

Nevěřím, že někdo dokáže být roky věrný, přiznává polyamorii Frühlingová

Iva Frühlingová (39) vydala novou píseň Moralisté, ve které se nepřímo přiznává k paralelním mileneckým vztahům....

Žena dala za dárce spermatu své úspory, teď vychovává postiženého syna

Nyní třiačtyřicetiletá Michele Elizaga z Arizony dlouhá léta čekala na pravého muže, se kterým by založila rodinu....